new

โรงเรียนเทศบาล 6 จัดกิจกรรมสันทนาการ (สภาพาเพลิน 65) พร้อมมอบของอุปโภคบริโภคให้กับน้องๆนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

สภานักเรียนแผนกชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นำโดย นายปัญจงรักษ์ บุญยืน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นายนเรศ ดวงทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ครูรุ่งธิวา ณรงค์ฤทธิ์ ครูที่ปรึกษาสภานักเรียนแผนกชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและครูสภา ได้จัดกิจกรรมสันทนาการ (สภาพาเพลิน 65) พร้อมมอบของอุปโภคบริโภคให้กับน้องๆนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ ได้มอบของบริจาคให้กับเด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ ได้มอบของบริจาคให้กับเด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย โดยมีนายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย และคณะครูเป็นผู้รับมอบ
ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย โดย นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการฯ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร และเสริมสร้างทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กนักเรียน

ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำคณะบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ ของศูนย์ฯ ทั้ง 12 หน่วย เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มูลนิธิ กู้ดเนเบอร์ช (ประเทศไทย) หรือ Good Neighbors (Thailand) เพื่อส่งเสริม ทักษะการฝึกซ้อมการอพยพเมื่อเกิดภัยพิบัติในโรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฝึกซ้อมแผนอพยพกรณีเกิดภัยพิบัติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฝึกซ้อมแผนอพยพกรณีเกิดภัยพิบัติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

CAPER

นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำคณะครู เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร