CAPER

นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำคณะครู เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร