อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย