นางศิริพร ดาระสุวรรณ์
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย
นายสิทธิชัย ปิ่นเงิน
ปฎิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
นางเมธิณี จันทร์แก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวมัทนา บั้งเงิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนงาน และงบประมาณ
นายออมทรัพย์ ไพฑูรแก้วกานต์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายศุภชัย วงษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ