หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมพัฒนางานให้แก่ผู้ปกครองคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมคชสาร องการบริการส่วนจังหวัดเชียงราย

...

Read More

แบบสอบถามความพึงพอใจต่องานมอบคูปองการศึกษาครั้งที่ 25 ในจังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2562 โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมคชสาร องการบริการส่วนจังหวัดเชียงราย

...

Read More

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นายสุรชัยพุทธรักษาจริยา และนางสาวอันธิกา วันทา ครูเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยบาล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแนวทาง การดำเนินงานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บปวยเรื่อรังในโรงพยาบาล ระหว่างวันที่5-9สิงหาคม 2562 ณโรงแรมกานต์มณีพาเลซ กรุงเทพมหานคร

...

Read More

นางศิริพรดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน จัดกิจกรรมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม พร้อมมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่7สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม2ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

...

Read More

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตเพื่อสร้างกลไกลป้องกันการทุจริต วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณโรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

...

Read More

นางศิริพรดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำคณะครู พี่เลี้ยงเด็กพิการผู้ปกครองนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่ พร้อมมอบเกียรติบัตร แม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่7สิงหาคม 2562ณห้องประชุม2ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

...

Read More

นางศิริพรดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นายชัย คำมุงคุณ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการอบรมโปรแกรมระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษ และการศึกษาสงเคราะห์ (Special Education Technology : SET) และโปรแกรม School MIs รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบียอนด์สวีกจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร

...

Read More

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจ การประกันคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก แก่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ การศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รุ่นที่ 2ระหว่างวันที่ 4-6สิงหาคม 2562 ณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่

...

Read More

นางศิริพรดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสาวมันทนาบังเงิน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุม โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ ระดับภูมิภาค การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การจัดทำแผนยุรศาสตร์การพัฒนาการศึกษาะดับภาค ระหว่างวันที่1-2 กรกฎาคม 2562ณโรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท เชียงราย

...

Read More

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ผอ.ธีระ จันทรรัตน์ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตรวจราชการการศึกษาพิเศษ เข้านิเทศติดตามการดำเนินงาน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย โดย นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับ พร้อมรับการนิเทศ จาก ผอ.ธีระ จันทรรัตน์ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตรวจราชการ การศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุม 2ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

...

Read More

นางศิริพรดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการ เข้าร่วมพิธีในช่วงเย็น ถวายพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

...

Read More

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีในช่วงเช้ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

...

Read More

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา8 จังหวัดเชียงใหม่

...

Read More

นางศิริพรดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้นำครู พี่เลี้ยงเด็กพิการ ผู้ปกครอง และนักเรียน ทำความสะอาดบริเวณรอบ พระอุโบสถวัดห้วยส้มเพื่อเป็นการพัฒนาทำให้บริเวณพระอุโบสถ สะอาดเรียบร้อย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ วัดห้วยส้ม ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

...

Read More

นางศิริพรดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีในช่วงเช้า ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

...

Read More

นางศิริพรดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พิจารณาสร้างฐานข้อมูลลงในโปรแกรมระบบการ ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

...

Read More

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ร่วมอัดรายการ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน วันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2562 “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราขชนนีพันปีหลวง ” เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลข้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

...

Read More

การอบรม เรื่อง การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาล ในวันที่ 22-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม การ์เดน ชีวิว รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

...

Read More

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรได้เข้าร่วม โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา จิตอาสา พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรย จังหวัดเชียงราย ณ ริมแม่น้ำกก สวนไม้งามริมน้ำกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

...

Read More
Loading

iep online

ระบบ set

E-Office

พัฒนาตนเอง

ระบบสารสนเทศคนพิการ จ.เชียงราย

ข่าวล่าสุด

ปฏิทินข่าว

สิงหาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
« ก.ค.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

จำนวนคนเข้าเว็บ

website hit counter