นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้อนุญาตให้ชมรมคนหูหนวกจังหวัดเชียงราย ใช้ห้องประชุม 2ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เพื่อใช้ในการจัดประชุม โครงการส่งเสริม ความรู้ด้านสิทธิ บริการและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก ประจำปี 2562 ในพื้นที่ 17จังหวัดภาคเหนือ เมื่อวันที่ 13 กรฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

...

Read More