หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 นายจำนงค์อัตโถ นางเม็ดทราย ยอดใส และนางจุฬารักษ์ หนิวปีน ได้บริจาคขนมและนม ให้นักเรียนที่มารับบริการ ที่หน่วยบริการพาน ณ หน่วยบริการพาน บ้านม่วงทอง ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

...

Read More

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย จัดประชุมเตรียมงานวิชาการในวันที่ 21 กันยายน 2562 งานประกันคุณภาพ วันอาทิตย์ที่8กันยายน 2562ณโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่

...

Read More

วันอังคารที่ 10กันยายน 2562 นายออมทรัพย์ ไพตรย์แก้วกานต์ และนายอุกฤษฏ์ ภิญโญจิต ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ อำเภอแม่ฟ่าหลวง ให้บริการนักเรียนที่รับบริการที่บ้าน และมอบสื่อให้กับนักเรียนที่รับบริการที่บ้าน ณ พื้นที่รับบริการ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

...

Read More

นางศิริพรดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าฝ้าย เข้าร่วมพิธีเปิด ค่ายศิลปะเพื่อความเป็นเลิศการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายศิลปะ เพื่อความเป็นเลิศ สำหรับเด็กพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส สังกัดสำนักบริหารงานกาศึกษาพิเศษ โดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2562ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย

...

Read More

นางศิริพรดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะครู พี่เลี้ยงเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตรงตามภาระงาน เมื่อวันที่3กันยายน 2562ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี หน่วยบริการหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

...

Read More

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้ต้อนรับอาจารย์จากวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์นิศรา ชัยวงค์ และอาจารย์วิชุดา ร่วมกะโทก ได้มาสอบถามแนวทาง กระบวนการในการเข้าสู่ตำแหน่งข้าราชการครู ของบัณฑิตแพทย์แผนไทย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

...

Read More

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการจัดทำแผน พัฒนาการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ตามระบบงบประมาณ แบบมุ้งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB) รุ่นที่ 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 1 -3 กันยายน 2562 ณ โรงแรมชีบรีช จอมเทียน รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

...

Read More

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะครู พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตรงตามภาระงาน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

...

Read More

นางศีริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นายออมทรัพย์ ไพฑูรย์แก้วกานต์ และนายปียศักดิ์ ไชยเวช ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (CT) เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน ตามโครงการห้องเรียนคุณภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

...

Read More

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ประธานกลุ่มเครือข่าย 8จัดประชุมเพื่อคัดเลือกประธาน และคณะกรรมการ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่าย 8 ใหม่ เครือข่ายที่8 วันที่1กันยายน 2562 ณโรงแรมชีบรีชจอมเทียน รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

...

Read More

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะครู พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตรงตามภาระงาน พร้อมกันนี้ได้เดินทางไปส่งบุคลากร ที่ด้บรรจุเป็นข้าราชการ ครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

...

Read More

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นางสาวกฤษณา สอนศิริ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมอบรมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเชียงราย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

...

Read More

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย มาสุข และนายสุฤทธิ์ บุญรอด ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ออกนิเทศกำกับติดตาม คูปองการศึกษาปี 2562 พร้อมทั้งได้อธิบาย ขั้นตอนวิธีการขอรับคูปองการศึกษา รวมถึงการเบิกจ่ายคูปองและบริการสอนเสริม ไว้นที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านม่วงยาย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

...

Read More

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นายสิทธิชัยปิ่นเงิน และนางเมรินี จันทร์แก้ว ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นิเทศการเข้ารายงานตัวของครูผู้ช่วยใหม่ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

...

Read More

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ ครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้ารับการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ผู้ดูแลคนพิการออทิสติก ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมหิดการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

...

Read More

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะครู พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตรงตามภาระงาน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว

...

Read More

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำโดยนางศิริพร ดาระสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมอบรมทักษะ ภาษาอังกฤษ ตามโครงการวิเทศสัมพัน ให้กับบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

...

Read More

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ การดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชุปถัมภ์ โครงการ Running For The Blind วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเชียงราย

...

Read More

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญนภา รักษาผล และนางสาวอุษา คำฮอม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 5 สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพมหานคร

...

Read More
Loading

iep online

ระบบ set

E-Office

พัฒนาตนเอง

ระบบสารสนเทศคนพิการ จ.เชียงราย

ข่าวล่าสุด

ปฏิทินข่าว

กันยายน 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
« ส.ค.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

จำนวนคนเข้าเว็บ

website hit counter