วัน: 19 กันยายน 2019

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้รับเชิญเป็นวิทยกรร่วมเสวนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพร้อมกันนี้ได้นำผลงาน และเอกสาร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ไปเผยแพร่ ในการสัมนาครั้งนี้ด้วย ในวันศุกร์ที่ 13คันยายน 2562 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

...

Read More

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นายสิทธิชัย ปิ่นเงินและนายศุภชัยวงษา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายภาค 16 ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562ณโรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

...

Read More

ผลงานวิชาการ

iep online

ระบบ set

E-Office

พัฒนาตนเอง

ระบบสารสนเทศคนพิการ จ.เชียงราย

จำนวนคนเข้าเว็บ

website hit counter