วิสัยทัศน์

     “ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย มุ่งเน้นผู้เรียนมีพัฒนาการ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา” 

พันธกิจ

 1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 3. พัฒนาครู บุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
 4. พัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
 6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการแบบมีส่วนร่วม

 

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนมีพัฒนาการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หรือแผนให้บริการเฉพาะครอบครัว (IFSP)
 2. ผู้เรียนได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่เหมาะสม
 3. ผู้เรียนมีความพร้อมเข้าสู่ระบบช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services)
 4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 5. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะตามสมรรถนะจนสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 6. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพ
 7. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 8. ภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ