การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำวิจัยเชิงปริมาณทางการศึกษาพิเศษ” ระหวังวันที่ 24-26 เมษายน 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

...

Read More