ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้รับการประสานงานจากมูลนิธิคุณพุ่มเกี่ยวกับการขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีทุนที่ได้รับการจัดสรร ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท ให้แก่เด็กออทิสติกชนิดรุนแรงและยากจนและเด็กพิการประเภทอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงราย ที่มีสมุดประจำตัวคนพิการ และอายุไม่เกิน
๑๘ ปีบริบูรณ์ จึงขอประชาสัมพันธ์การขอรับทุนไปยังผู้ปกครองเด็กพิการที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนจัดการเรียนรวมในจังหวัดเชียงราย เพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยแนบหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอรับทุน แล้วลงชื่อรับรองเอกสารสำเนาถูกต้องในหลักฐานทุกฉบับให้ครบถ้วน รายละเอียดตามเอกสารดาวโหลดด้านล่าง ส่งแบบขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ถึงผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย จะได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนเพื่อพิจารณาต่อไป

อนึ่ง หากสงสัยประการใดสามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ – ๑๕๒๑๕๙ และ ๐๘๑ – ๔๗๓ – ๐๘๒๘ ได้ทุกวันเวลาทำการราชการ