วันนี้ (13 ธ.ค.61) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย (แห่งที่ 2) ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย นำผู้รับทุนการศึกษา ผู้ปกครอง จำนวน 171 คน เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปพัฒนาบุตรหลาน พิการให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ ตรงตามความต้องการและจำเป็นเฉพาะบุคคล โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะครอบครัวยากจน และขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วประเทศ