SPCR_ADMIN

โรงเรียนเทศบาล 6 จัดกิจกรรมสันทนาการ (สภาพาเพลิน 65) พร้อมมอบของอุปโภคบริโภคให้กับน้องๆนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

สภานักเรียนแผนกชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นำโดย นายปัญจงรักษ์ บุญยืน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นายนเรศ ดวงทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ครูรุ่งธิวา ณรงค์ฤทธิ์ ครูที่ปรึกษาสภานักเรียนแผนกชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและครูสภา ได้จัดกิจกรรมสันทนาการ (สภาพาเพลิน 65) พร้อมมอบของอุปโภคบริโภคให้กับน้องๆนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ ได้มอบของบริจาคให้กับเด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ ได้มอบของบริจาคให้กับเด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย โดยมีนายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย และคณะครูเป็นผู้รับมอบ
ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย โดย นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการฯ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร และเสริมสร้างทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กนักเรียน