นางศิริพร ดาระสุวรรณ์
วัน/เดือน/ปีเกิด ๑๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๐๔
การศึกษา
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ปริญญาโท สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  แขนงวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๕๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ วุฒิบัตรทางการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ปริญญาโท วิชาเอกการมัธยมศึกษา กลุ่มการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ปริญญาตรีสาขาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช