หน้าหลัก

วันเสาร์ที่ 14กันยายน 2562นางศิริพรดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงานสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนราชประชานเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 นางศิริพรดา ระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วม งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเขียงใหม่

วันเสาร์ที่ 14กันยายน 2562 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงานสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนราชประชานเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 นางศิริพรดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมพิธีศพ นายวีรภัทร อินต๊ะพิงค์ นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมกันนี้ได้ร่วมทำบุญให้กับครอบครัว นายวีรภัทร อินต๊ะพิงค์ ด้วย เมื่อศุกร์วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

นางศิริพรดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจ การประกันคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก แก่ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานประกัน คุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษากลุ่ม 6 ทั้งนี้ คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วมในการประชุมด้วย วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ครั้งที่ 3/2562 วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6/2562 วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจ การประกันคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก แก่ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานประกัน คุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษากลุ่ม 6 ทั้งนี้ คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายได้เข้าร่วมในการประชุมด้วย วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นางสาวบุษบาอุทธิยาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในวันจันทร์ที่ 16สิงหาคม 2562ณห้องประชุมร้านอาหารเอกโอชาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

นางศิริพรดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้จัดการประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล ตามแผนพัฒนา การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ 12กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม2ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practices : BP และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรวม และนิเทศ โรงเรียนจัดการเรียนรวม การใช้คูปองการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2

นางศิริพรดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย จัดประชุมเตรียมงานวิชาการในวันที่ 21 กันยายน 2562 งานประกันคุณภาพ วันอาทิตย์ที่8กันยายน 2562ณ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัดเชียงใหม่

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้รับเชิญเป็นวิทยกรร่วมเสวนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพร้อมกันนี้ได้นำผลงาน และเอกสาร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ไปเผยแพร่ ในการสัมนาครั้งนี้ด้วย ในวันศุกร์ที่ 13คันยายน 2562 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นายสิทธิชัย ปิ่นเงินและนายศุภชัยวงษา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายภาค 16 ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562ณโรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

นางศิริพรดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ พื่อสื่อสารความเข้าใจ การประกันคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 -2563) แก่ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 15-17กันยายน 2562 โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพ

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 นายจำนงค์อัตโถ นางเม็ดทราย ยอดใส และนางจุฬารักษ์ หนิวปีน ได้บริจาคขนมและนม ให้นักเรียนที่มารับบริการ ที่หน่วยบริการพาน ณ หน่วยบริการพาน บ้านม่วงทอง ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย จัดประชุมเตรียมงานวิชาการในวันที่ 21 กันยายน 2562 งานประกันคุณภาพ วันอาทิตย์ที่8กันยายน 2562ณโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 10กันยายน 2562 นายออมทรัพย์ ไพตรย์แก้วกานต์ และนายอุกฤษฏ์ ภิญโญจิต ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ อำเภอแม่ฟ่าหลวง ให้บริการนักเรียนที่รับบริการที่บ้าน และมอบสื่อให้กับนักเรียนที่รับบริการที่บ้าน ณ พื้นที่รับบริการ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ผลงานวิชาการ

iep online

ระบบ set

E-Office

พัฒนาตนเอง

ระบบสารสนเทศคนพิการ จ.เชียงราย

ข่าวล่าสุด

จำนวนคนเข้าเว็บ

website hit counter