นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล
รองผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ

นายสิทธิชัย ปิ่นเงิน
ปฎิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ

นางเมธิณี จันทร์แก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายศุภชัย วงษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวมัทนา บั้งเงิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนงาน และงบประมาณ

นายออมทรัพย์ ไพฑูรแก้วกานต์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป