ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ ได้มอบของบริจาคให้กับเด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย โดยมีนายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย และคณะครูเป็นผู้รับมอบขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้