วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นผู้เรียนมีพัฒนาการ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามมาตรฐานประกันคุณภาพ

เอกลักษณ์

พัฒนาการดี มีคุณภาพชีวิต

อัตลักษณ์

องค์กรแห่งการเรียนรู้ งานประกันคุณภาพและการศึกษาเพื่อคนพิการ

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมเต็มศักยภาพ 2. พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 3. พัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการแบบมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีพัฒนาการและคุณภาพชีวิตที่ดี 2. ผู้เรียนมีพัฒนาการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หรือแผนให้บริการเฉพาะครอบครัว 3. ผู้เรียนได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่เหมาะสม 4. ผู้เรียนมีความพร้อมเข้าสู่ระบบช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) 5. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะตามสมรรถนะจนสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 6. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพ 7. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย มีคุณภาพตามมาตรฐานประกันคุณภาพ 8. ภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย มีบทบาทหน้าที่หลัก

1. จัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมคนพิการ เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้น 2. พัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 3.จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 4. จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ (Transitional Services) 5. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยครอบครัวและชุมชน ด้วยกระบวนการทางการศึกษา 6. เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด 7.จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด 8. ภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

มีบทบทหน้าที่อื่นๆ เช่น

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่คนพิการที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ ซึ่งเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลหรือที่บ้านเป็นระยะเวลานานจนไม่สามารถไปเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตามปกติ 2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการที่มีการเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชน 3.จัดระบบส่งต่อและส่งเสริมสนับสนุนช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ 4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการตามความเหมาะสมจำเป็น 5.ประสานและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรคนพิการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถพัฒนา สนับสนุนและจัดการศึกษาสำหรับคนพิการที่มีการเรียนร่วม ทั้งของรัฐและเอกชน