ที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน สังกัด เลขที่ผู้ดำเนินการคัดกรอง
1 นาง นันท์นภัส แกล้วกล้า ผู้บริหาร รองผู้อำนวยการ ลูกรักป่าแดด สช. ชร.ศกศ.-0001/2565
2 นาย ธัญญ์กวิน ธนาคุณปิยพัฒน์ ครูผู้ช่วย การศึกษาคนตาบอดแม่สาย สช. ชร.ศกศ.-0002/2565
3 นางสาว จุฑามาศ พรหมณี ครูผู้ช่วย การศึกษาคนตาบอดแม่สาย สช. ชร.ศกศ.-0003/2565
4 นางสาว นันทิชา ซาวคำเขตร ครูอัตราจ้าง การศึกษาคนตาบอดแม่สาย สช. ชร.ศกศ.-0004/2565
5 นาย เขตฟ้า วาริด ครูอัตราจ้าง คริสเตียนไพศาลศาสตร์ สช. ชร.ศกศ.-0005/2565
6 นางสาว สุนันพร เพลงจันทร์ ครูอัตราจ้าง เฟื่องฟ้าวิทยา สช. ชร.ศกศ.-0006/2565
7 นางสาว พนัชธนัญ วิไล ผู้บริหาร รองผู้อำนวยการ บุญพิทักษ์วิทยา สช. ชร.ศกศ.-0007/2565
8 นางสาว ณัฐชยา ปัญญาคำ ครูอัตราจ้าง การศึกษาคนตาบอดแม่สาย สช. ชร.ศกศ.-0008/2565
9 นาง น้ำทิพย์ กุลปริยาวุฒิ ครูชำนาญการพิเศษ อนุบาลนางแลบ้านทุ่ง สพป.เชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0009/2565
10 นางสาว ศิริพร เฉลิมเลี่ยงทอง ครูอัตราจ้าง บ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0010/2565
11 นางสาว จรัญญา คำยอด ครูชำนาญการ บ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0011/2565
12 นาง นฤมล พันลุตัน ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ อนุบาลหัวฝาย สพป.เชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0012/2565
13 นางสาว กัลยาพร พงศ์ธารินชัย ครูอัตราจ้าง บ้านปุยคำ สพป.เชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0013/2565
14 นาย ณัฐพล กันตีมูล ครูอัตราจ้าง บ้านโป่งเกลือ สพป.เชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0014/2565
15 นาย จรินทร์ แช่มปากเพรียว ครูอัตราจ้าง บ้านป่าก๊อ สพป.เชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0015/2565
16 นางสาว กัญญาวีย์ อยู่ดี ครูผู้ช่วย แม่มอญวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0016/2565
17 นาย สันติราช เลิกการ ครูอัตราจ้าง บ้านแม่กรณ์ สพป.เชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0017/2565
18 นางสาว อริสา พันธ์เกตุ ครูผู้ช่วย บ้านป่ายางหลวง สพป.เชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0018/2565
19 นาย ทรงพล วงค์เป็ง ครูผู้ช่วย บ้านป่ายางหลวง สพป.เชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0019/2565
20 นางสาว สินีนาฎ เตจ๊ะ พนักงานราชการ บ้านห้วยทรายขาว สพป.เชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0020/2565
21 นางสาว สุวิมล ชัยเลิศ ครูอัตราจ้าง บ้านแม่กรณ์ สพป.เชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0021/2565
22 นางสาว พัชรินทร์ ปัญญา ครูผู้ช่วย บ้านกกน้อยวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0022/2565
23 นางสาว รุ่งกาญจน์ อารีย์ ครูชำนาญการ อนุบาลนางแลบ้านทุ่ง สพป.เชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0023/2565
24 นางสาว กนกกาญจน์ กาทู ครูอัตราจ้าง บ้านดอยฮาง สพป.เชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0024/2565
25 นาย มงคล ขันขยัน ครูอัตราจ้าง บ้านนางแล สพป.เชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0025/2565
26 นางสาว ภัทรสุดา สุริยะไชย ครูอัตราจ้าง บ้านนางแล สพป.เชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0026/2565
27 นางสาว อรุณพร ทนทาน ครู คศ.1 บ้านห้วยขม สพป.เชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0027/2565
28 นาย นันทวุฒิ ดวงฤทธิ์ ครูอัตราจ้าง บ้านนางแล สพป.เชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0028/2565
29 นางสาว ปนัทดา นวลจันทร์ ครูอัตราจ้าง บ้านนางแล สพป.เชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0029/2565
30 นาย สิทธิพล เกิดศรี ครูผู้ช่วย แม่มอญวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0030/2565
31 นาย ศักดินา สุทธิพันธุ์ ครูผู้ช่วย แม่มอญวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0031/2565
32 นางสาว หิรัญญา วงค์ปินตา ครูชำนาญการพิเศษ บ้านป่าสักไก่ สพป.เชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0032/2565
33 นางสาว อารียา แน่สุภาภาพ ครูอัตราจ้าง บ้านโป่งน้ำร้อน สพป.เชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0033/2565
34 นางสาว วรัญธร หวลถึง ครูผู้ช่วย แม่มอญวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0034/2565
35 นาง บุษกร กาวี ครูชำนาญการพิเศษ บ้านเมืองชุม สพป.เชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0035/2565
36 นางสาว ฐิติชญา มาวิเลิศ ครูผู้ช่วย บ้านป่าบง สพป.เชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0036/2565
37 นางสาว ชาริณี บุญทา ครูผู้ช่วย แม่ยาววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0037/2565
38 นางสาว อรัญญา เจนสว่าง ครูผู้ช่วย บ้านขุนลาว สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0038/2565
39 นาย ณัฐนนท์ ภู่ตระกูล ครูผู้ช่วย บ้านม่วงคำ สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0039/2565
40 นาย ชนกานต์ เกตุยอย ครู คศ.1 บ้านเลาลี สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0040/2565
41 นางสาว ปรียารัตน์ กันติ๊บ ครูผู้ช่วย บ้านห้วยมะซาง สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0041/2565
42 นางสาว อรนุช ขันคำ ผู้บริหาร รองผู้อำนวยการ บ้านห้วยมะซาง สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0042/2565
43 นาย พรหมพิริยะ แหวนห่อ ครูอัตราจ้าง ร่องธารวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0043/2565
44 นางสาว ศิริวิมล คิดกอง ครูผู้ช่วย เวียงผาวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0044/2565
45 นาย พิพัฒน์ สมตุ่น ครูผู้ช่วย บ้านห้วยน้ำเย็น สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0045/2565
46 นางสาว ชุดาพร คุณเกลี้ยง พนักงานราชการ บ้านห้วยหมอเฒ่า สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0046/2565
47 นาย ธนวิชช์ ผลดวงแก้ว ครูผู้ช่วย บ้านห้วยน้ำเย็น สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0047/2565
48 นางสาว สุพิชชา ยาวิชัย ครูผู้ช่วย บ้านห้วยน้ำเย็น สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0048/2565
49 นางสาว มณฑา​ ตั้งแปล ครูอัตราจ้าง บ้านสัน สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0049/2565
50 นางสาว เปรมฤดี เขียวสา ครูผู้ช่วย บ้านท่ามะโอ สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0050/2565
51 นาย ดณุพล จิตประสงค์ ครูชำนาญการ บ้านสักพัฒนา สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0051/2565
52 นางสาว ภานุมาศ ปัญโญ ครู คศ.1 ชุมชนดอยช้าง สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0052/2565
53 นางสาว จุรีย์พร ปัดดาห์ ครูผู้ช่วย บ้านแม่ปูนหลวง สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0053/2565
54 นาย พงศธร แปงถายะ ครูผู้ช่วย บ้านสักพัฒนา สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0054/2565
55 นางสาว ธารารัตน์ คำส่าง ครูผู้ช่วย โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0055/2565
56 นางสาว กิติญาภรณ์ เล้าเจริญเสริม ครูผู้ช่วย โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0056/2565
57 นางสาว ศิริพร อภิญญารัตนกุล ครู คศ.1 บ้านห้วยน้ำเย็น สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0057/2565
58 นางสาว กมลมาศ กันทะเสน ครูผู้ช่วย บ้านเมืองน้อยนิมมานเหมินทานุสรณ์ สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0058/2565
59 นาย ปิยะณัฐ มิสา ครูผู้ช่วย บ้านเมืองน้อยนิมมานเหมินทานุสรณ์ สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0059/2565
60 นาย มนตรี สมใจ ครู คศ.1 บ้านเมืองน้อยนิมมานเหมินทานุสรณ์ สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0060/2565
61 นางสาว นภาพร ฤทธิเดช ครู คศ.1 ชุมชนดอยช้าง สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0061/2565
62 นางสาว วิชุดา แยชอกู่ ครูอัตราจ้าง ชุมชนดอยช้าง สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0062/2565
63 นางสาว กรวิกา มั่งมูล ครู คศ.1 ชุมชนดอยช้าง สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0063/2565
64 นางสาว ธนภรณ์ แสนแปง ครู คศ.1 ชุมชนดอยช้าง สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0064/2565
65 นางสาว ปาริฉัตร ศรีเมือง ครู คศ.1 ชุมชนดอยช้าง สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0065/2565
66 นางสาว เจนจิรา ถิ่นชุมทอง ครูผู้ช่วย ชุมชนดอยช้าง สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0066/2565
67 นาย ปฏิญญา อินทะวัง ครูผู้ช่วย บ้านเมืองน้อย นิมมานเหมินทานุสรณ์ สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0067/2565
68 นาง ดวงใจ จงเจริญ ครูชำนาญการ ชุมชนดอยช้าง สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0068/2565
69 นางสาว พรพิรุณ สำราญใจ ครู คศ.1 ชุมชนดอยช้าง สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0069/2565
70 นางสาว อมรรัตน์ บุญฟู ครู คศ.1 บ้านโป่งนก สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0070/2565
71 นางสาว ฐาปณี พงษ์โชคธนา ครูผู้ช่วย บ้านขุนลาว สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0071/2565
72 นาย กิตติกร บุทธิจักร์ ครูผู้ช่วย บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0072/2565
73 นางสาว จิราภรณ์ ป้อมฝั้น ครูผู้ช่วย บ้านเมืองน้อยนิมมานเหมินทานุสรณ์ สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0073/2565
74 นางสาว เบญจมาศ รักธรรม ครูอัตราจ้าง อนุบาลเวียงป่าเป้า สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0074/2565
75 นางสาว บุญญิสา ทิพย์คำ พนักงานราชการ บ้านสักพัฒนา สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0075/2565
76 นาง ผกายมาศ เตปิน ครูชำนาญการพิเศษ โป่งทะลายใหม่เจริญ สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0076/2565
77 นาย ธนาวัฒน์ โปบู ครู คศ.1 ชุมชนบ้านโป่ง สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0077/2565
78 นาย บุญส่ง ชัยชะนะ ครูชำนาญการพิเศษ ชุมชนบ้านโป่ง สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0078/2565
79 นางสาว อังคณา อุดมวรกิจ ครูอัตราจ้าง อนุบาลเวียงป่าเป้า สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0079/2565
80 นางสาว พิมพ์พิไล มูลชัย ครู คศ.1 ชุมชนบ้านโป่ง สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0080/2565
81 นาย ฤทธิพงษ์ มหายศ ครูชำนาญการ ชุมชนบ้านโป่ง สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0081/2565
82 นางสาว สรัณย์พร ปวนสุรินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ บ้านป่าต้าก สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0082/2565
83 นางสาว ณัฎฐณิชา มะโนวรรณ์ ครู คศ.1 เวียงกาหลงวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0083/2565
84 นางสาว ปิยมาศ วราธิวัฒน์ ครูผู้ช่วย แม่ตะละวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0084/2565
85 นาย ประพันธ์ วัชรคุณากร ครูอัตราจ้าง บ้านป่าต้าก สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0085/2565
86 นางสาว รัตติกาล สำเนียง ครูผู้ช่วย แม่ตะละวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0086/2565
87 นางสาว สุปราณี รัตนวิฑูรย์ ครูผู้ช่วย ชุมชนดอยช้าง สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0087/2565
88 นางสาว มลทิพย์ โพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย ชุมชนดอยช้าง สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0088/2565
89 นาย สมควร ใจคำ ครูอัตราจ้าง ชุมชนดอยช้าง สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0089/2565
90 นางสาว สุชาดา พรมกามินทร์ ครูผู้ช่วย โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0090/2565
91 นางสาว ศิริพร แซ่มั่ว ครูผู้ช่วย ชุมชนบ้านกู่ป่าเป้าประชานุเคราะห์ สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0091/2565
92 นางสาว ดวงกมล ท้าวอินทร์ต๊ะ ครู คศ.1 บ้านป่าแดดเวทยาสมิทธิ์ สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0092/2565
93 นาย ธีรพงศ์ ใจซื่อ ครู คศ.1 ชุมชนดอยช้าง สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0093/2565
94 นางสาว ขวัญนภา วังวงค์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ปางมะกาดวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0094/2565
95 นาง รัตติกรณ์ คำแก่น ครูชำนาญการ อนุบาลจอมหมอกแก้ว สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0095/2565
96 นาง ธัญญารัตน์ ยาวุฒิ ครูชำนาญการ ปางมะกาดวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0096/2565
97 นาง นฤมล สีโม ครูชำนาญการ บ้านสิบสอง สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0097/2565
98 นางสาว น้ำทิพย์​ ผมพันธ์ ครูผู้ช่วย บ้านแม่ปูนหลวง สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0098/2565
99 นาง สิรินทรา ทาแกง ครู คศ.1 บ้านเหมืองง่า สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0099/2565
100 นางสาว กรรณิการ์ คำต๊ะ ครูชำนาญการ บ้านป่าต้าก สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0100/2565
101 นาง พัฒนพร พรมทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุบาลเวียงป่าเป้า สพป.เชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0101/2565
102 นางสาว ณีรนุช ธิสอน ครูอัตราจ้าง บ้านโป่ง สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0102/2565
103 นางสาว ชัชชญา กาวิต๊ะ ครู คศ.1 บ้านขาแหย่งพัฒนา สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0103/2565
104 นาง อรพิน หินแก้ว ครูผู้ช่วย บ้านศรีกองงาม สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0104/2565
105 นาย ภาณุเดช สมฤทธิ์ ครู คศ.1 บ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0105/2565
106 นางสาว ณัฐภรณ์ ขันแก้ว ครูผู้ช่วย บ้านจะตี สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0106/2565
107 นางสาว ญานิกา พินิจ ครูผู้ช่วย บ้านแม่สลองใน สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0107/2565
108 นางสาว กรรณิการ์ ศรีวิชัย ครูอัตราจ้าง บ้านแม่สลองใน สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0108/2565
109 นางสาว เบญจมาศ ไชยวงค์ พนักงานราชการ บ้านแม่สลองใน สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0109/2565
110 นางสาว วรรณกานต์ เชื้อสายใจ ครู คศ.1 สามัคคีพัฒนา สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0110/2565
111 นางสาว จิตกานต์ ทองวิเศษ ครูชำนาญการ บ้านผาเดื่อ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0111/2565
112 นางสาว กมลชนก ชัยชนะ ครู คศ.1 บ้านผาเดื่อ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0112/2565
113 นางสาว ชญานี กาญจนธนากร ครู คศ.1 พญาไพรไตรมิตร สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0113/2565
114 นาง สุภัค มุงเมือง ครูชำนาญการพิเศษ บ้านสันบุญเรือง สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0114/2565
115 นาย วุฒิชัย วงค์ปัญญา ครูชำนาญการ บ้านโป่ง สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0115/2565
116 นาง ธัญพร อรรถเดช ครูชำนาญการพิเศษ บ้านโป่ง สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0116/2565
117 นางสาว ลัดดาพร จันทาพูน ครู คศ.1 บ้านแม่คำ ประชานุเคราะห์ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0117/2565
118 นางสาว ภาวิกา พรหมมินทร์ ครูอัตราจ้าง บ้านสันบุญเรือง สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0118/2565
119 นาง สุมณฑ์รัศมิ์ สืริวรรณะ ครูชำนาญการพิเศษ บ้านโป่ง สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0119/2565
120 นางสาว กรนันท์ เฌอมือ ครู คศ.1 บ้านโป่ง สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0120/2565
121 นาง นงลักษณ์ จันทาพูน ครูชำนาญการพิเศษ บ้านศรีดอนมูล สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0121/2565
122 นางสาว วงศ์เทียมจันทร์ ทุมแก้ว ครูผู้ช่วย บ้านป่าไร่หลวงวิทยาตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์9 สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0122/2565
123 นางสาว เปนไท เกตุหิรัญ ครูผู้ช่วย รัฐราษฎร์วิทยา สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0123/2565
124 นางสาว อารยา บุญตา ครูผู้ช่วย บ้านศรีป่าแดง สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0124/2565
125 นางสาว วรณัน บุญมี ครูชำนาญการ บ้านมนตรีวิทยา สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0125/2565
126 นางสาว ญาดา นาคะดำรงวรรณ ครูผู้ช่วย บ้านมนตรีวิทยา สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0126/2565
127 นางสาว ธัญสินี ชูเพชรสมบูรณ์ ครู คศ.1 บ้านมนตรีวิทยา สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0127/2565
128 นาง วราภรณ์ พิมน้อม ครู คศ.1 บ้านมนตรีวิทยา สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0128/2565
129 นาย ณัฐพล ผิวพันธ์ ครูผู้ช่วย บ้านกิ่วพร้าว สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0129/2565
130 นางสาว ธนิดา ดวงคิด ครูผู้ช่วย บ้านพญาไพร สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0130/2565
131 นางสาว สุชานันท์ การคลคลี พี่เลี้ยงเด็กพิการ บ้านสันหลวง สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0131/2565
132 นางสาว มยุรินทร์ กองแสง ครูผู้ช่วย บ้านใหม่สามัคคี สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0132/2565
133 นางสาว สุนัที เตจะวงศ์ ครู คศ.1 บ้านดอย สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0133/2565
134 นางสาว จารุวรรณ จันวัน ครูผู้ช่วย ตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0134/2565
135 นางสาว บุษบา ชัยแย้มวงศ์ ครูผู้ช่วย อนุบาลแม่สาย สายศิลปศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0135/2565
136 นาย นพดล มุ่งดี ครูผู้ช่วย ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0136/2565
137 นางสาว สุพรรษา ติวงค์ ครู คศ.1 ป่าตึงพิทยานุกูล สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0137/2565
138 นางสาว สุทธินีย์ พินิจสุวรรณ ครูชำนาญการ บ้านสบรวก สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0138/2565
139 นาง อุมารินทร์​ วงศ์​เรียน​ ครูชำนาญการพิเศษ บ้านสบรวก สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0139/2565
140 นางสาว ปราณปริยา กันนา ครูผู้ช่วย บ้านสบรวก สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0140/2565
141 นาง ผกาวรรณ์ จริยาฐิตินันท์ ครูอัตราจ้าง บ้านสบรวก สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0141/2565
142 นาย ณรงค์ฤทธิ์​ ชัยประดล ครูผู้ช่วย ตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 4 สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0142/2565
143 นางสาว ณัฐสินี ชัยลี ครูอัตราจ้าง อนุบาลแม่สาย สายศิลปศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0143/2565
144 นางสาว เมธาพร ชีวชยาภรณ์ ครู คศ.1 บ้านสันธาตุ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0144/2565
145 นางสาว ณัฐกุล เล้าตระกูล ครู คศ.1 บ้านสันธาตุ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0145/2565
146 นางสาว ลลิตา ขันทะบัว ครู คศ.1 บ้านสันธาตุ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0146/2565
147 นางสาว ทัศนีย์ โสภณอำนวยกิจ ครูชำนาญการ บ้านขาแหย่งพัฒนา สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0147/2565
148 นางสาว ปราณปริยา คุณขยัน ครู คศ.1 บ้านสันธาตุ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0148/2565
149 นาย ชนาธิป ขัติยะ ครูอัตราจ้าง บ้านห้วยมะหินฝน สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0149/2565
150 นางสาว วชิราพร ผารินทร์ ครู คศ.1 บ้านห้วยเกี๋ยง สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0150/2565
151 นาย จักรกริช วงษา ครู คศ.1 บ้านพญาไพร สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0151/2565
152 นาง วาสนา โนสี ครู คศ.1 บ้านใหม่สามัคคี สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0152/2565
153 นางสาว ภัทราพร โนจิตร ครูผู้ช่วย บ้านมนตรีวิทยา สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0153/2565
154 นางสาว อัจฉรา จันทร์ไชยวงศ์ ครูชำนาญการ บ้านห้วยเกี๋ยง สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0154/2565
155 นาย ธเนศ​ บุญ​ยืน​ ครู คศ.1 ป่าตึงพิทยานุกูล สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0155/2565
156 นางสาว วิลาวัลย์ จันสุริยา ครู คศ.1 บ้านดอย สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0156/2565
157 นางสาว อารียา วงค์วุฒิ ครูผู้ช่วย ตชด.ศรีสมวงศ์ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0157/2565
158 นาง สุชัญญา อุปทะ ครู คศ.1 บ้านขาแหย่งพัฒนา สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0158/2565
159 นาย วิเชียร สุแก้ว ผู้บริหาร รองผู้อำนวยการ บ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0159/2565
160 นางสาว พัชรา บุญสุวรรณ์ ครูผู้ช่วย บ้านขาแหย่งพัฒนา สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0160/2565
161 นาง ศิโรรัตน์ ไชยลังกา ครู คศ.1 พญาไพรไตรมิตร สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0161/2565
162 นางสาว กิตติยา. สุนทรทัศนะพงศ์ ครู คศ.1 บ้านขาแหย่งพัฒนา สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0162/2565
163 นางสาว ชวัลรัตน์ สุริยะ ครูผู้ช่วย บ้านห้วยผึ้ง สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0163/2565
164 นางสาว กนกพิชญ์ กาญจนวาส ครูผู้ช่วย บ้านห้วยผึ้ง สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0164/2565
165 นางสาว รจนา กันทะเนตร ครูผู้ช่วย บ้านห้วยผึ้ง สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0165/2565
166 นาง กัลญา ศรีตา ครูอัตราจ้าง บ้านสันบุญเรือง สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0166/2565
167 นาย ภากร บัวทิม ครูผู้ช่วย บ้านห้วยผึ้ง สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0167/2565
168 นางสาว พิมพ์พร ผัดขัน ครูผู้ช่วย บ้านห้วยผึ้ง สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0168/2565
169 นางสาว พัชรินทร์ ปินตาธรรม ครูผู้ช่วย บ้านห้วยผึ้ง สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0169/2565
170 นางสาว พัชรี วงษ์ประยูร ครูผู้ช่วย บ้านห้วยมะหินฝน สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0170/2565
171 นาย จามร แจ่มเกิด ครูชำนาญการ บ้านห้วยมะหินฝน สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0171/2565
172 นางสาว สุธิษา พรมเสน ครู คศ.1 บ้านห้วยมะหินฝน สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0172/2565
173 นางสาว เกษรินทร์ ไชยวุฒิ ครูชำนาญการ บ้านมนตรีวิทยา สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0173/2565
174 นางสาว บานเย็น ศรีคำ ครูชำนาญการ บ้านมนตรีวิทยา สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0174/2565
175 นางสาว สุวภัทร สุปง ครูผู้ช่วย บ้านเหมืองแดงน้อย สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0175/2565
176 นาย นพกร กันธเสน พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุบาลศรีค้ำ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0176/2565
177 นางสาว อาภัสรา วังทิพย์ ครูผู้ช่วย บ้านห้วยผึ้ง สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0177/2565
178 นางสาว ทินประภา หมอป่า ครูผู้ช่วย บ้านเหมืองแดงน้อย สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0178/2565
179 นางสาว ปรัชญาพร เครื่องสาย ครูผู้ช่วย บ้านห้วยหยวกป่าโซ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0179/2565
180 นางสาว ธนพร ชายแก้ว ครูผู้ช่วย บ้านห้วยหยวกป่าโซ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0180/2565
181 นางสาว กชพรรณ ขยันกิจ ครูอัตราจ้าง บ้านแม่จันเชียงแสนประชานุสาสน์ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0181/2565
182 นาย พันธกานต์ ทะเจริญ ครูผู้ช่วย บ้านปางห้า สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0182/2565
183 นางสาว ปริญญานันท์ ปัญญาโกญ ครูผู้ช่วย ป่าตึงพิทยานุกูล สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0183/2565
184 นาง วสิยา คำมูลเอ้ย ครูชำนาญการพิเศษ บ้านป่าบงหล้าราษฎร์วิทยา สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0184/2565
185 นางสาว สุพรรณ์ ทาแกง ครู คศ.1 บ้านแม่จันเชียงแสนประชานุสาสน์ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0185/2565
186 นางสาว เกวลี อินหลาน ครูอัตราจ้าง บ้านแม่จัน เขียงแสนประชานุสาสน์ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0186/2565
187 นาง ชุตินันท์ มีมุข ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแม่จันเชียงแสนประชานุสาสน์ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0187/2565
188 นาง นิจจารีย์ แจ่มเกิด ครูชำนาญการ บ้านแม่คำประชานุเคราะห์ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0188/2565
189 นางสาว ณภัทร พุทธวงค์ ครูชำนาญการ บ้านสันโค้ง สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0189/2565
190 นางสาว นารีลักษณ์ ลำดวน ครู คศ.1 อนุบาลแม่สายสายศิลปศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0190/2565
191 นาย ภรัญญู ณ ลำพูน ครู คศ.1 อนุบาลแม่สายสายศิลปศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0191/2565
192 นาย ชลธี อินต๊ะปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ อนุบาลแม่สายสายศิลปศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0192/2565
193 นาย ธีรพงษ์ สิมารักษ์ ครู คศ.1 อนุบาลแม่สายสายศิลปศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0193/2565
194 นางสาว จุฑามาศ ซาวคำเขต ครูผู้ช่วย อนุบาลแม่สายสายศิลปศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0194/2565
195 ว่าที่ร้อยตรี สุธีร์ ศรีทอง ครูชำนาญการ บ้านแม่จันเชียงแสนประชานุสาสน์ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0195/2565
196 นาง ผกาวรรณ พรมมา ครู คศ.1 บ้านแม่จันเชียงแสนประชานุสาสน์ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0196/2565
197 นางสาว เสาวลักษณ์ น้อยบุญตัน ครูผู้ช่วย อนุบาลแม่สาย สายศิลปศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0197/2565
198 นางสาว พรรณทิพา มูลมวล ครู คศ.1 อนุบาลแม่สายสายศิลปศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0198/2565
199 นางสาว ธัญญาลักษณ์ ถุงแก้ว ครู คศ.1 อนุบาลแม่สายสายศิลปศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0199/2565
200 นางสาว กัญญภัสสร์ วงค์บุญมา ครู คศ.1 อนุบาลแม่สายสายศิลปศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0200/2565
201 นางสาว ศิริมาศ ขันตี ครูผู้ช่วย บ้านแม่จันเชียงแสนประชานุสาสน์ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0201/2565
202 นางสาว วรรณศิกา แก้วมา ครูอัตราจ้าง บ้านแม่จันเชียงแสนประชาชนนุสาสน์ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0202/2565
203 นาย อนุชิต ลิ้วธนพนธ์ ครูผู้ช่วย บ้านแม่สลองใน สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0203/2565
204 นางสาว ชลนา ชื่นปฐมศักดิ์ ครู คศ.1 บ้านผาฮี้ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0204/2565
205 นางสาว กานต์​ สมทง ครูอัตราจ้าง บ้าน​แม่จัน​เชียงแสน​ประชา​นุ​สาสน์​ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0205/2565
206 นาย วุฒินันท์ มังษาอุดม ครูผู้ช่วย อนุบาลแม่สาย สายศิลปศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0206/2565
207 นางสาว พิมผกา พรรดา ครูผู้ช่วย บ้านสันติสุข สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0207/2565
208 นางสาว จิตสุขพัฒน์​ สุขถา ครูอัตราจ้าง อนุบาลแม่สายสายศิลปศาสตร์​ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0208/2565
209 นาง อัญธิรา ต๊ะต้องใจ ครู คศ.1 อนุบาลแม่สายสายศิลปศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0209/2565
210 นางสาว วันพร เขื่อนคำ ครูผู้ช่วย บ้านห้วยผึ้ง สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0210/2565
211 นาย วิชณุ จอมใจ ครู คศ.1 บ้านห้วยผึ้ง สพป.เชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0211/2565
212 นาย ประสิทธิ์พงศ์ วงค์แก้ว ผู้บริหาร รองผู้อำนวยการ ขุนขวากพิทยา สพป.เชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0212/2565
213 นาง จำเนียร สุยะตา ครูชำนาญการพิเศษ บ้านทุ่งนาน้อย สพป.เชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0213/2565
214 นาง ภูษิตา กิลัย ครูชำนาญการ ขุนขวากพิทยา สพป.เชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0214/2565
215 นางสาว ปิ่นมนัส ชิมรังสรรค์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ บ้านเมืองกาญจน์ สพป.เชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0215/2565
216 นาย รัญญะปรัชญ์ แก้วบังวัน ครูอัตราจ้าง ขุนขวากพิทยา สพป.เชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0216/2565
217 นางสาว กัญญาภัค พรชนะวัฒนา ครูผู้ช่วย ขุนขวากพิทยา สพป.เชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0217/2565
218 นางสาว วันทนีย์ มหาวงษ์ ครูอัตราจ้าง บ้านสองพี่น้อง สพป.เชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0218/2565
219 นางสาว เพ็ญจันทร์ รักษาป่า พี่เลี้ยงเด็กพิการ บ้านสองพี่น้อง สพป.เชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0219/2565
220 นาย ศุภฤทธิ์ ไชยเลิศ ครู คศ.1 บ้านทุ่งนาน้อย สพป.เชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0220/2565
221 นางสาว จรียา แซ่ลี ครูอัตราจ้าง บ้านทุ่งนาน้อย สพป.เชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0221/2565
222 นางสาว วรกมล บุญเริ่ม ครูอัตราจ้าง บ้านน้ำม้า สพป.เชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0222/2565
223 นางสาว รัชนีกร ฝั้นปันวงศ์ ครู คศ.1 บ้านทุ่งนาน้อย สพป.เชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0223/2565
224 นางสาว ชุติกาญจน์ กุดรังนอก ครูอัตราจ้าง บ้านทุ่งนาน้อย สพป.เชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0224/2565
225 นางสาว อทิตยา จันวิลัย ครูชำนาญการ ขุนขวากพิทยา สพป.เชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0225/2565
226 นางสาว จิดาภา ราณะเรศ ครูชำนาญการ ขุนขวากพิทยา สพป.เชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0226/2565
227 นางสาว จรีวัลย์ ภู่โต๊ะยา ครูผู้ช่วย ขุนขวากพิทยา สพป.เชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0227/2565
228 นางสาว กฤตนันท์ วุฒิช่วย ครู คศ.1 ขุนขวากพิทยา สพป.เชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0228/2565
229 นางสาว อลิสา ชัยวงศ์ ครูอัตราจ้าง ขุนขวากพิทยา สพป.เชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0229/2565
230 นาง สาวิตรี ใจแปง ครู คศ.1 ขุนขวากพิทยา สพป.เชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0230/2565
231 นางสาว ณัฐสุดา พานผ่องเจริญ ครูอัตราจ้าง ขุนขวากพิทยา สพป.เชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0231/2565
232 นาง จงกลณี ท้าวราช ครูชำนาญการพิเศษ ขุนขวากพิทยา สพป.เชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0232/2565
233 นาง กัญญาณัฐ เนตรธิยา ครูชำนาญการ บ้านไทยสมบูรณ์ สพป.เชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0233/2565
234 นาย ไกรสิทธิ์ อุดอาจ ครู คศ.1 บ้านทุ่งนาน้อย สพป.เชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0234/2565
235 นางสาว จีรนันท์ กาบกรณ์ ครูอัตราจ้าง อนุบาลยางฮอม สพป.เชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0235/2565
236 นางสาว กัญชรส ยมทุ่งก้อง ครูอัตราจ้าง อนุบาลยางฮอม สพป.เชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0236/2565
237 นางสาว สายฝน อุดมพล ครูอัตราจ้าง บ้านห้วยโป่ง สพป.เชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0237/2565
238 นาย กิตติราช เที่ยงเตชะกมล ครู คศ.1 ขุนขวากพิทยา สพป.เชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0238/2565
239 นาง สุรี จันทราภรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ บ้านทุ่งนาน้อย สพป.เชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0239/2565
240 นางสาว ภูริชญา สายวงศ์ ครูผู้ช่วย บ้านทุ่งคำ สพป.เชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0240/2565
241 นางสาว กนกวรรณ ศรีคำจักร ครูอัตราจ้าง บ้านดอนแยง สพป.เชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0241/2565
242 นางสาว สุกัลยา ทุมทา ครูอัตราจ้าง บ้านดอนแยง สพป.เชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0242/2565
243 นางสาว ศศิกานต์ สมศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ บ้านท่าข้าม สพป.เชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0243/2565
244 นาย ปฐมพงษ์ ไชยชมภู ครูผู้ช่วย บ้านห้วยหาน สพป.เชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0244/2565
245 นางสาว ทัศนีย์ ลือชา ครูผู้ช่วย ขุนขวากพิทยา สพป.เชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0245/2565
246 นางสาว ชมภูนุช ดวงจิตร ครูอัตราจ้าง ดอนชัยวิทยาคม สพม เชียงราย ชร.ศกศ.-0246/2565
247 นาย ชาญชัย เลานันท์ ครูผู้ช่วย แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม.เชียงราย ชร.ศกศ.-0247/2565
248 นางสาว ศรัญญา นิลดำ ครูอัตราจ้าง เทิงวิทยาคม สพม.เชียงราย ชร.ศกศ.-0248/2565
249 นางสาว อรสุรีย์ลักษณ์ สมยอง ครูอัตราจ้าง แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม.เชียงราย ชร.ศกศ.-0249/2565
250 นางสาว ปิยนุช วรรณชัย ครูอัตราจ้าง บุญเรืองวิทยาคม สพม.เชียงราย ชร.ศกศ.-0250/2565
251 นาง สุดาวรรณ พลอยแดง ครู คศ.1 สันติคีรีวิทยาคม สพม.เชียงราย ชร.ศกศ.-0251/2565
252 นางสาว กัณฐิกา หลงสกุล พี่เลี้ยงเด็กพิการ แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม.เชียงราย ชร.ศกศ.-0252/2565
253 นางสาว ผดุงศรี คำฮ้อย ครูชำนาญการพิเศษ เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม.เชียงราย ชร.ศกศ.-0253/2565
254 นาง พีรยา มหาสิงห์ ครูชำนาญการ นครวิทยาคม สพม.เชียงราย ชร.ศกศ.-0254/2565
255 นางสาว พิมพ์พิมล มั่นกุง ครูผู้ช่วย เชียงของวิทยาคม สพม.เชียงราย ชร.ศกศ.-0255/2565
256 นาย จารุวิทย์ อุดเครือ ครูอัตราจ้าง นครวิทยาคม สพม.เชียงราย ชร.ศกศ.-0256/2565
257 ว่าที่ร้อยตรีหญิง รติญา สอนวิเศษ ครู คศ.1 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม.เชียงราย ชร.ศกศ.-0257/2565
258 นาย ประยุทธ ตุ้มคำ ครู คศ.1 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม.เชียงราย ชร.ศกศ.-0258/2565
259 นางสาว ธนพร เทพรักษา ครูชำนาญการ เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม.เชียงราย ชร.ศกศ.-0259/2565
260 นางสาว มนธิญา ขันยอด ครู คศ.1 เชียงของวิทยาคม สพม.เชียงราย ชร.ศกศ.-0260/2565
261 นาง ณิชกานต์ ตามรภาค ครูผู้ช่วย แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม.เชียงราย ชร.ศกศ.-0261/2565
262 นางสาว วธิดา​ ลือชา ครูผู้ช่วย เชียงของวิทยาคม​ สพม.เชียงราย ชร.ศกศ.-0262/2565
263 นางสาว อรญา รู้คิด ครูผู้ช่วย เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม.เชียงราย ชร.ศกศ.-0263/2565
264 นาย ไชยวิชิต เมืองคำ ครูชำนาญการ เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม.เชียงราย ชร.ศกศ.-0264/2565
265 นางสาว อรวรรณ ทนันชัย ครู คศ.1 ดอนชัยวิทยาคม สพม.เชียงราย ชร.ศกศ.-0265/2565
266 นาย อุทัย อิสยาห์กุล ครูอัตราจ้าง ดอนชัยวิทยาคม สพม.เชียงราย ชร.ศกศ.-0266/2565
267 นาย พรชัย มงคลคลี ครูผู้ช่วย ดอนชัยวิทยาคม สพม.เชียงราย ชร.ศกศ.-0267/2565
268 นาย วีรพล ชื่นทิม ครูอัตราจ้าง เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม.เชียงราย ชร.ศกศ.-0268/2565
269 นางสาว วีณา ภิระตา ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย สศศ. ชร.ศกศ.-0269/2565
270 นางสาว กาญจนา วางโต ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย สศศ. ชร.ศกศ.-0270/2565
271 นางสาว ติยพร ปินตาเป็ก ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย สศศ. ชร.ศกศ.-0271/2565
272 นางสาว ศิริพร เพียรฉลาด ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย สศศ. ชร.ศกศ.-0272/2565
273 นางสาว ทิตยาทร อ่อนยิ้ม พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย สศศ. ชร.ศกศ.-0273/2565
274 นาง วิไลพร ใจกว้าง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย สศศ. ชร.ศกศ.-0274/2565
275 นางสาว พรรณนิภา มูลโมกข์ ครู คศ.1 เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร อปท ชร.ศกศ.-0275/2565
276 นางสาว ปรียาวดี จันศิริ ครูอัตราจ้าง เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร อปท ชร.ศกศ.-0276/2565
277 นาง วนัชพร ราษี ครูชำนาญการ เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร อปท. ชร.ศกศ.-0277/2565
278 นางสาว ชนนิกานต์ กันภัย ครูอัตราจ้าง เทศบาล1 วัดพรหมวิหาร อปท. ชร.ศกศ.-0278/2565
279 นางสาว บุษกร จันต๊ะนาเขต ครูอัตราจ้าง เทศบาล1 วัดพรหมวิหาร อปท. ชร.ศกศ.-0279/2565
280 นางสาว นัจนันท์ ไชยมงคล ครูอัตราจ้าง เทศบาล1วัดพรหมวิหาร อปท. ชร.ศกศ.-0280/2565
281 นางสาว สุภาพร จันวรรณ์ ครูชำนาญการ เทศบาล1วัดพรหมวิหาร อปท. ชร.ศกศ.-0281/2565
ที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด เลขที่ผู้ดำเนินการคัดกรอง
1 นางศิริพร ปู่คำ โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0001/2564
2 นางสาวอภัสนันท์ ศรีชาติ โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0002/2564
3 นายสุทธิเกียรติ เสนาชัยบาล โรงเรียนบ้านเมืองชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0003/2564
4 นางสาวเพ็ญพิชชา วงค์วาด โรงเรียนบ้านเวียงกือนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0004/2564
5 นางสาวเกวลิน คำแก่น โรงเรียนบ้านโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0005/2564
6 นางธัญญลักษณ์ ทองไฝ โรงเรียนบ้านโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0006/2564
7 นางสาวสิริรัตน์ สุนสะดี โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0007/2564
8 นางสาวมยุรา เนตรสุวรรณ โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0008/2564
9 นางสาวเวียน จันทร์ต๊ะ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0009/2564
10 นางสาวสุชาดา อินต๊ะวงค์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0010/2564
11 นางสาวสิริกัญญา กันทะสอน โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0011/2564
12 นายพิทักษ์ ไชยะป๋าน โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0012/2564
13 นางสาวปาจรีย์มาศ เหลืองสกุล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0013/2564
14 นางสาวณัฐฉรา ปากูล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0014/2564
15 นางสาวมยุรี หัถกุล โรงเรียนบ้านจำบอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0015/2564
16 นางสาวจิตพิมล หิรัญวิทย์ โรงเรียนบ้านจำบอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0016/2564
17 นายณัฐชัย ปอยู โรงเรียนบ้านจำบอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0017/2564
18 นางสาวสุกัญญา กาติ๊บ โรงเรียนบ้านจำบอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0018/2564
19 นางสาวประกาย อารินทร์ โรงเรียนบ้านดอยงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0019/2564
20 นางสาวเกวลิน สายน้ำเย็น โรงเรียนบ้านดอยงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0020/2564
21 นายศุภกฤต แซ่รี โรงเรียนบ้านดอยงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0021/2564
22 นางสุรีย์พร นิลสวิท โรงเรียนบ้านดอยงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0022/2564
23 นางสาวอมรรัตน์ บุญเรือง โรงเรียนบ้านดอยงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0023/2564
24 นางสาวริมธาร พันธุชงค์ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0024/2564
25 นางหัดทยา ประทุมไชย โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0025/2564
26 นายณัฐวงศ์ ปกป้อง โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0026/2564
27 นางสาวธัญชนก เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบ้านนางแล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0027/2564
28 นางสาวเจนจิรา ฟองจำ โรงเรียนบ้านนางแล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0028/2564
29 นางสาวคชาภรณ์ สุริยะไชย โรงเรียนบ้านนางแล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0029/2564
30 นายเฉลิมพล จำปา โรงเรียนบ้านนางแล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0030/2564
31 นางสกุลกานต์ บุญสม โรงเรียนบ้านนางแล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0031/2564
32 นายรณชัย สิงห์คำ โรงเรียนบ้านปางขอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0032/2564
33 นายฐิติกร​ อุตมา โรงเรียนบ้านปางขอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0033/2564
34 นางสาวภัชโรบล นนทะการ โรงเรียนบ้านปางขอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0034/2564
35 นางสาวอารีรัตน์ อินธรรม โรงเรียนบ้านปางขอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0035/2564
36 นางสาวอมรพรรณ​ สิทธิวงค์ โรงเรียน​บ้านปางขอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0036/2564
37 นายองอาจ อินต๊ะวงค์ โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0037/2564
38 นางสาวจารุมาศ เกตุพระจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0038/2564
39 นายดลวัฒน์ ไชยชมภู โรงเรียนบ้านริมลาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0039/2564
40 นายณัฏฐนันท์ แสงสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านริมลาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0040/2564
41 นางสาวผกาสินี ปางเก้ โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0041/2564
42 นางสาวรัตน์ติยา มาสุข โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0042/2564
43 นายวีระพงษ์ จิโนปง โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0043/2564
44 นางสาวนันทนา แยลูกู โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0044/2564
45 นางสาวธันย์ชนก พงษ์ศารารักษ์ โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0045/2564
46 นางอมรรัตน์ เตชะปิตุ โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0046/2564
47 นางสาวกรรณิการ์ สิทธิขันแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0047/2564
48 นางสาวกรนิกา เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0048/2564
49 นางกรรณิกา จิตถา โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0049/2564
50 นางสาวจิราวรรณ อนันตยา โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0050/2564
51 นางสาวพิมลพรรณ วรรณคำ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0051/2564
52 นายชาคริต คำโมนะ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0052/2564
53 นางลักษินา วงศ์ดาว โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0053/2564
54 นางสาวมณีนุช คำมี โรงเรียนผาขวางวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0054/2564
55 นางสาวกนกวรรณ เบาใจ โรงเรียนผาขวางวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0055/2564
56 นายณัติธวัช ทำการดี โรงเรียนผาขวางวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0056/2564
57 นางสาวจุรีพร เจริญพันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนผาขวางวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0057/2564
58 นายประจักษ์ หงษ์ประสิทธิ์ โรงเรียนผาขวางวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0058/2564
59 นางณชญาดา ต่อสวย โรงเรียนผาขวางวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0059/2564
60 นางสาวธมลวรรณ หวายคำ โรงเรียนผาขวางวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0060/2564
61 นางสาวอนินทิตา ยานะสรณ์ โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0061/2564
62 นางสาวทัศนา พรมจินะ โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0062/2564
63 นางประภารัตน์ วัฒนา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0063/2564
64 นางสาวกมลชนก ยองคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0064/2564
65 นายจักรพันธ์ รัตนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0065/2564
66 นายอภิวัฒน์ ตันนันตา โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0066/2564
67 นางสาวอัญธิชา หวลระลึก โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0067/2564
68 นางสาวสุพินยา ปัญญาไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0068/2564
69 นางสาวเจตนา แสนเมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0069/2564
70 นางสาววิไลลักษณ์ รักไฝ่ดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0070/2564
71 นายศิริวัฒน์ อันไกรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0071/2564
72 นางสาวนัทธมน จันทร์ใส โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0072/2564
73 นายธีรภัทร ศิริวงศ์ทอง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0073/2564
74 นายภัทรดนัย หวลศรี โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0074/2564
75 นางรุจิรา จันทร์เกษม โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0075/2564
76 นางปวีณ์สุดา บุญเกิด โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0076/2564
77 นายเศรษฐกิจ บุญเกิด โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0077/2564
78 นางสาวกมลชนก ไชยยะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0078/2564
79 นายพงษ์เอนก เอนกพงษ์ ศกศ.ชร. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ชร.ศกศ.-0079/2564
80 นางสาววิราภา ครึ้มกลาง ศกศ.ชร. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ชร.ศกศ.-0080/2564
81 นางสาวกัญญาณัฐ ปงรังษี โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0081/2564
82 นางสาวชมพูนุช อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0082/2564
83 นางสาวจิรภิญญา​ เสาร์​แก้ว โรงเรียน​อนุบาล​เมือง​เชียง​รา​ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0083/2564
84 นางพรสวรรค์ เขียวไวย์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0084/2564
85 นางศศิธร สัตย์สม โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชร.ศกศ.-0085/2564
86 นางจันทร์จิรา นันต๊ะรัตน์ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0086/2564
87 นายสุทิน กาละวัน ๋โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0087/2564
88 นางสาวกัญยาณี ชอบจิตร โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0088/2564
89 นางสาวอังคณา เรือนแก้ว โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0089/2564
90 นางสาวทัศนีย์ อินสอน โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0090/2564
91 นางสาวเสาวภา ไชยยา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0091/2564
92 นายภัทรดนัย สุศิวะ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0092/2564
93 นางศิรินทร์รัตน์ ชัยสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0093/2564
94 นางสาววาสนา อินต๊ะยศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0094/2564
95 นางสาวกฤตพร กองบุญ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0095/2564
96 นางสาวอังค์วรา เพชรดิน โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0096/2564
97 นางเจนจิรา อย่ามีภัย โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0097/2564
98 นายอดิศักดิ์ ใจปิน โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0098/2564
99 นางสาวดวงกมล สมทัด โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0099/2564
100 นางสาววารุณี ใจกันโย โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0100/2564
101 นางสาวศศิกานต์ ไชยลังกา โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0101/2564
102 นางสาวทิพวรรณ ไกลถิ่น ศกศ.ชร. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ชร.ศกศ.-0102/2564
103 นายอนุสรณ์ อิทธิสิริศักดิ์ ศกศ.ชร. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ชร.ศกศ.-0103/2564
104 นางประทินทิพย์ สลีสองสม โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0104/2564
105 นางสาวหัตถยา อินตา โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0105/2564
106 นางพัทยา ปงมะจักร โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0106/2564
107 นางสาวอรทัย ดูแก้ว โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0107/2564
108 นางสาวพรรณี จ่าเต โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0108/2564
109 นางสาวนิดาพร เครือวงค์ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0109/2564
110 นางสาวรวิวรรณ เรือนตันแก้ว โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0110/2564
111 นางสาวกัลยา โยธิน โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0111/2564
112 นางสาวจิตรานุช ล่องเนียม โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0112/2564
113 นางสาวชนิกานต์ ยิ่งแสนตุ้ย โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0113/2564
114 นางสรินทร ปู่ดี โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทร์นุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0114/2564
115 นางสาวนงนุช วงษา โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0115/2564
116 นางณภัสวรรณ ปาต๊ะ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0116/2564
117 นางภาวินี บุญคง โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0117/2564
118 นางสาวอลิชา ศิริคณา โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0118/2564
119 นางสาวอรสา ต้องใจ โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0119/2564
120 นางสาวมยุรา ภัทรเสถียรชัย โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0120/2564
121 นางสาวกาญจนา เพ็ญบุญ โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0121/2564
122 นางจันทร์จิรา มหายศ โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0122/2564
123 นางไพลิน กอง โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0123/2564
124 นายเมธาสิทธิ์ ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านโป่งมอญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0124/2564
125 นางอรอนงค์ กลิ่นนุช โรงเรียนบ้านดอนสลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0125/2564
126 นางธิดาพร สุทธิเจริญศักดิ์ โรงเรียนบ้านดอนสลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0126/2564
127 นางสาวอาทิมา อภิชยารักษ์ โรงเรียนบ้านต้นยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0127/2564
128 นายปัญจมินณ์ มหัทธนโยธินกุล โรงเรียนบ้านป่าแงะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0128/2564
129 นางสาวจุมพิตตา ชฎา โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิธิ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0129/2564
130 นายณัทเมธวิน รวิพรพูลมงคล โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0130/2564
131 นางสาวชุติกานต์ คำเป็ง โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0131/2564
132 นายสงกรานต์ พรหมมะ โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0132/2564
133 นางสาวเอื้อมพร เรียบร้อย โรงเรียนบ้านมังกาล่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0133/2564
134 นางสาวกนกวรรณ ไชยมงคล โรงเรียนบ้านต้นยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0134/2564
135 นายวีระพงศ์ วรรณมณี โรงเรียนบ้านต้นยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0135/2564
136 นายผณินทร ผลาจันทร์ โรงเรียนบ้านต้นยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0136/2564
137 นางสาวอรวรรณ ทองสุ โรงเรียนบ้านวาวี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0137/2564
138 นางสาววราพร กองบุญเรือง โรงเรียนบ้านวาวี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0138/2564
139 นางสาวโสภา แซ่มั่ว โรงเรียนบ้านวาวี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0139/2564
140 นางสาวโชติกา วงค์ปัญญา โรงเรียนบ้านวาวี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0140/2564
141 นายเจริญ เทพธรรม โรงเรียนบ้านสันก้างปลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0141/2564
142 นางเนตรนภา แสนศิริ โรงเรียนบ้านสันก้างปลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0142/2564
143 นางสาวธวัลรัตน์ อ่อนราษฏร์ โรงเรียนบ้านสันก้างปลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0143/2564
144 นายพงษ์พิพัฒน์ ฟองแก้ว โรงเรียนบ้านหนองผำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0144/2564
145 นางสาวนฤภร เงินสัจจา โรงเรียนบ้านหนองผำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0145/2564
146 นางสาวเมวิกา คงแสนคำ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0146/2564
147 นางสาวปราณปรียา แคว้งใจ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0147/2564
148 นางสาวเยาวลักษณ์ พรหมวงค์ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0148/2564
149 นายชินกร แต้มรู้ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0149/2564
150 นายสัญญา ปันทะวงค์ โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0150/2564
151 นางสาวภูมารินทร์​ พันธ์แก่นกล้า โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0151/2564
152 นางสาวอัจฉรา นันตาสี โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0152/2564
153 นางสาวปริศนา เจ็นจัด โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0153/2564
154 นายพัฒนา พาสอน โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0154/2564
155 นางสาวรณกร สุริยะ โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0155/2564
156 นางสาวศศิประภา เทพโพธา โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0156/2564
157 นายสุทธิพงศ์ มั่นใจ โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0157/2564
158 นางสาวศิริพร อาทร โรงเรียนร่องธารวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0158/2564
159 นางสาวหทัยพร เจริญศักดิ์ โรงเรียนร่องธารวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0159/2564
160 นายสุรชัย ภิยารมณ์ โรงเรียนร่องธารวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0160/2564
161 นางสาวสุพรรณี พุทธศร โรงเรียนร่องธารวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0161/2564
162 นายกฤติธี สุวรรณชัย โรงเรียนร่องธารวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0162/2564
163 นางวนิดา สมศรี โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0163/2564
164 นางสาวอังคณา สงวนใจ โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0164/2564
165 นางสาวสุจิตรี ชื่นจิต โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0165/2564
166 นางสาวสมาพร เหมวรรธนบูรณ์ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0166/2564
167 นางสาวอริสา กำลังประสิทธิ์ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0167/2564
168 นางสาวสินาธร ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0168/2564
169 นางสาวณปภา ทรัพย์เกษมวัฒนา โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0169/2564
170 นางสาวศุภรัตน์ ศรีทะนันชัย โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0170/2564
171 นางบุญนิศา ชมภูใหล โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0171/2564
172 นางสาวพัชรี พัฒนกิตติ โรงเรียนดอยแสนใจ ตชด.อนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0172/2564
173 นางสาวพูลศิริ สุริยาสัก โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (่ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0173/2564
174 นางสาวชนิสรา จี้อาทิตย์ โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0174/2564
175 นางสาววชิรญาณ์ พงศานาถ โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0175/2564
176 นางสาวณัฐภรณ์ ชีวินรัตนโรจน์ โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0176/2564
177 นางสาวอันธิกา บุญแก้ว โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0177/2564
178 นางสาวศิริพร คำฟู โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0178/2564
179 นางสาววิภาวดี ศรีโลต๋วน โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0179/2564
180 นายสุรชัย คำมงคล โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0180/2564
181 นางสาวปฐมาภรณ์ เคร่งครัด โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0181/2564
182 นางสาวชญาน์ทิพย์ กาสม โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0182/2564
183 นางสาวอัมพิกา สมศักดิ์ โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0183/2564
184 นางสาวดวงพร สมเมือง โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0184/2564
185 นางสาวสุพรรณี น้อยหมอ โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0185/2564
186 นางสาวนิชาภัทร สว่างถาวรกุล โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0186/2564
187 นางสาวจิณณ์ณิชา กันติ๊บ โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทยประสาท) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0187/2564
188 นางสาวสายใจ พวงสายใจ โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0188/2564
189 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ เชียงแรง โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0189/2564
190 นางสาววิไลลักษณ์ สุยะ โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0190/2564
191 นางสาวพิมพร หอมนาน โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0191/2564
192 นางสาวปวีณา สุพะบุญ โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0192/2564
193 นางอำไพร พรถึง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0193/2564
194 นางสาวขวัญคนึง ผสมสกุล โรงเรียนบ้านเทอดไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0194/2564
195 นางสาวสุพัตรา จักรแก้ว โรงเรียนบ้านเทอดไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0195/2564
196 นางอารยา เปาวัลย์ โรงเรียนบ้านเทอดไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0196/2564
197 นางพิไลวรรณ ทองดี โรงเรียนบ้านเทอดไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0197/2564
198 นางสาวจันจิรา พิมดี โรงเรียนบ้านเหมืองแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0198/2564
199 นางสาวจันทร์ฉาย บุญธรรม โรงเรียนบ้านเหมืองแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0199/2564
200 นางระพีพร แสนสุข โรงเรียนบ้านเหมืองแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0200/2564
201 นางสาวอรริสา มาเยอะ โรงเรียนบ้านเหมืองแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0201/2564
202 นางนฤชล ไชยสีติ๊บ โรงเรียนบ้านเหมืองแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0202/2564
203 นางสาวปุณยวีร์ นามปวน โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0203/2564
204 นางสาวปราณิศา ท่อนคำ โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0204/2564
205 นางสาวสุดใจ อูปแก้ว โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0205/2564
206 นายศรายุทธ นัยติ๊บ โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0206/2564
207 นางรัตนา แก้วตั้ง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0207/2564
208 นางปาริฉัตร หวายคำ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0208/2564
209 นางสาวพวงพร สุขปลั่ง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0209/2564
210 นางสาววิจิตรา ปัญญาทอง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0210/2564
211 นางนิชนันท์ หวังเจริญ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0211/2564
212 นางสาวธิดารัตน์ คำแดง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0212/2564
213 นางสาวทิพวรรณ ปัญญางาม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0213/2564
214 นางสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่ม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0214/2564
215 นางสาวจิราภรณ์ พรมรัตน์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0215/2564
216 นายโต้ง หน่อแก้ว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0216/2564
217 นางพลอยปภัส กันทาเหล็ก โรงเรียนบ้านแม่สลองใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0217/2564
218 นางสาวณัฎฐาพร เขจร โรงเรียนบ้านแม่สลองใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0218/2564
219 นายทวีวัฒน์ ทายะนา โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0219/2564
220 นางสาวทิชากร ปัญญาวงค์ โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0220/2564
221 นางกาศินันท์ กอเจอ โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0221/2564
222 นางสาวระวิวรรณ วงค์บุญมา โรงเรียนบ้านขุนแม่บงตชด. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0222/2564
223 นายสพล ริยะเทน โรงเรียนบ้านขุนแม่บงตชด. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0223/2564
224 นางสาวชลธิชา ศรีพรม โรงเรียนบ้านขุนแม่บงตชด. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0224/2564
225 นางสาวศุภลักษณ์ พันธ์คำ โรงเรียนบ้านขุนแม่บงตชด. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0225/2564
226 นางกาญจนา รัตนสุวรรณ โรงเรียนบ้านจ้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0226/2564
227 นางหทัยธร ปินะเจริญ โรงเรียนบ้านจ้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0227/2564
228 นางสาวพัชรี พิชัยรัตน์ โรงเรียนบ้านจ้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0228/2564
229 นายวีรชัย ใจยา โรงเรียนบ้านจ้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0229/2564
230 นางสาวทิชากร สุขศรี โรงเรียนบ้านจ้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0230/2564
231 นางสาวอนุสรา ปันทะเสน โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ชร.ศกศ.-0231/2564
232 นางสาวสุรีรัตน์ ชาวส้าน โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ชร.ศกศ.-0232/2564
233 นายกฤษณพงศ์ เสาสาร โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ชร.ศกศ.-0233/2564
234 นางสาววชิราภรณ์ เรือนแดง โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ชร.ศกศ.-0234/2564
235 นางสาวจุฑามาศ ยี่แก้ว โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ชร.ศกศ.-0235/2564
236 นางสาววรัญญา ทาศักดิ์ โรงเรียนบ้านจ้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0236/2564
237 นางสาวศุภิชยนันท์ ศรีคำ โรงเรียนบ้านจ้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0237/2564
238 นางสาวธันยกานต์ เส้งเซ่ง โรงเรียนบ้านจ้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0238/2564
239 นางสาวนันทิยา เต็นยะ โรงเรียนบ้านจ้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0239/2564
240 นางสาวธมลวรรณ พุทธิมา โรงเรียนบ้านจ้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0240/2564
241 นายสมพงษ์ พิพัฒน์สัตยานนท์ โรงเรียนบ้านจ้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0241/2564
242 นางสาวจารวี เตชะนันท์ โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0242/2564
243 นางสาวลีลาวดี ใจวงค์ โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0243/2564
244 นางสาวสุพรรษา บุญมาสืบ โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0244/2564
245 นายสวาท สงวนสิทธิ์ โรงเรียนบ้านธารทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0245/2564
246 นางสาวชนาพร ยอดทองเลิศ โรงเรียนบ้านธารทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0246/2564
247 นางสาวกุสุมาลย์ วรรณคำ โรงเรียนบ้านธารทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0247/2564
248 นางรสวดี แสนธนโชคชัย โรงเรียนบ้านธารทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0248/2564
249 นางสาวธราภรณ์ ยาวิชัย โรงเรียนบ้านธารทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0249/2564
250 นางสาวปณิศา เภตรา โรงเรียนบ้านธารทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0250/2564
251 นางสาวกรรณิการ์ เสมอใจ โรงเรียนบ้านปางสา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0251/2564
252 นางจารุวรรณ คำภิโร โรงเรียนบ้านปางสา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0252/2564
253 นางสาวณหทัย ธาดากุลวิจิตร โรงเรียนบ้านปางสา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0253/2564
254 นางสาวธิษตยา ภิระบัน โรงเรียนบ้านปางห้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0254/2564
255 นางสาวหยาดพิรุณ วงค์คำยอด โรงเรียนบ้านป่าบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0255/2564
256 นางสุวรรณา กิริยา โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0256/2564
257 นายฐาปกรณ์ มั่นเหมาะ โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0257/2564
258 นางสาวกรรณิการ์ กันทะยศ โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0258/2564
259 นางสาวปุณณารมย์ สิงหพันธ์ โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0259/2564
260 นายนฤชา ศรีพรม โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0260/2564
261 นางวัฒนา จ่ากุญชร โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0261/2564
262 นางสาวณปภัช ทองหลอม โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0262/2564
263 นางสาวมุกธิดา สารแก้ว โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ชร.ศกศ.-0263/2564
264 นางสาวนวลสิริ ปุยคำ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ชร.ศกศ.-0264/2564
265 นางสาวนฤมล อมาตยกุล โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ชร.ศกศ.-0265/2564
266 นางสาวศิริวรรณ จันทร์หอม โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ชร.ศกศ.-0266/2564
267 นายวัฒนา จันทวี โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ชร.ศกศ.-0267/2564
268 นางสาวศีตภา โล่ห์จิรกาญจนกูล โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ชร.ศกศ.-0268/2564
269 นางสาวอาทิตยา สีหราช โรงเรียนบ้านสบคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0269/2564
270 นางสาวนันท์จนา น้อยหมอ โรงเรียนบ้านสันถนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0270/2564
271 นางยุวเรศ สุรินตา โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0271/2564
272 นางรวีวรรณ ปิกจุมปู โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0272/2564
273 นางสาวศิริพรพรรณ์ สียวง โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0273/2564
274 นางสาวณฐมน​ สิทธิชัย โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตร​ราษฎร์​บำรุง)​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0274/2564
275 นางจิตติรัตน์ จำปาโชค โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0275/2564
276 นายกฤษฎา นันปัญญา โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0276/2564
277 นางสาวณัฐกฤตา​ แช่มรัมย์​ โรงเรียน​บ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0277/2564
278 นางสาวกวิณพัฒน์ เรือนคำ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0278/2564
279 นายปรเมษฐ์ สุวรรณปัญญา โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0279/2564
280 นางสาวรุ่งนภา ป๊อกฝ้าย โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ชร.ศกศ.-0280/2564
281 นางสาววนัสวี ไชยวงค์ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ชร.ศกศ.-0281/2564
282 นางสาวอรสา ปินไข โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ชร.ศกศ.-0282/2564
283 นางสาวสุธัญญา เรือนคำ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ชร.ศกศ.-0283/2564
284 นางสาวจันทรักษ์ กิติ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ชร.ศกศ.-0284/2564
285 นางสาวชยาภา คงสัจจะเสรี ศกศ.ชร. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ชร.ศกศ.-0285/2564
286 นางสาวเปรมยุดา รากะรินทร์ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0286/2564
287 นายสุรศักดิ์ จันทร์ทิพย์ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0287/2564
288 นางฐิตาภัทร คำภาสี โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0288/2564
289 นางนิจฉรา โพธิกัน โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0289/2564
290 นางบราลีรัตน์ อ้ายม่าน โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0290/2564
291 นายสมเกียรติ กิติคำ โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0291/2564
292 นางสาวกรณัฏฐ์ ตาแปง โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0292/2564
293 นางสาวดวงนภา คณโทเงิน โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0293/2564
294 นายรุ่งโรจน์ ร้องสาวคร โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0294/2564
295 นายวรัทภพ หัวนา โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0295/2564
296 นางจินตนา ใจยะเขียว โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0296/2564
297 นางสาวนวพร ปู่หล้า โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0297/2564
298 นางสาวจุฑารัตน์ ยืนหมั้น โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0298/2564
299 นางสาวจิตรานุช วรรณวิจิตร โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0299/2564
300 นางสาวศิริลักษณ์ จี้จุมปัน โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชร.ศกศ.-0300/2564
301 นางสาวศิริรัตน์ จันทะมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0301/2564
302 นางสาวรัตติยา ถาเปียง โรงเรียนเพียงหลวง16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0302/2564
303 นายพงศกร กากูล โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0303/2564
304 นายวีรพล ยั่วยวน โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0304/2564
305 นางปาณิสรา ศรีสงคราม โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0305/2564
306 นางสาววิรัญชนา แซ่มัว โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0306/2564
307 นางสาวปุณณาสา แก้วก๋า โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0307/2564
308 นางสาวฉัตราพร เขจร โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0308/2564
309 นางสาวอ้อมเดือน ไชยเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0309/2564
310 นางสาวศศิกานต์ นามนาย โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0310/2564
311 นางสาวกัญญณัท ใจใหม่ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0311/2564
312 นางนภัสศรณ์ ลานนาพันธุ์ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0312/2564
313 นางสาวศรัญดา จอมป้อ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0313/2564
314 นางสาวกมลชนก กัลยา โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0314/2564
315 นางสาววรรณภา วันดี โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0315/2564
316 นางสาวเปรมฤทัย อุปละ โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0316/2564
317 นางสาวศุภนัน สมฤทธิ์ โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0317/2564
318 นางประภัสสร ทาทอง โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0318/2564
319 นางสาวปุญชรัศมิ์ ชัยวรรณะ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0319/2564
320 นางปริญญา วีระเดชประไพ โรงเรียนบ้านครึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0320/2564
321 นางอมรา ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0321/2564
322 นางสาวปิ่นณภัทฐ์ อินทร์วงศ์วาร โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0322/2564
323 นายนัทธพงศ์ บัวผัด โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0323/2564
324 นายธนกฤต อินทะชัย โรงเรียนบ้านดอนแยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0324/2564
325 นายเนติธร ทะลา โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0325/2564
326 นางสาวเนติธร ทะลา โรงเรียนบ้านทุ่งคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0326/2564
327 นายธันวา หมั้นเยือน โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0327/2564
328 นางสาววัชราภรณ์ ม่อนมะขัน โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0328/2564
329 นางสาวศุลีพร พรมการ โรงเรียนบ้านบุญนาค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0329/2564
330 นายเดชาวุฒิ อินเทพ โรงเรียนบ้านม่วงยาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0330/2564
331 นางสาวสุรารักษ์ วงศ์ราช โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0331/2564
332 นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยทน โรงเรียนบ้านม่วงยาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0332/2564
333 นางสาวสุพัฒตรา แก้วไทย โรงเรียนบ้านม่วงยาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0333/2564
334 นางสาวพรฉวี เงินดี โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0334/2564
335 นางสาววิภาพร รัตน์น้ำหิน โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0335/2564
336 นางสาวอรอุมา แก้วประเสริฐ โรงเรียนบ้านส้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0336/2564
337 นางสาวเยาวเรศ เก่งเดชา โรงเรียนบ้านหนองเตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0337/2564
338 นางฉวีวรรณ เหลี่ยมวัฒนา โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0338/2564
339 นางสาวฐิตาภา จันต๊ะคาด โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0339/2564
340 นางสาวศุภลักษณ์ กัณธปุก โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0340/2564
341 นายคตนานต์ เรือนเทอม โรงเรียนบ้านห้วยเอียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0341/2564
342 นางสาวนันท์นภัส แก้วปันมา โรงเรียนบ้านห้วยคุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0342/2564
343 นางสาวอารียา ครึ่งธิ โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0343/2564
344 นายจักรกฤษณ์ ยารังษี โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0344/2564
345 นางสาวสุภนิดา มาแก้ว โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0345/2564
346 นางมะลิวรรณ พงษ์เพียจันทร์ โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0346/2564
347 นายณัฐพงษ์ เครื่องสาย โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0347/2564
348 นายอภิสิทธิ์ ผันผ่อน โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0348/2564
349 นายกฤษณะ จันทวิมล โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0349/2564
350 นางสาววันเพ็ญ อินทะนะ โรงเรียนสันทรายงามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0350/2564
351 ว่าที่ร้อยตรีปภาษิต อุทธิยา โรงเรียนอนุบาลเวียงเเก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0351/2564
352 นางสาวนฤมล สุขเเสง โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาล-เจดีย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0352/2564
353 นางกัญรดา ไทยกุล โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาล-เจดีย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0353/2564
354 นายอนุชา อริยา โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาล-เจดีย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0354/2564
355 นางสาวสุกัญญา วงค์ชัย โรงเรียนอนุบาลตาดควัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0355/2564
356 นางสาวจิราพร​ ปัญญาหล้า โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0356/2564
357 นายชัย​รัตน์​ มูล​วงค์​ โรงเรียน​แม่​ต๋ำตาดควัน​วิทยาคม​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0357/2564
358 นางสาววชิรญาณ์ บุญมา โรงเรียน​แม่​ต๋ำตาดควัน​วิทยาคม​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0358/2564
359 นายก้องกัมปนาท​ กุลปัญญา โรงเรียน​แม่ลาว​วิทยาคม​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0359/2564
360 นางสาวนุจรี แสงฟ้า โรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0360/2564
361 นางวลิดา บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาล-เจดีย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชร.ศกศ.-0361/2564
362 นางจารีย์ กุณะ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0362/2564
363 นางสาวเดือนเพ็ญ อ่อนตาแสง โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0363/2564
364 นางสาวจุฑาพิชญ์ ธรรมศิลป์ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0364/2564
365 นายไชยวุฒิ มาไว โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0365/2564
366 นางสาวอภิญญา จันทร์อิน โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0366/2564
367 นางสาวธัญญาลักษณ์ จันทะพิงค์ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0367/2564
368 นางธัญญรัตน์ สมศักดิ์รัตนกร โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0368/2564
369 นายพิชฌา หอมนาน โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0369/2564
370 นางดนุชา ประเสริฐเลิศ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0370/2564
371 นางกัลยกร รัศมีจันทร์ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0371/2564
372 นายวิรุตน์ เตรียมทนะ โรงเรียนวาวีวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0372/2564
373 นางสาวปานชีวา เทพา โรงเรียนวาวีวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0373/2564
374 นายวินัย คำยันต์ โรงเรียนวาวีวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0374/2564
375 นายสุชาติ สมงาม โรงเรียนวาวีวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0375/2564
376 นายอธิกร ทาแกง โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0376/2564
377 นายชญัปติ์ ชุมมัธยา โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0377/2564
378 นางสาววิลาวัลย์ ขันทะ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0378/2564
379 นางสาวเฉลิมพร พุธชาคำ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0379/2564
380 นางสาวกัศญาริน ย่างวินิจฉัย โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0380/2564
381 นายปิยพงษ์ สิมะพรม โรงเรียนวาวีวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0381/2564
382 นางสาวดวงสุดา สมบูรณ์ไพรวัลย์ โรงเรียนวาวีวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0382/2564
383 นางสาวพรนภา ลือตาล โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0383/2564
384 นางฐิติมา มากอง ศกศ.ชร. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ชร.ศกศ.-0384/2564
385 นางสาวพัชราภรณ์ วังสัตตบงกช ศกศ.ชร. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ชร.ศกศ.-0385/2564
386 นายเอกพล อุโมงค์ โรงเรียนวาวีวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0386/2564
387 นางสาวแพรพรรณ อธิวันดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ชร.ศกศ.-0387/2564
388 นางสาวกรวิกา ยะฟู โรงเรียน เฟื่องฟ้าวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชร.ศกศ.-0388/2564
389 นางสาวเบญจภรณ์ แก้วมูล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชร.ศกศ.-0389/2564
390 นางสาวมณฑิรา ไชยวุฒิ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชร.ศกศ.-0390/2564
391 นางสาวณัฐวรรณ โพธิวงค์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชร.ศกศ.-0391/2564
392 นางสาวศศิธร พรมทะบุตร โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชร.ศกศ.-0392/2564
393 นางสาวปานทิพย์ ทิพันธ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชร.ศกศ.-0393/2564
394 นายธีรวุฒิ เวียงชัย โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชร.ศกศ.-0394/2564
395 นางสาวอาภัสรา คันธะวงค์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชร.ศกศ.-0395/2564
396 นางอุษณีย์ บุญชมภู โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชร.ศกศ.-0396/2564
397 นางสาวพีระพรรณ์ วรรณราช โรงเรียนบัณฑิตพิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชร.ศกศ.-0397/2564
398 นางเกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุคงเจริญ โรงเรียนบัณฑิตพิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชร.ศกศ.-0398/2564
399 นางสาวยุพดี จันแดง โรงเรียนบัณฑิตพิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชร.ศกศ.-0399/2564
400 นางสาวเกสร นามดี โรงเรียนบัณฑิตพิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชร.ศกศ.-0400/2564
401 ด.ต.หญิงใหนย่าน ยั่งยืนวณิชกุล รร.ตชด.อาชีวศึกษาเชียงราย -พะเยา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ชร.ศกศ.-0401/2564
402 จ.ส.ต.ชนภัทร พัชรเมธีชัย รร.ตชด.อาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ชร.ศกศ.-0402/2564
403 จ.ส.ต.สุชาติ ลีนวรรธนะกุล โรงเรียนตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย ตชด. ชร.ศกศ.-0403/2564
404 จ.ส.ต.ประสงค์ แซ่ย้า รร.ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย ตชด. ชร.ศกศ.-0404/2564
405 นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล ศกศ.ชร. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ชร.ศกศ.-0405/2564
406 นายธนากร แสนคำมา โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0406/2564
407 นางสาวนริศรา ย่อมยา โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0407/2564
408 นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์เสาร์ โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0408/2564
409 นางสาวศิริญา อภัยสุรสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0409/2564
410 นางสาวสุรัชญา พิศาลไพโรจน์ โรงเรียนบ้านวาวี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0410/2564
411 นายวิโรจน์ ราชพลี โรงเรียนบ้านวาวี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0411/2564
412 นางสาวพลอยณิชชา เศรษฐปิติวงศ์ โรงเรียนบ้านวาวี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0412/2564
413 นางสาวกาญจนา บุญเป็ง โรงเรียนบ้านวาวี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0413/2564
414 นายศิวะณัฐ วีระคำ โรงเรียนบ้านวาวี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0414/2564
415 นางสาววนิชชา อินต๊ะจักร์ โรงเรียนบ้านวาวี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0415/2564
416 นางสาวเสาวลักษณ์ โลมากูล โรงเรียนบ้านวาวี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0416/2564
417 นายเจษฎา ใจคำ โรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาฯ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชร.ศกศ.-0417/2564
418 นางสาวพรพรรณ อินต๊ะวงค์ โรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาฯ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชร.ศกศ.-0418/2564
419 นายสุริยา สินมูล โรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาฯ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชร.ศกศ.-0419/2564
420 นางสาวอรปรียา คงวุฒิ โรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาฯ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชร.ศกศ.-0420/2564
421 นายพิทักษ์ จักรแก้ว โรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาฯ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชร.ศกศ.-0421/2564
422 นางสาวนำเลีย แซ่ย่าง โรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาฯ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชร.ศกศ.-0422/2564
423 นางสาวน้ำหวาน หน่อไชย โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0423/2564
424 นางสาววนัสนันท์ ผาบสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0424/2564
425 นายภัทรชนนท์ แก้ววิมล โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0425/2564
426 นายบุญญฤทธิ์ เกิดแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0426/2564
427 นางทิพวรรณ ศรีบุญมี โรงเรียนบ้านลังกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0427/2564
428 นางสาวบุรัชกร อินทะมูล โรงเรียนบ้านลังกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0428/2564
429 นางสาวณัฐพร จันทร์มะโน โรงเรียนบ้านสัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชร.ศกศ.-0429/2564
ที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด เลขที่ผู้ดำเนินการคัดกรอง
1 นางสาวพนิดา สิทธิวิชัย โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 ชร.ศกศ.-0001/2563
2 นางสาวศิรินภา คำหล้าทราย โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สพม. เขต 36 ชร.ศกศ.-0002/2563
3 นางสาวพิกุล ราชใจยา โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สพม. เขต 36 ชร.ศกศ.-0003/2563
4 นางสาวสนธยา นายี โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สพม. เขต 36 ชร.ศกศ.-0004/2563
5 นายธวัช แสนใจคำ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สพม. เขต 36 ชร.ศกศ.-0005/2563
6 นางสาวกนกกาญจน์ ฝ่ายไธสง โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สศศ. ชร.ศกศ.-0006/2563
7 นางสาวอภิญญา แสงอาทิตย์ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สศศ. ชร.ศกศ.-0007/2563
8 นายสุนทร ธาราหรรษา โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สศศ. ชร.ศกศ.-0008/2563
9 นางสาวรุ่งฤทัย สุขจิต โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สศศ. ชร.ศกศ.-0009/2563
10 นางสาวณิชกานต์ ทาเนตร โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สศศ. ชร.ศกศ.-0010/2563
11 นางสาวธีรกานท์ จารุวาณี โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สศศ. ชร.ศกศ.-0011/2563
12 นางสาวรัตติพร ศิริรัตน์ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สศศ. ชร.ศกศ.-0012/2563
13 นางสาวสุจานา ปัญญาเสน โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สศศ. ชร.ศกศ.-0013/2563
14 นายสิริพงศ์ ธิดาราม โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สศศ. ชร.ศกศ.-0014/2563
15 นางอ่อนแก้ว จรัสดำรงค์วัฒน์ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สศศ. ชร.ศกศ.-0015/2563
16 นางสาวเบญจมาศ อุทธวัง โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สศศ. ชร.ศกศ.-0016/2563
17 นางสาวอัญชิษฐา มาลารัตน์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย สศศ. ชร.ศกศ.-0017/2563
18 นายอภิชัย ตัน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย สศศ. ชร.ศกศ.-0018/2563
19 นางสาวพัชราภรณ์ อินต๊ะวงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย สศศ. ชร.ศกศ.-0019/2563
20 นางสาวสุรีรัตน์ ชุ่มเรือน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย สศศ. ชร.ศกศ.-0020/2563
21 นางสาวกัญญ์วรา ท่าว่อง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย สศศ. ชร.ศกศ.-0023/2563
22 นางสาวณิชกานต์ สุวรรณนิเวศน์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย สศศ. ชร.ศกศ.-0024/2563
23 นางพิชญาศินี สุยะตา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย สศศ. ชร.ศกศ.-0025/2563
24 นายคมกฤษ โยมงาม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย สศศ. ชร.ศกศ.-0026/2563
25 นายปิยศักดิ์ ไชยเวช ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย สศศ. ชร.ศกศ.-0027/2563
26 นางสาวบุษบา อุทธิยา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย สศศ. ชร.ศกศ.-0028/2563
27 นางสาวจิรัฐติกาล กันทะวงศ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย สศศ. ชร.ศกศ.-0029/2563
28 นางสาวประภัสสร ใจยะบาล โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0021/2563
29 นางสาวญาณิกา คำวินิจ โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0022/2563
30 นายศุภชัย สุขปัน โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0030/2563
31 นางสาววชิราภรณ์ สายสำราญ โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0031/2563
32 นางมนัสนันท์ คำพาบ โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0032/2563
33 นายบัณฑิต โยนสนิท โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0033/2563
34 นางสาวจันทนา อะโนมา โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0034/2563
35 นางสาวจิตรา วันเจริญ โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0035/2563
36 นางสาวธัญชนก ทิศใจ โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0036/2563
37 นายสรรเสริญ เหม็งทะเหล็ก โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0037/2563
38 นายวันเฉลิม เดชะสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0038/2563
39 นางสาวอารีย์พร แก้วบุญเสริฐ โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0039/2563
40 นางสาวสุภัค จันต๊ะบุญ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0040/2563
41 นางสาวชุดาภร มูลมณี โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0041/2563
42 นางสาวภาวิณี ไชยวังเย็น โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0042/2563
43 นางสาวสิเรียม บุญรินทร์ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0043/2563
44 นางสาวโชติกา บุญศรี โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0044/2563
45 นางสาวมลทิพย์ คำน้อย โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0045/2563
46 นางสาวขวัญฤดี โชครวย โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0046/2563
47 นางสาวชนัดดา ดวงงา โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0047/2563
48 นางสาวจันทร์เพ็ญ พาไธสง โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0048/2563
49 นางสาวอมรา อะเจ๊ะ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0049/2563
50 นางอาทิตย์ศรี กันทะเดช โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0050/2563
51 นางณิชาภัทร กิติมา โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0051/2563
52 นางสาวนันทกา ศรีนันตา โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0052/2563
53 นางสาวกัลยา พรมสะอาด โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0053/2563
54 นางสาว​มณี​วรรณ​ วรรณ​วัง​ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0054/2563
55 นางสาวรัชนีกร ตาวงค์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0055/2563
56 นางสาวพัชรินทร์ ปัญญากาศ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0056/2563
57 นางสาวอัญธิดา เชื้อชาญ โรงเรียนบ้านผาลั้ง สพป.ชร. เขต 1 ชร.ศกศ.-0057/2563
58 นายอนุภาพ ดวงเดช โรงเรียนบ้านผาลั้ง สพป.ชร. เขต 1 ชร.ศกศ.-0058/2563
59 นางสาวกีรติรัชต์ จันทร์อ้าย โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป.ชร. เขต 1 ชร.ศกศ.-0059/2563
60 นายอภิวิชญ์ สมบุตร โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สพป.ชร. เขต 1 ชร.ศกศ.-0060/2563
61 นางสาวชื่นนภา วงษา โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป.ชร. เขต 1 ชร.ศกศ.-0061/2563
62 นางสาวปวีณา ยะคำป้อ โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป.ชร. เขต 1 ชร.ศกศ.-0062/2563
63 นางสาวพัชนีย์ แซ่ย่าง โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป.ชร. เขต 1 ชร.ศกศ.-0063/2563
64 นางสาวเจตนภา จุ่มใจ โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป.ชร. เขต 1 ชร.ศกศ.-0064/2563
65 นายเชิดชาย ไผ่ผาด โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป.ชร. เขต 1 ชร.ศกศ.-0065/2563
66 นางจันทร์เพ็ญ อาษา โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป.ชร. เขต 1 ชร.ศกศ.-0066/2563
67 นางสาวสุชารินทร์ ช่างฆ้อง โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป.ชร. เขต 1 ชร.ศกศ.-0067/2563
68 นางสาวสุจรรญา จันโตนด โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป.ชร. เขต 1 ชร.ศกศ.-0068/2563
69 นางสาวธนัญกรณ์ ไมตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายฯ) สพป.ชร. เขต 1 ชร.ศกศ.-0069/2563
70 นางดนตรี ดวงสม โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายฯ) สพป.ชร. เขต 1 ชร.ศกศ.-0070/2563
71 นางสาวสุจิตรา สิถิระบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายฯ) สพป.ชร. เขต 1 ชร.ศกศ.-0071/2563
72 นางสาวกิดาหยัน จันธิมา โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายฯ) สพป.ชร. เขต 1 ชร.ศกศ.-0072/2563
73 นางสาวจิตพร เชตะวัน โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายฯ) สพป.ชร. เขต 1 ชร.ศกศ.-0073/2563
74 นางเนรัญญา อะทะไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายฯ) สพป.ชร. เขต 1 ชร.ศกศ.-0074/2563
75 นางสาวณิศาณดา ยศวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายฯ) สพป.ชร. เขต 1 ชร.ศกศ.-0075/2563
76 นางสาวสุปรียา ผาคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายฯ) สพป.ชร. เขต 1 ชร.ศกศ.-0076/2563
77 นางสาวปัทมาพร แก้วเทพ โรงเรียนบ้านศรีเวียง สพป.ชร. เขต 1 ชร.ศกศ.-0077/2563
78 นางวชิรา มูลกลาง โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0078/2563
79 นางกรณัฐ หลิวชาญพิมพ์ โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0079/2563
80 นายกิตติ​ โพธิสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0080/2563
81 นางสาวธิดาพร เครือวงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0081/2563
82 นางสาวสาวิตรี ตาแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0082/2563
83 นางสาวน้ำผึ้ง เชียงโส โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0083/2563
84 นางสาวขวัญใจ พรมนอก โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0084/2563
85 นางสาวกมลวรรณ์ กตัญญู โรงเรียนป่าแงะวิทยา สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0085/2563
86 นางสาววิกานดา นนทวงศ์ โรงเรียนป่าแงะวิทยา สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0086/2563
87 นางสาวณัฐชานันท์ ไชยเตโชพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0087/2563
88 นางสาวณัฐกานต์ วงค์นาง โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0088/2563
89 นางกาญจนา อุตใจ โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0089/2563
90 นางสาววิมพ์วิภา ประมวลการ โรงเรียนบ้านมังกาล่า สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0090/2563
91 นางวรรณดี ปิตตาสังข์ โรงเรียนบ้านวังวิทยา สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0091/2563
92 ว่าที่ร้อยตรีจำรัตน์ บุญธรรม โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0092/2563
93 นายจิรัฎฐ์ คชลัย โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0093/2563
94 นายจักราวุธ เปลินศิริ โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0094/2563
95 นายนัฐวัฒน์ จิตติมณี โรงเรียนบ้านสัน สพป.ชร. เขต 2 ชร.ศกศ.-0095/2563
96 นายพิทักษ์ ปานกลาง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 (บ้านป่าสักหลวง) สพป.ชร. เขต 3 ชร.ศกศ.-0096/2563
97 นางสาวอัจฉรา ซันเฮม โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป.ชร. เขต 4 ชร.ศกศ.-0097/2563
98 นางสาวสุพัตรา ใหม่จันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์ 2) สพป.ชร. เขต 4 ชร.ศกศ.-0098/2563
99 นางสาวจิรัชญา ขยันกิจ โรงเรียนบ้านม่วงยาย สพป.ชร. เขต 4 ชร.ศกศ.-0099/2563
100 นางวัลภา สุธาพจน์ โรงเรียนบ้านม่วงยาย สพป.ชร. เขต 4 ชร.ศกศ.-0100/2563
101 นางสาวสุปรีย์ ฝีปากเพราะ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สพป.ชร. เขต 4 ชร.ศกศ.-0101/2563
102 นางสาวปิยะวรรณ คำอ้าย โรงเรียนปอวิทยา สพป.ชร. เขต 4 ชร.ศกศ.-0102/2563
103 นางสาวหทัยรัตน์ จัดคน โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป.ชร. เขต 4 ชร.ศกศ.-0103/2563
104 นางสาวธิดาพร ทะนันไชย โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป.ชร. เขต 4 ชร.ศกศ.-0104/2563
105 นางสาวทิพย์สุดา อินต๊ะ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป.ชร. เขต 4 ชร.ศกศ.-0105/2563
106 นางสาวบัณฑิตา ยอดวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป.ชร. เขต 4 ชร.ศกศ.-0106/2563
107 นางปณดา นพศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป.ชร. เขต 4 ชร.ศกศ.-0107/2563
108 นางสาวกัลยา สมควร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป.ชร. เขต 4 ชร.ศกศ.-0108/2563
109 นางสาวสุภัทรา เอียดปราบ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป.ชร. เขต 4 ชร.ศกศ.-0109/2563
110 นางภัทรวดี วิชาเหล็ก โรงเรียนชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุณวิทย์) สพป.ชร. เขต 4 ชร.ศกศ.-0110/2563
111 นางสาววัชชิราภรณ์ ปุ่นทอง โรงเรียนชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุณวิทย์) สพป.ชร. เขต 4 ชร.ศกศ.-0111/2563
112 นางสาวประณิตา ฟ้าตา โรงเรียนบ้านห้วยห้อม (ราษฎร์สามัคคี) สพป.ชร. เขต 4 ชร.ศกศ.-0112/2563
113 นางสาวกันต์ฤทัย แสงสุข โรงเรียนบ้านห้วยห้อม (ราษฎร์สามัคคี) สพป.ชร. เขต 4 ชร.ศกศ.-0113/2563
114 นางสาวกนกภรณ์ กาละวงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย สศศ. ชร.ศกศ.-0114/2563
ที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สรุปผลการอบรม เลขที่ผู้ดำเนินการคัดกรอง
1 นายสิทธิชัย ใจนนท์ บ้านปางริมกรณ์ ผ่าน ชร.ศกศ.-0061/2562
2 นางสาวรตนพร ปานสุวรรณ์ บ้านปางริมกรณ์ ผ่าน ชร.ศกศ.-0062/2562
3 นางสาวธารทิพย์ ธิมงคล บ้านหัวดง ผ่าน ชร.ศกศ.-0063/2562
4 นางกุลรภัส ศรียอด บ้านป่าสักไก่ ผ่าน ชร.ศกศ.-0064/2562
5 นางสาวกัญญมน เรืองบุญ บ้านโป่งพระบาท ผ่าน ชร.ศกศ.-0065/2562
6 นางอุทุมพร สนิทผล บ้านห้วยชมภู ผ่าน ชร.ศกศ.-0066/2562
7 นางสาวจินตนา กาวี บ้านห้วยชมภู ผ่าน ชร.ศกศ.-0067/2562
8 นางกมลรัตน์ อัศวาภรณ์ บ้านห้วยชมภู ผ่าน ชร.ศกศ.-0068/2562
9 นางสาวสุนารี วงศ์ษา บ้านห้วยชมภู ผ่าน ชร.ศกศ.-0069/2562
10 นายอาทิตย์ จันต๊ะนา บ้านโป่งนาคำ ผ่าน ชร.ศกศ.-0070/2562
11 นางสาวภูริมาศ ปันโพธิ์ บ้านโป่งนาคำ ผ่าน ชร.ศกศ.-0071/2562
12 นางมยุรา ปันโพธิ์ บ้านป่าซางเหนือ ผ่าน ชร.ศกศ.-0072/2562
13 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม บ้านป่าซางเหนือ ผ่าน ชร.ศกศ.-0073/2562
14 นางสาวณฐิตา เพ็ชร์จินดา บ้านป่าซางเหนือ ผ่าน ชร.ศกศ.-0074/2562
15 นางจีรานุช สกุลเวช บ้านเวียงเดิม ผ่าน ชร.ศกศ.-0075/2562
16 นางสาวรัตนา เนตรวัน บ้านเวียงเดิม ผ่าน ชร.ศกศ.-0076/2562
17 นางสาวอลิษา ชมภู บ้านเวียงเดิม ผ่าน ชร.ศกศ.-0077/2562
18 นางสาวเสาวภา จันทร์แสง อนุบาลหัวฝาย ผ่าน ชร.ศกศ.-0078/2562
19 นายนรุตม์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ บ้านห้วยห้างป่าสา ผ่าน ชร.ศกศ.-0079/2562
20 นางสาวณฐมณ นามวงค์ อนุบาลหัวฝาย ผ่าน ชร.ศกศ.-0080/2562
21 นางสาวศิริลักษณ์ กาวิน บ้านริมลาว ผ่าน ชร.ศกศ.-0081/2562
22 นางสาวพิรานันท์ ขมหวาน บ้านริมลาว ผ่าน ชร.ศกศ.-0082/2562
23 นางสาวผกาวรรณ แปงเขียว บ้านริมลาว ผ่าน ชร.ศกศ.-0083/2562
24 นายชัยชญพนต์ ชัยทิพย์ บ้านริมลาว ผ่าน ชร.ศกศ.-0084/2562
25 นางสาวภัทฐิญา ตาแก้ว บ้านดอยฮาง ผ่าน ชร.ศกศ.-0085/2562
26 นางสาววราภรณ์ ไชยานันตา บ้านโป่ง ผ่าน ชร.ศกศ.-0086/2562
27 นายอัครวิชช์ กลิ่นหอม บ้านโป่ง ผ่าน ชร.ศกศ.-0087/2562
28 นางสาวณัฐกานต์ ขันติธรรม บ้านโป่ง ผ่าน ชร.ศกศ.-0088/2562
29 นางสาวรุ่งฤดี วงค์เสือ บ้านปางคึก ผ่าน ชร.ศกศ.-0089/2562
30 นางสาวภรณ์ทิพย์ เกษมคุณ บ้านห้วยแม่ซ้าย ผ่าน ชร.ศกศ.-0090/2562
31 นางสาวสุรีรัตน์ เชื้อเจ็ดตน บ้านห้วยแม่ซ้าย ผ่าน ชร.ศกศ.-0091/2562
32 นายอดุลย์ ดวงกางกอ อนุบาลดงมหาวัน ผ่าน ชร.ศกศ.-0092/2562
33 นายสมภพ ใจยา อนุบาลดงมหาวัน ผ่าน ชร.ศกศ.-0093/2562
34 นายอานนท์ จันทร์ชุม อนุบาลดงมหาวัน ผ่าน ชร.ศกศ.-0094/2562
35 นางดาวเรือง ขาววัด อนุบาลดงมหาวัน ผ่าน ชร.ศกศ.-0095/2562
36 นางสาวธิดารัตน์ สักลอ อนุบาลเชียงราย ผ่าน ชร.ศกศ.-0096/2562
37 นางสาวศุภิสรา มหาชนนท์ อนุบาลเชียงราย ผ่าน ชร.ศกศ.-0097/2562
38 นางพรสวรรค์ จันทร์เล็ก บ้านสันโค้ง (เชียงรายฯ) ผ่าน ชร.ศกศ.-0098/2562
39 นางจิดาภา วิเศษศักดิ์ บ้านสันโค้ง (เชียงรายฯ) ผ่าน ชร.ศกศ.-0099/2562
40 นางสาวมะลิวัลย์ เมืองปัญโญ บ้านสันโค้ง (เชียงรายฯ) ผ่าน ชร.ศกศ.-0100/2562
41 นางสาวจามจุรี อินลง บ้านสันโค้ง (เชียงรายฯ) ผ่าน ชร.ศกศ.-0101/2562
42 นางนุชนาฏ ชัยโย บ้านสันโค้ง (เชียงรายฯ) ผ่าน ชร.ศกศ.-0102/2562
43 ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา กาญจนถมยา ห้วยพลูพิทยา ผ่าน ชร.ศกศ.-0103/2562
44 นางสาวฉัตรฐิพร ถาเปียง ห้วยพลูพิทยา ผ่าน ชร.ศกศ.-0104/2562
45 นายกรกช ปราบปรามภัย บ้านป่าก๊อ ผ่าน ชร.ศกศ.-0105/2562
46 นางสาววิลาวัณย์ ชาวลี้แสน บ้านป่าก๊อ ผ่าน ชร.ศกศ.-0106/2562
47 นายสมนึก อินกา บ้านรวมมิตร ผ่าน ชร.ศกศ.-0107/2562
48 นายกิตติคม มูลคำดี บ้านรวมมิตร ผ่าน ชร.ศกศ.-0108/2562
49 นายโชติ คงทอง บ้านรวมมิตร ผ่าน ชร.ศกศ.-0109/2562
50 นางสาวกาญจนา เกตุอินทร์ บ้านห้วยแม่เลี่ยม ผ่าน ชร.ศกศ.-0110/2562
51 นางสาวศศินิภา คำชัย บ้านห้วยแม่เลี่ยม ผ่าน ชร.ศกศ.-0111/2562
52 นางสาวอลิศา สมประสงค์ บ้านห้วยแม่เลี่ยม ผ่าน ชร.ศกศ.-0112/2562
53 นางสาวสุวารี ชุมภูงาม บ้านจะคือ ผ่าน ชร.ศกศ.-0113/2562
54 นางสาวจิราภรณ์ มีต่อ บ้านจะคือ ผ่าน ชร.ศกศ.-0114/2562
55 นางสาวพัฒนาวดี พงศ์นิรันดร์ บ้านจะคือ ผ่าน ชร.ศกศ.-0115/2562
56 นายสุริยฉัตร รัตนะ บ้านจะคือ ผ่าน ชร.ศกศ.-0116/2562
57 นายปัณณทัต คำวัง บ้านจะคือ ผ่าน ชร.ศกศ.-0117/2562
58 นางสาวนาริน กุณะ บ้านจะคือ ผ่าน ชร.ศกศ.-0118/2562
59 นางสาวพัชรา ธรรมศิริ บ้านหัวดอย ผ่าน ชร.ศกศ.-0119/2562
60 นายเสรี มลิสวรรค์ บ้านหัวดอย ผ่าน ชร.ศกศ.-0120/2562
61 นางสาวอมรรัตน์ กิ่งแก้ว บ้านหัวดอย ผ่าน ชร.ศกศ.-0121/2562
62 นางสาวรุ่งนภา นำหาร บ้านหัวดอย ผ่าน ชร.ศกศ.-0122/2562
63 นางสาวรัชฎาภรณ์ สุขใจ บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ผ่าน ชร.ศกศ.-0123/2562
64 นายเอกชาติ วรรณสกล บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ผ่าน ชร.ศกศ.-0124/2562
65 นายวุฒิภัทร อุทธิยา บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ผ่าน ชร.ศกศ.-0125/2562
66 นายเจษฎากรณ์ ใจปิง บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ผ่าน ชร.ศกศ.-0126/2562
67 นางสาวพนิชฎา สุวรรณแปง เวียงแก้ววิทยา ผ่าน ชร.ศกศ.-0127/2562
68 นางปุญวรี พุทธฤทธิ์ บ้านป่าบง ผ่าน ชร.ศกศ.-0128/2562
69 นายสุทธินัย จุมปูปัญญา บ้านดงป่าเหมี้ยง ผ่าน ชร.ศกศ.-0129/2562
70 นางสาวนิตยา วันทองทักษ์ อนุบาลเชียงราย ผ่าน ชร.ศกศ.-0130/2562
71 นางสาวเพ็ญนภา ขันแก้ว บ้านโล๊ะป่าตุ้ม ผ่าน ชร.ศกศ.-0131/2562
72 นางสาวธนัญญา กำแพงคำ บ้านโล๊ะป่าตุ้ม ผ่าน ชร.ศกศ.-0132/2562
73 นางสาวกาญจนา พจน์ราบรื่น บ้านโล๊ะป่าตุ้ม ผ่าน ชร.ศกศ.-0133/2562
74 นางอัจฉริยา จันทร์แสง อนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) ผ่าน ชร.ศกศ.-0134/2562
75 นางอุทัยวรรณ์ ทองภู่ อนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) ผ่าน ชร.ศกศ.-0135/2562
76 นางนันทิกานต์ ดวงจนิตา บ้านป่าสัก ผ่าน ชร.ศกศ.-0136/2562
77 นายนทีกานต์ อินต๊ะวงศ์ บ้านปางกิ่ว (ศุภสิทธิ์มหาคุณ) ผ่าน ชร.ศกศ.-0137/2562
78 นางรัตมณี เสธา ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ผ่าน ชร.ศกศ.-0138/2562
79 นางสาวทิพาภรณ์ เฟื้อนไหล บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) ผ่าน ชร.ศกศ.-0139/2562
80 นายสมเกียรติ ภู่สันติสัมพันธ์ บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) ผ่าน ชร.ศกศ.-0140/2562
81 นางสาววาสนา รู้งาน บ้านโฮ่ง ผ่าน ชร.ศกศ.-0141/2562
82 นางสาววิจิตรา มีสุข บ้านโฮ่ง ผ่าน ชร.ศกศ.-0142/2562
83 นางสาวสุวิชาดา แซ่แต้ อนุบาลจอมหมอกแก้ว ผ่าน ชร.ศกศ.-0143/2562
84 นางสาวมีนตรา นวลคำ อนุบาลจอมหมอกแก้ว ผ่าน ชร.ศกศ.-0144/2562
85 นางสาวภาณุมาศ ดวงเทพ บ้านโป่งปูเฟือง ผ่าน ชร.ศกศ.-0145/2562
86 นางสาวคนึงนิจ ชมเชย ดอยเวียงวิทยา ผ่าน ชร.ศกศ.-0146/2562
87 นางสาวพัชนุพร โยนิจ ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ผ่าน ชร.ศกศ.-0147/2562
88 นางสาวชลธิชา งานดี ดอยเวียงวิทยา ผ่าน ชร.ศกศ.-0148/2562
89 นายภูมิประสิทธิ์ ไชยบาล ดอยเวียงวิทยา ผ่าน ชร.ศกศ.-0149/2562
90 นางสาวสุภาพร พนมไพศาลสกุล บ้านฮ่างต่ำ ผ่าน ชร.ศกศ.-0150/2562
91 นางสาวนิษฐา กวางประเสริฐ บ้านฮ่างต่ำ ผ่าน ชร.ศกศ.-0151/2562
92 นายอุดมศักดิ์ สันสมบัติ บ้านห้วยหมอเฒ่า ผ่าน ชร.ศกศ.-0152/2562
93 นางวิภาดา ยะตา บ้านห้วยหมอเฒ่า ผ่าน ชร.ศกศ.-0153/2562
94 นางสาวอดิภา อุปะเสน บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง ผ่าน ชร.ศกศ.-0154/2562
95 นางสาวพัชรพรรณ คำตา บ้านแม่อ้อนอก ผ่าน ชร.ศกศ.-0155/2562
96 นางสาวกุลทรัพย์ สุทธหลวง อนุบาลแม่สรวย ผ่าน ชร.ศกศ.-0156/2562
97 นายเทอดศักดิ์ ถาชุม อนุบาลแม่สรวย ผ่าน ชร.ศกศ.-0157/2562
98 นายพิษณุกร แก้วนาค ดอยเวียงผาพิทยา ผ่าน ชร.ศกศ.-0158/2562
99 นางสาวปานวาด เชื้อสะอาด ดอยเวียงผาพิทยา ผ่าน ชร.ศกศ.-0159/2562
100 นางสาวสาวิตรี ตันแก้ว บ้านฝั่งตื้น ผ่าน ชร.ศกศ.-0160/2562
101 นางสาวอุไรวรรณ ตาเรือน เจริญเมืองวิทยา ผ่าน ชร.ศกศ.-0161/2562
102 นางวชิราภรณ์ เชาว์วิเศษโกมล บ้านขุนลาว ผ่าน ชร.ศกศ.-0162/2562
103 นางสาวพิชญา อินปัญญา บ้านสักพัฒนา ผ่าน ชร.ศกศ.-0163/2562
104 นางสาวภาวินี สีเขียว บ้านห้วยไคร้ ผ่าน ชร.ศกศ.-0164/2562
105 นางสาวอรอุมา สุมาตรา บ้านห้วยไคร้ ผ่าน ชร.ศกศ.-0165/2562
106 นางทับทิม ปาเงิน บ้านฝั่งตื้น ผ่าน ชร.ศกศ.-0166/2562
107 นางสาวสุกัญญา ไชยกุล บ้านฝั่งตื้น ผ่าน ชร.ศกศ.-0167/2562
108 นางวารุณี หันตา บ้านฝั่งตื้น ผ่าน ชร.ศกศ.-0168/2562
109 นางสาวประภาศรี บัวติ๊บ บ้านฝั่งตื้น ผ่าน ชร.ศกศ.-0169/2562
110 นางอัจฉรา สุอินต๊ะ เวียงกาหลงวิทยา ผ่าน ชร.ศกศ.-0170/2562
111 นางสาวอรพิน ภรณ์หทัยกุล บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) ผ่าน ชร.ศกศ.-0171/2562
112 นางวรรณมงคล ดีหนอ เวียงกาหลงวิทยา ผ่าน ชร.ศกศ.-0172/2562
113 นางสาวอังค์วรา สมดี เวียงกาหลงวิทยา ผ่าน ชร.ศกศ.-0173/2562
114 นางจันทร์รินทร์ ใจยะเสน เวียงกาหลงวิทยา ผ่าน ชร.ศกศ.-0174/2562
115 นางสาวอัญชลี อรินใจ เวียงกาหลงวิทยา ผ่าน ชร.ศกศ.-0175/2562
116 นางสาวสุจิราภรณ์ อิทธิมะธะ เวียงกาหลงวิทยา ผ่าน ชร.ศกศ.-0176/2562
117 นายสุพศิน ศรีวิชัย เวียงกาหลงวิทยา ผ่าน ชร.ศกศ.-0177/2562
118 นางสาววรรษิษฐา พันหลวง ดอยเวียงผาพิทยา ผ่าน ชร.ศกศ.-0178/2562
119 นายกิรภัทร์ กันทา ดอยเวียงผาพิทยา ผ่าน ชร.ศกศ.-0179/2562
120 นางสาวธนาพร เพี่ยงพิศ ดอยเวียงผาพิทยา ผ่าน ชร.ศกศ.-0180/2562
121 นางสาวเบญจรัตน์ แก้วเทพ บ้านหนองผำ ผ่าน ชร.ศกศ.-0181/2562
122 นางสาวพิมพ์ประภา นากร บ้านหนองผำ ผ่าน ชร.ศกศ.-0182/2562
123 นางสาววิภา ชัยนา พานพสกสวัสดิ์ ผ่าน ชร.ศกศ.-0183/2562
124 นางสาวอนุสรา พันอุโมง พานพสกสวัสดิ์ ผ่าน ชร.ศกศ.-0184/2562
125 นางสาวณิชาภา รัตนอุบล ทานตะวันวิทยา (ห้วยบง-ดงเจริญ) ผ่าน ชร.ศกศ.-0185/2562
126 นางพิมพ์ปวี มาลัย ทานตะวันวิทยา (ห้วยบง-ดงเจริญ) ผ่าน ชร.ศกศ.-0186/2562
127 นางสาวศุภลักษณ์ ธรรมขันธา บ้านโป่งมอญ ผ่าน ชร.ศกศ.-0187/2562
128 นางสาวอำภา บัวสุวรรณ บ้านโป่งมอญ ผ่าน ชร.ศกศ.-0188/2562
129 นางสาวอัญชิษฐา ปัญญาทิพย์ บ้านห้วยส้านพลับพลา ผ่าน ชร.ศกศ.-0189/2562
130 นางอัจฉรา พรินทรากุล บ้านห้วยส้านพลับพลา ผ่าน ชร.ศกศ.-0190/2562
131 นางสาวอรทัย สายเครือวงษ์ บ้านห้วยหินลาดใน ผ่าน ชร.ศกศ.-0191/2562
132 นางสาวกาญจนา เหล็กโพ บ้านห้วยหินลาดใน ผ่าน ชร.ศกศ.-0192/2562
133 นางสาวภคมณ มหาไม้ บ้านสัน ผ่าน ชร.ศกศ.-0193/2562
134 นายชัยสิทธิ์ ตังแปล บ้านสัน ผ่าน ชร.ศกศ.-0194/2562
135 นายจีรวัฒน์ ทองสุข เจดีย์หลวงวิทยา ผ่าน ชร.ศกศ.-0195/2562
136 นางสาวชลีกร ชาวคำเขต บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี่ฮิทค็อก) ผ่าน ชร.ศกศ.-0196/2562
137 นางสาวพัทธนันท์ ต่อสวย บ้านโป่งแดง ผ่าน ชร.ศกศ.-0197/2562
138 นางสาวปฐมาวดี อิ่นคำ บ้านโป่งแดง ผ่าน ชร.ศกศ.-0198/2562
139 นางสาวพัชราภรณ์ กันคำ บ้านแม่ยางมิ้น ผ่าน ชร.ศกศ.-0199/2562
140 นางสาวสิริกานต์ แก้ววงค์เขียว บ้านแม่ยางมิ้น ผ่าน ชร.ศกศ.-0200/2562
141 นางดารินทร์ นครังกุล บ้านป่าสัก ผ่าน ชร.ศกศ.-0201/2562
142 นายธนวัฒน์ อรินตา บ้านป่าสัก ผ่าน ชร.ศกศ.-0202/2562
143 นางสาวศศิวิมล คำงาม ไทยรัฐวิทยา 32 ผ่าน ชร.ศกศ.-0203/2562
144 นายพุฒิพงษ์ หวายคำ บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม ผ่าน ชร.ศกศ.-0204/2562
145 นางสาวอรวรรณ อินต๊ะตาน บ้านถ้ำ ผ่าน ชร.ศกศ.-0205/2562
146 นางสาวพัชรินทร์ ชาติไทย ผ่านศึกสงเคราะห์ 1 ผ่าน ชร.ศกศ.-0206/2562
147 นางสาววราภรณ์ มะละปะทิ บ้านห้วยหก ผ่าน ชร.ศกศ.-0207/2562
148 นางสาวรจเรศ ฤทธิมนตรี บ้านห้วยหก ผ่าน ชร.ศกศ.-0208/2562
149 นายสมพร ประเสริฐไทย บ้านห้วยหก ผ่าน ชร.ศกศ.-0209/2562
150 นายสุชาติ ปัญญาใจ บ้านห้วยหก ผ่าน ชร.ศกศ.-0210/2562
151 นางเพ็ญรุ่ง ไร่ลือคำ บ้านห้วยไร่ ผ่าน ชร.ศกศ.-0211/2562
152 นางสาวปพัชญา แก้วชัย บ้านห้วยไคร้ ผ่าน ชร.ศกศ.-0212/2562
153 นางสาววิกูล ใจพลแสน บ้านหนองแหย่ง ผ่าน ชร.ศกศ.-0213/2562
154 นางอันธิกา สุภาอิน บ้านห้วยเกี๋ยง ผ่าน ชร.ศกศ.-0214/2562
155 นางละเอียด ทันใจ บ้านห้วยเกี๋ยง ผ่าน ชร.ศกศ.-0215/2562
156 นางสาวณัฐวดี กัปปะหะ บ้านแม่ลากเนินทอง ผ่าน ชร.ศกศ.-0216/2562
157 นางสาวกมลธิดา กัปปะหะ บ้านแม่ลากเนินทอง ผ่าน ชร.ศกศ.-0217/2562
158 นางสาวจรัสโฉม กุมมาลือ บ้านกิ่วพร้าว ผ่าน ชร.ศกศ.-0218/2562
159 นายกรสมรรถ จันทร์ใส บ้านป่าแดง ผ่าน ชร.ศกศ.-0219/2562
160 นางสาวรัตติกาล ขันเงิน บ้านป่าแดง ผ่าน ชร.ศกศ.-0220/2562
161 นางสาวศิวพร ทาแกง บ้านป่าแดง ผ่าน ชร.ศกศ.-0221/2562
162 นางสาวณัฐธีรา กันทะลอง บ้านดอนงาม ผ่าน ชร.ศกศ.-0222/2562
163 นางสาวกรรณิการ์ เบแซ บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย ผ่าน ชร.ศกศ.-0223/2562
164 นางสาวทิวารัตน์ สารพิมพ์ บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย ผ่าน ชร.ศกศ.-0224/2562
165 นางสาวกรวรรณ กันทะวรรณ์ บ้านเหมืองแดงน้อย ผ่าน ชร.ศกศ.-0225/2562
166 นางสาวธันญ์ชนก ก้อนคำ บ้านเหมืองแดงน้อย ผ่าน ชร.ศกศ.-0226/2562
167 นางคณิตรา แก้วสุข เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 ผ่าน ชร.ศกศ.-0227/2562
168 นางสาวทิพวรรณ ดอกมะลัง เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 ผ่าน ชร.ศกศ.-0228/2562
169 นางสาวนิภาพร ทองขันนาค บ้านห้วยหยวกป่าโซ ผ่าน ชร.ศกศ.-0229/2562
170 นางสาวสิริพรรณ ชูสกุล บ้านห้วยหยวกป่าโซ ผ่าน ชร.ศกศ.-0230/2562
171 นายศรายุทธ อิ่นคำ บ้านห้วยหยวกป่าโซ ผ่าน ชร.ศกศ.-0231/2562
172 นางสาวนุชจิรา ปิงวงค์ บ้านห้วยหยวกป่าโซ ผ่าน ชร.ศกศ.-0232/2562
173 นางสาวสุจิตรา ปัญญารักษ์ บ้านดอยสะโง๊ะ ผ่าน ชร.ศกศ.-0233/2562
174 นางสาวภคพร ก้างยาง บ้านดอยสะโง๊ะ ผ่าน ชร.ศกศ.-0234/2562
175 นายเธียรนริศ ปัญญาวิชา บ้านปางมะหัน ผ่าน ชร.ศกศ.-0235/2562
176 นายยุทธพงษ์ สุยะ บ้านปางมะหัน ผ่าน ชร.ศกศ.-0236/2562
177 นางสาวอรุณศรี กีรติวิทยางกูร บ้านจ้อง ผ่าน ชร.ศกศ.-0237/2562
178 นางสกาวรัตน์ อีวาด บ้านจ้อง ผ่าน ชร.ศกศ.-0238/2562
179 นางเนตรนภา สุทธกุล บ้านสันถนน ผ่าน ชร.ศกศ.-0239/2562
180 นางกาญจนา ทรัพย์ทวี บ้านสันถนน ผ่าน ชร.ศกศ.-0240/2562
181 นายณัฐพล เมืองมา บ้านสันถนน ผ่าน ชร.ศกศ.-0241/2562
182 นางสาววีณา เบิกบาน บ้านสันถนน ผ่าน ชร.ศกศ.-0242/2562
183 นางนันทนา ทาอิน บ้านสันธาตุ ผ่าน ชร.ศกศ.-0243/2562
184 นางสาวภาวิณี อ่อนนวล บ้านสันธาตุ ผ่าน ชร.ศกศ.-0244/2562
185 นางสาวจิตตินันท์ กันทะวิน บ้านสันธาตุ ผ่าน ชร.ศกศ.-0245/2562
186 นางสาวกัญญาภัทร นวลแจ่ม บ้านไร่ ผ่าน ชร.ศกศ.-0246/2562
187 นางสาวพัชรี วรุณนภา บ้านไร่ ผ่าน ชร.ศกศ.-0247/2562
188 นายบรรจบ ฮ่อธิวงค์ อนุบาลศรีค้ำ ผ่าน ชร.ศกศ.-0248/2562
189 นางสายสุนีย์ ผู้ดี อนุบาลศรีค้ำ ผ่าน ชร.ศกศ.-0249/2562
190 นายณัฐิวุฒิ ศรีปุริ บ้านไร่ ผ่าน ชร.ศกศ.-0250/2562
191 นางสาวนันทพร หมื่นเงิน บ้านไร่ ผ่าน ชร.ศกศ.-0251/2562
192 นางสาวณภัทร ปวงวัฒนา บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) ผ่าน ชร.ศกศ.-0252/2562
193 นางนารีรัตน์ วงศ์คำลือ บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) ผ่าน ชร.ศกศ.-0253/2562
194 นางสุดาพร ดวงจันทร์ บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) ผ่าน ชร.ศกศ.-0254/2562
195 นางวัฒจนาพร จีระกาศ บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) ผ่าน ชร.ศกศ.-0255/2562
196 นางอรวรรณ ใจเฝือ บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) ผ่าน ชร.ศกศ.-0256/2562
197 นางสาวรัตนาพร เรือนออน บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) ผ่าน ชร.ศกศ.-0257/2562
198 นางสาวนิรมล ธิชาญ ป่าตึงพิทยานุกูล ผ่าน ชร.ศกศ.-0258/2562
199 นางพิมพิกา ทาโน ป่าตึงพิทยานุกูล ผ่าน ชร.ศกศ.-0259/2562
200 นางพิมพ์วรีย์ วิจิตรจรัสแสง ป่าตึงพิทยานุกูล ผ่าน ชร.ศกศ.-0260/2562
201 นางสาวกัญญารัตน์ ดีขันคำ บ้านจะตี ผ่าน ชร.ศกศ.-0261/2562
202 นางสุกัญญา วงค์ปัญญา บ้านจะตี ผ่าน ชร.ศกศ.-0262/2562
203 นางสาวนฤพร เชียงแรง บ้านจะตี ผ่าน ชร.ศกศ.-0263/2562
204 นางสาวบุษบาวัลย์ พรมงาม บ้านจะตี ผ่าน ชร.ศกศ.-0264/2562
205 นางสาวช่อทิพย์ ต๊ะศรีเรือน บ้านจะตี ผ่าน ชร.ศกศ.-0265/2562
206 นางสาวปนัดดา โปทาอุด บ้านจะตี ผ่าน ชร.ศกศ.-0266/2562
207 นางสาววิกรานต์ อนุภาพ บ้านจะตี ผ่าน ชร.ศกศ.-0267/2562
208 นางสาวนวพร ชมณีย์ บ้านจะตี ผ่าน ชร.ศกศ.-0268/2562
209 นายอดิสรณ์ ฉั่วตระกูล บ้านจะตี ผ่าน ชร.ศกศ.-0269/2562
210 นายวรากร พิศดาร บ้านจะตี ผ่าน ชร.ศกศ.-0270/2562
211 นายจิตกร วรรณะ บ้านจะตี ผ่าน ชร.ศกศ.-0271/2562
212 นางสาวศศิธร โปลาหา บ้านจะตี ผ่าน ชร.ศกศ.-0272/2562
213 นายสุริยา วงษ์ตา บ้านจะตี ผ่าน ชร.ศกศ.-0273/2562
214 นางสกาวเดือน แสนทิยะ บ้านจะตี ผ่าน ชร.ศกศ.-0274/2562
215 นายวุฒิพล ตวย บ้านผาจี ผ่าน ชร.ศกศ.-0275/2562
216 นางสาวจามจุรีย์ ระวังทรัพย์ บ้านผาจี ผ่าน ชร.ศกศ.-0276/2562
217 นางสาวพิชชาพร อุดมปาละ บ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) ผ่าน ชร.ศกศ.-0277/2562
218 ว่าที่ร้อยตรีชินวัฒน์ ร้องหมอดี บ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) ผ่าน ชร.ศกศ.-0278/2562
219  นางชวนฉาย วันดี อนุบาลดอยหลวง ผ่าน ชร.ศกศ.-0279/2562
220 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์ บ้านป่าซางนาเงิน ผ่าน ชร.ศกศ.-0280/2562
221 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี บ้านป่าซางนาเงิน ผ่าน ชร.ศกศ.-0281/2562
222 นางสาวทิฆัมพร พุทธะ บ้านป่าซางนาเงิน ผ่าน ชร.ศกศ.-0282/2562
223 นางสาวสุธิดาพร ไทยเหนือ บ้านป่าซางนาเงิน ผ่าน ชร.ศกศ.-0283/2562
224 นายธิฆัมพร ชารีภู่ บ้านป่าซางนาเงิน ผ่าน ชร.ศกศ.-0284/2562
225 นางสาวพรทิพย์ แก้วรากมุข ชุมชนบ้านป่าสักน้อย ผ่าน ชร.ศกศ.-0285/2562
226 นางสาวพัชราภรณ์ หมื่นวังใน บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย ผ่าน ชร.ศกศ.-0286/2562
227 นายทัศนัย ใจกาวิน บ้านห้วยผึ้ง ผ่าน ชร.ศกศ.-0287/2562
228 นายสุทธิชัย คำแปง บ้านห้วยผึ้ง ผ่าน ชร.ศกศ.-0288/2562
229 นางสาวรุ่งทิวา ยวงอินแปลง บ้านห้วยผึ้ง ผ่าน ชร.ศกศ.-0289/2562
230 นางสาวชยาภรณ์ แซ่เฮ่อ บ้านห้วยผึ้ง ผ่าน ชร.ศกศ.-0290/2562
231 นางสาวกนกอร จิตอ่อนน้อม บ้านห้วยผึ้ง ผ่าน ชร.ศกศ.-0291/2562
232 นางสาวกรวิภา ยางธิสาร บ้านห้วยผึ้ง ผ่าน ชร.ศกศ.-0292/2562
233 นางวิรัตน์ ปันโปธา บ้านดอย ผ่าน ชร.ศกศ.-0293/2562
234 นางพรสวรรค์ ปงลังกา บ้านดอย ผ่าน ชร.ศกศ.-0294/2562
235 นางพัลลภา โกสาวัง บ้านดอย ผ่าน ชร.ศกศ.-0295/2562
236 นางจิรัชญา วิยะกัน บ้านดอย ผ่าน ชร.ศกศ.-0296/2562
237 นางสาวพนิดา อินพูลใจ บ้านดอย ผ่าน ชร.ศกศ.-0297/2562
238 นางสาวเจนจิรา บุญมากาศ บ้านดอย ผ่าน ชร.ศกศ.-0298/2562
239 นางสาวชิดชนก ธิธรรมมา บ้านดอย ผ่าน ชร.ศกศ.-0299/2562
240 นางสาวดวงพร สมเมือง บ้านดอย ผ่าน ชร.ศกศ.-0300/2562
241 นางสาวนิตยา ขันเดช บ้านสันหลวง ผ่าน ชร.ศกศ.-0301/2562
242 นางสาวปิยะพร วงศ์นาค บ้านสันหลวง ผ่าน ชร.ศกศ.-0302/2562
243 นางสาวศศิธร บุญตัน บ้านสันหลวง ผ่าน ชร.ศกศ.-0303/2562
244 นางสาวพรพิมล บัวระภา บ้านป่าไร่หลวงวิทยา ผ่าน ชร.ศกศ.-0304/2562
245 นางสาวดรุณี สุขสมใจ บ้านป่าไร่หลวงวิทยา ผ่าน ชร.ศกศ.-0305/2562
246 นางสาววนิดา โนพวน บ้านป่าไร่หลวงวิทยา ผ่าน ชร.ศกศ.-0306/2562
247 นายกรกฎ เบ็ญชา บ้านป่าไร่หลวงวิทยา ผ่าน ชร.ศกศ.-0307/2562
248 นายสันติ ระวีวรรณ บ้านไร่หลวงวิทยา ผ่าน ชร.ศกศ.-0308/2562
249 นายสมศักดิ์ ทรายแก่น บ้านปางสา ผ่าน ชร.ศกศ.-0309/2562
250 นายภูวรินทร์ สกุณาพงศ์ บ้านปางสา ผ่าน ชร.ศกศ.-0310/2562
251 นางจารุวรรณ นิธิธนานันต์ บ้านปางสา ผ่าน ชร.ศกศ.-0311/2562
252 นางสาวพัชราภรณ์ หายโศรก บ้านปางสา ผ่าน ชร.ศกศ.-0312/2562
253 นางสาวพรนภา ไชยลังกา บ้านห้วยอื้น ผ่าน ชร.ศกศ.-0313/2562
254 นายอภิสิทธิ์ สุนันต๊ะ บ้านห้วยอื้น ผ่าน ชร.ศกศ.-0314/2562
255 นางสาวรังสิมารัตน์ เกิดชื่น บ้านเทอดไทย ผ่าน ชร.ศกศ.-0315/2562
256 นางสาววนิดา กับเนียม บ้านเทอดไทย ผ่าน ชร.ศกศ.-0316/2562
257 นางสาวรุ่งฤดี คำมี บ้านเทอดไทย ผ่าน ชร.ศกศ.-0317/2562
258 นางสาวรุจิเรข อินตาสาย บ้านเทอดไทย ผ่าน ชร.ศกศ.-0318/2562
259 นางสาวศกุนตลา ภูวสิทธิ์วีรานันท์ บ้านเทอดไทย ผ่าน ชร.ศกศ.-0319/2562
260 นางสาวณิชรีย์ มหาวงศนันท์ บ้านเทอดไทย ผ่าน ชร.ศกศ.-0320/2562
261 นางสาวจิราพร เพชรแก้ว บ้านเทอดไทย ผ่าน ชร.ศกศ.-0321/2562
262 นางสาวกมลรัตน์ สุเทพ บ้านเทอดไทย ผ่าน ชร.ศกศ.-0322/2562
263 นางสาวอังค์วรา กันธะวงศ์ บ้านเทอดไทย ผ่าน ชร.ศกศ.-0323/2562
264 นางสุภมาศ สุตะพรม บ้านเทอดไทย ผ่าน ชร.ศกศ.-0324/2562
265 นางสาววรัชญ์ขวัญ ปัญวิยะ บ้านเทอดไทย ผ่าน ชร.ศกศ.-0325/2562
266 นางสาวณัฐนิชา เสียงอ่อน บ้านเทอดไทย ผ่าน ชร.ศกศ.-0326/2562
267 นายสุวิทย์ ใจภิภักดิ์ บ้านศรีป่าแดง ผ่าน ชร.ศกศ.-0327/2562
268 นางสาวขวัญจิรา คนสม บ้านศรีป่าแดง ผ่าน ชร.ศกศ.-0328/2562
269 นางสาวอาภัสรา สุทธการ บ้านศรีป่าแดง ผ่าน ชร.ศกศ.-0329/2562
270 นางสาวมัทรินธร พิมพาสาร บ้านศรีป่าแดง ผ่าน ชร.ศกศ.-0330/2562
271 นางสาวกัลยา พูลฤทธิ์ บ้านป่าตึง (วิทยประสาท) ผ่าน ชร.ศกศ.-0331/2562
272 นางสาวจงจิตร์ ศิริ บ้านถ้ำปลา ผ่าน ชร.ศกศ.-0332/2562
273 นางสาวชิดชนก จันทร์สุข บ้านเทอดไทย ผ่าน ชร.ศกศ.-0333/2562
274 นางสาวธัญญาภรณ์ จันทร์เทพ อนุบาลแม่ฟ้าหลวง ผ่าน ชร.ศกศ.-0334/2562
275 นางสาวณิชกมล หอมแก่นจันทร์ อนุบาลแม่ฟ้าหลวง ผ่าน ชร.ศกศ.-0335/2562
276 นางอัมพร วสันต์ อนุบาลแม่ฟ้าหลวง ผ่าน ชร.ศกศ.-0336/2562
277 นางสาวกรรณิกา สมจิตต์ อนุบาลแม่ฟ้าหลวง ผ่าน ชร.ศกศ.-0337/2562
278 นายธนวรรธก์ โชติบุญ อนุบาลแม่ฟ้าหลวง ผ่าน ชร.ศกศ.-0338/2562
279 นางศรินญา กัลญาณกุล บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม ผ่าน ชร.ศกศ.-0339/2562
280 นางสาวดารารินทร์ ศักดิ์เรืองฤทธิ์ บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม ผ่าน ชร.ศกศ.-0340/2562
281 นางสาวจีรนันท์ หว่างมาลัย บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม ผ่าน ชร.ศกศ.-0341/2562
282 นางนิลุบล บัวคลี่ ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 ผ่าน ชร.ศกศ.-0342/2562
283 นางสาวพนิดา ทองใบ บ้านป่าลัน ผ่าน ชร.ศกศ.-0343/2562
284 นางทิพวรรณ อิ่นแก้ว บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ผ่าน ชร.ศกศ.-0344/2562
285 นางสาวขวัญดารินทร์ คำก้อน บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น ผ่าน ชร.ศกศ.-0345/2562
286 นางสาวสายธาร อินทร์ตา บ้านทุ่งนาน้อย ผ่าน ชร.ศกศ.-0346/2562
287 นางสาวเจนจิรา เทพทอง บ้านทุ่งนาน้อย ผ่าน ชร.ศกศ.-0347/2562
288 นางสาวนิภารัตน์ อินชัยยา บ้านทุ่งนาน้อย ผ่าน ชร.ศกศ.-0348/2562
289 นางวิภารัตน์ สุดแดน บ้านห้วยสัก (ประชานุกูล) ผ่าน ชร.ศกศ.-0349/2562
290 นายสุรศิลป์ ยอดปัญญา บ้านแผ่นดินทอง ผ่าน ชร.ศกศ.-0350/2562
291 นายพงษ์ศักดิ์ อาจโพธิ บ้านแผ่นดินทอง ผ่าน ชร.ศกศ.-0351/2562
292 นางมณีวรรณ ปัญญาดี บ้านม่อนป่ายาง ผ่าน ชร.ศกศ.-0352/2562
293 นางสาวกฤตยา ปัญญะติ บ้านตีนเป็ด ผ่าน ชร.ศกศ.-0353/2562
294 นางสาวสุพรรณษา ใจเย็น "บ้านห้วยก้างราษฎร์""รัฐประชาสงเคราะห์""" ผ่าน ชร.ศกศ.-0354/2562
295 นางสาวพจนาพร ทิพสิริศักดิกร อนุบาลบ้านพระเนตรฯ ผ่าน ชร.ศกศ.-0355/2562
296 นางสาวกมลลักษณ์ ไชยมงคล อนุบาลบ้านพระเนตรฯ ผ่าน ชร.ศกศ.-0356/2562
297 นายศักดิ์กรินทร์ ดาวชัย บ้านห้วยห้อม (ราษฎร์สามัคคี) ผ่าน ชร.ศกศ.-0357/2562
298 นางสาวชฎาพร คำแปง สักสันเชียงใหม่วิทยาคม ผ่าน ชร.ศกศ.-0358/2562
299 นางสาวเพ็ญนภา อูบคำ ปอวิทยา ผ่าน ชร.ศกศ.-0359/2562
300 นางสาวศรีแพร แสงงาม ปอวิทยา ผ่าน ชร.ศกศ.-0360/2562
301 นางณพิชญา ทาแกง ปอวิทยา ผ่าน ชร.ศกศ.-0361/2562
302 นางสาวกมลลักษณ์ บุตรดี บ้านห้วยเอียน ผ่าน ชร.ศกศ.-0362/2562
303 นางปิยะธิดา ทุ่งเก้า บ้านเมืองกาญจน์ ผ่าน ชร.ศกศ.-0363/2562
304 นางสาวนุชรี ไชยเนตร บ้านเมืองกาญจน์ ผ่าน ชร.ศกศ.-0364/2562
305 นายสุรพศ ช่วยบ้าน บ้านเมืองกาญจน์ ผ่าน ชร.ศกศ.-0365/2562
306 นายมนัส ปันแก้ว อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา ผ่าน ชร.ศกศ.-0366/2562
307 นางสาวธิดาพร นามษร อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา ผ่าน ชร.ศกศ.-0367/2562
308 นางสาวกมลชนก วงศ์ใหญ่ ชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุณวิทย์) ผ่าน ชร.ศกศ.-0368/2562
309 นายหิรัญคุปต์ บุญเทพ บ้านเชียงเคี่ยน (คณาราษฎร์บำรุง) ผ่าน ชร.ศกศ.-0369/2562
310 นางอรัญญา ยี่รักษ์ บ้านเชียงเคี่ยน (คณาราษฎร์บำรุง) ผ่าน ชร.ศกศ.-0370/2562
311 นายสุชาติ ก๋าซาว บ้านเชียงเคี่ยน (คณาราษฎร์บำรุง) ผ่าน ชร.ศกศ.-0371/2562
312 นางสาวนฤมล เบาจิตต์ บ้านหวาย ผ่าน ชร.ศกศ.-0372/2562
313 นางสาวธันย์ชิตา ตรงตระกูลวงศ์ ศรีดอนไชยวิทยา ผ่าน ชร.ศกศ.-0373/2562
314 นางสาววิลาสินี พากุดเรือ บ้านห้วยซ้อ ผ่าน ชร.ศกศ.-0374/2562
315 นางกิ่งแก้ว จัตุรัส บ้านห้วยซ้อ ผ่าน ชร.ศกศ.-0375/2562
316 นางสาวดลยา แสนธรรมมา ชุมชนบ้านสบเปา ผ่าน ชร.ศกศ.-0376/2562
317 นางสาวมลิวัลย์ ชัยรินทร์ บ้านห้วยคุ ผ่าน ชร.ศกศ.-0377/2562
318 นางสาวมาลินี พรหมศรี บ้านห้วยคุ ผ่าน ชร.ศกศ.-0378/2562
319 นายพยุงศักดิ์ เตวิน ไตรมิตรวิทยา ผ่าน ชร.ศกศ.-0379/2562
320 นางสาวธิดาพร คำตา บ้านรักแผ่นดิน ผ่าน ชร.ศกศ.-0380/2562
321 นายสุรเศรษฐ์ มาแดง บ้านหนองบัวคำ ผ่าน ชร.ศกศ.-0381/2562
322 นางสาวบุศรินทร์ ดวงดอกมูล บ้านใหม่สุขสันต์ ผ่าน ชร.ศกศ.-0382/2562
323 นางสาวสุภาภรณ์ มูลวงค์ บ้านใหม่สุขสันต์ ผ่าน ชร.ศกศ.-0383/2562
324 นางสาวอัญชลี พรมงาม บ้านใหม่สุขสันต์ ผ่าน ชร.ศกศ.-0384/2562
325 นางสาวชณุตพร ศรีศิลป์ ริมโขงวิทยา ผ่าน ชร.ศกศ.-0385/2562
326 นางสาวเจษฎาพร คำดวงดี บ้านหนองบัวคำ ผ่าน ชร.ศกศ.-0386/2562
327 นางพรภัณฑ์ เครือกลางรงค์ บ้านดอนไชย ผ่าน ชร.ศกศ.-0387/2562
328 นางสาววรัญญา หมื่นราง ชุมชนบ้านสบเปา ผ่าน ชร.ศกศ.-0388/2562
329 นายจงรักษ์ ลีบำรุงรักษ์ ห้วยคุ ผ่าน ชร.ศกศ.-0389/2562
330 นายเมธาสิทธิ์ อินปั๋น ห้วยคุ ผ่าน ชร.ศกศ.-0390/2562
331 นายมรกต อินปั๋น ห้วยคุ ผ่าน ชร.ศกศ.-0391/2562
332 นางสาวกานดา จันดา เวียงแก่นวิทยาคม ผ่าน ชร.ศกศ.-0392/2562
333 นางสาวสุกัลยา ไชยรินทร์ ดอนศิลาผางามวิทยาคม ผ่าน ชร.ศกศ.-0393/2562
334 นางสาวปนัดดา ปานบุตร ดอนศิลาผางามวิทยาคม ผ่าน ชร.ศกศ.-0394/2562
335 จ่าสิบเอกนัทธพงศ์ คำแผ่นชัย ดอนศิลาผางามวิทยาคม ผ่าน ชร.ศกศ.-0395/2562
336 นางสาวสมพิศ พรรดา ดอนศิลาผางามวิทยาคม ผ่าน ชร.ศกศ.-0396/2562
337 นายจิรเดช โยธามาศ เทิงวิทยาคม ผ่าน ชร.ศกศ.-0397/2562
338 นางสาวภัทรา ค้าโค เทิงวิทยาคม ผ่าน ชร.ศกศ.-0398/2562
339 นายวัชรพงษ์ อินเขียว เทิงวิทยาคม ผ่าน ชร.ศกศ.-0399/2562
340 นางสาวมัชฌิมา เตชะคฤหะ แม่จันวิทยาคม ผ่าน ชร.ศกศ.-0400/2562
341 นายสนธยา อินทัฎศาน์ แม่จันวิทยาคม ผ่าน ชร.ศกศ.-0401/2562
342 นายวิทยา มาทา พานพิทยาคม ผ่าน ชร.ศกศ.-0402/2562
343 นายสิทธิพงษ์ เกตุเสนา พานพิทยาคม ผ่าน ชร.ศกศ.-0403/2562
344 นางจริยา วัตถพานิชย์ สามัคคีวิทยาคม 2 ผ่าน ชร.ศกศ.-0404/2562
345 นางสาวภาวินีย์ สักแกหลี วาวีวิทยาคม ผ่าน ชร.ศกศ.-0405/2562
346 นายธนภูมิ มะลิกุล วาวีวิทยาคม ผ่าน ชร.ศกศ.-0406/2562
347 นางแววดาว ตนะทิพย์ วาวีวิทยาคม ผ่าน ชร.ศกศ.-0407/2562
348 นางสาวกลอยใจ สุทธิทรัพย์ แม่ลาววิทยาคม ผ่าน ชร.ศกศ.-0408/2562
349 นางวรรณลี สาวะดี แม่ลาววิทยาคม ผ่าน ชร.ศกศ.-0409/2562
350 นางสาวจิณณ์ณิตา พงษ์จักรธนโชติ แม่ลาววิทยาคม ผ่าน ชร.ศกศ.-0410/2562
351 นายยศสรัล อองกุลนะ แม่ลาววิทยาคม ผ่าน ชร.ศกศ.-0411/2562
352 นางรัตนา ศิริแสน แม่ลาววิทยาคม ผ่าน ชร.ศกศ.-0412/2562
353 นายวรายุทธ คงแก้ว เวียงป่าเป้าวิทยาคม ผ่าน ชร.ศกศ.-0413/2562
354 นางสาวเสารจ โกฎสืบ เวียงป่าเป้าวิทยาคม ผ่าน ชร.ศกศ.-0414/2562
355 นางสาวธิดาวรรณ ทองใบ ห้วยสักวิทยาคม ผ่าน ชร.ศกศ.-0415/2562
356 นางสาวรุจิรา คำสุภา ไม้ยาวิทยาคม ผ่าน ชร.ศกศ.-0416/2562
357 นางพิชญ์สินี สิทธิโน ไม้ยาวิทยาคม ผ่าน ชร.ศกศ.-0417/2562
358 นางมลิวัลย์ พรมวงค์ ไม้ยาวิทยาคม ผ่าน ชร.ศกศ.-0418/2562
359 นายจีระศักดิ์ ชุมภู ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ผ่าน ชร.ศกศ.-0419/2562
360 นางสาวฉัตรอรุณ จันดา ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ผ่าน ชร.ศกศ.-0420/2562
361 นางสาวสุภาภรณ์ สมควร ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ผ่าน ชร.ศกศ.-0421/2562
362 นางสาววิไลวรรณ ใจอาวุธ ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ผ่าน ชร.ศกศ.-0422/2562
363 นางสาวเพ็ญนภา มะโนใจ ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ผ่าน ชร.ศกศ.-0423/2562
364 นายนิรันดร์ จันทร์แก้ว เชียงรายปัญญานุกูล ผ่าน ชร.ศกศ.-0424/2562
365 นางอรวรรณ อุดหลวง เชียงรายปัญญานุกูล ผ่าน ชร.ศกศ.-0425/2562
366 นายพิลิปิ สัมพันธุ์สินก่อ เชียงรายปัญญานุกูล ผ่าน ชร.ศกศ.-0426/2562
367 นายสรชัช ไชยทิพย์ เชียงรายปัญญานุกูล ผ่าน ชร.ศกศ.-0427/2562
368 นายถิรนัย จานะ เชียงรายปัญญานุกูล ผ่าน ชร.ศกศ.-0428/2562
369 นางสาวเจนจิรา ตานาคำ เชียงรายปัญญานุกูล ผ่าน ชร.ศกศ.-0429/2562
370 นางสาวเมณัฐดา ต๊ะวงศ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จ. ชร. ผ่าน ชร.ศกศ.-0430/2562
371 นางสาวศศิธร ใจเขียว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จ. ชร. ผ่าน ชร.ศกศ.-0431/2562
372 นางสาววาสนา โนแก้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จ. ชร. ผ่าน ชร.ศกศ.-0432/2562
373 นางสาวปัทมาพร ก้อนคำ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จ. ชร. ผ่าน ชร.ศกศ.-0433/2562
374 นายทศพร สมสวัสดิ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จ. ชร. ผ่าน ชร.ศกศ.-0434/2562
375 นายนีรนารา คำฟู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จ. ชร. ผ่าน ชร.ศกศ.-0435/2562
376 นายอภิวัฒน์ อมาตยกุล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จ. ชร. ผ่าน ชร.ศกศ.-0436/2562
377 นางสาวชวาลา บุตรคำ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จ. ชร. ผ่าน ชร.ศกศ.-0437/2562
378 นางสาวอัจฉรา สิวอ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จ. ชร. ผ่าน ชร.ศกศ.-0438/2562
379 นายสุภัทร์ชัย ใจกว้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จ. ชร. ผ่าน ชร.ศกศ.-0439/2562
380 นางสาวปิ่นฤทัย ติ๊บหน่อ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จ. ชร. ผ่าน ชร.ศกศ.-0440/2562
381 นายเสกสรรค์ ยอดวงค์ การศึกษาคนตาบอด แม่สาย ผ่าน ชร.ศกศ.-0441/2562
382 นางสาวศิรินภา เสงี่ยมวงศ์ การศึกษาคนตาบอด แม่สาย ผ่าน ชร.ศกศ.-0442/2562
383 นายนันทชัย ใจปินตา การศึกษาคนตาบอด แม่สาย ผ่าน ชร.ศกศ.-0443/2562
384 นางสาวชนาพร กวินธิดา การศึกษาคนตาบอด แม่สาย ผ่าน ชร.ศกศ.-0444/2562
385 นางสาวปริชญา ไชยบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผ่าน ชร.ศกศ.-0445/2562
386 นางสาวอาภัสรา มิตรชศิลป์ เทศบาล 8 บ้านใหม่ ผ่าน ชร.ศกศ.-0446/2562
387 นางสาววิไลวรรณ์ ปินตาเป็ง เทศบาล 2 วัดป่ายาง ผ่าน ชร.ศกศ.-0447/2562
388 นางประนอม วิไลรัตน์ เทศบาล 2 วัดป่ายาง ผ่าน ชร.ศกศ.-0448/2562
389 นางอัมพร ใจจิตร เทศบาล 2 วัดป่ายาง ผ่าน ชร.ศกศ.-0449/2562
390 นางสุพัตรา อุ่นต๊ะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร ผ่าน ชร.ศกศ.-0450/2562
391 นางสาวสุพรรณ จันทาพูน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร ผ่าน ชร.ศกศ.-0451/2562
392 นายวรนาถ ดวงกมลพิทักษ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จ. ชร. ผ่าน ชร.ศกศ.-0452/2562
ที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน เลขที่ผู้ดำเนินการคัดกรอง
1 นางสาวนุศรา เผ่าใจมา ดอยลานพิทยา ชร.-ศกศ.-0001/2561
2 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง บ้านจำบอน ชร.-ศกศ.-0002/2561
3 นางสาวศิริพร ณอุโมง บ้านป่าแหย่ง ชร.-ศกศ.-0003/2561
4 นายรณชัย พรมชัย บ้านดอน ชร.-ศกศ.-0004/2561
5 นางราพร นุกาศ บ้านรวมมิตร ชร.-ศกศ.-0005/2561
6 นางกุลภัสสร อินเงิน บ้านรวมมิตร ชร.-ศกศ.-0006/2561
7 นายปิยะ อินต๊ะวงค์ บ้านรวมมิตร ชร.-ศกศ.-0007/2561
8 นางนิศารัตน์ ไชยมูล บ้านถ้ำผาตอง ชร.-ศกศ.-0008/2561
9 นางสาวสุจิตราภรณ์ จันทร์เลน บ้านถ้ำผาตอง ชร.-ศกศ.-0009/2561
10 นายธีรินท์ แซ่เฮ่อ บ้านทุ่งก่อ ชร.-ศกศ.-0010/2561
11 นางสาวณัฐชยา เผ่ากันทะ บ้านทุ่งหลวง ชร.-ศกศ.-0011/2561
12 นางสิริรัตน์ ปัญญาติ๊บ บ้านทุ่งหลวง ชร.-ศกศ.-0012/2561
13 นางสาวธนิดา คำปา บ้านนางแลใน ชร.-ศกศ.-0013/2561
14 นางเข็มจร ศักดาคำ บ้านป่าซาง ชร.-ศกศ.-0014/2561
15 นางนงลักษณ์ มะโนเสาร์ บ้านป่าซาง ชร.-ศกศ.-0015/2561
16 นางสาวพรนวภัส คณะรัตน์ บ้านป่าซาง ชร.-ศกศ.-0016/2561
17 นางมัตติกา ธุวะคำ บ้านป่าซางเหนือ ชร.-ศกศ.-0017/2561
18 นางสาวอุไรรัตน์ อาทิตย์สาม บ้านป่าซางเหนือ ชร.-ศกศ.-0018/2561
19 นางเบญจมาศ พ่วงภิญโญ บ้านป่าแหย่ง ชร.-ศกศ.-0019/2561
20 นางสาวทิพวรรณ จันต๊ะนาเขต บ้านป่าแหย่ง ชร.-ศกศ.-0020/2561
21 นางสาวมัลลิกา งามเมือง บ้านขัวแคร่ ชร.-ศกศ.-0021/2561
22 นางสาวลดาวัลย์ สิงห์แก้วทอง บ้านป่าแหย่ง ชร.-ศกศ.-0022/2561
23 นางสัจวรรณ อินเทพ บ้านปุยคำ ชร.-ศกศ.-0023/2561
24 นางสาวนงลักษณ์ กิติมา บ้านปุยคำ ชร.-ศกศ.-0024/2561
25 นางสาวนุจรี ทานศิลา บ้านโป่ง ชร.-ศกศ.-0025/2561
26 นางสาวปริยากร ใจดี ผาขวางวิทยา ชร.-ศกศ.-0026/2561
27 นางมนเทียรทอง ถาแดง บ้านเมืองชุม ชร.-ศกศ.-0027/2561
28 นายจิรวัฒน์ วงศ์ชุมภู บ้านเมืองชุม ชร.-ศกศ.-0028/2561
29 นางธนัญกานต์ กันธิยะ บ้านแม่กรณ์ ชร.-ศกศ.-0029/2561
30 นางสาวธัญญ์สิริ ปวงคำ บ้านแม่กรณ์ ชร.-ศกศ.-0030/2561
31 นางจรรยา สมบัติทา บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ชร.-ศกศ.-0031/2561
32 นางนงคราญ เจริญเกษ บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ชร.-ศกศ.-0032/2561
33 นางมยุรี กิจรักษ์ บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ชร.-ศกศ.-0033/2561
34 นางวราภรณ์ สลีสองสม บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ชร.-ศกศ.-0034/2561
35 นางสาวมาลี มะโนหาญ บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ชร.-ศกศ.-0035/2561
36 นางสุนทรี ปาลี บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ชร.-ศกศ.-0036/2561
37 นางอัฑฒ์ศยา เรือนคำ บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ชร.-ศกศ.-0037/2561
38 นายฤทธี สรรพเนตร บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ชร.-ศกศ.-0038/2561
39 นางนิภา อาทิตย์สาม บ้านร่องเผียว ชร.-ศกศ.-0039/2561
40 นายโชติวุฒิ ก๋าขัติ บ้านร่องเผียว ชร.-ศกศ.-0040/2561
41 นางสาวปุณณภา อารีย์ บ้านเวียงเดิม ชร.-ศกศ.-0041/2561
42 นางสาวมนทิตา ถาแดง บ้านเวียงเดิม ชร.-ศกศ.-0042/2561
43 นางสาวสุริฉาย ดวงคำมูล บ้านเวียงเดิม ชร.-ศกศ.-0043/2561
44 นางผกาทิพย์ ทนทาน บ้านศรีเวียง ชร.-ศกศ.-0044/2561
45 นางสาวดารารัตน์ ชัยภูวนารถ บ้านศรีเวียง ชร.-ศกศ.-0045/2561
46 นายพงษ์ศิริ ไคร้วงค์ บ้านสันต้นขาม ชร.-ศกศ.-0046/2561
47 นางสาวกุลฉัตร ฉัตรอินตา บ้านห้วยขี้เหล็ก ชร.-ศกศ.-0047/2561
48 นางสาวศิราณี ราชลำ แม่ยาววิทยา ชร.-ศกศ.-0048/2561
49 นายพิชานน พรพินินวรกิจ แม่ยาววิทยา ชร.-ศกศ.-0049/2561
50 นายกิตติชาติ ราชงามเมือง เวียงเชียงรุ้งวิทยา ชร.-ศกศ.-0050/2561
51 นางลาวัลย์ สุขเกษม อนุบาลเวียงชัย ชร.-ศกศ.-0051/2561
52 นางพรอรดี ซาวคำเขตต์ อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ชร.-ศกศ.-0052/2561
53 นางสาววราภรณ์ ทาอินทร์ อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ชร.-ศกศ.-0053/2561
54 นางดรรชกร กันทะหล้า อนุบาลฮ่องลี่ ชร.-ศกศ.-0054/2561
55 นางเทียนศรี ราชตา อนุบาลฮ่องลี่ ชร.-ศกศ.-0055/2561
56 นางอารีรัตน์ มณีรัตน์ อนุบาลฮ่องลี่ ชร.-ศกศ.-0056/2561
57 นางสาวกณิศณ์พิมพ์ จักร์สุวรรณ บ้านจำบอน ชร.-ศกศ.-0057/2561
58 นางสาวแสงเทียน คำน้อย ร่องเบ้อวิทยา ชร.-ศกศ.-0058/2561
59 นางสาวภัทรนันท์ พรชัยรุ่งจรัส บ้านห้วยชมภู ชร.-ศกศ.-0059/2561
60 นางสาวสงกรานต์ ธิยะคำ บ้านห้วยชมภู ชร.-ศกศ.-0060/2561
61 นางสมใจ ทิศอุ่น เชียงรายวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0061/2561
62 นางสายทอง ดอกเกรียง เชียงรายวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0062/2561
63 นางสาวนภวรรณ แจ้งมงคล เชียงรายวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0063/2561
64 นางปรานอม มณีรัตน์ เชียงรายวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0064/2561
65 นางอนงค์ศิริ นัยยะ บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ชร.-ศกศ.-0065/2561
66 นางสาวทิพย์ราณี จายวรรณ์ บ้านเมืองชุม ชร.-ศกศ.-0066/2561
67 นางสาวแจ่มผกา ศุภธนยอดดี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร.-ศกศ.-0067/2561
68 นายนิกร แสนเหลี่ยว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร.-ศกศ.-0068/2561
69 นายเดชดวง อิ่นคำ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร.-ศกศ.-0069/2561
70 นางพิชญ์ณภัทร ไชยมงคล อนุบาลแม่ขะจาน ชร.-ศกศ.-0070/2561
71 นางสาวศิระกาญจน์ พิมพ์ธนฟ้า ชุมชนบ้านสันจำปา ชร.-ศกศ.-0071/2561
72 นางกรรณิการ์ เสียงกว้าง ชุมชนบ้านสันจำปา ชร.-ศกศ.-0072/2561
73 นางสาวเสาวลักษณ์ คนบุญ ชุมชนบ้านสันจำปา ชร.-ศกศ.-0073/2561
74 นางเกียรติศักดิ์ วงค์ใหญ่ ชุมชนบ้านสันจำปา ชร.-ศกศ.-0074/2561
75 นางทิพสุดา มูลสูตร ชุมชนบ้านสันจำปา ชร.-ศกศ.-0075/2561
76 นางสาวพรสวรรค์ ชัยสมบัติ ชุมชนบ้านสันจำปา ชร.-ศกศ.-0076/2561
77 นางสาวณัฐชยา ยอดออน ชุมชนบ้านสันจำปา ชร.-ศกศ.-0077/2561
78 นายสุทอิทธ ภาหวานเสียง ชุมชนบ้านสันจำปา ชร.-ศกศ.-0078/2561
79 นางสาวนุชจิรา ตาวงศ์ ชุมชนบ้านสันจำปา ชร.-ศกศ.-0079/2561
80 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์ ชุมชนบ้านสันจำปา ชร.-ศกศ.-0080/2561
81 นายปิติภัทร พญาใจ ชุมชนบ้านสันจำปา ชร.-ศกศ.-0081/2561
82 นายสมชาติ สิริโอสกุล ชุมชนบ้านสันจำปา ชร.-ศกศ.-0082/2561
83 นางสาวกัญญาณัฐ พรหมเผ่า ชุมชนบ้านสันจำปา ชร.-ศกศ.-0083/2561
84 นางสาวเลิศนารี แปงนา ชุมชนบ้านสันจำปา ชร.-ศกศ.-0084/2561
85 นางสาวชนันธร ประสุทธิ์ อนุบาลเวียงป่าเป้า ชร.-ศกศ.-0085/2561
86 นางสาวนารีรัตน์ มาแสน อนุบาลเวียงป่าเป้า ชร.-ศกศ.-0086/2561
87 นายณัฐวุฒิ คงแก้ว อนุบาลเวียงป่าเป้า ชร.-ศกศ.-0087/2561
88 นางสาวอัญชิษฐา เทพท้าว บ้านห้วยมะแกง ชร.-ศกศ.-0088/2561
89 นางสาวสุภาพร สมจิตต บ้านห้วยมะแกง ชร.-ศกศ.-0089/2561
90 นางศศิพัชร์ ชงโคสันติสุข ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) ชร.-ศกศ.-0090/2561
91 นายคณิต อุทเวียง ศรีโพธิ์เงินวิทยา ชร.-ศกศ.-0091/2561
92 นางพรพิชญ์ คำลือปลูก อนุบาลแม่สรวย ชร.-ศกศ.-0092/2561
93 นางสาวกรทอง เดชกล้า อนุบาลแม่สรวย ชร.-ศกศ.-0093/2561
94 นางจารุณีย์ เตจา อนุบาลแม่สรวย ชร.-ศกศ.-0094/2561
95 นางสาวนุจิรา ชุ่มมะโน อนุบาลแม่สรวย ชร.-ศกศ.-0095/2561
96 นางสาวพรพรรณ ชัยมูลมั่ง บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) ชร.-ศกศ.-0096/2561
97 นางสาวกัญญ์สิริ กันทา บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) ชร.-ศกศ.-0097/2561
98 นางสาวพรรณนิภา ขวัญใจ บ้านพญาไพร ชร.-ศกศ.-0098/2561
99 นางอภิญญา ก๋ายอด บ้านพญาไพร ชร.-ศกศ.-0099/2561
100 นางสาวภานุมาศ ศรีกัน บ้านพญาไพร ชร.-ศกศ.-0100/2561
101 นางสาวอาริยา ไว้ยศ บ้านพญาไพร ชร.-ศกศ.-0101/2561
102 นางสาวสุกันดา มูลสุรินทร์ บ้านพญาไพร ชร.-ศกศ.-0102/2561
103 นางสาวกัญญาณัฐ แซ่ลี บ้านพญาไพร ชร.-ศกศ.-0103/2561
104 นางสาววัชราภรณ์ ชมชื่น อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) ชร.-ศกศ.-0104/2561
105 นางสาววิไลภรณ์ เทพมนตรี บ้านกลาง ชร.-ศกศ.-0105/2561
106 นางสาวเมชญา กิตตินภาพงษ์ บ้านกลาง ชร.-ศกศ.-0106/2561
107 นางสาวสุดารัตน์ ปรีจันทร์ บ้านกลาง ชร.-ศกศ.-0107/2561
108 นายสุรศักดิ์ โนภิวงค์ บ้านกลาง ชร.-ศกศ.-0108/2561
109 นางสาวธัญรัตน์ จันทร์คำ บ้านกลาง ชร.-ศกศ.-0109/2561
110 นางปิยรัตน์ ยอดสุวรรณ์ บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0110/2561
111 นางพิรมณ์ญา ศิริกุล บ้านห้วยผึ้ง ชร.-ศกศ.-0111/2561
112 นางสาวจิราพร มัฆวาล บ้านห้วยผึ้ง ชร.-ศกศ.-0112/2561
113 นางสาวจิดาภา เขื่อนแก้ว บ้านห้วยผึ้ง ชร.-ศกศ.-0113/2561
114 นางสาวปัทมาภรณ์ ถิ่นการ์ บ้านห้วยผึ้ง ชร.-ศกศ.-0114/2561
115 นางสาวเพชรนารี ทองหมื่น บ้านห้วยผึ้ง ชร.-ศกศ.-0115/2561
116 นายฐานกรรณ เลิศชมภู บ้านห้วยผึ้ง ชร.-ศกศ.-0116/2561
117 นางสาวสนทยา สมทะโรง บ้านห้วยผึ้ง ชร.-ศกศ.-0117/2561
118 นายศรานนท์ หวันสว่าง ห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) ชร.-ศกศ.-0118/2561
119 นางสาววนิดา ท้ายนาวา ห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) ชร.-ศกศ.-0119/2561
120 นางสาววารุณี หลวงไชย บ้านเทอดไทย ชร.-ศกศ.-0120/2561
121 นายวิญญู ขอดคำ บ้านเทอดไทย ชร.-ศกศ.-0121/2561
122 นายสุชาติ หัตถะผะสุ ประชารัฐพัฒนา ชร.-ศกศ.-0122/2561
123 นางยุพิน วีระฤทธิพันธ์ จำไฮบ้านเหล่า ชร.-ศกศ.-0123/2561
124 นางนวภัสร์ ฝอยทอง จำไฮบ้านเหล่า ชร.-ศกศ.-0124/2561
125 นางอัญชลี ชินะข่าย ขุนขวากพิทยา ชร.-ศกศ.-0125/2561
126 นางสาวอุษณีย์ มาลัยวัลย์ บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) ชร.-ศกศ.-0126/2561
127 นายปิยวัฒน์ คนเก่ง ยางฮอมวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0127/2561
128 นายนพพล อินตั๋น ยางฮอมวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0128/2561
129 นายจตุพล ตุ้ยสืบ ยางฮอมวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0129/2561
130 นายบุญเปล่ง ค้าแก้ว ยางฮอมวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0130/2561
131 นางสาวสุภาพร มาเมือง ยางฮอมวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0131/2561
132 นางสาวสพิชญา ศรีใจมา ยางฮอมวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0132/2561
133 นางอุบลรัตน์ คำแก่น วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0133/2561
134 นางวรินทร หน่อแก้ว วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0134/2561
135 ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ บรรจง วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0135/2561
136 นางสาวมนสิการ เชื้อเมืองพาน วาวีวิทยาคม ชร.ศกศ.-0136/2561
137 นางสาวประภัสสร ไชยวงศ์ วาวีวิทยาคม ชร.ศกศ.-0137/2561
138 นางสาวศศิมาภรณ์ หายทุกข์ วาวีวิทยาคม ชร.ศกศ.-0138/2561
139 นางสาวสกุลรัตน์ วงค์วิชัย สามัคคีวิทยาคม 2 ชร.ศกศ.-0139/2561
140 นายชูเกียรติ วิชัยทา สามัคคีวิทยาคม 2 ชร.ศกศ.-0140/2561
141 นางเยาวลักษณ์ ใจแก้ว พญาเม็งราย ชร.ศกศ.-0141/2561
142 นางสุนทรีย์ เนียมแสง พญาเม็งราย ชร.ศกศ.-0142/2561
143 นางสาวสังวาล วะลัยสุข พญาเม็งราย ชร.ศกศ.-0143/2561
144 นางสาวโสรญา เลางาม ห้วยสักวิทยาคม ชร.ศกศ.-0144/2561
145 นางสาวกรรณิการ์ กันทะ บุญเรืองวิทยาคม ชร.ศกศ.-0145/2561
146 นางสาวกานต์ธีรา ยศอินทร์ บุญเรืองวิทยาคม ชร.ศกศ.-0146/2561
147 นายสุรกิจ มะโนชัย เทศบาลตำบลป่าตาล ชร.ศกศ.-0147/2561
148 นางสาวทิพวรรณ วรรณสอน เทศบาลตำบลป่าตาล ชร.ศกศ.-0148/2561
149 นางปริตาสุภา ชุมภูชนะภัย เทศบาลตำบลป่าตาล ชร.ศกศ.-0149/2561
150 นางสาวปภาวินท์ จันสม เทศบาลตำบลป่าตาล ชร.ศกศ.-0150/2561
151 นางศิรินุช อาจนาเสียว เทศบาลตำบลป่าตาล ชร.ศกศ.-0151/2561
152 นางพัทธวรรณ บุญเมือง เทศบาลตำบลป่าตาล ชร.ศกศ.-0152/2561
153 นางธนภรณ์ วิริยะกุลขจร เทศบาลตำบลป่าตาล ชร.ศกศ.-0153/2561
154 นางฉวีวรรณ มินทะขัติ เทศบาลตำบลป่าตาล ชร.ศกศ.-0154/2561
155 นายกฤษณะ ก๋าสมุทร์ เทศบาลตำบลป่าตาล ชร.ศกศ.-0155/2561
156 นายธงธวัช ศรีบุญเรือง เทศบาลตำบลป่าตาล ชร.ศกศ.-0156/2561
157 นางสาวสุภาสินี มีอาหาร เทศบาลตำบลป่าตาล ชร.ศกศ.-0157/2561
158 นางฐิติรัตน์ ไหวคิด เทศบาลตำบลป่าตาล ชร.ศกศ.-0158/2561
159 นางสุพรรณี สารมะโน คริสเตียนไพศาลศาสตร์ ชร.ศกศ.-0159/2561
160 นางสาวทัศมาลี ร่วมสุข คริสเตียนไพศาลศาสตร์ ชร.ศกศ.-0160/2561
161 นางสาวจุลลักษณ์ สมพรโชคชัย อนุบาลบ้านลูกรัก ชร.ศกศ.-0161/2561
162 นางสาวศุภวรรณ สวนตา อนุบาลบ้านลูกรัก ชร.ศกศ.-0162/2561
163 นางสาวศุทธินี ดวงสิทธิ์ บ้านกกน้อยวิทยา ชร.ศกศ.-0163/2561
164 นางสาวอรุณี ตามี่ บ้านกกน้อยวิทยา ชร.ศกศ.-0164/2561
165 นายชวลิต ธนเจริญเกษม บ้านกกน้อยวิทยา ชร.ศกศ.-0165/2561
166 นายปฐมพงศ์ อัครพงศ์พิสิฐ บ้านกกน้อยวิทยา ชร.ศกศ.-0166/2561
167 นายยงยุทธ จักคำ บ้านกกน้อยวิทยา ชร.ศกศ.-0167/2561
168 นางสาวกิ่งกาญจน์ ประสม บ้านจะคือ ชร.ศกศ.-0168/2561
169 นางสาวจันทิวา เตจ๊ะ บ้านจะคือ ชร.ศกศ.-0169/2561
170 นายกรรณชนชัย ใจชุ่ม บ้านจะคือ ชร.ศกศ.-0170/2561
171 นายณรงค์เดช หัตถกอง บ้านจะคือ ชร.ศกศ.-0171/2561
172 นายศรายุทธ วิภาวัฒนกิจ บ้านจะคือ ชร.ศกศ.-0172/2561
173 นายประสงค์ แซ่ว้าง แม่มอญวิทยา ชร.ศกศ.-0173/2561
174 นางสาวจิรนันท์ เซตูกู แม่มอญวิทยา ชร.ศกศ.-0174/2561
175 นางสาววันเพ็ญ วงค์จรณบูรณ์ แม่มอญวิทยา ชร.ศกศ.-0175/2561
176 นางนันทนา คำเขียว อนุบาลเวียงชัย ชร.ศกศ.-0176/2561
177 นางสาวชลละทิพย์ จันทะบุตร บ้านร่องหวาย ชร.ศกศ.-0177/2561
178 นางสาววรัฎชญา กันทาเดช บ้านสันโค้ง (เชียงรายฯ) ชร.ศกศ.-0178/2561
179 นางสาวมัณฑนา จันต๊ะสา อนุบาลเวียงชัย ชร.ศกศ.-0179/2561
180 นางสาวนงคราญ มหาวรรณ์ อนุบาลเวียงชัย ชร.ศกศ.-0180/2561
181 นายเอกพงษ์ พิทักษ์กำพล แม่มอญวิทยา ชร.ศกศ.-0181/2561
182 นางสุพานี ชุณหปราณ บ้านดู่ (สหราษฎร์ฯ) ชร.ศกศ.-0182/2561
183 นางสาวสิริญาพร อุ่นต้าว บ้านดู่ (สหราษฎร์ฯ) ชร.ศกศ.-0183/2561
184 นางสาวนิตยา เม่นแย้ม บ้านดู่ (สหราษฎร์ฯ) ชร.ศกศ.-0184/2561
185 นางเรวดี โรจน์ประโคน บ้านดู่ (สหราษฎร์ฯ) ชร.ศกศ.-0185/2561
186 นางสาวปุณณพัฒน์ ธนเดโชเดช บ้านดู่ (สหราษฎร์ฯ) ชร.ศกศ.-0186/2561
187 นายธัญภิศิษฐ์ ชิดสนิท บ้านดู่ (สหราษฎร์ฯ) ชร.ศกศ.-0187/2561
188 นายสมคิด เชื้อดวงขาว บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ ชร.ศกศ.-0188/2561
189 นายสมบุญ เสาร์ปา บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ ชร.ศกศ.-0189/2561
190 นายภาสกร วุฒิอิ่น ท่าก๊อพลับพลาพิทยา ชร.ศกศ.-0190/2561
191 นางสายสุนีย์ ขาวนวล ท่าก๊อพลับพลาพิทยา ชร.ศกศ.-0191/2561
192 นางสาวนิตยา ศรีสุขหู้ ท่าก๊อพลับพลาพิทยา ชร.ศกศ.-0192/2561
193 นางสาวพรนัชชา ชัยยา บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) ชร.ศกศ.-0193/2561
194 นางสาวอรจิรา สิทธิวัง บ้านแม่ต๋ำ ชร.ศกศ.-0194/2561
195 นายอนุรักษ์ ยอดวงศ์ บ้านแม่ต๋ำ ชร.ศกศ.-0195/2561
196 นางปณัฐดา พุทธวงศ์ บ้านแม่ต๋ำ ชร.ศกศ.-0196/2561
197 นายวรุต ศรีออน บ้านแม่ต๋ำ ชร.ศกศ.-0197/2561
198 นางสาวทิพวรรณ วงศ์ตะวัน โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ ชร.ศกศ.-0198/2561
199 นางสาววราวรรณ สุกันธา บ้านขุนสรวย ชร.ศกศ.-0199/2561
200 นางศรีวรรณา พึ่งผล โป่งแพร่วิทยา ชร.ศกศ.-0200/2561
201 นางสาวธิดารัตน์ กออำไพ บ้านห้วยหินลาดใน ชร.ศกศ.-0201/2561
202 นางสาวรัชฏาพร ผิวผ่อง บ้านห้วยหินลาดใน ชร.ศกศ.-0202/2561
203 นางสาวรจิตแก้ว คำแก่น บ้านต้นง้าว ชร.ศกศ.-0203/2561
204 นายรักษ์ชัย ฉัตรเงิน บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) ชร.ศกศ.-0204/2561
205 นางสาวยุวดี แก้วบุญเรือง บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) ชร.ศกศ.-0205/2561
206 นายอัครพล อานีกุ บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) ชร.ศกศ.-0206/2561
207 นางสาวศิริกร พันหลวง บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) ชร.ศกศ.-0207/2561
208 นางสาวจามจุรี นายสม บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) ชร.ศกศ.-0208/2561
209 นายปิยะ กันธิวงค์ บ้านแม่ปูนหลวง ชร.ศกศ.-0209/2561
210 นางสาวกาญจนวรรณ สอนคำ บ้านแม่ปูนหลวง ชร.ศกศ.-0210/2561
211 นายจักรภพ ทองสุวรรณ บ้านแม่ปูนหลวง ชร.ศกศ.-0211/2561
212 นางสาววันนภา ชมบาล บ้านแม่ปูนหลวง ชร.ศกศ.-0212/2561
213 นางสาวชมพูนุท ทาชมภู บ้านแม่ปูนหลวง ชร.ศกศ.-0213/2561
214 นางสาวยุวรรณดา เครือวงค์ปัญญา บ้านแม่ปูนหลวง ชร.ศกศ.-0214/2561
215 นางสาวอานีนุช บุญบุตร บ้านแม่ปูนหลวง ชร.ศกศ.-0215/2561
216 นางสาวสุกัญญา ณ ลำปาง บ้านแม่ปูนหลวง ชร.ศกศ.-0216/2561
217 นายวรุตม์ พรมรังกา บ้านแม่ปูนหลวง ชร.ศกศ.-0217/2561
218 นางสาวพรรณิภา อินเรียน บ้านแม่ปูนหลวง ชร.ศกศ.-0218/2561
219 นางสาวอมรรัตน์ ไผ่เหลือง บ้านแม่ปูนหลวง ชร.ศกศ.-0219/2561
220 นางสาวพิทยา จินะชัย บ้านแม่ปูนหลวง ชร.ศกศ.-0220/2561
221 นางสาวณพิชญา วงค์สุยะ บ้านแม่ปูนหลวง ชร.ศกศ.-0221/2561
222 นางรัชนีพร ดีปาละ อนุบาลจอมหมอกแก้ว ชร.ศกศ.-0222/2561
223 นายทวีเดช ด่านตระกูล พานพสกสวัสดิ์ ชร.ศกศ.-0223/2561
224 นายจารุกิตติ์ วงศ์ทวี บ้านโป่งเทวี ชร.ศกศ.-0224/2561
225 นายอรรถพล ชัยอินทร์ บ้านโป่งเทวี ชร.ศกศ.-0225/2561
226 นางสาวปวีณา ปาฟู บ้านป่าบง ชร.ศกศ.-0226/2561
227 นายธนคุณ บุญเตี่ยม บ้านโป่งเหนือ ชร.ศกศ.-0227/2561
228 นางสาวมนันยา อิ่นคำ บ้านโป่งเหนือ ชร.ศกศ.-0228/2561
229 นางสาวธิดา วงแสงรัศมี บ้านป่าแดง ชร.ศกศ.-0229/2561
230 นายทวีชัย ไร่ทะ บ้านป่าแดง ชร.ศกศ.-0230/2561
231 นางสาวจิราภรณ์ กองเงิน รัฐราษฎร์วิทยา ชร.ศกศ.-0231/2561
232 นายสมชาย สมชาติ บ้านรวมใจ ชร.ศกศ.-0232/2561
233 นายบัญชา อารี บ้านรวมใจ ชร.ศกศ.-0233/2561
234 นางสาวทักษยา กองมงคล บ้านรวมใจ ชร.ศกศ.-0234/2561
235 นางสาวณัฐกฤตา ปูนกลาง บ้านรวมใจ ชร.ศกศ.-0235/2561
236 นางสาวชิดชนก โกแสนตอ บ้านรวมใจ ชร.ศกศ.-0236/2561
237 นางสาวปราณี สุภาพ บ้านปางมะหัน ชร.ศกศ.-0237/2561
238 นางสร้อยทิพย์ อารี บ้านปางมะหัน ชร.ศกศ.-0238/2561
239 นางเสาวลักษณ์ สายคำน้อย บ้านปางมะหัน ชร.ศกศ.-0239/2561
240 นางสาวธีร์วรา ตาแปง บ้านปางมะหัน ชร.ศกศ.-0240/2561
241 นางสาวกชกร คักกรรณหา บ้านปางมะหัน ชร.ศกศ.-0241/2561
242 นายทนงศักดิ์ นวลสะแล บ้านปางมะหัน ชร.ศกศ.-0242/2561
243 นางสาวมัฒธณิตาศ์ ดอนดง บ้านถ้ำปลา ชร.ศกศ.-0243/2561
244 นางสาวเบญจรัตน์ เหล็กศรีสืบ บ้านถ้ำปลา ชร.ศกศ.-0244/2561
245 นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี ชร.ศกศ.-0245/2561
246 นายอภิชาติ แก้วหล่อ ป่าตึงพิทยานุกูล ชร.ศกศ.-0246/2561
247 นายจักรพันธ์ รัตนสุวรรณ บ้านเหมืองแดงน้อย ชร.ศกศ.-0247/2561
248 นางวิมลพร ภาระจริง บ้านธารทอง ชร.ศกศ.-0248/2561
249 นางดวงฤทัย เทพสุภา บ้านธารทอง ชร.ศกศ.-0249/2561
250 นางสาวน้ำฝน ใจฟอง บ้านธารทอง ชร.ศกศ.-0250/2561
251 นางสาวจิตรานุช ปาหา บ้านธารทอง ชร.ศกศ.-0251/2561
252 นางสาวชนกพร สุชาติ บ้านน้ำจำ ชร.ศกศ.-0252/2561
253 นางชีวานันท์ กาสมุทร บ้านสันทราย ชร.ศกศ.-0253/2561
254 นายปฏิวัติ ยาณะโค บ้านสันทราย ชร.ศกศ.-0254/2561
255 นายปิยพงศ์ จันทาพูน บ้านสันทราย ชร.ศกศ.-0255/2561
256 นายธนกฤต ดั้นเมฆ บ้านสันทราย ชร.ศกศ.-0256/2561
257 นางสาวรัชนีวรรณ ขันคำ บ้านสันทราย ชร.ศกศ.-0257/2561
258 นางรวิภัทร วงศ์สรรคกร บ้านสันทราย ชร.ศกศ.-0258/2561
259 นายทัศนกฤษ เด็ดขาด บ้านสันทราย ชร.ศกศ.-0259/2561
260 นางสาวอิสราภรณ์ วงค์ใจศักดิ์ บ้านสันทราย ชร.ศกศ.-0260/2561
261 นางพิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญา บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ชร.ศกศ.-0261/2561
262 นางสุดาภรณ์ อินสุพรรณ บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ชร.ศกศ.-0262/2561
263 นางสาวจริญญา ภิระบรรณ์ บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ชร.ศกศ.-0263/2561
264 นางณัชริน สิทธิตัน บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ชร.ศกศ.-0264/2561
265 นายบรรเจิด อินสุพรรณ บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ชร.ศกศ.-0265/2561
266 นางแสงเดือน ชัยปัญหา บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ชร.ศกศ.-0266/2561
267 นายพขรวรรษ จอมโนนเขวา บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ชร.ศกศ.-0267/2561
268 นางอรญา สุขมาก บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ชร.ศกศ.-0268/2561
269 นายพงษ์สวัสดิ์ ดวงแก้ว บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ชร.ศกศ.-0269/2561
270 นางสาวศิรินันท์ ชาวบ้านกร่าง บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ชร.ศกศ.-0270/2561
271 นางสาวจิ่งหลี่ แซ่สิ่ว ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) ชร.ศกศ.-0271/2561
272 นางสาวนิลรัตน์ บุญรัตนพิบูลย์ ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) ชร.ศกศ.-0272/2561
273 นางสาวศิวะพร วงศ์นิ้ว ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) ชร.ศกศ.-0273/2561
274 นายอนันต์ วรรณดี ราษฎร์พัฒนา ชร.ศกศ.-0274/2561
275 นางสาวจินตนา ชุมภูวัน ราษฎร์พัฒนา ชร.ศกศ.-0275/2561
276 นางสาวสกาวเดือน มูลนิทา ราษฎร์พัฒนา ชร.ศกศ.-0276/2561
277 นางสาวดรรชนี สำราญใจ ราษฎร์พัฒนา ชร.ศกศ.-0277/2561
278 นางสาวน้ำผึ้ง ยี่เป็ง บ้านจ้อง ชร.ศกศ.-0278/2561
279 นางสาวสุภัจฉรีย์ ยะขาว อนุบาลแม่ฟ้าหลวง ชร.ศกศ.-0279/2561
280 นางวิไล บุญมากาศ ไทยรัฐวิทยา 86 ชร.ศกศ.-0280/2561
281 นางสาวเพ็ญพร สุดประเสริฐ บ้านป่าแดง ชร.ศกศ.-0281/2561
282 นางสาวศศิวิมล ชัยวงศ์ ขุนขวากพิทยา ชร.ศกศ.-0282/2561
283 นางปราณี ปันก้อนแก้ว ขุนขวากพิทยา ชร.ศกศ.-0283/2561
284 นางสาวสิรินดา จินะ ขุนขวากพิทยา ชร.ศกศ.-0284/2561
285 นางมัลลิกา แข่งขัน ขุนขวากพิทยา ชร.ศกศ.-0285/2561
286 นางสุพิน อินทะวงศ์ ชุมชนต้าตลาด ชร.ศกศ.-0286/2561
287 นางสำราญ เอี่ยวเฮ็ง ชุมชนต้าตลาด ชร.ศกศ.-0287/2561
288 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา ชุมชนต้าตลาด ชร.ศกศ.-0288/2561
289 นางกาญจนา เสมอใจ ชุมชนต้าตลาด ชร.ศกศ.-0289/2561
290 นางกนกกานต์ เนตรใส ชุมชนบ้านสบเปา ชร.ศกศ.-0290/2561
291 นางชลันดา ฐานันดร ชุมชนบ้านสบเปา ชร.ศกศ.-0291/2561
292 นายสายชน เทือกตา ชุมชนบ้านสบเปา ชร.ศกศ.-0292/2561
293 นางพิสมัย ไชยเลิศ ชุมชุนต้าตลาด ชร.ศกศ.-0293/2561
294 นายสุภาพ คำจันทร์ ไตรมิตรวิทยา ชร.ศกศ.-0294/2561
295 นางจันทร์เพ็ญ นันทะเสน บ้านแก่นวิทยา ชร.ศกศ.-0295/2561
296 นางเรวดี ครึ่งธิ บ้านแก่นวิทยา ชร.ศกศ.-0296/2561
297 นางมนัญชยา ไกลถิ่น บ้านแก่นวิทยา ชร.ศกศ.-0297/2561
298 นางสาวธิดารัตน์ ดีไธสง บ้านงิ้วป่าไผ่ ชร.ศกศ.-0298/2561
299 นางสาวมัทติกา ไชยแสงคำ บ้านแจมป๋อง ชร.ศกศ.-0299/2561
300 นางวิภารัตน์ สมณช้างเผือก บ้านแจมป๋อง ชร.ศกศ.-0300/2561
301 นางธมนต์พร เทพบำรุง บ้านชมภู ชร.ศกศ.-0301/2561
302 นางสาววนิดา ยะนันท์ บ้านชมภู ชร.ศกศ.-0302/2561
303 นางพวงผการ์ กวงแหวน บ้านต้นปล้องแดนเมือง ชร.ศกศ.-0303/2561
304 นางสิริกาญจน์ ดวงสุข บ้านต้นปล้องแดนเมือง ชร.ศกศ.-0304/2561
305 นางสาววราภรณ์ จอมป้อ บ้านต้นปล้องแดนเมือง ชร.ศกศ.-0305/2561
306 นางกณิกนันต์ รักแม่ บ้านต้านาล้อม ชร.ศกศ.-0306/2561
307 นางเบญจมาศ สำเนียงเย็น บ้านทุ่งคำ ชร.ศกศ.-0307/2561
308 นางเนาวรัตน์ ยาละ บ้านทุ่งคำ ชร.ศกศ.-0308/2561
309 นางสาวพนิดา ก๋าแก้ว บ้านทุ่งคำ ชร.ศกศ.-0309/2561
310 นางสาววิลาวัลย์ ยานัน บ้านทุ่งคำ ชร.ศกศ.-0310/2561
311 นางสาวสุธีรา เตรียมทนะ บ้านทุ่งคำ ชร.ศกศ.-0311/2561
312 นางพรทิพย์ ชวมงคลสวัสดิ์ บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์) ชร.ศกศ.-0312/2561
313 นายสุวัฒนกร สุวรรณทา บ้านทุ่งซางดงหลวง ชร.ศกศ.-0313/2561
314 นางสาวสุภารัตน์ สุทธวงค์ บ้านบ่อแสง ชร.ศกศ.-0314/2561
315 นางสาวสุนทรี เสมอใจ บ้านปากอิง ชร.ศกศ.-0315/2561
316 นางนฤนาถ สุกใส บ้านป่าม่วง ชร.ศกศ.-0316/2561
317 นางสาวธมลวรรณ เกทารัง บ้านป่าม่วง ชร.ศกศ.-0317/2561
318 นายเจนนุวัตร นิติวิทยากุล บ้านผาแล ชร.ศกศ.-0318/2561
319 นายสุรเชษฐ์ ฟองอินทร์ บ้านแผ่นดินทอง ชร.ศกศ.-0319/2561
320 นายบัญชา บุญเรือง บ้านแผ่นดินทอง ชร.ศกศ.-0320/2561
321 นางรดา แสวงธรรม บ้านพญาพิภักดิ์ ชร.ศกศ.-0321/2561
322 นางสาวอารยา งึ้มนันใจ บ้านพญาพิภักดิ์ ชร.ศกศ.-0322/2561
323 นางสาวธัญลักษณ์ แสงเพชร บ้านแม่ต๋ำกลาง ชร.ศกศ.-0323/2561
324 นางศิริพรรณ ยะป๊อก บ้านแม่เปา ชร.ศกศ.-0324/2561
325 นางสาวอุไรวรรณ กองแก้ว บ้านแม่เปา ชร.ศกศ.-0325/2561
326 นางสาวรุ่งนภา โนจา บ้านแม่ลอยไร่ ชร.ศกศ.-0326/2561
327 นางประภัสสร เลือดสงคราม บ้านรักแผ่นดิน ชร.ศกศ.-0327/2561
328 นางสาวปวิตรา ธนะวงศ์ บ้านรักแผ่นดิน ชร.ศกศ.-0328/2561
329 นายสุรพงศ์ ศิริวงศ์ทอง บ้านรักแผ่นดิน ชร.ศกศ.-0329/2561
330 นางสายสุณี กิตติประพันธ์ บ้านลุงท่าเจริญ ชร.ศกศ.-0330/2561
331 นางสาวนิศารัตน์ อุตสาห์ บ้านสองพี่น้อง ชร.ศกศ.-0331/2561
332 นายศุภกิจ สมดวงเลิศ บ้านสองพี่น้อง ชร.ศกศ.-0332/2561
333 นายสันติ จรัลอารีกุล บ้านหนองเตา ชร.ศกศ.-0333/2561
334 นายกิตติ ศรีคำจักร์ บ้านหนองเตา ชร.ศกศ.-0334/2561
335 นางปวันรัตน์ รวมจิตต์ บ้านหลู้ ชร.ศกศ.-0335/2561
336 นางธนรดา กันติ๊บ บ้านห้วยคุ ชร.ศกศ.-0336/2561
337 นายพิพัฒน์ อหันตะ บ้านห้วยหาน ชร.ศกศ.-0337/2561
338 นายสิทธิพงษ์ รัศมี บ้านห้วยหาน ชร.ศกศ.-0338/2561
339 นายประเสริฐ ยามี บ้านห้วยหาน ชร.ศกศ.-0339/2561
340 นางกมลชนก ภัทรพาณิชย์กุล บ้านห้วยหาน ชร.ศกศ.-0340/2561
341 นางสาวพัชรีภรณ์ จิตรมุง บ้านห้วยหาน ชร.ศกศ.-0341/2561
342 นางสาวพิมพร มณีชัย บ้านห้วยหาน ชร.ศกศ.-0342/2561
343 นางสาวสุพรรณิการ์ โกษารักษ์ บ้านห้วยหาน ชร.ศกศ.-0343/2561
344 นางสาวจิลลาภัทร ช่างคำ บ้านห้วยหาน ชร.ศกศ.-0344/2561
345 นางสาววารี จันนิยม บ้านห้วยหาน ชร.ศกศ.-0345/2561
346 นางสาววันเพ็ญ จำปิพรม บ้านหวาย ชร.ศกศ.-0346/2561
347 นางขนิษฐา บุตรดี บ้านใหม่ ชร.ศกศ.-0347/2561
348 นางรุจิราภา กองวงศ์ บ้านใหม่ ชร.ศกศ.-0348/2561
349 นางสาวพิมพ์ชนก แข่งขัน ปางหัดสหศาสตร์ ชร.ศกศ.-0349/2561
350 นางสาวนารีรัตน์ ไชยลังการ ปางหัดสหศาสตร์ ชร.ศกศ.-0350/2561
351 นายสุวิต ชอบจิต ริมโขงวิทยา ชร.ศกศ.-0351/2561
352 นางรัศมี ธรรมวงศ์ ริมโขงวิทยา ชร.ศกศ.-0352/2561
353 นางสาวนภาวรรณ ธนะแก้ว ริมโขงวิทยา ชร.-ศกศ.-0353/2561
354 นางสาวศิริพร ต้องแต้ม ศรีดอนไชยวิทยา ชร.-ศกศ.-0354/2561
355 นางรัจดา ศรีคำแซง อนุบาลตาดควัน ชร.-ศกศ.-0355/2561
356 นางสาวพรทิพย์ จินะไชย อนุบาลตาดควัน ชร.-ศกศ.-0356/2561
357 นางสาววนิชยา อะโนต๊ะ สันติคีรีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0357/2561
358 นางสาวอัจฉราภรณ์ ปิยะพร้าว สันติคีรีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0358/2561
359 นายพงษ์สิริ บุญชื่น ปงพัฒนาวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0359/2561
360 นายสิทธิชัย หวลอารมณ์ ปงพัฒนาวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0360/2561
361 นางสาวจรรยา ทามัน ขุนควรวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0361/2561
362 นางสาวศิรประภา บัวคอม เชียงแสนวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0362/2561
363 นางสาวอารีรัตน์ เชื้ออ้วน เชียงแสนวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0363/2561
364 นางสาววิไลลักษณ์ ใจวงค์ พานพิทยาคม ชร.-ศกศ.-0364/2561
365 นางวิมล สุวรรณา พานพิทยาคม ชร.-ศกศ.-0365/2561
366 นางสาวทัศวรรณ วงค์บุญมา พานพิทยาคม ชร.-ศกศ.-0366/2561
367 นางสาวอุบลรัตน์ เมืองมูล พานพิทยาคม ชร.-ศกศ.-0367/2561
368 นางบุศรินทร์ ธรรมากาศ พานพิทยาคม ชร.-ศกศ.-0368/2561
369 นางสุมาลี นันตา พานพิทยาคม ชร.-ศกศ.-0369/2561
370 นางสาวตรีชฎา ประวัง พานพิทยาคม ชร.-ศกศ.-0370/2561
371 นางนุชเนตร ตุ้ยระพิงค์ พานพิทยาคม ชร.-ศกศ.-0371/2561
372 นางกัลยา เตชะ พานพิทยาคม ชร.-ศกศ.-0372/2561
373 นายเฉลิม เงินสม แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0373/2561
374 นายสิทธิศักดิ์ แสนเขื่อน แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0374/2561
375 นายยุรนันท์ อ้ายเหมย แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0375/2561
376 นายอังคาร ธรรมยศ แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0376/2561
377 นางสาวพัชราพร พิริยะกมลพันธุ์ ถ้ำปลาวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0377/2561
378 นางอุไรวรรณ ใจปินตา เอกทวีวิทย์ ชร.-ศกศ.-0378/2561
379 นางสาวณัฐปวินท์ เพิ่มเยาว์ เอกทวีวิทย์ ชร.-ศกศ.-0379/2561
380 นายไกรลาส ไชยนิสงค์ พระกุมารเยซูเชียงของ ชร.-ศกศ.-0380/2561
381 นางเกศราภรณ์ อ้นน้อย พระกุมารเยซูเชียงของ ชร.-ศกศ.-0381/2561
382 นางสาวทิพวรรณ์ สุทธสม พระกุมารเยซูเชียงของ ชร.-ศกศ.-0382/2561
383 นางสาวภัทรวรรณ สิทธิยศ พระกุมารเยซูเชียงของ ชร.-ศกศ.-0383/2561
384 นางสาวภาวินี ราชคม อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรงค์) ชร.-ศกศ.-0384/2561
385 นางสาวธัญญาลักษณ์ ถุงแก้ว อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรงค์) ชร.-ศกศ.-0385/2561
386 นางพิมพร ตีคัง อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรงค์) ชร.-ศกศ.-0386/2561
387 นางนิตยา วงศ์ชัย อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรงค์) ชร.-ศกศ.-0387/2561
388 นางสาวสุชานันท์ ลีจา อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรงค์) ชร.-ศกศ.-0388/2561
389 นายอดิเรก หม่อมปัน อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรงค์) ชร.-ศกศ.-0389/2561
390 นายทรงกรด ทะออน อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรงค์) ชร.-ศกศ.-0390/2561
391 นางสาวรำพัน คำขา โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ชร.-ศกศ.-0391/2561
392 นางสาวเสาวภา เพียรจริง โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ชร.-ศกศ.-0392/2561
393 นางสาวอภิรมย์ เศรษฐสินธ์ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ชร.-ศกศ.-0393/2561
394 นายธีร์ธวัช ปินตา โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ชร.-ศกศ.-0394/2561
395 นางสาวอรนุช ลออพันธ์สกุล โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ชร.-ศกศ.-0395/2561
396 นายเฉลิมวุฒิ คำขัติ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ชร.-ศกศ.-0396/2561
397 นางสาวจิราพร ศรีงาม โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ชร.-ศกศ.-0397/2561
398 นางสาวณัฐธัญญา จินโน โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ชร.-ศกศ.-0398/2561
399 นายพีระพงศ์ ไชยมงคล โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ชร.-ศกศ.-0399/2561
400 นายธนิษฐ์ โชติชาติ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ชร.-ศกศ.-0400/2561
401 นายอดิเรก แสนเมืองมูล โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ชร.-ศกศ.-0401/2561
402 นางสาววรรณรัตน์ แรกเลียง โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ชร.-ศกศ.-0402/2561
403 นายอนุชาติ พุทธมูล โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ชร.-ศกศ.-0403/2561
404 นายนิรันดร์ เกษมราษฎร์ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ชร.-ศกศ.-0404/2561
405 นายไพรสันณ์ จักรวันนา โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ชร.-ศกศ.-0405/2561
406 นายพิษณุ เมืองมูล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0406/2561
407 นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0407/2561
408 นางสาวภาวินี มณีวรรณ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0408/2561
409 นางสาวนนทลี โพธิ์ปลัด โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0409/2561
410 นางสาวกิ่งกาญจน์ อูปสาแก้ว โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0410/2561
411 นางสาวอุไรวรรณ สุขแพ่ง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0411/2561
412 นางสาวธิดารัตน์ ล่องหน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0412/2561
413 นายอนุกูล ต่างใจ บ้านสันทราย ชร.-ศกศ.-0413/2561
414 นางสาวจุธัญญา กันทะสอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร.-ศกศ.-0414/2561
415 นายกิตติศักดิ์ สุปัญโญ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร.-ศกศ.-0415/2561
416 นางสาวกฤติกา แก้วประภา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร.-ศกศ.-0416/2561
417 นางสาวสกุลนีย์ กาอิน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร.-ศกศ.-0417/2561
418 นางสาวชรินรัตน์ แสนกา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร.-ศกศ.-0418/2561
419 นายชนะไพร ยอดบุญเรือง อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0419/2561
420 นางทัศนาวรรณ์ คำตื้อ อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0420/2561
421 นายไพรัตน์ คำปา อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0421/2561
422 นางวชิราภรณ์ จันวัน อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0422/2561
423 นางอโนพร สาระคนธ์ อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0423/2561
424 นางสาวอารีย์ จินะราช อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0424/2561
425 นางจรรยา อุทธวัง อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0425/2561
426 นางสาวสายสวาท เหลี่ยมพันธุ์ อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0426/2561
427 นางธิดารัตน์ ฮงประยูร อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0427/2561
428 นางชุติภา บริบูรณ์ อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0428/2561
429 นางกันธณา ศิริมังคลากุล อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0429/2561
430 นางสาวรัตนาภรณ์ วงศ์ชัย อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0430/2561
431 นางลำภู จอมอาจ อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0431/2561
432 นายสามารถ คัญทัพ อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0432/2561
433 นายวัชรินทร์ รู้ทำนอง อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0433/2561
434 นางนันท์นภัส อนันตสิทธิพงศ์ อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0434/2561
435 นางณปภัช จันระวัง อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0435/2561
436 นางอัญชลี ยอดบุญเรือง อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0436/2561
437 นางสาวกัญนิภา เขื่อนแก้ว อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0437/2561
438 นางสาวรัชนี ชอบจิตต์ อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0438/2561
439 นางสาวเกศรา หน่อแก้ว อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0439/2561
440 นายผัสฐกาล วันยอด อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0440/2561
441 นายเสกสรร ช่วยแก้ไข อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0441/2561
442 นางสาววัชราภรณ์ ไชยขัติย์ อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0442/2561
443 นางดวงพร วิเศษ อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0443/2561
444 นายสาโรจน์ เครื่องสาย อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0444/2561
445 นางสาวสรัญญา ปุกปินกาศ อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0445/2561
446 นางสาวดวงมณี พรมอินทร์ อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0446/2561
447 นางสาวธันยพร พรมการ อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0447/2561
448 นายโพธิ์ทอง ปริมิตร อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0448/2561
449 นางสาวชมพูนุท ฉลอม อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0449/2561
450 นางสาวเอมฤทัย ซองดี อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0450/2561
451 นางสาวเมธาวดี ริจนา อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0451/2561
452 นางสาวพัชราภรณ์ ปินทรายมูล อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0452/2561
453 นางสาวพรพิมล สวาสดิ์วงค์ อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0453/2561
454 นางสาววาทินี หนองไชย อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0454/2561
455 นายจักรพงษ์ เกษมศรี อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0455/2561
456 นางสาวปิยะพร สุมทุม อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0456/2561
457 นางสาววรรณิกา มือแล อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0457/2561
458 นางสาวหนึ่งนภา ธรรมชัย อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0458/2561
459 นายวีรยุทธ ปัญญาแก้ว อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0459/2561
460 นายรพีภัทร กมลสิทธิ์สิริกุล อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0460/2561
461 นายอดิศักดิ์ กำแพงแก้ว อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0461/2561
462 นางสาวจิดาภา จันทิมา อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0462/2561
463 นางสาววิลาวรรณ เทพตัน อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0463/2561
464 นางสาวนันทพร จันต๊ะวงค์ อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0464/2561
465 นางสุภาพร เมฆิน อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0465/2561
466 นางสาวจุฑามาศ จุมปู อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0466/2561
467 นายวทัญญู สุรินธรรม อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0467/2561
468 นายวิเศษ วงค์ขัติ อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0468/2561
469 นางสาวสาริกา วงค์ใหญ่ อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0469/2561
470 ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ทองเจียว อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0470/2561
471 นางจินตนา เหล็มโสะ อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0471/2561
472 นางสาวสุภรทิพย์ สร้อยสุวรรณ อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0472/2561
473 นางธัญญ์ธิชา ริกากรณ์ อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0473/2561
474 นายกรกฎ แตงประวัติ อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0474/2561
475 นางสาวชนัญธิดา นุธรรม อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0475/2561
476 นางเบญจพร ทัพน้อย อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0476/2561
477 นางสาวเพ็ญพักตร์ บุญเสริม อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0477/2561
478 นางสาวเกมพิกา ปันอ้าย อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0478/2561
479 นางสาวยุพกานต์ บุดดี อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0479/2561
480 นางสาวภาวิณี หม่องพิชัย บ้านเหมืองแดง ชร.-ศกศ.-0480/2561
481 นางสาวอาทิตภรณ์ เสนสาร อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0481/2561
ที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน เลขที่ผู้ดำเนินการคัดกรอง
1 นางสาวนันท์ธีรา กิจรักษ์ บ้านนางแลใน ชร.-ศกศ.-0001/2560
2 นางสาวอริสรา ประดับชมพู บ้านทุ่งหลวง ชร.-ศกศ.-0002/2560
3 นางบุษบา ทะนันชัย บ้านทุ่งหลวง ชร.-ศกศ.-0003/2560
4 นางสายใจ แก้วเป็ง บ้านห้วยขม ชร.-ศกศ.-0004/2560
5 นางสุกัญญา อินทรแสน อนุบาลเวียงชัย ชร.-ศกศ.-0005/2560
6 นางนริศรา ปัญญาบุญ แม่มอญวิทยา ชร.-ศกศ.-0006/2560
7 นางพิมพ์พรรณ สมสวย แม่มอญวิทยา ชร.-ศกศ.-0007/2560
8 นางสาวโสพิศ กันยะ แม่มอญวิทยา ชร.-ศกศ.-0008/2560
9 นางสาวนริศา ใจธิ แม่มอญวิทยา ชร.-ศกศ.-0009/2560
10 นางสาวภัทรวดี ขัดคำ แม่มอญวิทยา ชร.-ศกศ.-0010/2560
11 นายชัยชญพนต์ ชัยทิพย์ แม่มอญวิทยา ชร.-ศกศ.-0011/2560
12 นางสาวทณัฐา แซ่ว้าง แม่มอญวิทยา ชร.-ศกศ.-0012/2560
13 นางสาวณฐมน ภูมิตัน แม่มอญวิทยา ชร.-ศกศ.-0013/2560
14 นางสาววัชรี ดอนชัย แม่มอญวิทยา ชร.-ศกศ.-0014/2560
15 นายสหัศทยา สุวรรณ์ กกน้อยวิทยา ชร.-ศกศ.-0015/2560
16 นางสาวแขนภา อินต๊ะอดทน กกน้อยวิทยา ชร.-ศกศ.-0016/2560
17 นางสาวสุพรรณี ป้อมฝั้น กกน้อยวิทยา ชร.-ศกศ.-0017/2560
18 นางสาวนิภาพร วรรณภพ บ้านขัวแคร่ ชร.-ศกศ.-0018/2560
19 นางสาวขวัญฤดี หมายหมั้น บ้านจอเจริญ ชร.-ศกศ.-0019/2560
20 นางสาวอนุภา จันไชยยศ บ้านจะคือ ชร.-ศกศ.-0020/2560
21 นางวิภารัตน์ ชุ่มมะโน บ้านดงป่าเหมี้ยง ชร.-ศกศ.-0021/2560
22 นางสาวกฤติยากรณ์ ศรีมันตะ บ้านดู่ฯ ชร.-ศกศ.-0022/2560
23 นางสาวสโรชา หมอหวัง บ้านท่าสาย ชร.-ศกศ.-0023/2560
24 นางสาวพรรณเพ็ญ ไชยาจินะ บ้านน้ำตกพัฒนา ชร.-ศกศ.-0024/2560
25 นายทิเวศร์ โกมินทร์ บ้านน้ำตกพัฒนา ชร.-ศกศ.-0025/2560
26 นางเพียรใจ ชำนาญกิจ บ้านน้ำตกพัฒนา ชร.-ศกศ.-0026/2560
27 นางประดับ ศรีโยทัย บ้านปงเคียน ชร.-ศกศ.-0027/2560
28 นางสาวจันทร์ธิดา แดนศิริ บ้านปงเคียน ชร.-ศกศ.-0028/2560
29 นางสาวจิราพร นาโก บ้านป่าก๊อ ชร.-ศกศ.-0029/2560
30 นายธงชัย ฐานะกอง บ้านปางขอน ชร.-ศกศ.-0030/2560
31 นายธานี ทาขาว บ้านปางขอน ชร.-ศกศ.-0031/2560
32 นายเสกสรร สิทธิวงค์ บ้านปางขอน ชร.-ศกศ.-0032/2560
33 นางสาวมัลลิกา ต้าวก๋า บ้านปางขอน ชร.-ศกศ.-0033/2560
34 นายสรัลพัฒน์ ต๊ะกูล บ้านปางขอน ชร.-ศกศ.-0034/2560
35 นายธวัชชัย นัยติ๊บ บ้านปางขอน ชร.-ศกศ.-0035/2560
36 นางสาวปวีณา ช่างแท้ บ้านปางขอน ชร.-ศกศ.-0036/2560
37 นางสาวลอองดาว แสงศรีจันทร์ บ้านปางคึก ชร.-ศกศ.-0037/2560
38 นายจีระศักดิ์ รัตนแสง บ้านป่าบง ชร.-ศกศ.-0038/2560
39 นางจารุรักษ์ รัตนแสง บ้านป่าบง ชร.-ศกศ.-0039/2560
40 นางวัฒนา เกิดพูล บ้านป่าบง ชร.-ศกศ.-0040/2560
41 นางคำออน ภูธร บ้านป่ายางมน ชร.-ศกศ.-0041/2560
42 นางแสงจันทร์ ชุมภูอินทร์ บ้านป่ายางมน ชร.-ศกศ.-0042/2560
43 นางรุ่งนภา ทองขวัญ บ้านป่ารวก ชร.-ศกศ.-0043/2560
44 นางสาวชลธิชา พละอาชีพ บ้านป่ารวก ชร.-ศกศ.-0044/2560
45 นางสุนันท์ กาวิชัย บ้านป่ารวก ชร.-ศกศ.-0045/2560
46 นายปิยะพงษ์ คำดี บ้านป่ารวก ชร.-ศกศ.-0046/2560
47 นางพรรณี บริสุทธิ์ บ้านปุยคำ ชร.-ศกศ.-0047/2560
48 นางราตรี วงศ์วัฒนะ บ้านปุยคำ ชร.-ศกศ.-0048/2560
49 นางเสาวรส นรากุลอนันต์ บ้านปุยคำ ชร.-ศกศ.-0049/2560
50 นางสาวนรมน วงค์หนัก บ้านโป่งเกลือ ชร.-ศกศ.-0050/2560
51 นางสาวกัลยาณ์ หนูแก้ว บ้านโป่งเกลือ *(กลุ่มดอยลาน) ชร.-ศกศ.-0051/2560
52 นางสาวศศิธร นุ่มวงศ์ บ้านโป่งนาคำ ชร.-ศกศ.-0052/2560
53 นางสาวเพชรรัตน์ คำหล้าทราย บ้านโป่งน้ำตก ชร.-ศกศ.-0053/2560
54 นายรัชชานนท์ อภิกูลทรัพย์ บ้านโป่งน้ำตก ชร.-ศกศ.-0054/2560
55 นางจันทร์จิรา คำยัง บ้านโป่งน้ำตก ชร.-ศกศ.-0055/2560
56 นางสาวกัญญาวรัตน์ ยานะ บ้านโป่งน้ำร้อน ชร.-ศกศ.-0056/2560
57 นางสาววิชุณีย์ วิไลทัศนา บ้านโป่งน้ำร้อน ชร.-ศกศ.-0057/2560
58 นางกรรณิกา มะโนหาญ บ้านโป่งพระบาท ชร.-ศกศ.-0058/2560
59 นางสาววิรัญญา เขื่อนแก้ว บ้านโป่งพระบาท ชร.-ศกศ.-0059/2560
60 นางสาวรุ่งอโณทัย สมวงค์ บ้านโป่งพระบาท ชร.-ศกศ.-0060/2560
61 นางกรกนก กรฐิติปัญญา บ้านผาขวางวิทยา ชร.-ศกศ.-0061/2560
62 นางสาวอรุณี มาฟู บ้านผาขวางวิทยา ชร.-ศกศ.-0062/2560
63 นายชัยณรงค์ ตุ้ยดี บ้านผาขวางวิทยา ชร.-ศกศ.-0063/2560
64 นางสาววิลาวัณย์ แซ่พร่าน บ้านผาลั้ง ชร.-ศกศ.-0064/2560
65 นายปวีณ์สุดา มหาวงศ์ บ้านผาลั้ง ชร.-ศกศ.-0065/2560
66 นางสาวโสพิน พุทธิมา บ้านร่องเผียว ชร.-ศกศ.-0066/2560
67 นางสาวธิติมา ไวยะกา บ้านร่องเผียว ชร.-ศกศ.-0067/2560
68 นางสาวดารารัตน์ อยู่ลือ บ้านร่องเผียว ชร.-ศกศ.-0068/2560
69 นางเบญญา ศิลาอาสน์ บ้านร่องเผียว ชร.-ศกศ.-0069/2560
70 นายสงบ สายเครือคำ บ้านร่องเผียว ชร.-ศกศ.-0070/2560
71 นายพงศ์ชัย ไชยราช บ้านร่องหวาย ชร.-ศกศ.-0071/2560
72 นางสาวนฤมล จิตประไพ บ้านร่องห้า ชร.-ศกศ.-0072/2560
73 นางสาวนงค์เยาว์ ประมวลการ บ้านโล๊ะป่าตุ้ม ชร.-ศกศ.-0073/2560
74 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ กาละวงค์ บ้านโล๊ะป่าตุ้ม ชร.-ศกศ.-0074/2560
75 นางสาวญาณิสา คำแสน บ้านโล๊ะป่าห้า ชร.-ศกศ.-0075/2560
76 นางสาวชลิตา มรูสุวรรณ บ้านโล๊ะป่าห้า ชร.-ศกศ.-0076/2560
77 นางศิริลักษณ์ น้องรักษ์ บ้านเวียงกลาง ชร.-ศกศ.-0077/2560
78 นายบุญฤทธิ์ สุวรรณ บ้านเวียงกลาง ชร.-ศกศ.-0078/2560
79 นางไพรินทร์ ใจโส บ้านเวียงกือนา ชร.-ศกศ.-0079/2560
80 นางสาวกนกพร อินแปลง บ้านเวียงกือนา ชร.-ศกศ.-0080/2560
81 นางจารุณี วงศ์เมือง บ้านเวียงเดิม*(เวียงชัยเวียงเหนือ) ชร.-ศกศ.-0081/2560
82 นางจินดารัตน์ สาระคำ บ้านสมานมิตร ชร.-ศกศ.-0082/2560
83 นางธัญรดา หัวนา บ้านหนองบัวผาบ่ม ชร.-ศกศ.-0083/2560
84 นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจ บ้านห้วยขี้เหล็ก *(กลุ่มป่าซาง) ชร.-ศกศ.-0084/2560
85 นางสาวดวงเดือน ภูกองไชย บ้านห้วยขี้เหล็ก *(กลุ่มป่าซาง) ชร.-ศกศ.-0085/2560
86 นางสาวศศิกาญจน์ แปงงามนวกุล บ้านห้วยชมภู ชร.-ศกศ.-0086/2560
87 นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัย บ้านห้วยชมภู ชร.-ศกศ.-0087/2560
88 นางรำไพ มณีขัติ บ้านห้วยแม่ซ้าย ชร.-ศกศ.-0088/2560
89 นายยุทธศักดิ์ พิรส บ้านห้วยแม่เลี่ยม ชร.-ศกศ.-0089/2560
90 นางสาวกัญจน์ณิษา สิทธิขันแก้ว บ้านห้วยห้างป่าสา ชร.-ศกศ.-0090/2560
91 นางสาวอารีรัตน์ ผันแก้ว บ้านหัวดง ชร.-ศกศ.-0091/2560
92 นางสุภาวัล เชื้อเมืองพาน แม่ยาววิทยา ชร.-ศกศ.-0092/2560
93 นางสุภัทรา มณีรัตน์ แม่ยาววิทยา ชร.-ศกศ.-0093/2560
94 นางมาลี จิตจำลอง ห้วยพลูพิทยา ชร.-ศกศ.-0094/2560
95 นางวิพา ปินใจ ห้วยพลูพิทยา ชร.-ศกศ.-0095/2560
96 นางณัฐรี ตุ่นแก้ว อนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) ชร.-ศกศ.-0096/2560
97 นางชุฒิญา คัทซ์ อนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) ชร.-ศกศ.-0097/2560
98 นางธีร์สุดา รวมจิตต์ อนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) ชร.-ศกศ.-0098/2560
99 นางปิ่นแก้ว อภิธนัง อนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) ชร.-ศกศ.-0099/2560
100 นางสาวชมภูนุช พุทธตาล อนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) ชร.-ศกศ.-0100/2560
101 นางสาววิชญาดา ศรีฤทธิ์ อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ชร.-ศกศ.-0101/2560
102 นางสาวกรรณิการ์ วงศ์แก้ว อนุบาลหัวฝาย ชร.-ศกศ.-0102/2560
103 นางสาวพัชรินทร์ เมืองมูล บ้านหัวดอย ชร.-ศกศ.-0103/2560
104 นางสาธิตา สันป่าแก้ว บ้านหัวดอย ชร.-ศกศ.-0104/2560
105 นางวีรวัลย์ สิริบุญยะพร บ้านหัวดอย ชร.-ศกศ.-0105/2560
106 นางสาวณัฐปภัสร์ ปริยาภัสร์ บ้านหัวดอย ชร.-ศกศ.-0106/2560
107 นางอนัญลักษณ์ อินทะนู ร่องเบ้อวิทยา ชร.-ศกศ.-0107/2560
108 นางสมจิตร อ้นเจ๊ก ร่องเบ้อวิทยา ชร.-ศกศ.-0108/2560
109 นางวิไลพร วังมูล ร่องเบ้อวิทยา ชร.-ศกศ.-0109/2560
110 นางสาวเพ็ญศรี วัฒนะกนกเรขา บ้านสันโค้ง (เชียงรายฯ) ชร.-ศกศ.-0110/2560
111 นางจุฑามาศ ธนารักษ์ บ้านสันโค้ง (เชียงรายฯ) ชร.-ศกศ.-0111/2560
112 นางพิมพา ชูชื่น บ้านห้วยทราย ชร.-ศกศ.-0112/2560
113 นายสมชาติ กันทะวัง บ้านป่าซาง ชร.-ศกศ.-0113/2560
114 นางจรัสศรี มณีวงค์ บ้านสันโค้ง (เชียงรายฯ) ชร.-ศกศ.-0114/2560
115 นางสาวธิดาพร บัวหลวง อนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) ชร.-ศกศ.-0115/2560
116 ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิชากร ไชยชมภู บ้านโล๊ะป่าห้า ชร.-ศกศ.-0116/2560
117 นายวิรัตน์ เขียวขอม บ้านปุยคำ ชร.-ศกศ.-0117/2560
118 นางอรุณี หงษ์นวล ห้วยหมากเอียก ชร.-ศกศ.-0118/2560
119 นางอรุณศรี คำปุ๊ บ้านป่ายางหลวง ชร.-ศกศ.-0119/2560
120 นางผ่องศรี ศักดิ์สิทธิ์ บ้านสันโค้ง (เชียงรายฯ) ชร.-ศกศ.-0120/2560
121 นางวาสนา พัวตระกูล บ้านบ่อทอง ชร.-ศกศ.-0121/2560
122 นายนฤพล เนาว์แก้ว บ้านเวียงชัย ชร.-ศกศ.-0122/2560
123 นางสมร กันธิพรรณ์ บ้านป่ายางหลวง ชร.-ศกศ.-0123/2560
124 นายเสมะ ไอ่คำ บ้านป่าซาง ชร.-ศกศ.-0124/2560
125 นายนุกูล ปัญญา บ้านห้วยแม่เลี่ยม ชร.-ศกศ.-0125/2560
126 นายชาญชัย พร้าวไธสง แม่มอญวิทยา ชร.-ศกศ.-0126/2560
127 นางพราวพิมล ศรีไชยวงค์ แม่มอญวิทยา ชร.-ศกศ.-0127/2560
128 นางสาวนัทธมน แซ่วู่ แม่มอญวิทยา ชร.-ศกศ.-0128/2560
129 นางสาวเปรมสินี การินตา บ้านปางขอน ชร.-ศกศ.-0129/2560
130 นางสุภาภรณ์ วัฒนาพร บ้านปางขอน ชร.-ศกศ.-0130/2560
131 นายเทวฤทธิ์ พรมรัตน์ บ้านโป่งน้ำร้อน ชร.-ศกศ.-0131/2560
132 นางปวีณา อะสะนิธิ บ้านโล๊ะป่าห้า ชร.-ศกศ.-0132/2560
133 นายจำเริญ มาดี บ้านห้วยแม่เลี่ยม ชร.-ศกศ.-0133/2560
134 นางพิมพา ชูชื่น บ้านห้วยทราย ชร.-ศกศ.-0134/2560
135 นางอรุณี หงษ์นวล ห้วยหมากเอียก ชร.-ศกศ.-0135/2560
136 นางสาวกรรณิการ์ จอมแปง ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ชร.ศกศ.-0136/2560
137 นางรติพร วินิจมโนกุล ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ชร.ศกศ.-0137/2560
138 นางสาวกัตติกา ชัชวาลปรีชา บ้านห้วยมะแกง ชร.ศกศ.-0138/2560
139 นางนงคราญ เสียงแขก บ้านหัวฝาย ชร.ศกศ.-0139/2560
140 นางสาววารุณี พรมเทศ บ้านหัวฝาย ชร.ศกศ.-0140/2560
141 นางสาวช่อผกา ศรีขวา บ้านแม่เจดีย์ ชร.ศกศ.-0141/2560
142 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรวรรณ ธารีธีรวัฒน์ บ้านแม่เจดีย์ ชร.ศกศ.-0142/2560
143 นางสาวทองเพียร อ้ายเป็ง บ้านป่าต้าก ชร.ศกศ.-0143/2560
144 นายวีระยุทธ แก้วแจ่มศรี บ้านป่าต้าก ชร.ศกศ.-0144/2560
145 นางสาวปิยะวรรณ ใจอักษร ร่องธารวิทยา ชร.ศกศ.-0145/2560
146 นางสาวพนิตา ตาชมภู ร่องธารวิทยา ชร.ศกศ.-0146/2560
147 นางสาวจุฑาลักษณ์ จันทร์วรรณ ร่องธารวิทยา ชร.ศกศ.-0147/2560
148 นางสาวปรีดา แลวงศ์นิล ร่องธารวิทยา ชร.ศกศ.-0148/2560
149 นางสาวอมรรัตน์ มัชชะ ร่องธารวิทยา ชร.ศกศ.-0149/2560
150 นางสาววริญพัชร์ ฟูวงค์ บ้านห้วยหญ้าไช ชร.ศกศ.-0150/2560
151 นางสกุณา ภัทรพลสุขฤดี บ้านห้วยมะซาง ชร.ศกศ.-0151/2560
152 นางสาวทิพกฤตา ทิพย์ป้อ บ้านห้วยมะซาง ชร.ศกศ.-0152/2560
153 นางสาวเอื้องคำ หาญแก้ว บ้านแสนเจริญ ชร.ศกศ.-0153/2560
154 นางสาวประภากร สุนารัตน์ บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) ชร.ศกศ.-0154/2560
155 นางสาวสุขฤดี อุ่นจาย บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) ชร.ศกศ.-0155/2560
156 นางสาวดวงพร พวงมาลัย บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) ชร.ศกศ.-0156/2560
157 นางลดาวัลย์ ติยะธะ บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) ชร.ศกศ.-0157/2560
158 นายพงษ์ศักดิ์ ใจแก้ว บ้านขุนสรวย ชร.ศกศ.-0158/2560
159 นางจุฬาลักษณ์ ใจแก้ว บ้านขุนสรวย ชร.ศกศ.-0159/2560
160 นางสาวพรภัทริน ธรสุปรีย์ธรรม โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ ชร.ศกศ.-0160/2560
161 นางสาวเสาวนีย์ เขียวมัง โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ ชร.ศกศ.-0161/2560
162 นางสาวสิดาพร ภาคภูมิ บ้านโป่ง ชร.ศกศ.-0162/2560
163 นางสาวภาคินี ปินตาคำ บ้านโป่ง ชร.ศกศ.-0163/2560
164 นางสาวทิพยวรรณ ปู่ดี บ้านโป่ง ชร.ศกศ.-0164/2560
165 นางสาวสุภีร์ ศรีภูมิ บ้านโป่ง ชร.ศกศ.-0165/2560
166 นางสาววนาลี บุญแรง บ้านสักพัฒนา ชร.ศกศ.-0166/2560
167 นางรุ่งทิพย์ เครือพาน บ้านแม่พุง ชร.ศกศ.-0167/2560
168 นางสาวอรพิน เทพจอมใจ ธารทองวิทยา(ป่ารวก) ชร.ศกศ.-0168/2560
169 นางสาวอินทิราวดี ดวงจิตร ธารทองวิทยา(ป่ารวก) ชร.ศกศ.-0169/2560
170 นางสาววนิดา ไชยลังกา ธารทองวิทยา(ป่ารวก) ชร.ศกศ.-0170/2560
171 นายทิพยเนตร ยะวัง สันกลางวิทยา ชร.ศกศ.-0171/2560
172 นางสาวพรธิวา ปันนะสาร บ้านแม่พริก (เมืองยศพิทยานุกูล) ชร.ศกศ.-0172/2560
173 นางสาวทิพวรรณ คำปัญญา บ้านแม่พริก (เมืองยศพิทยานุกูล) ชร.ศกศ.-0173/2560
174 นางสาวทิพาพร เชื้อเมืองพาน บ้านแม่พริก (เมืองยศพิทยานุกูล) ชร.ศกศ.-0174/2560
175 นางอัญชลี กาฬพรรณลึก บ้านลังกา ชร.ศกศ.-0175/2560
176 นางสาวกนกวลี ท้วมจันทร์ บ้านปางหก ชร.ศกศ.-0176/2560
177 นางอุราวรรณ สินธุชัย บัวสลีวิทยา ชร.ศกศ.-0177/2560
178 นางชุลีกร ชะพลพรรค บัวสลีวิทยา ชร.ศกศ.-0178/2560
179 นางสุภาพร คำแก่น บัวสลีวิทยา ชร.ศกศ.-0179/2560
180 นางสาวรัตนา มณเฑียร บ้านเจริญเมือง ชร.ศกศ.-0180/2560
181 นางสาวมณีรัตน์ ปันแก้ว บ้านผาแดงหลวง ชร.ศกศ.-0181/2560
182 นางวันทนีย์ กาวิกุล พานพสกสวัสดิ์ ชร.ศกศ.-0182/2560
183 นางสาวศิริพร จันต๊ะ บ้านหนองยาว ชร.ศกศ.-0183/2560
184 นางสาวสาวิตรี หมื่อโป บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ ชร.ศกศ.-0184/2560
185 นางดวงดาว จักรสาร บ้านสันติวัน ชร.ศกศ.-0185/2560
186 นางสาวเบญญาทิพย์ สุวรรณใจ บ้านหนองยาว ชร.ศกศ.-0186/2560
187 นางสาวนฤมล เกิดมูล บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) ชร.ศกศ.-0187/2560
188 นางหฤทัย มนปัญญา วัฒนศึกษา ชร.ศกศ.-0188/2560
189 นางดวงกมล จันทร์วัน วัฒนศึกษา ชร.ศกศ.-0189/2560
190 นางสาวพิชามญชุ์ อุปคุต บ้านถ้ำ ชร.ศกศ.-0190/2560
191 นางสาวบานเย็น แก้วเทพ บ้านถ้ำ ชร.ศกศ.-0191/2560
192 นางสาวนิสา แก้วจันทา อนุบาลดอยหลวง ชร.ศกศ.-0192/2560
193 นายจุลจำนงค์ ศิริกุล แม่แอบวิทยา ชร.ศกศ.-0193/2560
194 นางสาวบุญลักษณ์ วันดี แม่แอบวิทยา ชร.ศกศ.-0194/2560
195 นายทยากร ภัทรกรเดชาสกุล แม่แอบวิทยา ชร.ศกศ.-0195/2560
196 นายนัฐพล เจริญเกียรติ์เจริญ แม่แอบวิทยา ชร.ศกศ.-0196/2560
197 นางจันเพ็ญ นาทะสัน บ้านสันถนน ชร.ศกศ.-0197/2560
198 นายเอกรัฐ น้อยมา บ้านใหม่สันติ ชร.ศกศ.-0198/2560
199 นางสาวรัตนากร ยะอิ่นแก้ว บ้านห้วยผึ้ง ชร.ศกศ.-0199/2560
200 นางสาวจิตรวรรณ คำอ่อน บ้านห้วยผึ้ง ชร.ศกศ.-0200/2560
201 นางสาวมณีรัตน์ ยามี บ้านห้วยผึ้ง ชร.ศกศ.-0201/2560
202 นายทิพยุตม์ จุมปา บ้านห้วยผึ้ง ชร.ศกศ.-0202/2560
203 นางสาวอาทิตยา อุ่นเรือน บ้านห้วยผึ้ง ชร.ศกศ.-0203/2560
204 นางภัสรากรณ์ อนุวงค์ บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ชร.ศกศ.-0204/2560
205 นางพรรณงาม มานพภาพ บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ชร.ศกศ.-0205/2560
206 นางอนงค์ กุ่มงาม บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ชร.ศกศ.-0206/2560
207 นางกัลยา สิทธิ์ประเสริฐ บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ชร.ศกศ.-0207/2560
208 นางรุ่งอรุณ นะที บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ชร.ศกศ.-0208/2560
209 นางสาววิไลพร เสี่ยงกุศล บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ชร.ศกศ.-0209/2560
210 นายวันมงคล กุณา บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ชร.ศกศ.-0210/2560
211 นางสาวเกษร สมศรี บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ชร.ศกศ.-0211/2560
212 นางจันทร์จุรี พรมจันทร์ บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) ชร.ศกศ.-0212/2560
213 นางสิริพร ยืนยงแสน ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 ชร.ศกศ.-0213/2560
214 นางฆิคัมพร วังถา ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 ชร.ศกศ.-0214/2560
215 นายวิทูลย์ สมัครสมาน บ้านสันทราย ชร.ศกศ.-0215/2560
216 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม พญาไพรไตรมิตร ชร.ศกศ.-0216/2560
217 นายภูวดล บุญตันตา พญาไพรไตรมิตร ชร.ศกศ.-0217/2560
218 นางสาวศิริวัลย์ เอกจิตร์ พญาไพรไตรมิตร ชร.ศกศ.-0218/2560
219 นางสาวรัชดาภรณ์ ตนเล็ก พญาไพรไตรมิตร ชร.ศกศ.-0219/2560
220 นางสาวจุฑาภรณ์ จอมนาริน พญาไพรไตรมิตร ชร.ศกศ.-0220/2560
221 นางสาววรรณธิดา เงินสัจจา พญาไพรไตรมิตร ชร.ศกศ.-0221/2560
222 นางคนึงนิจ รวมสุข บ้านธารทอง ชร.ศกศ.-0222/2560
223 นางสุรีย์พร แข็งขันธ์ บ้านธารทอง ชร.ศกศ.-0223/2560
224 นางสุภารัตน์ ร้อยเงิน บ้านธารทอง ชร.ศกศ.-0224/2560
225 นางณิชาภา ราชเมืองมูล ราษฎร์พัฒนา ชร.ศกศ.-0225/2560
226 นางกุลพรภัทร์ มณี บ้านแม่หม้อ ชร.ศกศ.-0226/2560
227 นางสาวมณีรัตน์ วงค์หาญ บ้านแม่หม้อ ชร.ศกศ.-0227/2560
228 นางสาวพัชราภรณ์ ทารินคำ บ้านแม่สลองใน ชร.ศกศ.-0228/2560
229 นางสาวพัชรี สิงห์ฉลาด ชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป) ชร.ศกศ.-0229/2560
230 นางรักษิณา กิจรักษ์ บ้านป่าเหมือด ชร.ศกศ.-0230/2560
231 นางสาวเบญจวรรณ หลวงสุวรรณ บ้านป่าเหมือด ชร.ศกศ.-0231/2560
232 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู บ้านป่าเหมือด ชร.ศกศ.-0232/2560
233 นางสาวเจนจิรา อินต๊ะคำ บ้านน้ำจำ ชร.ศกศ.-0233/2560
234 นางสาวนฤมล พินใจ บ้านเทอดไทย ชร.ศกศ.-0234/2560
235 นางพิมพร เลิศหล้า บ้านเทอดไทย ชร.ศกศ.-0235/2560
236 นางวารุณี เชื้ออ้วน บ้านเทอดไทย ชร.ศกศ.-0236/2560
237 นางสาวรัญชนา มณีรัตน์ บ้านเทอดไทย ชร.ศกศ.-0237/2560
238 นางสาวศศิพิมพ์ ธินะ บ้านเทอดไทย ชร.ศกศ.-0238/2560
239 นางกฤตกานต์ สุขอารีย์ บ้านเทอดไทย ชร.ศกศ.-0239/2560
240 นางสาววริศรา หน้านวล บ้านเทอดไทย ชร.ศกศ.-0240/2560
241 ว่าที่ร้อยตรีโสธร ศรีอาวุธ บ้านเทอดไทย ชร.ศกศ.-0241/2560
242 นางสาวพิมาย ช่างงาน บ้านสันติคีรี ชร.ศกศ.-0242/2560
243 นายพงษ์ศักดิ์ มณีจันทร์สุข บ้านสันติคีรี ชร.ศกศ.-0243/2560
244 นางสาวกานดา อายี ตชด.ศรีสมวงศ์ ชร.ศกศ.-0244/2560
245 นายศราวุธ พรมจันทร์ บ้านดอยจัน ชร.ศกศ.-0245/2560
246 ว่าที่ร้อยตรีหญิงหงษ์หยก อินสุข ตชด.บ้านนาโต่(วปรอ.344 อุปถัมภ์) ชร.ศกศ.-0246/2560
247 นางสาวสุรีย์ ยาพู่ ตชด.บ้านนาโต่(วปรอ.344 อุปถัมภ์) ชร.ศกศ.-0247/2560
248 นายพิพัฒน์ เมธีรัตนกูล ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ชร.ศกศ.-0248/2560
249 นางสาวกมลพร สุขเสรีย์วงศ์ ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ชร.ศกศ.-0249/2560
250 นางชญานันท์ คมแก้ว ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ชร.ศกศ.-0250/2560
251 นายวิทวัส พีระวงค์ บ้านผาเดื่อ ชร.ศกศ.-0251/2560
252 นายธนาวุฒิ ศรีบริบูรณ์ บ้านผาเดื่อ ชร.ศกศ.-0252/2560
253 นายศิวกานต์ แก้วธิมา บ้านป่าซางนาเงิน ชร.ศกศ.-0253/2560
254 นางอาธิตยา นาแด่ บ้านป่าซางนาเงิน ชร.ศกศ.-0254/2560
255 นางจตุพร สุทสนธ์ บ้านป่าซางนาเงิน ชร.ศกศ.-0255/2560
256 นางสาวรุ่งอรุณ แสงหล้า บ้านป่าซางนาเงิน ชร.ศกศ.-0256/2560
257 นางสาวพัชรา ยั่งยืนรัก บ้านป่าซางนาเงิน ชร.ศกศ.-0257/2560
258 นางรัตติกาล ผัดฟอง บ้านเทอดไทย ชร.ศกศ.-0258/2560
259 นางจินดาพร กองแก้ว บ้านเทอดไทย ชร.ศกศ.-0259/2560
260 นางสาวจิระพร ฟังเร็ว บ้านเทอดไทย ชร.ศกศ.-0260/2560
261 นางสาวศุภมาศ ขาวแดง บ้านแม่ลากเนินทอง ชร.ศกศ.-0261/2560
262 นางสาวพัชรินทร์ ทาราช บ้านดอนงาม ชร.ศกศ.-0262/2560
263 นางสาวสุพรรณ์ ทาแกง บ้านสันโค้ง เขต 3 ชร.ศกศ.-0263/2560
264 นางสาวพิมพ์พร ธรรมวงค์ บ้านห้วยไคร้ เขต 3 ชร.ศกศ.-0264/2560
265 นางสาวสุรินทร์ พรมเมือง บ้านใหม่สันติ ชร.ศกศ.-0265/2560
266 นางกนกพร นันต๊ะภูมิ บ้านธารทอง ชร.ศกศ.-0266/2560
267 นายปะสงค์ ปัญญายม บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) ชร.ศกศ.-0267/2560
268 นายศราวุฒิ เมืองมาหล้า บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) ชร.ศกศ.-0268/2560
269 นางสายพิน ปาระมี บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) ชร.ศกศ.-0269/2560
270 นางสาวรัตนาภรณ์ เทพละ บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) ชร.ศกศ.-0270/2560
271 นางคนึงนิจ ตันเยี่ยม บ้านขุนห้วยไคร้ ชร.ศกศ.-0271/2560
272 นางนุชนาฏ ต๊ะหล้า บ้านขุนห้วยไคร้ ชร.ศกศ.-0272/2560
273 นางเมธวรางค์ อินต๊ะวิกุล สักสันเชียงใหม่วิทยาคม ชร.ศกศ.-0273/2560
274 นายสุทัศน์ ก๋าใจ สักสันเชียงใหม่วิทยาคม ชร.ศกศ.-0274/2560
275 นางพัชรินทร์ พละดร บ้านแผ่นดินทอง ชร.ศกศ.-0275/2560
276 นางสาวพริ้มเพรา อะทะไชย บ้านแผ่นดินทอง ชร.ศกศ.-0276/2560
277 นางศศิธร วิลาวัลย์ บ้านหนองเสา ชร.ศกศ.-0277/2560
278 นางสาววราภรณ์ ประทุมเดช บ้านหนองเสา ชร.ศกศ.-0278/2560
279 นายสืบศักดิ์ นุกูลการ ชุมชนบ้านสบเปา ชร.ศกศ.-0279/2560
280 นางสาวสุจิตรา กาวัง ชุมชนบ้านสบเปา ชร.ศกศ.-0280/2560
281 นางสาวภัสรา ไชยชนะ ชุมชนบ้านสบเปา ชร.ศกศ.-0281/2560
282 นางถนอม ลิบไพรวัลย์ อนุบาลเวียงแก่น ชร.ศกศ.-0282/2560
283 นางวิไลวรรณ ธรรมราช อนุบาลเวียงแก่น ชร.ศกศ.-0283/2560
284 นางสาวภัสสร อินต๊ะ อนุบาลเวียงแก่น ชร.ศกศ.-0284/2560
285 นางสาวปัทมวรรณ บุดแก้ว อนุบาลเวียงแก่น ชร.ศกศ.-0285/2560
286 นางสุภัทรภร อุ่นทะวารี บ้านหนองเตา ชร.ศกศ.-0286/2560
287 นางสาวชลิตา พรหมรักษ์ บ้านหนองเตา ชร.ศกศ.-0287/2560
288 นายนิรุท รุ่งรุจี บ้านห้วยคุ ชร.ศกศ.-0288/2560
289 นางสาวรัญชนา เขื่อนขันธ์ บ้านสองพี่น้อง ชร.ศกศ.-0289/2560
290 นางสาวทักษกรฤทัย ตาหล้า บ้านห้วยไคร้ ชร.ศกศ.-0290/2560
291 นางสาวสิริรัตน์ เขื่อนวัง บ้านราษฎร์ภักดี ชร.ศกศ.-0291/2560
292 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ถานะกอง บ้านราษฎร์ภักดี ชร.ศกศ.-0292/2560
293 นางเนาวรัตน์ พิผ่วนนอก บ้านราษฎร์ภักดี ชร.ศกศ.-0293/2560
294 นายมงคล พิผ่วนนอก บ้านราษฎร์ภักดี ชร.ศกศ.-0294/2560
295 นางสาวกนกวรรณ ถิ่นทิพย์ บ้านราษฎร์ภักดี ชร.ศกศ.-0295/2560
296 นางสาววราภรณ์ แสงสุวรรณ์ ศรีดอนไชยวิทยา ชร.ศกศ.-0296/2560
297 นางมาลี ชุมภูวิจิตร ศรีดอนไชยวิทยา ชร.ศกศ.-0297/2560
298 นายธนกฤต แก้วแสงอินทร์ ศรีดอนไชยวิทยา ชร.ศกศ.-0298/2560
299 นายสุพจน์ วงศ์วัฒนะ ศรีดอนไชยวิทยา ชร.ศกศ.-0299/2560
300 นางยุพิน คำตัน ศรีดอนไชยวิทยา ชร.ศกศ.-0300/2560
301 นางพุทธพร กระภูฤทธิ์ ศรีดอนไชยวิทยา ชร.ศกศ.-0301/2560
302 นางสาววารุณี กันทะสอน ศรีดอนไชยวิทยา ชร.ศกศ.-0302/2560
303 นางสาวจุฑามาศ เกสรกติกา บ้านไทยสมบูรณ์ ชร.ศกศ.-0303/2560
304 นายชัชชัยกรณ์ อาดนนท์ลา ริมโขงวิทยา ชร.ศกศ.-0304/2560
305 นางสาวิรพร แสงสี ริมโขงวิทยา ชร.ศกศ.-0305/2560
306 นายซามูละ นายยอย บ้านทรายทอง ชร.ศกศ.-0306/2560
307 นางสาวสินจัย นายยอย บ้านทรายทอง ชร.ศกศ.-0307/2560
308 นางคะนึงนิจ ปันทะยม บ้านทุ่งอ่าง ชร.ศกศ.-0308/2560
309 นางศศิธร อินเถิง บ้านทุ่งซางดงหลวง ชร.ศกศ.-0309/2560
310 นางวชิรญาณ์ ศรีสุข บ้านทุ่งซางดงหลวง ชร.ศกศ.-0310/2560
311 นางนิภาพรรณ คำลือ บ้านทุ่งซางดงหลวง ชร.ศกศ.-0311/2560
312 นางสาวพัชรียา ทะพรม บ้านป่าม่วง ชร.ศกศ.-0312/2560
313 นางนวลจันทร์ อุทธิยา บ้านห้วยหาน ชร.ศกศ.-0313/2560
314 นายจักรพงศ์ ปาละมา บ้านห้วยหาน ชร.ศกศ.-0314/2560
315 นางสาวเสาวลักษณ์ นาใจ บ้านห้วยหาน ชร.ศกศ.-0315/2560
316 นางสาวจำเนียร ไชยวงค์ทอน บ้านตุ้มเหนือ ชร.ศกศ.-0316/2560
317 นางมาลัย บุญแสนไชย บ้านตุ้มเหนือ ชร.ศกศ.-0317/2560
318 นางสาวเจตสุภา มาน้อย บ้านห้วยเอียน ชร.ศกศ.-0318/2560
319 นางศรีลา เมืองก้อนกาศ สันสะลีกวิทยา ชร.ศกศ.-0319/2560
320 นายนิพล เมืองก้อนกาศ สันสะลีกวิทยา ชร.ศกศ.-0320/2560
321 นางสาวสุดารัตน์ ชุ่มใจ สันสะลีกวิทยา ชร.ศกศ.-0321/2560
322 นายธีรนิตย์ ธรรมศิริ สันสะลีกวิทยา ชร.ศกศ.-0322/2560
323 นางสาวยุพา จินดาจักร์ สันสะลีกวิทยา ชร.ศกศ.-0323/2560
324 นางสาวพนิดา จุ้ยกระโทก สันสะลีกวิทยา ชร.ศกศ.-0324/2560
325 นางสาวพรรณพฤกษา สุเตนัน บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์) ชร.ศกศ.-0325/2560
326 นางสายอรุณ เทพจักร์ แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ชร.ศกศ.-0326/2560
327 นางกาญจนา สมวรรณ์ แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ชร.ศกศ.-0327/2560
328 นางพรพนา วะลัยสุข แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ชร.ศกศ.-0328/2560
329 นางกุณฑลี ไชยลิ้นฟ้า แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ชร.ศกศ.-0329/2560
330 นางสาวดลยา แสนธรรมมา แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ชร.ศกศ.-0330/2560
331 นายอดุลย์ อินต๊ะอดทน สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง ชร.ศกศ.-0331/2560
332 นางรัตนา จินดาธรรม สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง ชร.ศกศ.-0332/2560
333 นางสาวสาริกา วงศ์บุญชัยเลิศ สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง ชร.ศกศ.-0333/2560
334 นางสาวปภัสรา ไชยลังการ สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง ชร.ศกศ.-0334/2560
335 นางศรีวรรณ สยาม บ้านต้าหลวง ชร.ศกศ.-0335/2560
336 ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ สยาม บ้านพญาพิภักดิ์ ชร.ศกศ.-0336/2560
337 นางสาวอารีวรรณ เข้มขัน บ้านหนองบัวคำ ชร.ศกศ.-0337/2560
338 นายชัยวุฒิ เทศสิงห์ บ้านหนองบัวคำ ชร.ศกศ.-0338/2560
339 นายยุทธนา เกริกการัณย์ บ้านหนองบัวคำ ชร.ศกศ.-0339/2560
340 นางสาวคันธรส เอื้อเฟื้อ บ้านหนองบัวคำ ชร.ศกศ.-0340/2560
341 นางสาวรุ่งพร จิตมะโนวรรณ์ สันหลวงสามัคคี ชร.ศกศ.-0341/2560
342 นางดาริน มาน้อย บ้านห้วยเอียน ชร.ศกศ.-0342/2560
343 นางสาวสายรุ้ง เหล็กแปง บ้านม่วงยาย ชร.ศกศ.-0343/2560
344 นายกฤตนู พยัพเสียง บ้านเวียงหมอก ชร.ศกศ.-0344/2560
345 นายสุทธิพงศ์ ชัยวงค์ ไตรมิตรวิทยา ชร.ศกศ.-0345/2560
346 นางสาวศิริประภา บุญสูง ไตรมิตรวิทยา ชร.ศกศ.-0346/2560
347 นางจตุพร คำฝั้น เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) ชร.ศกศ.-0347/2560
348 นายกิตติคุณ บุดดี บ้านม่วงยาย ชร.ศกศ.-0348/2560
349 นางอัมพวัน โพธิ บ้านม่วงยาย ชร.ศกศ.-0349/2560
350 นางอนงค์ รวมจิต บ้านม่วงยาย ชร.ศกศ.-0350/2560
351 นางสาวสาลินี สุวรรณทา บ้านน้ำม้า ชร.ศกศ.-0351/2560
352 นางสาวศศิทร แวงวัน บ้านแผ่นดินทอง ชร.ศกศ.-0352/2560
353 นางกชพรรณ เตชนันท์ บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) ชร.-ศกศ.-0353/2560
354 นางสาวจิราภรณ์ มงคลคลี บ้านกลาง ชร.-ศกศ.-0354/2560
355 นางพัชรินทร์ คีรีแสนใจ บ้านกลาง ชร.-ศกศ.-0355/2560
356 นายพิเชษฐ์ อินทร์ชน บ้านกลาง ชร.-ศกศ.-0356/2560
357 นายดำรงค์ ก๋าเร็ว บ้านเทอดไทย ชร.-ศกศ.-0357/2560
358 นางเกษศิรินทร์ ผาบไชย บ้านเหมืองแดง ชร.-ศกศ.-0358/2560
359 นางสาวสุภาภรณ์ อุ่นญาติ บ้านเหมืองแดง ชร.-ศกศ.-0359/2560
360 นางสิริกัลยา ชัยธิ บ้านเหมืองแดง ชร.-ศกศ.-0360/2560
361 นางสาวชุตินันท์ สงขกุล บ้านเหมืองแดง ชร.-ศกศ.-0361/2560
362 นางสาวณฐมน คำปา บ้านสันติสุข ชร.-ศกศ.-0362/2560
363 นางสาวเกศรา ขุนศรี เตรียมอุดมฯ เชียงราย ชร.-ศกศ.-0363/2560
364 นางฐิติพร ดอนชัย เตรียมอุดมฯ เชียงราย ชร.-ศกศ.-0364/2560
365 นายวุฒิพงษ์ รักแม่ ยางฮอมวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0365/2560
366 นายวสันต์ ทรัพย์มามูล ยางฮอมวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0366/2560
367 นางสาววรีรัตน์ อาจนาเสียว เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0367/2560
368 นางสาวพรรณเพ็ญ ชัยทอง เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0368/2560
369 นางสาวพัชรินทร์ แก้วนึก เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0369/2560
370 นางสาวพิมพร มโนราช เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0370/2560
371 นางธัญทิวา ชัยวุฒิ ห้วยสักวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0371/2560
372 นายสุริยัน ไทยโคกสี ห้วยสักวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0372/2560
373 นางสาวปวันรัตน์ สบพง ห้วยสักวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0373/2560
374 นางฉวีวรรณ ศิริวงค์ แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0374/2560
375 นางสาวณัฐธิดา งามตา แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0375/2560
376 นางศศิกรณ์ ปันต๊ะรังสี แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0376/2560
377 นางสาวณิชกานต์ แสงเมือง แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0377/2560
378 นางสาวอุษา ยาพุ แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0378/2560
379 นายจิตรภณ ชมภู่ แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0379/2560
380 นางจีระนันท์ เสมอใจ แม่ลาววิทยาคม ชร.-ศกศ.-0380/2560
381 นางสาวดลณพร คำใจวุฒิ แม่ลาววิทยาคม ชร.-ศกศ.-0381/2560
382 นางสาวพัชรินทร์ ธรรมยืน แม่ลาววิทยาคม ชร.-ศกศ.-0382/2560
383 นางสาวนวพร สมคำ แม่ลาววิทยาคม ชร.-ศกศ.-0383/2560
384 นางสาวพิชญ์รตี ไชยเดช แม่ลาววิทยาคม ชร.-ศกศ.-0384/2560
385 นายชัยบุญ วงค์สอน แม่ลาววิทยาคม ชร.-ศกศ.-0385/2560
386 นางสาวอนงค์ศรี กุณา แม่ลาววิทยาคม ชร.-ศกศ.-0386/2560
387 นางรุ่งนภา สดสะอาด แม่ลาววิทยาคม ชร.-ศกศ.-0387/2560
388 นายศิรวัฒน์ สอนนนท์ฐีกูล วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0388/2560
389 นางสาวธัญธิชา อินทะจักร์ วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0389/2560
390 นางสาวมะลิวัลย์ เขื่อนปัญญา วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0390/2560
391 นายภาคภูมิ มณีวรรณ วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0391/2560
392 นายพินิจ ตาจีน วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0392/2560
393 นายเรวัตร์ สุเมาธาลังการ วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0393/2560
394 นางสาวนุสรา ทองดี วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0394/2560
395 นายวัชชพันธ์ บุญณลัย วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0395/2560
396 นางสาวขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0396/2560
397 นายวีระพงษ์ กันทะเนตร วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0397/2560
398 นางสาวดวงชีวัน สุทธิสวัสดิ์โสภณ วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0398/2560
399 นายคมศร ขันตี วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0399/2560
400 นางสาวกัญญารัตน์ แก้วนิลตา วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0400/2560
401 นางสุรีย์รัตน์ ศิริตันติวัฒน์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ชร.-ศกศ.-0401/2560
402 นางณัฐชฏา พรมมิตร์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ชร.-ศกศ.-0402/2560
403 นายอภิรัตน์ พรสุขพิพัฒน์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ชร.-ศกศ.-0403/2560
404 นางสาวสุทธิพร ตั้งบริบูรณ์ชัย แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ชร.-ศกศ.-0404/2560
405 นายอรรถพล แซ่อึ้ง แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ชร.-ศกศ.-0405/2560
406 นางสาววิภาวรรณ บุญมากาศ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ชร.-ศกศ.-0406/2560
407 นางจันทร์จิรา หัตถกอง เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0407/2560
408 นายเบญ เครือสาร เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0408/2560
409 นางสาววิชนี ศรีโชติ เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0409/2560
410 นางสาวสุรางค์ อุสาหะ เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0410/2560
411 นางสาวกัณฐมณี ปงกองแก้ว เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0411/2560
412 นางสาวล้านนา มาปลูก สันติคีรีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0412/2560
413 นางวลีรัตน์ เพียงใจวงค์ สามัคคีวิทยาคม 2 ชร.-ศกศ.-0413/2560
414 นางสาวพัชรพร โพธิ์งาม พานพิทยาคม ชร.-ศกศ.-0414/2560
415 นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน ดงเจนวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0415/2560
416 นางสาวรัตติกาล ต๊ะอ้าย เชียงคำวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0416/2560
417 นางสาวพิราวรรณ โพธิเลิศ เชียงคำวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0417/2560
418 นางสาวรุ่งรัตน์ พลนรัตน์ เชียงคำวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0418/2560
419 นายวรวิทย์ คำหลวง เวียงป่าเป้าวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0419/2560
420 นางศิริจันทร์ สุทำทาน เวียงป่าเป้าวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0420/2560
421 นางสาวปาณิตา ตาต๊ะคำ เวียงป่าเป้าวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0421/2560
422 นางนภัสชญา เมืองมูล เวียงป่าเป้าวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0422/2560
423 นางมัทนา กุลชัย เวียงป่าเป้าวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0423/2560
424 นางสาวอรรัมภา อ่อนน้อม แม่จันวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0424/2560
425 นางสาวประภาพร อัตมะ แม่จันวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0425/2560
426 นางสาวกายทิพย์ ทองกลาง แม่จันวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0426/2560
427 นางสาวสุภารัตน์ เลาเหล็ก แม่จันวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0427/2560
428 นางสาวสุจินต์ สองคำชุม ฟากกว๊านวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0428/2560
429 นางนงนุช ศิริธรรม ฟากกว๊านวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0429/2560
430 นางพัชนี ถูกจิตร์ ฟากกว๊านวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0430/2560
431 นางสาวนภัสญาณ์ ไก่งาม ฟากกว๊านวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0431/2560
432 นางสาวรัชนีวรรณ พึ่งพวก เวียงแก่นวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0432/2560
433 นายธุวานันท์ เหล่าหว้าน เวียงแก่นวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0433/2560
434 นางสาววาสินี สายฟ้ายก เวียงแก่นวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0434/2560
435 นางสาวศิริพร รังษี เวียงแก่นวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0435/2560
436 นางกัญญา วงศ์ใหญ่ เชียงม่วนวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0436/2560
437 นางสาวจุฬามณี ฟ้าแลบ เชียงม่วนวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0437/2560
438 นายวชิรกรัณฑ์ วงศ์ไชยพาณิช ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0438/2560
439 นางสาวกุลณัฐ ยั่วยวน ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0439/2560
440 นางสาววาทินี ศรีบุญเรือง ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0440/2560
441 ว่าที่ร้อยตรีกำพล ไชยสวัสดิ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจ.เชียงราย ชร.-ศกศ.-0441/2560
442 นายธนากร กันทสอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจ.เชียงราย ชร.-ศกศ.-0442/2560
443 นายสุทธิพงษ์ ตาดคำ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจ.เชียงราย ชร.-ศกศ.-0443/2560
444 นายเจษฎา ศิริน้อย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจ.เชียงราย ชร.-ศกศ.-0444/2560
445 นายญาณวิทย์ สุภารัตน์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจ.เชียงราย ชร.-ศกศ.-0445/2560
446 นายอุกกฤษฎ์ ภิญโญจิต ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจ.เชียงราย ชร.-ศกศ.-0446/2560
447 นางสาวอุษา คำฮอม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจ.เชียงราย ชร.-ศกศ.-0447/2560
448 นางสาวสุชาดา ไชยวงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจ.เชียงราย ชร.-ศกศ.-0448/2560
449 นางสาวพัชรี เชื้อเมืองพาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจ.เชียงราย ชร.-ศกศ.-0449/2560
450 นางสาวศิริวรรณ เฉลิมเลี่ยมทอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจ.เชียงราย ชร.-ศกศ.-0450/2560
451 นายมนชิต คำเทพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจ.เชียงราย ชร.-ศกศ.-0451/2560
452 นางวิลาวรรณ ปิยะวงค์ เชียงรายปัญญานุกูล ชร.-ศกศ.-0452/2560
453 นางสาวภูษณิศา งามเมืองแก้ว เชียงรายปัญญานุกูล ชร.-ศกศ.-0453/2560
454 นางสาวจีระภา โพธิ์สาขา เชียงรายปัญญานุกูล ชร.-ศกศ.-0454/2560
455 นางสังวาลย์ ชูฉิม เชียงรายปัญญานุกูล ชร.-ศกศ.-0455/2560
456 นางสาวบุณรดา ชัยบุญเรือง เชียงรายปัญญานุกูล ชร.-ศกศ.-0456/2560
457 นางนงนุช เกษมราษฎร์ เชียงรายปัญญานุกูล ชร.-ศกศ.-0457/2560
458 นางสาวนิตยา บาคาร เชียงรายปัญญานุกูล ชร.-ศกศ.-0458/2560
459 นางพัทริกา โพธิ เชียงรายปัญญานุกูล ชร.-ศกศ.-0459/2560
460 นางสาวกรรณิกา เมืองมูล เชียงรายปัญญานุกูล ชร.-ศกศ.-0460/2560
461 นางรัตนประภา ธิดาราม เชียงรายปัญญานุกูล ชร.-ศกศ.-0461/2560
462 นางสาวเกศมณี ปันทะเสน เชียงรายปัญญานุกูล ชร.-ศกศ.-0462/2560
463 นายมวลชน มุงคุณ เชียงรายปัญญานุกูล ชร.-ศกศ.-0463/2560
464 นายทวีสิน จันเทพ เชียงรายปัญญานุกูล ชร-ศกศ.-0464-2560
465 นางสาวพัชริน นันไชย เชียงรายปัญญานุกูล ชร-ศกศ.-0465-2560
466 นางสาวเทียนทอง จักรพันธ์ เชียงรายปัญญานุกูล ชร-ศกศ.-0466-2560
467 นางสาวพิชญา เชี่ยวชาญ เชียงรายปัญญานุกูล ชร-ศกศ.-0467-2560
468 นายปุรุเมธ ทาสุรินทร์ เชียงรายปัญญานุกูล ชร-ศกศ.-0468-2560
469 นางสาวณัฐกฤตา ไชยชมภู เชียงรายปัญญานุกูล ชร-ศกศ.-0469-2560
470 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี เชียงรายปัญญานุกูล ชร-ศกศ.-0470-2560
471 นางสาวสุทธิดา ชัยชนะ เชียงรายปัญญานุกูล ชร-ศกศ.-0471-2560
472 นางสาวเบญจพร สุประการ เชียงรายปัญญานุกูล ชร-ศกศ.-0472-2560
473 นายกฤษฎางค์ สุขเกษม เชียงรายปัญญานุกูล ชร-ศกศ.-0473-2560
474 นายสงบ อินต๊ะศรี เชียงรายปัญญานุกูล ชร-ศกศ.-0474-2560
475 นายวรดร ขันดากาศ เชียงรายปัญญานุกูล ชร-ศกศ.-0475-2560
476 นางสาวศศิวิมล บุญเทพ เชียงรายปัญญานุกูล ชร-ศกศ.-0476-2560
477 นายนัฐพล กันทะ เชียงรายปัญญานุกูล ชร-ศกศ.-0477-2560
478 นางสาวพรวจี อภัยโรจน์ เชียงรายปัญญานุกูล ชร-ศกศ.-0478-2560
479 นางสาวอรณี ปิยะลังกา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจ.เชียงราย ชร-ศกศ.-0479-2560
480 นางสาวกฤษณา นามวงษา ดอยลานพิทยา ชร-ศกศ.-0480-2560
481 นางเกษรา ปัญญา แม่มอญวิทยา ชร-ศกศ.-0481-2560
ที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน เลขที่ผู้ดำเนินการคัดกรอง
1 นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์ ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0001/2559
2 นายสมบัติ เทียนเล็ก ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0002/2559
3 นายธีรวัฒน์ หมื่นทา ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0003/2559
4 นายสานิตย์ เจริญพร ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0004/2559
5 นายประเสริฐ ผามั่ง ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0005/2559
6 นางพรรณทิพย์ เรือนอินทร์ ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0006/2559
7 นายสุรศักดิ์ คุ้มถนอม ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0007/2559
8 นางาววินญดา แซ่ย่าง ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0008/2559
9 นายอัฐพล พระวิฑูรย์ ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0009/2559
10 นายชลทิศ แท้เรือง ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0010/2559
11 นางจีระภา สวัสดิ์พูน ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0011/2559
12 นายฆายุ ยามูลเลย ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0012/2559
13 นายวิชายศ หรรษา ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0013/2559
14 นายณรงค์ หมอยา ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0014/2559
15 นางวราภรณ์ สินธุบุญ ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0015/2559
16 นางจงกลณี สายบุญบืน ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0016/2559
17 นายณรงค์ภรณ์ สวัสดิวรานุกร ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0017/2559
18 นางสาวจีระวรรณ แซ่ผ่าน ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0018/2559
19 นางนงลักษณ์ เตชนันท์ ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0019/2559
20 นางสาวศศิวิมล พัฒนาวัฒน์ ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0020/2559
21 นายเกียรติภูมิ กาติ๊บ ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0021/2559
22 นางสร้อยเพชร กาญจนรัตน์ ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0022/2559
23 นางสุภาภรณ์ คำบุญเรือง ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0023/2559
24 นางสาวศศิมาภรณ์ วงศ์เวียน ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0024/2559
25 นางสาวนฤมล แก้วคำปา ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0025/2559
26 นางสาวขวัญฤดี ฐิตาปุรเชษฐ์ ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0026/2559
27 นางสาวแก้วกัลยา อรรคฮาดจันทร์ ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0027/2559
28 นายสมชาย ชาญไชย ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0028/2559
29 นายธีรเดช อาจหาญ ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0029/2559
30 นางสาวจิฒภัทร คำมาเขียว ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0030/2559
31 นางสุดา ใจเกี๋ยง ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0031/2559
32 นางสาวจีระพร หมื่นจี้ ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ชร.-ศกศ.-0032/2559
33 นางสาวทิพย์วรรณ สิทธิวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชร.-ศกศ.-0033/2559
34 นางสาวนุชรินทร์ พรมเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชร.-ศกศ.-0034/2559
35 นางพิมพ์หทัย มะลิลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชร.-ศกศ.-0035/2559
36 นางสาวขารินตรี บุดดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชร.-ศกศ.-0036/2559
37 นางสาวจิรเกศ ไชยประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชร.-ศกศ.-0037/2559
38 นางสาวพัชรินทร์ เผ่าตุ้ย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชร.-ศกศ.-0038/2559
39 นางสาวภัทรานิษฐ์ ลำคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชร.-ศกศ.-0039/2559
40 นางสาวธารารัตน์ อินพรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชร.-ศกศ.-0040/2559
41 นางจุฬาลักษณ์ ทองอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชร.-ศกศ.-0041/2559
42 นางสาวกรรนิศา มหิงษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชร.-ศกศ.-0042/2559
43 นางสาวอัญสุรีย์ เทพสุธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชร.-ศกศ.-0043/2559
44 นายวัชรพงศ์ นัยนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชร.-ศกศ.-0044/2559
45 นายพิพัฒน์พงษ์ ป้อมสมุทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชร.-ศกศ.-0045/2559
46 นายวัชรพงษ์ วิชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชร.-ศกศ.-0046/2559
47 นางวาสินี โคนทรงแสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชร.-ศกศ.-0047/2559
48 นางพิธพร วรรณชิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชร.-ศกศ.-0048/2559
49 นางสุนันทา เจริญพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชร.-ศกศ.-0049/2559
50 นางสาวทัศนีย์. การเร็ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชร.-ศกศ.-0050/2559
51 นางกุหลาบ ชมภูเมืองชื่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชร.-ศกศ.-0051/2559
52 นางสุดสวาท บุญวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชร.-ศกศ.-0052/2559
53 นางพวงผกา สีเหลือง โรงเรียนบ้านหัวดอย ชร.-ศกศ.-0053/2559
54 นางอมรา แก้วกาบคำ โรงเรียนบ้านหัวดอย ชร.-ศกศ.-0054/2559
55 นางสาวธันยพร พวงสายใจ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร.-ศกศ.-0055/2559
56 นางสาวสุรีรัตน์ ดอนชัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร.-ศกศ.-0056/2559
57 นางสาวพรทิวา เสนาดี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร.-ศกศ.-0057/2559
58 นางสาวพิมพ์ชนก หมี่เต ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร.-ศกศ.-0058/2559
59 นางสาวนันทวัน ปั๋นเป็ง อนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) ชร.ศกศ.-0059/2559
60 นางสาวอุษา บัวหลวง อนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) ชร.ศกศ.-0060/2559
61 นางเครือวัลย์ มะโนคำ บ้านโล๊ะป่าห้า ชร.ศกศ.-0061/2559
62 นายสถิตย์ จินาติ๊บ บ้านโล๊ะป่าห้า ชร.ศกศ.-0062/2559
63 นางไพเราะ อัศพันธ์ อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ชร.ศกศ.-0063/2559
64 นางอุทัยวรรณ วิสาพล อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ชร.ศกศ.-0064/2559
65 นางอารวรรณ จันทรคณา รร.อนุบาลหัวฝาย ชร.ศกศ.-0065/2559
66 นางอุทุมพร วรนาม บ้านปางขอน ชร.ศกศ.-0066/2559
67 นายวีรยุทธ กาพรัด บ้านปางขอน ชร.ศกศ.-0067/2559
68 นางสาววัลลภา แปงทอน บ้านปางขอน ชร.ศกศ.-0068/2559
69 นางพัชรนันท์ ทิพย์นพคุณ ห้วยขม ชร.ศกศ.-0069/2559
70 นางสาวชุลี ไชยวงค์ บ้านป่าบง ชร.ศกศ.-0070/2559
71 นางสมพิศ อุดชุม บ้านปางคึก ชร.ศกศ.-0071/2559
72 นางสาวธนพร ทำของดี บ้านแม่กรณ์ ชร.ศกศ.-0072/2559
73 นางกีรติญา อารีย์ บ้านร่องหวาย ชร.ศกศ.-0073/2559
74 นางสาวเบญจวรรณ สมประสงค์ อนุบาลเมืองเชียงราย ชร.ศกศ.-0074/2559
75 นางแสงดาว เมืองใจ อนุบาลเมืองเชียงราย ชร.ศกศ.-0075/2559
76 นางสาวนฤมล มะยอง อนุบาลเมืองเชียงราย ชร.ศกศ.-0076/2559
77 นางแสงเดือน มณทนม อนุบาลเมืองเชียงราย ชร.ศกศ.-0077/2559
78 นางสาวปรียา โนกันต์ อนุบาลเชียงราย ชร.ศกศ.-0078/2559
79 นางสาวกฤษฎาภรณ์ หน่อหล้า อนุบาลเชียงราย ชร.ศกศ.-0079/2559
80 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐธยาน์ ธนินชวโรจน์ อนุบาลเชียงราย ชร.ศกศ.-0080/2559
81 นายสุธรรม ปงหาญ บ้านปุยคำ ชร.ศกศ.-0081/2559
82 นางสาวศิรินยา สุภาวรรณ์ บ้านน้ำลัด ชร.ศกศ.-0082/2559
83 นายโอภาส อินธรรม บ้านโป่งเกลือ ชร.ศกศ.-0083/2559
84 นางฐิติรัตน์ พลเยี่ยม บ้านนางแลใน ชร.ศกศ.-0084/2559
85 นายภิญโญ ธรรมวงศ์ บ้านนางแลใน ชร.ศกศ.-0085/2559
86 นางอัจฉราพร พรหมพินิจนันท์ บ้านขัวแคร่ ชร.ศกศ.-0086/2559
87 นางสาวอรไท เวชกลไกล บ้านโป่งพระบาท ชร.ศกศ.-0087/2559
88 นางสาวปราณีย์ ศรีใจ บ้านร่องเผียว ชร.ศกศ.-0088/2559
89 นางสาวชรินทร์ทิพย์ ขันอุระ บ้านผาลั้ง ชร.ศกศ.-0089/2559
90 นางศรีวัย พญาปุโรหิต อนุบาลดงมหาวัน ชร.ศกศ.-0090/2559
91 นางสาวอภิญญา อินกอง อนุบาลเวียงชัย ชร.ศกศ.-0091/2559
92 นางสาวสายฝน บุญเพ็ง บ้านหนองบัวแดง ชร.ศกศ.-0092/2559
93 นายธนาธิป ราชลำ ผาขวางวิทยา ชร.ศกศ.-0093/2559
94 นายดรัณภพ พงษ์ด้วง ผาขวางวิทยา ชร.ศกศ.-0094/2559
95 นางสาวขวัญฤดี ดวงตา บ้านปางริมกรณ์ ชร.ศกศ.-0095/2559
96 นางสาวพรรณวิภา บุญญาทวี ร่องเบ้อวิทยา ชร.ศกศ.-0096/2559
97 นางสาวรัชนี มอญแก้ว ร่องเบ้อวิทยา ชร.ศกศ.-0097/2559
98 นางสาวหนึ่งฤทัย สุวรรณศรี บ้านปางลาว ชร.ศกศ.-0098/2559
99 นางวิมลศรี นันทิโค บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ชร.ศกศ.-0099/2559
100 นายศุภกิจ กุลสุทธิ บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ชร.ศกศ.-0100/2559
101 นางสาวศรินทร์ทิพย์ อุปะละ บ้านริมลาว ชร.ศกศ.-0101/2559
102 นางสาวสุพัตรา คำจ้อย บ้านหนองหม้อ ชร.ศกศ.-0102/2559
103 นางสาวอังคณา หาญคำภา บ้านหนองหม้อ ชร.ศกศ.-0103/2559
104 นางสาวรัตนา มาลารัตน์ อนุบาลฮ่องลี่ฯ ชร.ศกศ.-0104/2559
105 นางวราภรณ์ กันทะคำแหง บ้านดอยฮาง ชร.ศกศ.-0105/2559
106 นายกมลพรรณ วงศ์ดวง บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ชร.ศกศ.-0106/2559
107 นางสาวศรัญญา ระลึก บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ชร.ศกศ.-0107/2559
108 นางกนกวรรณ คำชุ่ม บ้านดอน ชร.ศกศ.-0108/2559
109 นางสาวพิมพา วงค์อารีย์ โป่งน้ำร้อน ชร.ศกศ.-0109/2559
110 นางศรีไพร สุรัตน์ บ้านหัวดง ชร.ศกศ.-0110/2559
111 นางธรรมภรณ์ พญาใจ บ้านป่าซางเหนือ ชร.ศกศ.-0111/2559
112 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี บ้านป่าซางเหนือ ชร.ศกศ.-0112/2559
113 นางสาวทัศนีย์ นนท์ปัญญา บ้านเวียงเดิม ชร.ศกศ.-0113/2559
114 นางธีรพันธุ์ แก้วจินดา บ้านสันต้นขาม ชร.ศกศ.-0114/2559
115 นายชัชวาล ณ เชียงใหม่ บ้านห้วยแม่เลี่ยม ชร.ศกศ.-0115/2559
116 นางสาวอมิตา คนงาน ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง ชร.ศกศ.-0116/2559
117 นางจิราภรณ์ วงค์คำปวน บ้านห้วยหมากเอียก ชร.ศกศ.-0117/2559
118 นางสีจันทร์ บุญเรือง บ้านห้วยหมากเอียก ชร.ศกศ.-0118/2559
119 นางสาวศิริรัตน์ สุทธิวงค์ บ้านป่าก๊อ ชร.ศกศ.-0119/2559
120 นายธนทรัพย์ ล้านแปง บ้านดงป่าเหมี้ยง ชร.ศกศ.-0120/2559
121 นางสายทอง พรมมา บ้านดงป่าเหมี้ยง ชร.ศกศ.-0121/2559
122 นายนคร อินต๊ะทราย บ้านดงป่าเหมี้ยง ชร.ศกศ.-0122/2559
123 นางสาวณัฐวลัญช์ เรือนสอน บ้านจะคือ ชร.ศกศ.-0123/2559
124 นางสาวสรัญญา นาลิน บ้านป่าสักไก่ ชร.ศกศ.-0124/2559
125 นางสาวพิมพ์ทอง สมบูรณ์ใจ บ้านโป่งฮึ้ง ชร.ศกศ.-0125/2559
126 นายศักดิ์นรินทร์ พิทักษ์อดีศร ห้วยเจริญวิทยา ชร.ศกศ.-0126/2559
127 นายภราดร ไชยวงค์ อนุบาลห้วยสัก ชร.ศกศ.-0127/2559
128 นางลัดดา แก้วกิ่งจันทร์ บ้านป่ายางมน ชร.ศกศ.-0128/2559
129 นางสาวกัญยาณี อินต๊ะอ้าย บ้านห้วยแม่ซ้าย ชร.ศกศ.-0129/2559
130 นางสุพิชญ์ชา เกษมราษฎร์ บ้านป่าอ้อดอนชัย ชร.ศกศ.-0130/2559
131 นางสาวจิราภรณ์ วาสเอื้อวงค์ บ้านป่าอ้อดอนชัย ชร.ศกศ.-0131/2559
132 นางเทียรมณี เทพนิล บ้านห้วยห้างป่าสา ชร.ศกศ.-0132/2559
133 นางสาวรัตน์ติการณ์ วิชัยเนตร เชียงม่วนวิทยาคม ชร.ศกศ.-0133/2559
134 นางวรัชยา หงษ์สุดตา เชียงม่วนวิทยาคม ชร.ศกศ.-0134/2559
135 นางวรินทร วิลังคะ บุญเรืองวิทยาคม ชร.ศกศ.-0135/2559
136 นายธนรัชต์ ศิริวัฒน์ บุญเรืองวิทยาคม ชร.ศกศ.-0136/2559
137 นางสาวธัญพร สิทธิยศ บุญเรืองวิทยาคม ชร.ศกศ.-0137/2559
138 นางพรพรรณ สัมฤทธิตานนท์ ห้วยสักวิทยาคม ชร.ศกศ.-0138/2559
139 นายวุฒิพงษ์ เพ็ชรนิล ดอนศิลาผางามวิทยาคม ชร.ศกศ.-0139/2559
140 นางวรรณพร เพ็ชรนิล ดอนศิลาผางามวิทยาคม ชร.ศกศ.-0140/2559
141 นางอนัญญา สมฤทธิ์ ภูซางวิทยาคม ชร.ศกศ.-0141/2559
142 นางสาวปิยตา น้อยหมอ จันจว้าวิทยาคม ชร.ศกศ.-0142/2559
143 นายปรเมศวร์ คำแปง แม่อ้อวิทยาคม ชร.ศกศ.-0143/2559
144 นางสาวขวัญดารินทร์ ก้องภพวณิชย์ แม่จันวิทยาคม ชร.ศกศ.-0144/2559
145 นางสาวพิชชยานาฎ ธีรักษ์ แม่จันวิทยาคม ชร.ศกศ.-0145/2559
146 นางสาวอภัชนันท์ พากเพียร แม่จันวิทยาคม ชร.ศกศ.-0146/2559
147 นายวุฒิเดช ธัญชนานนท์ แม่จันวิทยาคม ชร.ศกศ.-0147/2559
148 นางนิรมล ปิ่นทอง แม่จันวิทยาคม ชร.ศกศ.-0148/2559
149 นายศุธสันย์ ไชยสองวริชญ์ แม่ลาววิทยาคม ชร.ศกศ.-0149/2559
150 นางสาวนิลุบล ปัญญาทิพย์ แม่ลาววิทยาคม ชร.ศกศ.-0150/2559
151 นางสาวละมัย กิต แม่ลาววิทยาคม ชร.ศกศ.-0151/2559
152 นางสาวกาวิษา มุจทาทอง แม่ลาววิทยาคม ชร.ศกศ.-0152/2559
153 นางสาวกรรณิการ์ มโนเรือง แม่ลาววิทยาคม ชร.ศกศ.-0153/2559
154 นายพงศธร ฟองฟู สันติคีรีวิทยาคม ชร.ศกศ.-0154/2559
155 นางสาวมาธวดี คงธนเชาวน์ เวียงป่าเป้าวิทยาคม ชร.ศกศ.-0155/2559
156 นางสุกัญญา กุมกัน แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ชร.ศกศ.-0156/2559
157 นางสลักฤทัย แสงเขียว แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ชร.ศกศ.-0157/2559
158 นางสาวกาญจนา กันธะนที แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ชร.ศกศ.-0158/2559
159 นายณัฐวุฒิ วงษ์ศรีเผือก แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ชร.ศกศ.-0159/2559
160 นางสาวกอแก้ว อ่อนสำอางค์ เม็งรายมหาราชวิทยาคม ชร.ศกศ.-0160/2559
161 นายสมศักดิ์ ใจเที่ยง ยางฮอมวิทยาคม ชร.ศกศ.-0161/2559
162 นายรังสันต์ บุญคำ ยางฮอมวิทยาคม ชร.ศกศ.-0162/2559
163 นางสุวิมล บุญคำ ยางฮอมวิทยาคม ชร.ศกศ.-0163/2559
164 นางสาวทองเหรียญ วงค์ชัย ยางฮอมวิทยาคม ชร.ศกศ.-0164/2559
165 นางรตนพร ตุ้ยยวง ดอนชัยวิทยาคม ชร.ศกศ.-0165/2559
166 นางอรุณี ใจกล้า ดอนชัยวิทยาคม ชร.ศกศ.-0166/2559
167 นายสมเดช สิงทะนะ ดอนชัยวิทยาคม ชร.ศกศ.-0167/2559
168 นางสาวโชติพิช ดีแก้ว ดอนชัยวิทยาคม ชร.ศกศ.-0168/2559
169 นางพรสวรรค์ ปัญญาแหลม ดอนชัยวิทยาคม ชร.ศกศ.-0169/2559
170 นางสุคนธ์ทิพย์ อย่าลืมดี ดอนชัยวิทยาคม ชร.ศกศ.-0170/2559
171 นางธมนต์ บุญเรือง ดอนชัยวิทยาคม ชร.ศกศ.-0171/2559
172 นางสาวสุกัญญา ผกาภิวัฒน์ ดอนชัยวิทยาคม ชร.ศกศ.-0172/2559
173 นางสาวศกลวรรณ ติระกาล ดอนชัยวิทยาคม ชร.ศกศ.-0173/2559
174 นางสาวจรรยา มณีคำ ดอนชัยวิทยาคม ชร.ศกศ.-0174/2559
175 นางกาญจนา จนาทิระกนิษฐ์ สามัคคีวิทยาคม ๒ ชร.ศกศ.-0175/2559
176 นางสาวน้ำฝน ใหม่วงค์ วัดถ้ำปลาวิทยาคม ชร.ศกศ.-0176/2559
177 นางสาวพิมพ์ชนก คะลา วัดถ้ำปลาวิทยาคม ชร.ศกศ.-0177/2559
178 นางสาววราภรณ์ ถาคำปัญญา วัดถ้ำปลาวิทยาคม ชร.ศกศ.-0178/2559
179 นางสาวพรหมภรณ์ คำคง บ้านเมืองกาญจน์ ชร.ศกศ.-0179/2559
180 นางสาวอัญลิตา ทิวาคำ บ้านเมืองกาญจน์ ชร.ศกศ.-0180/2559
181 นางอรณิชา กันทวี บ้านเมืองกาญจน์ ชร.ศกศ.-0181/2559
182 นางสุวิมล สุทธะ ชุมชนบ้านศรีดอนชัย ชร.ศกศ.-0182/2559
183 นางกัลยา สังข์รุ่ง ชุมชนบ้านศรีดอนชัย ชร.ศกศ.-0183/2559
184 นางมยุรี สุภาอินทร์ บ้านห้วยไคร้ ชร.ศกศ.-0184/2559
185 นายสุพรรณ หมื่นศรีภูมิ บ้านห้วยไคร้ ชร.ศกศ.-0185/2559
186 นายชวลิต มูลย่อง บ้านห้วยไคร้ ชร.ศกศ.-0186/2559
187 นางอัจฉรี บุดดี บ้านห้วยลึก ชร.ศกศ.-0187/2559
188 นายจักรินทร์ รวมจิต บ้านห้วยลึก ชร.ศกศ.-0188/2559
189 นายทวีพงษ์ ยศพิมสาร อนุบาลเวียงแก่น ชร.ศกศ.-0189/2559
190 นางทัศนีย์ รักขัน บ้านห้วยซ้อ ชร.ศกศ.-0190/2559
191 นางนันท์นลิน เงินคำ บ้านห้วยซ้อ ชร.ศกศ.-0191/2559
192 นางสาวเพ็ญนภา อินสาร สักสันเชียงใหม่วิทยาคม ชร.ศกศ.-0192/2559
193 นายธัชชัย นาระถี บ้านบุญเรือง ชร.ศกศ.-0193/2559
194 นางสาวสายสุนีย์ สุวรรณ บ้านบุญเรือง ชร.ศกศ.-0194/2559
195 นางจารุวรรณ หน่อแหวน บ้านก๊อ ชร.ศกศ.-0195/2559
196 นางสาวรมณ คำมา บ้านทรายทอง ชร.ศกศ.-0196/2559
197 นายจำรัส สมควร บ้านทรายทอง ชร.ศกศ.-0197/2559
198 นางพรพรรณ สมควร บ้านทรายทอง ชร.ศกศ.-0198/2559
199 นางศรีนวล ปัญญาดี บ้านปล้องใต้ ชร.ศกศ.-0199/2559
200 นายสมทพ กุลวรรณ บ้านปล้องใต้ ชร.ศกศ.-0200/2559
201 นางเปรมปรีดา ชินายศ บ้านปล้องใต้ ชร.ศกศ.-0201/2559
202 นางจันทร์ฉาย ไชยยังคำ บ้านปล้องใต้ ชร.ศกศ.-0202/2559
203 นางสาวจีรภา บุญหนัก บ้านห้วยหาน ชร.ศกศ.-0203/2559
204 นางสาวระพีพรรณ วงศ์ภักดิ์ บ้านห้วยหาน ชร.ศกศ.-0204/2559
205 นางบุญทริกา จันต๊ะคาด บ้านห้วยหาน ชร.ศกศ.-0205/2559
206 นายวีระพงษ์ สาตรักษ์ บ้านห้วยหาน ชร.ศกศ.-0206/2559
207 นายสถาพร สุริยะชัย บ้านห้วยหาน ชร.ศกศ.-0207/2559
208 นายชัยพร กันศรีเวียง บ้านห้วยหาน ชร.ศกศ.-0208/2559
209 นายทนง ตายัน บ้านเชียงคาน ชร.ศกศ.-0209/2559
210 นางณัฏฐิกา พิชัยยา บ้านเชียงคาน ชร.ศกศ.-0210/2559
211 นางกมลลักษณ์ คล้ายโพธิ์ทอง บ้านผาแล ชร.ศกศ.-0211/2559
212 นางสาวอนินทิตา บุญนะ บ้านผาแล ชร.ศกศ.-0212/2559
213 นายประมวล แสงแก้ว บ้านผาแล ชร.ศกศ.-0213/2559
214 นายหนูชม เนตรโสภา จำไฮบ้านเหล่า ชร.ศกศ.-0214/2559
215 นางยุพเรศ อุดมทอสกุล จำไฮบ้านเหล่า ชร.ศกศ.-0215/2559
216 นายอินทนง จันตา บ้านแก่นวิทยา ชร.ศกศ.-0216/2559
217 นายสมจิตร คำภูเงิน บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 ชร.ศกศ.-0217/2559
218 นางพวงทอง สุทธศิลป์ ชุมชนบ้านต้าตลาด ชร.ศกศ.-0218/2559
219 นางจันทรา ปัญญาธิวุฒิ บ้านหลวง ชร.ศกศ.-0219/2559
220 นางนิภารัตน์ สิทธิยศ บ้านหลวง ชร.ศกศ.-0220/2559
221 นางธิดา บัญฑิตชูสกุล บ้านเชี่ยงเคี่ยน (คณาราษฎร์บำรุง) ชร.ศกศ.-0221/2559
222 นางสาวอริยา ชุมภูอินตา บ้านเชี่ยงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) ชร.ศกศ.-0222/2559
223 นางศิรินภา เชื้อสะอาด บ้านม่วงยาย ชร.ศกศ.-0223/2559
224 นางสงวนศรี ศิริเทพ บ้านห้วยเดื่อ ชร.ศกศ.-0224/2559
225 นายประสิทธิ์ ไชยแสนท้าว บ้านดอนดินแดง ชร.ศกศ.-0225/2559
226 นางสุภาพร จันตา บ้านเวียงหมอก ชร.ศกศ.-0226/2559
227 นางสาวรุจิราภาย์ นันทะเสน บ้านเวียงหมอก ชร.ศกศ.-0227/2559
228 นางสิรินภา วิภารุ่งโรจน์ บ้านทุ่งงิ้ว (ประชาสงเคราะห์) ชร.ศกศ.-0228/2559
229 นางวลัยพรรณ ธราพร บ้านทุ่งนาน้อย ชร.ศกศ.-0229/2559
230 นายเอกพงษ์ ขันทะ บ้านทุ่งนาน้อย ชร.ศกศ.-0230/2559
231 นายธนวัฒน์ ปันยะทม บ้านมทุ่งนาน้อย ชร.ศกศ.-0231/2559
232 นายบุญตรง มูลพร้อม อนุบาลตาดควัน ชร.ศกศ.-0232/2559
233 นางพรทิพย์ มูลพร้อม อนุบาลตาดควัน ชร.ศกศ.-0233/2559
234 นางสาวประไพ หาญพล บ้านปล้องส้าน ชร.ศกศ.-0234/2559
235 นางจิตตานันท์ สีมาตย์ ขุนขวากพิทยา ชร.ศกศ.-0235/2559
236 นางศิรินภา มาละ ขุนขวากพิทยา ชร.ศกศ.-0236/2559
237 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ แข่งขัน ขุนขวากพิทยา ชร.ศกศ.-0237/2559
238 นางสาวอภิญญา ก๋าแก้ว ขุนขวากพิทยา ชร.ศกศ.-0238/2559
239 นางสาวนิภารัตน์ อินชัยยา ขุนขวากพิทยา ชร.ศกศ.-0239/2559
240 นางสนธยา วงศ์ษาพาน บ้านหวาย ชร.ศกศ.-0240/2559
241 นายอินทัศน์ ชุมภูสม บ้านหวาย ชร.ศกศ.-0241/2559
242 นายนภัสดล แปงกลาง บ้านหวาย ชร.ศกศ.-0242/2559
243 นายภูวไนย เชื้อเมืองพาน บ้านหวาย ชร.ศกศ.-0243/2559
244 นางสาวสุวภา คำมา บ้านหวาย ชร.ศกศ.-0244/2559
245 นางวาสนา รัตนจางวาง บ้านหวาย ชร.ศกศ.-0245/2559
246 นายอภิชาติ อินทร์แก้ว บ้านใหม่ ชร.ศกศ.-0246/2559
247 นายศราวุธ ไชยยศ ไตรมิตรวิทยา ชร.ศกศ.-0247/2559
248 นางสร้อยสุวรรณ คำศิริ บ้านไทยสมบูรณ์ ชร.ศกศ.-0248/2559
249 นายสมศักดิ์ จิรกาลนุกูล บ้านปล้องตลาด ชร.ศกศ.-0249/2559
250 นางสาวรติพร เรืองบุญ บ้านปล้องตลาด ชร.ศกศ.-0250/2559
251 นายจรวด ประดับ ห้วยก้างราษฎร์วิทยา ชร.ศกศ.-0251/2559
252 นางสาวธนัญญา แสงคำ ห้วยก้างราษฎร์วิทยา ชร.ศกศ.-0252/2559
253 นางนิภาพรรณ น่วมนิ่ม ห้วยก้างราษฎร์วิทยา ชร.ศกศ.-0253/2559
254 นายฐณัฐชพล ขันแก้ว อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา ชร.ศกศ.-0254/2559
255 นางดาริกา ศรีลิทิพย์ บ้านเกี๋ยง ชร.ศกศ.-0255/2559
256 นางสาวดรุณี อุ่นกอง บ้านเกี๋ยง ชร.ศกศ.-0256/2559
257 นางสาวสมรัก รวงทอง บ้านเกี๋ยง ชร.ศกศ.-0257/2559
258 นายเกรียงศักดิ์ ทองธิเดช อนุบาลตับเต่า ชร.ศกศ.-0258/2559
259 นางทองเพียร ทาสุวรรณ์ อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) ชร.ศกศ.-0259/2559
260 สุภาพร ทองไทย ปอวิทยา ชร.ศกศ.-0260/2559
261 นายวรพล อุ่นทะวารี ปอวิทยา ชร.ศกศ.-0261/2559
262 นางจิราวรรณ ใบยา บ้านห้วยคุ ชร.ศกศ.-0262/2559
263 นางสาวรัตติกาล อินผล แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ชร.ศกศ.-0263/2559
264 นางทับทิม กันทะจักร แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ชร.ศกศ.-0264/2559
265 นายสุภาพ เทพกัณฑ์ บ้านเขียะ ชร.ศกศ.-0265/2559
266 นางกมลลักษณ์ เชื้อเมืองพาน ศรีโพธิ์เงินวิทยา ชร.ศกศ.-0266/2559
267 นางสาวขนิษฐา ปันทะ โป่งน้ำร้อนวิทยา ชร.ศกศ.-0267/2559
268 นายธีรรัตน์ รักสัตย์ โป่งน้ำร้อนวิทยา ชร.ศกศ.-0268/2559
269 นายสมชาย ชัยทองสวัสดิ์ บ้านดอยช้าง ชร.ศกศ.-0269/2559
270 นายอำนวย ยศหนัก บ้านแม่ผง ชร.ศกศ.-0270/2559
271 นายศตวรรษ แอบแฝง บ้านแม่ผง ชร.ศกศ.-0271/2559
272 นางสาวเจนจิรา รากะรินทร์ ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ชร.ศกศ.-0272/2559
273 นางสุรีวรรณ รัตนสัด บ้านป่าส้าน ชร.ศกศ.-0273/2559
274 นางสาวนวพร เทพมณี บ้านห้วยน้ำเย็น ชร.ศกศ.-0274/2559
275 นายอนิวรรต กองพินท์ บ้านห้วยน้ำเย็น ชร.ศกศ.-0275/2559
276 นางสาวปิยะมาศ เมืองเขียว บ้านห้วยน้ำเย็น ชร.ศกศ.-0276/2559
277 ว่าที่ร.ต.หญิงอุบลลักษณ์ ศรัทธาทร บ้านเมืองน้อยฯ ชร.ศกศ.-0277/2559
278 นางมัทฐนาพร ธรรมยา บ้านป่าตึงงาม ชร.ศกศ.-0278/2559
279 นางสาวจันทร์จิรา ใจดี บ้านป่าตึงงาม ชร.ศกศ.-0279/2559
280 นางสาวกีรติญา วงค์มณี บ้านป่าตึงงาม ชร.ศกศ.-0280/2559
281 นายภัทรพล โยนิจ บ้านป่าตึงงาม ชร.ศกศ.-0281/2559
282 นางสาวสุกัญญา แปงแก้ว บ้านป่าตึงงาม ชร.ศกศ.-0282/2559
283 นางสุพัตรา บุญยังกองแก้ว บ้านผาพ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) ชร.ศกศ.-0283/2559
284 นายสุริยา อินอร บ้านป่าสัก ชร.ศกศ.-0284/2559
285 นางสาวสุภัสสรา ไชยชนะ บ้านหนองยาว ชร.ศกศ.-0285/2559
286 นางศรีนวล การินชัย บ้านโป่งเทวี ชร.ศกศ.-0286/2559
287 นางประทุม คำวัน บ้านโป่งเทวี ชร.ศกศ.-0287/2559
288 นางสาวทัศนีย์ ใจมาคำ บ้านโป่งเทวี ชร.ศกศ.-0288/2559
289 นางอารี ชัยศรี บ้านโป่งเทวี ชร.ศกศ.-0289/2559
290 นายเกียรติพงษ์ ติตะยา ดอยเวียงผาพิทยา ชร.ศกศ.-0290/2559
291 นายยิ่งศักดิ์ กระจ่างแจ้ง ดอยเวียงผาพิทยา ชร.ศกศ.-0291/2559
292 นางปวิตา แสนเมืองใจ ดอยเวียงผาพิทยา ชร.ศกศ.-0292/2559
293 นางสาวกนกวรรณ แสนศิริ บ้านสักพัฒนา ชร.ศกศ.-0293/2559
294 นายเสมียน แก้วอนันต์ บ้านสักพัฒนา ชร.ศกศ.-0294/2559
295 นางจิรวรรณ์ สานุมิตร บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) ชร.ศกศ.-0295/2559
296 นางสาวอรุณี ศรีเลาข์ บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) ชร.ศกศ.-0296/2559
297 นายอุดมพล ทาสุรินทร์ ร่องธารวิทยา ชร.ศกศ.-0297/2559
298 นางบัวจันทร์ แดงตะนะ บ้านลังกา ชร.ศกศ.-0298/2559
299 นางศรีประภา เหลืองจรุงรัตน์ บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ ชร.ศกศ.-0299/2559
300 นางสาวอารียา อาแว บ้านเลาลี ชร.ศกศ.-0300/2559
301 นางสุรีย์ ชินวะโร บ้านวังวิทยา ชร.ศกศ.-0301/2559
302 นางสาววัชรินทร์ ชัยศรีสวัสดิ์ บ้านแม่พริก ชร.ศกศ.-0302/2559
303 นายอุทัย ปัญญาทิพย์ บ้านโป่งมอญ ชร.ศกศ.-0303/2559
304 นางวิไล อหันตะ บ้านโป่งมอญ ชร.ศกศ.-0304/2559
305 นางสาวสุทิพย์ อ่อนนวล บ้านแม่โมงเย้า ชร.ศกศ.-0305/2559
306 นางสายใจ กระทง บ้านโป่งกลางน้ำ ประชาสรรค์ ชร.ศกศ.-0306/2559
307 นางสาวสุวคนธ์ คนขยัน บ้านโป่งกลางน้ำ ประชาสรรค์ ชร.ศกศ.-0307/2559
308 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ บ้านโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ ชร.ศกศ.-0308/2559
309 นางสาวรัชชินี นันติกา บ้านป่าจั่น ชร.ศกศ.-0309/2559
310 นางสุภาพร บัวบาน อนุบาลแม่สรวย ชร.ศกศ.-0310/2559
311 นางสาวรุ้งแสงทอง จวงสันเทียะ อนุบาลแม่สรวย ชร.ศกศ.-0311/2559
312 นางสาวเมทินี เชียงแสง อนุบาลแม่สรวย ชร.ศกศ.-0312/2559
313 นางสาวจิตรลดา สิงทรนะ บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) ชร.ศกศ.-0313/2559
314 นางสาวกรองกานต์ ชูทิตย์ บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) ชร.ศกศ.-0314/2559
315 นางสาวสุนารี สินไชย บ้านห้วยมะแกง ชร.ศกศ.-0315/2559
316 นางสาวประภัสสร ฟังช้า บ้านวาวี ชร.ศกศ.-0316/2559
317 นางสาวจุไรรัตน์ เสมอใจ บ้านวาวี ชร.ศกศ.-0317/2559
318 นางเจือทิพย์ สุจริต บ้านแม่ตะละ ชร.ศกศ.-0318/2559
319 นางสาวพิมพ์วิภา การบุญ บ้านแม่ตะละ ชร.ศกศ.-0319/2559
320 นางสาวอมรรัตน์ ดราคาน บ้านแม่ตะละ ชร.ศกศ.-0320/2559
321 นายธนกฤต ใจดี บ้านแม่ยางมิ้น ชร.ศกศ.-0321/2559
322 นางสาวปาณิศา ก้อนละตา ธารทองวิทยา (ป่ารวก) ชร.ศกศ.-0322/2559
323 นางสาวเปรมจิตร์ โมกขศักดิ์ ธารทองวิทยา (ป่ารวก) ชร.ศกศ.-0323/2559
324 นางสาวดวงพร ตันติโช ธารทองวิทยา (ป่ารวก) ชร.ศกศ.-0324/2559
325 นางสาวเมธินี สอนแปง ธารทองวิทยา (ป่ารวก) ชร.ศกศ.-0325/2559
326 นางสาวสุภาพร หลวงปัน ธารทองวิทยา (ป่ารวก) ชร.ศกศ.-0326/2559
327 นายสมพงษ์ เชื้อเมืองพาน ธารทองวิทยา (ป่ารวก) ชร.ศกศ.-0327/2559
328 นางสาวกัลยา คำถา บ้านห้วยขี้เหล็ก ชร.ศกศ.-0328/2559
329 นางบัวเร็ว ริมทอง อนุบาลจอมหมอกแก้ว ชร.ศกศ.-0329/2559
330 นางสาววิไลรัตน์ จันทร์อ่อน อนุบาลแม่ขะจาน ชร.ศกศ.-0330/2559
331 นางสาวอนงค์ ยศบัวิศ อนุบาลแม่ขะจาน ชร.ศกศ.-0331/2559
332 นางจันทราพร ผ่องพันธ์ บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิกคอก) ชร.ศกศ.-0332/2559
333 นางดลณภัส ปัญญาชัย บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิกคอก) ชร.ศกศ.-0333/2559
334 นางสาวธัญญารัตน์ ธรรมไชยากูร บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิกคอก) ชร.ศกศ.-0334/2559
335 นางสุคนทิพย์ น้อยหมอ บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิกคอก) ชร.ศกศ.-0335/2559
336 นางวาสนา เตวิน บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิกคอก) ชร.ศกศ.-0336/2559
337 นางสาววิภารัตน์ ไชยา บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิกคอก) ชร.ศกศ.-0337/2559
338 นางสาวพรเพ๊ญ อินต๊ะนิล บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิกคอก) ชร.ศกศ.-0338/2559
339 นายวีระศักดิ์ น้อยหมอ บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิกคอก) ชร.ศกศ.-0339/2559
340 นายกฤษณะ อะโน บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิกคอก) ชร.ศกศ.-0340/2559
341 นางสาวศันสนีย์ สุนุมิตร บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิกคอก) ชร.ศกศ.-0341/2559
342 นางพิชญากร อะโน บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิกคอก) ชร.ศกศ.-0342/2559
343 นางสาวรัชดาพร รอดอุดม บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิกคอก) ชร.ศกศ.-0343/2559
344 นายวราเมธ อุ่นใจ บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิกคอก) ชร.ศกศ.-0344/2559
345 นางวิลาวณย์ จอมสว่าง บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิกคอก) ชร.ศกศ.-0345/2559
346 นายสมศักดิ์ ลีหัวสระ บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิกคอก) ชร.ศกศ.-0346/2559
347 นางสาววราภรณ์ ถิ่นสอน บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิกคอก) ชร.ศกศ.-0347/2559
348 นางสาวฉันทิกา นุ่นเพ็ง บ้านห้วยไคร้ ชร.ศกศ.-0348/2559
349 นางสาวดรุณี เจริญกุล บ้านเกื้อกูล ชร.ศกศ.-0349/2559
350 นางสาวอนุสรา เมืองชื่น บ้านเกื้อกูล ชร.ศกศ.-0350/2559
351 นางสาวปลา หม่อโป๊ะกู่ บ้านเกื้อกูล ชร.ศกศ.-0351/2559
352 นางสาวนงนุช รุจนาทร บ้านเกื้อกูล ชร.ศกศ.-0352/2559
353 นางรจนา โลหะกิจ รร.เทศบาล ๒ หนองบัว ชร.ศกศ.-0353/2559
354 นางอนัญญา อ่อนพุทธา รร.เทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ชร.ศกศ.-0354/2559
355 นางสาววรรณพร กองมงคล รร.เทศบาล4สันป่าก่อ ชร.ศกศ.-0355/2559
356 นางสิริกุล ไชยวุฒิ รร.เทศบาล5เด่นห้า ชร.ศกศ.-0356/2559
357 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์วงค์ บ้านดอยแด่น้อง ชร.ศกศ.-0357/2559
358 นางสาวเกรซเซียเอลล่า แรมโพนิ นาใจ บ้านดอยแด่น้อง ชร.ศกศ.-0358/2559
359 นางนิภากร โภคาสัมฤทธิ์ รร.เชียงรายปัญญานุกูล ชร.ศกศ.-0359/2559
360 นางสุพรรณิการ์ กองแก้ว รร.เชียงรายปัญญานุกูล ชร.ศกศ.-0360/2559
361 นางสาวรัชดาวรรณ ไชยวงศ์ทอน รร.เชียงรายปัญญานุกูล ชร.ศกศ.-0361/2559
362 นางสาวกฤษณา สอนศิริ ศกศ.ชร. ชร.ศกศ.-0362/2559
363 นายปกรณ์ สิทธิราช ศกศ.ชร. ชร.ศกศ.-0363/2559
364 นางสาวชิดชนก มโนชัย ศกศ.ชร. ชร.ศกศ.-0364/2559
365 นางสาวอันธิกา วันทา ศกศ.ชร. ชร.ศกศ.-0365/2559
366 นางกิติรัตน์ นุปากรณ์ ศกศ.ชร. ชร.ศกศ.-0366/2559
367 นางสาวณัฐภรณ์ เปียงใจ ศกศ.ชร. ชร.ศกศ.-0367/2559
368 นางสาวกองศรี สุนิติภาสกุล ศกศ.ชร. ชร.ศกศ.-0368/2559
369 นางสาวอุษณี เว้นบาป ศกศ.ชร. ชร.ศกศ.-0369/2559
370 นางสาวศรัญญา ซาวคำเขตต์ ศกศ.ชร. ชร.ศกศ.-0370/2559
371 นางอุไร สมบัติ ศกศ.ชร. ชร.ศกศ.-0371/2559
372 นางสาวปรียานุช ดวงแก้ว ศกศ.ชร. ชร.ศกศ.-0372/2559
373 นางสาวกุลพัชร เชื้อเมืองพาน ศกศ.ชร. ชร.ศกศ.-0373/2559
374 นางอริศรา คำงาม ศกศ.ชร. ชร.ศกศ.-0374/2559
375 นางสาวเทียนเพชร สุกันทา ศกศ.ชร. ชร.ศกศ.-0375/2559
376 นางสาวอรพิมล โชคถาวรกิจ ศกศ.ชร. ชร.ศกศ.-0376/2559
377 นางสาววจี สมณีย์ ศกศ.ชร. ชร.ศกศ.-0377/2559
378 นางอนงค์ ปินตาวงค์ บ้านสันกลาง ชร.ศกศ.-0378/2559
379 นางสาวศรัณยา กันทิ ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา ชร.ศกศ.-0379/2559
380 นายเจริญ แสนปวงหาญ บ้านโป่งเทวี ชร.ศกศ.-0380/2559
381 นายธนณัฐ มาทะ บ้านสักพัฒนา ชร.ศกศ.-0381/2559
382 นางพรรณี กาวิโล บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) ชร.ศกศ.-0382/2559
383 นางบัวนาค อุดมสร้างสรรค์ ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) ชร.ศกศ.-0383/2559
384 นายสมเกียรติ ไชยะ บ้านโป่งมอญ ชร.ศกศ.-0384/2559
385 นายณัฐพงษ์ จำปาศักดิ์ บ้านห้วยขี้เหล็ก ชร.ศกศ.-0385/2559
386 นางสุวัจนี ปันสุวรรณ บ้านร่องแช่ ชร.ศกศ.-0386/2559
387 นางพัทธ์ธิดา โพธิ์เกตุ บ้านบุญนาค ชร.ศกศ.-0387/2559
388 นายสิทธิพันธ์ นดู บ้านเกื้อกูล ชร.ศกศ.-0388/2559
389 นางสาวประไพพรรณ โกศัย กศน.จังหวัดเชียงราย ชร.ศกศ.-0389/2559
390 นางอัมพวัน ประพงษ์ กศน.อำเภอดอยหลวง ชร.ศกศ.-0390/2559
391 นางสาวพิมพ์พิไร มาเยอะ บ้านดอยแด่น้อง ชร.ศกศ.-0391/2559
392 นางสาวนิตยา ปันศีล แม่จันวิทยาคม ชร.ศกศ.-0392/2559
393 นางสาวรจนา พุทธวงศ์ บ้านจำบอน ชร.ศกศ.-0393/2559
ที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน เลขที่ผู้ดำเนินการคัดกรอง
1 นางสาวปทิตตา ทะนันชัย พญาเม็งราย ชร.-ศกศ.-0001/2558
2 นางสาวจันทา ปุระตา บ้านเชียงเคี่ยน ชร.-ศกศ.-0002/2558
3 นายวิชัย อุ่นมหาวรรณ์ ห้วยซ้อวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0003/2558
4 นางพรรณิภา สอนแก้ว บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ชร.-ศกศ.-0004/2558
5 นายสุทธิชัย ใจอุด เทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) ชร.-ศกศ.-0005/2558
6 นางเพ็ญศรี รุ่งฟ้าวรกุล ป่าอ้อดอนชัย ชร.-ศกศ.-0006/2558
7 นางสาวอารีย์ ยานะ แม่เจดีย์วิทยาคม ชร.-ศกศ.-0007/2558
8 นายมนตรี นันฝั้น แม่เจดีย์วิทยาคม ชร.-ศกศ.-0008/2558
9 นายชัยชาญ ติยะรัตนกุล เชียงรายปัญญานุกูล ชร.-ศกศ.-0009/2558
10 นางวีรวรรณ คำปันติ๊บ เทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) ชร.-ศกศ.-0010/2558
11 นางรัชนี หวังกีรติกุล เทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) ชร.-ศกศ.-0011/2558
12 นางสาวคนึงนิตย์ กองแก้ว เทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) ชร.-ศกศ.-0012/2558
13 นายสง่า ธรรมศิริ เทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) ชร.-ศกศ.-0013/2558
14 นางสาววนิดา ทินนา เทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) ชร.-ศกศ.-0014/2558
15 นางสาวอรสา ใจบรรณทัด เทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) ชร.-ศกศ.-0015/2558
16 นางวรุณี ภูเขียว เทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) ชร.-ศกศ.-0016/2558
17 นายสมยศ ภูเขียว เทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) ชร.-ศกศ.-0017/2558
18 นายมงคล เทพโส เทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) ชร.-ศกศ.-0018/2558
19 นายเสถียร คำปันติ๊บ เทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) ชร.-ศกศ.-0019/2558
20 นางมยุรี สุตาต๊ะ เทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) ชร.-ศกศ.-0020/2558
21 นางพินพิมพ์ดาว ไชยพลี เทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) ชร.-ศกศ.-0021/2558
22 นางวิภาพร ปาสีล้อม เทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) ชร.-ศกศ.-0022/2558
23 นางสาวปรัศนีย์ เมืองนาม เทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) ชร.-ศกศ.-0023/2558
24 นางพัทยา วรรณสอน เทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) ชร.-ศกศ.-0024/2558
25 นายอนุพงค์ วรรณสอน เทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) ชร.-ศกศ.-0025/2558
26 นางกัลยา นาวา เทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) ชร.-ศกศ.-0026/2558
27 นางสาวประกายแก้ว แก้วอินต๊ะ เทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) ชร.-ศกศ.-0027/2558
28 นายอภิชาติ แสนสิทธิ์ บ้านโป่งช้าง ชร.-ศกศ.-0028/2558
29 นางพิมพ์พิชชา กันทาสุวรรณ์ อนุบาลเมืองเชียงราย ชร.-ศกศ.-0029/2558
30 นางมาลี กาวิชัย ป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ชร.-ศกศ.-0030/2558
31 นางคมคาย บุญรักษา บ้านปางคึก ชร.-ศกศ.-0031/2558
32 นางเกศนี สุริยะ บ้านใหม่พัฒนา ชร.-ศกศ.-0032/2558
33 นางภัณฑิรา ชัยวงค์ บ้านโป่ง ชร.-ศกศ.-0033/2558
34 นางวิภาวิน มณีรัตน์ บัวสลีวิทยา ชร.-ศกศ.-0034/2558
35 นายจรัญ พรหมวงค์ กศน.อ.แม่สรวย ชร.-ศกศ.-0035/2558
36 นางสาวพนารัตน์ วังวน อนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) ชร.-ศกศ.-0036/2558
37 นายสุชาติ ติ่งหมาย ขุนตาลวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0037/2558
38 นายสุรศักดิ์ วิเวกวินย์ เชียงรายปัญญานุกูล ชร.-ศกศ.-0038/2558
39 นางศิริเพ็ญ จันทร์ใส บ้านป่าบง ชร.-ศกศ.-0039/2558
40 นางสาวนฤมล อินทะจักร์ บ้านถ้ำผาตอง ชร.-ศกศ.-0040/2558
41 นายนำชัย หอมแก่นจันทร์ วัดถ้ำปลาวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0041/2558
42 นายจักรพงษ์ ณ น่าน บ้านหัวดง ชร.-ศกศ.-0042/2558
43 นางสุภมาศ นาอินทร์ บ้านโป่งพระบาท ชร.-ศกศ.-0043/2558
44 นางดวงเดือน ไชยงำเมือง บ้านสันต้นขาม ชร.-ศกศ.-0044/2558
45 นางชนิตา มะโนวรรณ์ อนุบาลห้วยสัก ชร.-ศกศ.-0045/2558
46 นายไพบูรณ์ วิมลรัตน์ บ้านบ่อทอง ชร.-ศกศ.-0046/2558
47 นางสุทิตย์ ปานประสิทธิ์ บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญรษฎร์) ชร.-ศกศ.-0047/2558
48 นางวราพร เขียวคำ ป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ชร.-ศกศ.-0048/2558
49 นางสาวปริมาส เขื่อนคำ ป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ชร.-ศกศ.-0049/2558
50 นางพุธแก้ว กำแพงคำ บ้านห้วยแม่ซ้าย ชร.-ศกศ.-0050/2558
51 นางสาวบุษดี บุดดี บ้านนางแลใน ชร.-ศกศ.-0051/2558
52 นางสาวทิพย์นภา แออู่ บ้านนางแลใน ชร.-ศกศ.-0052/2558
53 นางดรุณี ถาหมี แม่ยาววิทยา ชร.-ศกศ.-0053/2558
54 นายนัทธภัทร รักอยู่ ขุนตาลวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0054/2558
55 นายสัญญา วงค์ประสิทธิ์ ขุนตาลวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0055/2558
56 นางรักษ์คณา ติ๊บมา บ้านร่องปลาขาว ชร.-ศกศ.-0056/2558
57 นางกรรณิการ์ สมเพชร บ้านหัวดอย ชร.-ศกศ.-0057/2558
58 นางมาลินี พัวตระกูล บ้านหัวดอย ชร.-ศกศ.-0058/2558
59 นางลำจวน อัทรัณ บ้านหัวดอย ชร.-ศกศ.-0059/2558
60 นางคำภู วงค์สอน แม่ลาววิทยาคม ชร.-ศกศ.-0060/2558
61 นางสาวดารานี พิมพ์กาญจนกวี แม่ลาววิทยาคม ชร.-ศกศ.-0061/2558
62 นางสาววิริยา ครบเบญจะ แม่ลาววิทยาคม ชร.-ศกศ.-0062/2558
63 นางสาวยุภาพร สอนผัด เทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) ชร.-ศกศ.-0063/2558
64 นางสาวรุ่งรวี เป็งมา บ้านวาวี ชร.-ศกศ.-0064/2558
65 นางสาวสุรัญญา พิศาลไพโรจน์ บ้านวาวี ชร.-ศกศ.-0065/2558
66 นายสมเดช พิศาลไพโรจน์ บ้านวาวี ชร.-ศกศ.-0066/2558
67 นางสาวศรีวรรณา เหมืองทอง บ้านหัวดอย ชร.-ศกศ.-0067/2558
68 นางสาวอัจฉรา คำปา บ้านโฮ่ง ชร.-ศกศ.-0068/2558
69 นายศรายุทธ แก้วเรือน บ้านวาวี ชร.-ศกศ.-0069/2558
70 นางเกศณี จารุสาร บ้านป่าสักไก่ ชร.-ศกศ.-0070/2558
71 นางสาวขวัญฤทัย ใจใหญ่ บ้านวาวี ชร.-ศกศ.-0071/2558
72 นางสาวกนกวรรณ ขันทะ บ้านวาวี ชร.-ศกศ.-0072/2558
73 นางสาวทัศนีย์ ลือชา ปอวิทยา ชร.-ศกศ.-0073/2558
74 นางสุมิตตรา ไชยลังการ ปอวิทยา ชร.-ศกศ.-0074/2558
75 นางถนอนศรี ธรรมานุวงศ์ ปอวิทยา ชร.-ศกศ.-0075/2558
76 นางจันทร์เพ็ญ ลือชา ปอวิทยา ชร.-ศกศ.-0076/2558
77 นางสาวณัฐกานต์ แสนใจงาม บ้านห้วยโป่ง ชร.-ศกศ.-0077/2558
78 นางสาวณัฎจิต บุญศรี บ้านห้วยโป่ง ชร.-ศกศ.-0078/2558
79 นางสาวทิพย์วรรณ ลางแขก บ้านห้วยโป่ง ชร.-ศกศ.-0079/2558
80 นายถวิล วงษา บ้านแม่ตะละ ชร.-ศกศ.-0080/2558
81 นางอารีย์ แก้ววงค์ บ้านนางแล ชร.-ศกศ.-0081/2558
82 นางสาวเพ็ญพักตร์ เผือกพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร.-ศกศ.-0082/2558
83 นายศดานนท์ สุริวงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร.-ศกศ.-0083/2558
84 นางสาวเมทินี แซ่ตั้ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร.-ศกศ.-0084/2558
85 นายศักดิ์นรินทร์ ใจมาลัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร.-ศกศ.-0085/2558
86 นางสาวภคพร นำปูนสัก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร.-ศกศ.-0086/2558
87 นางทัศนีย์ คำปา เวียงกาหลงวิทยา ชร.-ศกศ.-0087/2558
88 นางวรรณา สมัครไทย วัดถ้ำปลาวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0088/2558
89 นางประคองจิต ศิริบุญธรรม สันสะลีกวิทยา ชร.-ศกศ.-0089/2558
90 นางโสภา นพวงศ์ สันสะลีกวิทยา ชร.-ศกศ.-0090/2558
91 นางรัตนา ไชยปันดิ สันสะลีกวิทยา ชร.-ศกศ.-0091/2558
92 นางสาวกรพินธุ์ พวงมาลา สันสะลีกวิทยา ชร.-ศกศ.-0092/2558
93 นางกุลนิษฐ์ เงินแท้ บัวสลีวิทยา ชร.-ศกศ.-0093/2558
94 นางทวินันท์ ชูศรีโฉม บ้านน้ำลัด ชร.-ศกศ.-0094/2558
95 นางรานี คำภีระนันท์ ป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ชร.-ศกศ.-0095/2558
96 นางเกษร จินโน บ้านนางแล ชร.-ศกศ.-0096/2558
97 นายสุเทพ ปลอดโปร่ง บ้านร่องห้า ชร.-ศกศ.-0097/2558
98 นางสาวสุกัญญา ศรีธิแก้ว แม่มอญวิทยา ชร.-ศกศ.-0098/2558
99 นางสาวธัญจิรา สินสมบัติ บ้านปางขอน ชร.-ศกศ.-0099/2558
100 นายเฉลิมวุฒิ ชื่นตา บ้านสันกลาง ชร.-ศกศ.-0100/2558
101 นายเนติวิทย์ วิชา บ้านห้วยห้างป่าสา ชร.-ศกศ.-0101/2558
102 นางสาวปทุมทิพย์ บุญยวง บ้านเวียงเดิม ชร.-ศกศ.-0102/2558
103 นางจงรักษ์ ชัยวงค์คำ บ้านหนองบัวแดง ชร.-ศกศ.-0103/2558
104 นางวิไลวรรณ เข็มขาว บ้านห้วยชมภู ชร.-ศกศ.-0104/2558
105 นางนัฏฐนันท์ เตจ๊ะวงค์ บ้านโป่งเกลือ ชร.-ศกศ.-0105/2558
106 นางบุญเยือน ปัญญาตระกูล บ้านห้วยขม ชร.-ศกศ.-0106/2558
107 นางสุปรียา ขวัญคำ อนุบาลเมืองเชียงราย ชร.-ศกศ.-0107/2558
108 นางเฉลิม สิทธิยศ บ้านดอน ชร.-ศกศ.-0108/2558
109 นางยุพาภรณ์ พรหมขัติแก้ว บ้านวาวี ชร.-ศกศ.-0109/2558
110 นางสาวอุไรวรรณ เนืองชมภู อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ชร.-ศกศ.-0110/2558
111 นางทัศนีย์ ไชยสาร อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ชร.-ศกศ.-0111/2558
112 นางเยาวลักษณ์ วงค์เที่ยง บ้านวาวี ชร.-ศกศ.-0112/2558
113 นางสาวพรประภา จันทร์กอง บ้านเวียงกือนา ชร.-ศกศ.-0113/2558
114 นางสาวจุไรรัตน์ รอดรังษี เทศบาล 5 (เด่นห้า) ชร.-ศกศ.-0114/2558
115 นางพรรณี สายหล้า ปอวิทยา ชร.-ศกศ.-0115/2558
116 นางนิพร เขื่อนปัญญา บ้านวาวี ชร.-ศกศ.-0116/2558
117 ซิสเตอร์วิไลพร รักยิ่งงาม บ้านเกื้อกูล ชร.-ศกศ.-0117/2558
118 นางสาวนงนุช รุชนาทร บ้านเกื้อกูล ชร.-ศกศ.-0118/2558
119 นางสาวปลา หน่อโป๊ะกู่ บ้านเกื้อกูล ชร.-ศกศ.-0119/2558
120 นางสาวสุนทรี รักษ์ไพรสกุล บ้านเกื้อกูล ชร.-ศกศ.-0120/2558
121 นายปองคุณ รชตธันยพร บ้านเกื้อกูล ชร.-ศกศ.-0121/2558
122 นายจิรศักดิ์ ผ่องเกษม บ้านเกื้อกูล ชร.-ศกศ.-0122/2558
123 นางศศิวิมล ไชยชนะ ห้วยพลูพิทยา ชร.-ศกศ.-0123/2558
124 นางสาวดารารัตน์ นวลใย ห้วยพลูพิทยา ชร.-ศกศ.-0124/2558
125 นางสาวจรรยา แก้วกุลา บ้านห้วยน้ำเย็น ชร.-ศกศ.-0125/2558
126 นางสาวมาลี หยกสังข์ บ้านห้วยน้ำเย็น ชร.-ศกศ.-0126/2558
127 นางนิรมล ปิ่นทอง แม่จันวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0127/2558
128 นางสาวฉวีวรรณ คำปัน แม่จันวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0128/2558
129 นางสาวจินตนา เพียรอดวงษ์ เชียงรายปัญญานุกูล ชร.-ศกศ.-0129/2558
130 นายเอกชัย อ้ายม่าน แม่จันวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0130/2558
131 นางภัทรณิษฐ์ ตาวงค์ศรี วัดถ้ำปลาวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0131/2558
132 นางสาววาสนา ชัชวรัตน์ บ้านร่องบัวลอย ชร.-ศกศ.-0132/2558
133 นางสาวกชณิภา มาสิม ผาขวางวิทยา ชร.-ศกศ.-0133/2558
134 นายศิวณัฐ อินถา ผาขวางวิทยา ชร.-ศกศ.-0134/2558
135 นางถนอมขวัญ วงค์แก้ว บ้านดอยงาม ชร.-ศกศ.-0135/2558
136 นางจักร์วิดา ทวีคูณ บ้านหนองบัวผาหม่น ชร.-ศกศ.-0136/2558
137 นางวิไลวรรณ หล้าเชียงของ บ้านดงป่าเหมี้ยง ชร.-ศกศ.-0137/2558
138 นางวันธนา วิชัยนะ บ้านดงป่าเหมี้ยง ชร.-ศกศ.-0138/2558
139 นางสิริวัชญา จันทะคุณ วัดถ้ำปลาวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0139/2558
140 นางปริญญา จันทะคุณ วัดถ้ำปลาวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0140/2558
141 นางกนกวรรณ มโนสร้อย วัดถ้ำปลาวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0141/2558
142 นางสาวดรรชนี เสาร์ดี วัดถ้ำปลาวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0142/2558
143 นางสาวบัวผัด เสียเหวย วัดถ้ำปลาวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0143/2558
144 นางจุฑามาศ เวียงคำ บ้านปงเคียน ชร.-ศกศ.-0144/2558
145 นายบุญธรรม ไชยวรรณ เฟื่องฟ้าวิทยา ชร.-ศกศ.-0145/2558
146 นายวรุตม์ พาคำ เฟื่องฟ้าวิทยา ชร.-ศกศ.-0146/2558
147 นางบารยิน วุฒิปัญญา การศึกษาคนตาบอดแม่สาย ชร.-ศกศ.-0147/2558
148 นางสาวละอองดาว กวางเดินดง การศึกษาคนตาบอดแม่สาย ชร.-ศกศ.-0148/2558
149 นางสาวสาลินี ศรีเรืองเดช การศึกษาคนตาบอดแม่สาย ชร.-ศกศ.-0149/2558
150 นางสาวเบ็ญจมาศ ต๊ะทา การศึกษาคนตาบอดแม่สาย ชร.-ศกศ.-0150/2558
151 นางสาวอุมาวรรณ ชัยชนะ เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) ชร.-ศกศ.-0151/2558
152 นางสาวสยุมพร ปิวมิตร เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) ชร.-ศกศ.-0152/2558
153 นางภาวิณี แก้วแสงอินทร์ ขุนตาลวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0153/2558
154 นางสาวพัชราพร คำทา ริมวัง 1 ชร.-ศกศ.-0154/2558
155 นางดวงฤทัย จินดาหลวง บ้านป่ายางมน ชร.-ศกศ.-0155/2558
156 นางสาวไพรินทร์ อินต๊ะวงค์ วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0156/2558
157 นางสาวรุ่งรัตน์ ศรีจม วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0157/2558
158 นางสาวดวงพร วงค์หล้า บ้านวาวี ชร.-ศกศ.-0158/2558
159 นางจินตนา พะยอม อนุบาลดงมหาวัน ชร.-ศกศ.-0159/2558
160 นายเจน บุญมี บ้านชัยพฤกษ์ ชร.-ศกศ.-0160/2558
161 นางยุพิน เตมิยะ บ้านโป่งน้ำร้อน ชร.-ศกศ.-0161/2558
162 นางจุฬารัตน์ สุขทวี อนุบาลหัวฝาย ชร.-ศกศ.-0162/2558
163 นางปราณี อินสวรรค์ ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ชร.-ศกศ.-0163/2558
164 นายโยธิน แก้วก๋า ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ชร.-ศกศ.-0164/2558
165 นางวราพร ยศหนัก บ้านดงมะดะ ชร.-ศกศ.-0165/2558
166 นายทนงค์ นงค์ยา ขุนตาลวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0166/2558
167 นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์ ขุนตาลวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0167/2558
168 นางสาวกาญจนา ยะตั๋น ขุนตาลวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0168/2558
169 นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ขุนตาลวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0169/2558
170 นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักดี ขุนตาลวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0170/2558
171 นายทวีวัฒน์ เหล่าภักดี ขุนตาลวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0171/2558
172 นายพิสมัย ชวริกรานต์ เวียงเชียงรุ้งวิทยา ชร.-ศกศ.-0172/2558
173 นางอรอมล แก้วมหาคุณ ขุนตาลวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0173/2558
174 นางลำดวน มโนชัย ขุนตาลวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0174/2558
175 นายเชิดชู ถุงปัญญา ขุนตาลวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0175/2558
176 นางสาวสะติม คำมา ขุนตาลวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0176/2558
177 นายยศพนธ์ กันเสน อนุบาลหัวฝาย ชร.-ศกศ.-0177/2558
178 นางสาวปิติพร สุวรรณพิศุทธิ์ เวียงห้าววิทยา ชร.-ศกศ.-0178/2558
179 นางพรรณพิราช มทมา ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ชร.-ศกศ.-0179/2558
180 นายสุริยัน สุภาคำ บ้านสัน ชร.-ศกศ.-0180/2558
181 นางสายสมร คำบุญเรือง บ้านแม่กรณ์ ชร.-ศกศ.-0181/2558
182 นายณรงค์ ดารารัตน์ วัดถ้ำปลาวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0182/2558
183 นายพิษณุ พิงสมปาน วัดถ้ำปลาวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0183/2558
184 นางวันเพ็ญ มูลเมืองคำ วัดถ้ำปลาวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0184/2558
185 นางสาวนงนุช ฟองแก้ว สันติวิทยา ชร.-ศกศ.-0185/2558
186 นางอาทิตยา สมิธ สันติวิทยา ชร.-ศกศ.-0186/2558
187 นายหาญ เสนนะ เวียงชัยวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0187/2558
188 นางกัลยา มั่นคง บุญเรืองวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0188/2558
189 นายดุสิต คฤหานนท์ บ้านห้วยม่วง ชร.-ศกศ.-0189/2558
190 นางกาญจนา ขันแก้ว บ้านห้วยม่วง ชร.-ศกศ.-0190/2558
191 นายกฤษดา ชินะใจ บ้านห้วยโป่ง ชร.-ศกศ.-0191/2558
192 นางลดาวัลย์ ไชยวงค์ บ้านโป่งน้ำตก ชร.-ศกศ.-0192/2558
193 นางฉัตรฤดี มีจริง บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ชร.-ศกศ.-0193/2558
194 นางสาวธิดารัตน์ ใจนวล บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ชร.-ศกศ.-0194/2558
195 นายณัฐพล อินถานา บ้านร่องหวาย ชร.-ศกศ.-0195/2558
196 นางอัญชลี หาญกล้า บ้านปงเคียน ชร.-ศกศ.-0196/2558
197 นางปรียธิดา ม่วงโกสัย บ้านดอยฮาง ชร.-ศกศ.-0197/2558
198 นางปริศนา แสนป้อ วัดถ้ำปลาวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0198/2558
199 นางสาวพิลาวัลย์ จันทร์กอง วัดถ้ำปลาวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0199/2558
200 นางพัชราภรณ์ อิมอมรพงค์ วัดถ้ำปลาวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0200/2558
201 นางสาวลลนา บุญญาอารักษ์ วัดถ้ำปลาวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0201/2558
202 นางสาวจำลองลักษณ์ มามูล เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) ชร.-ศกศ.-0202/2558
203 นางสาวจริยา ไชยเลิศ เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) ชร.-ศกศ.-0203/2558
204 นางวิภานันท์ โพธิ์ทิพย์ วัดถ้ำปลาวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0204/2558
205 นางวิไลวรรณ วันรส โป่งแพร่วิทยา ชร.-ศกศ.-0205/2558
206 นางอรอนงค์ จอมแปง วัดถ้ำปลาวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0206/2558
207 นางเสงี่ยม ไพฑูรย์ บ้านเวียงเดิม ชร.-ศกศ.-0207/2558
208 นายธนบูรย์ ธิดา ขุนตาลวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0208/2558
209 นายสันติพงษ์ กันทะ ขุนตาลวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0209/2558
210 นายนพดล ยิ่งรักชัย ขุนตาลวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0210/2558
211 นายสุเทพ จรเอ้กา ขุนตาลวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0211/2558
212 นางวรีย์พร ธิหมื่น บ้านห้วยโป่ง ชร.-ศกศ.-0212/2558
213 นางตรีนุช สมแก้ว ขุนตาลวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0213/2558
214 นายสมบัติ สมแก้ว ขุนตาลวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0214/2558
215 นางสุรางรัตน์ ลำธารทอง วัดถ้ำปลาวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0215/2558
216 นางพรรณี มามาตร์ วัดถ้ำปลาวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0216/2558
217 นายมณเฑียร มามาตร์ วัดถ้ำปลาวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0217/2558
218 นางกิตติมาพร อภิญญาวิวัฒน์ ดอยลานพิทยา ชร.-ศกศ.-0218/2558
219 นายธนัสชา สาระไชย บ้านฝั่งตื้น ชร.-ศกศ.-0219/2558
220 นางสาวฤทัยรัตน์ ไวยะกา บ้านโล๊ะป่าตุ้ม ชร.-ศกศ.-0220/2558
221 นายอิ่นคำ ศตกาญจน์ บุญเรืองวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0221/2558
222 นางสาวอรทัย ศิริลักษณ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร.-ศกศ.-0222/2558
223 นางสาวนวภรณ์ เงินคำคง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร.-ศกศ.-0223/2558
224 นางสาววรรณศิริ ขันคำ บ้านปางขอน ชร.-ศกศ.-0224/2558
225 นางรำพึง นิที ห้วยส้านยาววิทยา ชร.-ศกศ.-0225/2558
226 นางสาวติรวดี งามทรง วัดถ้ำปลาวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0226/2558
227 นางสาวนันทะรัตน์ จีนา บ้านห้วยมะซาง ชร.-ศกศ.-0227/2558
228 นางอติตาภรณ์ จันทะรส เวียงแก้ววิทยา ชร.-ศกศ.-0228/2558
229 นางสาวธัญพันธ์ สุขประเสริฐ เชียงรายปัญญานุกูล ชร.-ศกศ.-0229/2558
230 นางสาวปวริศา ศิริตัน เชียงรายปัญญานุกูล ชร.-ศกศ.-0230/2558
231 นางสาวศิริลักษณ์ ศิริวงศ์ เชียงรายปัญญานุกูล ชร.-ศกศ.-0231/2558
232 นางสาวอรพรรณ กันชัย เชียงรายปัญญานุกูล ชร.-ศกศ.-0232/2558
233 นางสาวอัณณ์ชญา หล้าจันทร์ เชียงรายปัญญานุกูล ชร.-ศกศ.-0233/2558
234 นางประภาพร ทุ่งภักดี บ้านผาเสริฐ ชร.-ศกศ.-0234/2558
235 นางอรุณวรรณ ปัญญาบุญ บ้านโป่งนาคำ ชร.-ศกศ.-0235/2558
236 นางแสนเพียร กันทา บ้วสลีวิทยา ชร.-ศกศ.-0236/2558
237 นางสาววงเดือน ไชยชมภู ผาขวางวิทยา ชร.-ศกศ.-0237/2558
238 นางอัมภา วรศาสตร์ศิลป์ เวียงแก้ววิทยา ชร.-ศกศ.-0238/2558
239 นางเบญจวรรณ รินนายรักษ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร.-ศกศ.-0239/2558
240 นางสาวชนิกานต์ ศรีมูล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร.-ศกศ.-0240/2558
241 นางสาวณัฎฐ์วิภา สมพะวงศ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร.-ศกศ.-0241/2558
242 นางสาวจิดาภา สาริวงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร.-ศกศ.-0242/2558
243 นางศรีสมร ใจผูก บ้านทุ่งหลวง ชร.-ศกศ.-0243/2558
244 นายศุภชัย วงษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร.-ศกศ.-0244/2558
245 นายพรชัย โปธา บ้านจอเจริญ ชร.-ศกศ.-0245/2558
246 นางอรุณี ใหม่วงค์ ห้วยเจริญวิทยา ชร.-ศกศ.-0246/2558
247 นางสาวณัฐพร หน่อแก้ว บ้านทุ่งหลวง ชร.-ศกศ.-0247/2558
248 นางชลิตา สมุดความ บ้านสันต้นขาม ชร.-ศกศ.-0248/2558
249 นางสาวธนิชา อินสอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร.-ศกศ.-0249/2558
250 นางสุพิน ขันตี เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0250/2558
251 นางสนธยา จันต๊ะคาด เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0251/2558
252 นางนิภาพร ธรรมธิ เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0252/2558
253 นางสาวปาณิสรา สำเนียงเย็น เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0253/2558
254 นางสาวนิการักษ์ คำมา เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0254/2558
255 นายเข้ม ชอบกิตติ์วรกุล เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0255/2558
256 นางรัตดา ปันทราช เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0256/2558
257 นายไพฑูรย์ ปันทราช เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0257/2558
258 นายทับ บางโป่ง เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0258/2558
259 นางจินตนา เรืองแจ่มแจ้ง เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0259/2558
260 นางวารุณี เพ็ชรสุวรรณ เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0260/2558
261 นางรัชนก เพียรจริง เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0261/2558
262 นางสาวรังสิมา ใจวงค์ เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0262/2558
263 นายภิรายุ วิวัฒนสถิต เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0263/2558
264 นางอัญชรี ไชยสถิตวานิช เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0264/2558
265 นายสอาด จันต๊ะคาด เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0265/2558
266 นางสาวแสงหล้า คำหมั้น เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0266/2558
267 นายวัชรินทร์ อุดมพล เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0267/2558
268 นางสุนันทา สมศรี เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0268/2558
269 นายถวิพงษ์ ก้อนคำ เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0269/2558
270 นางอาริยา จิตรมิตร เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0270/2558
271 นางเสาวณีย์ ศรีธินนท์ เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0271/2558
272 นายสุชิน สีหา เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0272/2558
273 นางสาวปราณี วงศ์ชัย เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0273/2558
274 นางสาวกัลยา อินเรือง เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0274/2558
275 นายวสันต์ สรรพสุข เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0275/2558
276 นายอัษฎากรณ์ เพชรสุวรรณ์ เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0276/2558
277 นายจักรพงษ์ ดั้นเมฆ เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0277/2558
278 นายจักรชัย พวงน้อย เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0278/2558
279 นางสาวเทียมจันทร์ ดำเนินนิรันดร์ เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0279/2558
280 นางสาวภัทร์ธิชวี ปินใจ เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0280/2558
281 นายกิตติศักดิ์ กาละวงค์ เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0281/2558
282 นางสาวสุกัญญา วงศ์ชัย เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0282/2558
283 นายปฏิเวช อินทร์โต เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0283/2558
284 นางลำคอง เหลี่ยมวัฒนา เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0284/2558
285 นางนวลละออ วาสเอื้อยวงค์ เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0285/2558
286 นางณัฐกานต์ ทาเอ้ย เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0286/2558
287 นางรุจิรา ดาราสว่าง เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0287/2558
288 นายสมชาติ บุญเลิศอนันต์ เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0288/2558
289 นางสาวขวัญเรือน ชูศรีโฉม เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0289/2558
290 นางกาบจันทร์ จุมปา เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0290/2558
291 ว่าที่ ร.ต.วริทธิ์ อนันตสิทธิพงศ์ เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0291/2558
292 นางสาวพรรณี จันต๊ะอินทร์ เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0292/2558
293 นายศรัญญู ศรีสุข เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0293/2558
294 นายอธิวัฒน์ ชินายศ เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0294/2558
295 นายสงกรานต์ ใจหาญ เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0295/2558
296 นางสาวพิชญนันท์ วัฒนจารุรัศมิ์ บุญเรืองวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0296/2558
297 นางสาววราพร บุญมี ห้วยซ้อวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0297/2558
298 นางอภิญญา ยอดเชียงคำ แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0298/2558
299 นางสุดา นันไชยวงศ์ แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0299/2558
300 นายถกลเกียรติ กุมกัน บุญเรืองวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0300/2558
301 นายธีรศักดิ์ ดวงสุข บุญเรืองวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0301/2558
302 ว่าที่ร้อยตรีทินกร แก้วประทุม ห้วยซ้อวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0302/2558
303 นายสงกรานต์ อินสวรรค์ ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ชร.-ศกศ.-0303/2558
304 ว่าที่ร้อยตรีสุทธิ ทองคำ นครวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0304/2558
305 นางอโณทัย ทักษิณเจนกิจ นครวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0305/2558
306 นายพายุ ศรีวงค์ นครวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0306/2558
307 นายวัลลภ สมวรรณ์ นครวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0307/2558
308 นางสุรีย์ภรณ์ ศรีคำ นครวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0308/2558
309 นายสุเมธ ชาญวัฒนา นครวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0309/2558
310 นางสายทอง ธนสิทธิ์ นครวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0310/2558
311 นางสาวพรรณิภา ยะตา นครวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0311/2558
312 นายกำธร ตันมาละ นครวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0312/2558
313 นางศรีรัตน์ ตันมาละ นครวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0313/2558
314 นายศุภวัจน์ พรมตัน นครวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0314/2558
315 นางสาวชมัยพร ชุสุภาวดี นครวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0315/2558
316 นางสาวกนิษฐา รินกาศ นครวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0316/2558
317 นายชัยสิทธิ์ จันตาโลก นครวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0317/2558
318 นายไกรลาศ ประเสริฐสังข์ นครวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0318/2558
319 นางสาวปรัชณา ยาวิชัย นครวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0319/2558
320 นายสังวร บัวอินทร์ นครวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0320/2558
321 นางปุณญาภรณ์ แสงจันทร์ นครวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0321/2558
322 นางกัญญาณัฐ คีลาวงค์ นครวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0322/2558
323 นางภคมน เพ็ชรรัตน์ นครวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0323/2558
324 นายชัยณรงค์ เจริญสุข นครวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0324/2558
325 นายวิโรจน์ ทองดีโลก นครวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0325/2558
326 นายณรงค์ศักดิ์ ปัญญาโส นครวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0326/2558
ที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน เลขที่ผู้ดำเนินการคัดกรอง
1 นางสาวสุภา เชื้อเมืองพาน อนุบาลเชียงราย ชร.-ศกศ.-0001/2557
2 นางสาววรากร ชินะกูล อนุบาลเชียงราย ชร.-ศกศ.-0002/2557
3 นางสาวกรวรรณ กันทะวรรณ์ อนุบาลเชียงราย ชร.-ศกศ.-0003/2557
4 นางสาวสุนิสา คำสมุทร อนุบาลเชียงราย ชร.-ศกศ.-0004/2557
5 นางธัญภิกา อินทจักร อนุบาลเชียงราย ชร.-ศกศ.-0005/2557
6 นางสาวสุพัตรา คำจ้อย บ้านหนองหม้อ ชร.-ศกศ.-0006/2557
7 นางอารีย์ พรมแก้ว บ้านโป่งน้ำร้อน ชร.-ศกศ.-0007/2557
8 นายรัชชานนท์ อภิภูลทรัพย์ บ้านโป่งน้ำร้อน ชร.-ศกศ.-0008/2557
9 นางนิตยา มณีคำ บ้านแม่กรณ์ ชร.-ศกศ.-0009/2557
10 นางพัชณี ลาอุ่น อนุบาลดงมหาวัน ชร.-ศกศ.-0010/2557
11 นายสมร หนองผือ อนุบาลดงมหาวัน ชร.-ศกศ.-0011/2557
12 นางสาววรรณภา ทาฤทธิ์ อนุบาลเวียงชัย ชร.-ศกศ.-0012/2557
13 นางสาววชิรภรณ์ วงค์สาระภี บ้านเมืองชุม ชร.-ศกศ.-0013/2557
14 นางศิลปี ธำรงอัตนาถ บ้านเมืองชุม ชร.-ศกศ.-0014/2557
15 นางพุ่มพวง ภาษิตวิไลธรรม บ้านเมืองชุม ชร.-ศกศ.-0015/2557
16 นางรยากร นาสมทรง บ้านเมืองชุม ชร.-ศกศ.-0016/2557
17 นางสาวณิชานันทน์ กองมา บ้านป่าอ้อดอนชัย ชร.-ศกศ.-0017/2557
18 นายดำรงค์ วงค์สถิตย์ บ้านป่าอ้อดอนชัย ชร.-ศกศ.-0018/2557
19 นางสาวญาณิศา สิทธิประเสริฐ บ้านรวมมิตร ชร.-ศกศ.-0019/2557
20 นางสาวจิรภิญญา มะธุรส เวียงแก้ววิทยา ชร.-ศกศ.-0020/2557
21 นางสาวสิริรัตน์ มโนมูล อนุบาลหัวฝาย ชร.-ศกศ.-0021/2557
22 นางสาววิลาวัณย์ แซ่พร่าน บ้านห้วยแม่เลี่ยม ชร.-ศกศ.-0022/2557
23 นางไพเราะ อัศพันธุ์ อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ชร.-ศกศ.-0023/2557
24 นางสาวพิมพ์ทอง สมบูรณ์ใจ บ้านท่าสาย ชร.-ศกศ.-0024/2557
25 นางสาวปฐมา หล้าพระบาง บ้านขัวแคร่ ชร.-ศกศ.-0025/2557
26 นางชลิตตา สมุดความ บ้านสันต้นขาม ชร.-ศกศ.-0026/2557
27 นางสาวนันทวัน ปั๋นเป็ง บ้านสันต้นขาม ชร.-ศกศ.-0027/2557
28 นางอนุรักษ์ นนท์พิพัฒน์ บ้านนางแลใน ชร.-ศกศ.-0028/2557
29 นางผกาทิพย์ นพวงค์ บ้านร่องปลาขาว ชร.-ศกศ.-0029/2557
30 นางสร้อยวลา ศรีรัตน์ บ้านร่องปลาขาว ชร.-ศกศ.-0030/2557
31 นางสมพร ทองสุข บ้านหัวดอย ชร.-ศกศ.-0031/2557
32 นางจุฑาณี บั้งเงิน บ้านหัวดอย ชร.-ศกศ.-0032/2557
33 นายวัลลภ รู้ยาม บ้านหัวดอย ชร.-ศกศ.-0033/2557
34 นางสาวจิตพร เชตะวัน บ้านปางขอน ชร.-ศกศ.-0034/2557
35 นางสาวชนัญชิดา บุดดี บ้านปางขอน ชร.-ศกศ.-0035/2557
36 นายไพโรจน์ กำแพงคำ บ้านผาลั้ง ชร.-ศกศ.-0036/2557
37 นายอุดม เทพวงค์ ผาขวางวิทยา ชร.-ศกศ.-0037/2557
38 นางสาววรดา ล้านกันทา ผาขวางวิทยา ชร.-ศกศ.-0038/2557
39 นายไชยวุฒิ มาไว วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0039/2557
40 นางสาววาสนา สดใส วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0040/2557
41 นางสาวมะลิวัลย์ เขื่อนปัญญา วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0041/2557
42 นายพินิจ ตาจีน วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0042/2557
43 นางณัชชา อินทร วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0043/2557
44 นางสาวสุรีย์ ศรีเลาว์ วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0044/2557
45 นางสาววัฒนา สุจาดึก วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0045/2557
46 นางสาวนภาพร รอบสถิตคีรี วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0046/2557
47 นายศิรวัฒน์ สอนนนท์ฐีกูล วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0047/2557
48 นางสาวสุกัญญา ผกาภิวัฒน์ วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0048/2557
49 นางสาวสุรีย์พร กันทากาศ วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0049/2557
50 นางสุพัจฉรี กานคำ วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0050/2557
51 นายเจริญ เขวาลำธาร วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0051/2557
52 นายโต้ง หน่อแก้ว วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0052/2557
53 นายกฤษฎาวุฒิ สะสมทรัพย์ วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0053/2557
54 นางสาววลัยภรณ์ ต๊ะติ๊บ วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0054/2557
55 นายเรวัตร์ สุเมธามังการ วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0055/2557
56 นายภาคภูมิ มณีวรรณ วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0056/2557
57 นายวุฒิไกร ยาเขต วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0057/2557
58 นางสาวสุพรรณี เปรี่ยววิญญา วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0058/2557
59 นางสาวชลิตา คำมูล วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0059/2557
60 นางสาวณิชนันทน์ กันทะลา วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0060/2557
61 นางสาวภาวินี ทิพวรรณ์ วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0061/2557
62 นายวชิรปรีชา ปาลี วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0062/2557
63 นายโพธิ์ทอง ปริมิตร วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0063/2557
64 นางสุพรรณี ถูกจิตร วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0064/2557
65 นางสาวสินีรัตน์ พันธ์วิไล วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0065/2557
66 นายเทวิน ณ สุวรรณ วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0066/2557
67 นายนัทนันท์ ซอนคำ วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0067/2557
68 นางสาวนุสรา ทองดี วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0068/2557
69 นางสาวศรันย์พร จอมมงคล วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0069/2557
70 นายพิพัฒน์ สรรพสุข วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0070/2557
71 นายกฤษนุ ก้อสละ วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0071/2557
72 นางสาวทิพย์สุคนธ์ ชื่นสว่าง วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0072/2557
73 นางสาวเอี่ยมฤทัย จวบประสพ วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0073/2557
74 นางวรัญญา มณีฉาย วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0074/2557
75 นางสาวอุบลรัตน์ สักแกแก้ว วาวีวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0075/2557
76 นายสมบูรณ์ ชุมมงคล บ้านปงเคียน ชร.-ศกศ.-0076/2557
77 นายธนัตอัฑฒ์ วิทิยถ บ้านปงเคียน ชร.-ศกศ.-0077/2557
78 นางยุพิน คำยอด บ้านปงเคียน ชร.-ศกศ.-0078/2557
79 นางกรรณิการ สุภาษิต บ้านเมืองชุม ชร.-ศกศ.-0079/2557
80 นางอัญชลี ทองสุข บ้านเมืองชุม ชร.-ศกศ.-0080/2557
81 นางรงค์มณีย์ ศรีคำม้วน บ้านนางแลใน ชร.-ศกศ.-0081/2557
82 นางสาวกุลทรัพย์ สุริยะ บ้านนางแลใน ชร.-ศกศ.-0082/2557
83 นายธิติพัทธ์ กิจสกลกาญจน์ บ้านป่าก๊อ ชร.-ศกศ.-0083/2557
84 นายนัฐพงษ์ ต้าวแก้ว บ้านโป่งฮึ้ง ชร.-ศกศ.-0084/2557
85 นางรุ่งฤดี มโนใจ อนุบาลเชียงราย ชร.-ศกศ.-0085/2557
86 นางสุภัสสรา ทนันชัย อนุบาลเชียงราย ชร.-ศกศ.-0086/2557
87 นางสาววณิชญา บุดดี อนุบาลเชียงราย ชร.-ศกศ.-0087/2557
88 นายภูบรินทร์ คล่องแคล่ว บ้านดู่(ครุราษฎร์สงเคราะห์) ชร.-ศกศ.-0088/2557
89 นางสาวธัญลักษณ์ กลิ่นหอม ผาขวางวิทยา ชร.-ศกศ.-0089/2557
90 นางสาววาทิณีย์ มะณี ผาขวางวิทยา ชร.-ศกศ.-0090/2557
91 นายธณัฐพัชรพงษ์ ประวิตรกูล บ้านบ่อทอง ชร.-ศกศ.-0091/2557
92 นางนงนุช ไชยวังผา บ้านห้วยขม ชร.-ศกศ.-0092/2557
93 นางสาวอัจฉราพร กันทะลา บ้านเวียงกลาง ชร.-ศกศ.-0093/2557
94 นายชุติวัติ ท้าวสุวรรณกุล ดอยเวียงผาพิทยา ชร.-ศกศ.-0094/2557
95 นางสาวนพรัตน์ เชื้อเมืองพาน ดอยเวียงผาพิทยา ชร.-ศกศ.-0095/2557
96 นางสาวจารุวรรณ ชูศรีวาสน์ ดอยเวียงผาพิทยา ชร.-ศกศ.-0096/2557
97 นางศุภลักษณ์ มโนใจ ดอยเวียงผาพิทยา ชร.-ศกศ.-0097/2557
98 นางสุวรรณี ใจซื่อ ดอยเวียงผาพิทยา ชร.-ศกศ.-0098/2557
99 นางเกวลี เต็งรัตน์ล้อม ดอยเวียงผาพิทยา ชร.-ศกศ.-0099/2557
100 นายสุริยัน สันจันตา ดอยเวียงผาพิทยา ชร.-ศกศ.-0100/2557
101 นางสาวอัจฉราพร ดอนไชย ดอยเวียงผาพิทยา ชร.-ศกศ.-0101/2557
102 นางสาวพัชรา อยู่แจ่ม ดอยเวียงผาพิทยา ชร.-ศกศ.-0102/2557
103 นางสาวดารณี แสงแก้ว บ้านแม่เจดีย์ ชร.-ศกศ.-0103/2557
104 นางขจรศรี ปาต๊ะ บ้านแม่เจดีย์ ชร.-ศกศ.-0104/2557
105 นางสาวพิมพร ปาณะที บ้านห้วยม่วง ชร.-ศกศ.-0105/2557
106 นางสาวรัตนา คำแสน โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ ชร.-ศกศ.-0106/2557
107 นายนรพัทธ์ กล้าณรงค์ โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ ชร.-ศกศ.-0107/2557
108 นางสาวธัญรดา แสนอินทร์ โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ ชร.-ศกศ.-0108/2557
109 นางสาวเบญจวรรณ บัวบาน โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ ชร.-ศกศ.-0109/2557
110 นายภวิศวร์ศักดิ์ อภิวงค์ โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ ชร.-ศกศ.-0110/2557
111 นางสาวเบญจวัลย์ จันปนหาร โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ ชร.-ศกศ.-0111/2557
112 นางสาวรัชนู จันทะมา โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ ชร.-ศกศ.-0112/2557
113 นางสุวิมล อินทร์ชัย โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ ชร.-ศกศ.-0113/2557
114 นายอดิศักดิ์ ศรีอ่อน โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ ชร.-ศกศ.-0114/2557
115 นางสาวสุภาพร เอี้ยงเจียม โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ ชร.-ศกศ.-0115/2557
116 สิบโทรัฐกานท์ จางคพิเชียร โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ ชร.-ศกศ.-0116/2557
117 นายสยมภู ขำทอง โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ ชร.-ศกศ.-0117/2557
118 นางสาวปิยะพร ติมู โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ ชร.-ศกศ.-0118/2557
119 นายคมสัน คำจ้อย โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ ชร.-ศกศ.-0119/2557
120 นางสาวณัฐกฤตา นารส โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ ชร.-ศกศ.-0120/2557
121 นางสาวเกื้อหทัย กาชัย โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ ชร.-ศกศ.-0121/2557
122 นางสาวอิงทราย สุภาพธรรม โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ ชร.-ศกศ.-0122/2557
123 นางสาวดารณี คุณาสวัสดิ์ บ้านเมืองน้อยฯ ชร.-ศกศ.-0123/2557
124 นางสาวณัฐกฤตา นรชาญ บ้านเมืองน้อยฯ ชร.-ศกศ.-0124/2557
125 นายรัตนโชติ สิงห์แก้ว บ้านเมืองน้อยฯ ชร.-ศกศ.-0125/2557
126 นายมานพ บุญมา บ้านเมืองน้อยฯ ชร.-ศกศ.-0126/2557
127 นางเกศรินทร์ บุญมา บ้านเมืองน้อยฯ ชร.-ศกศ.-0127/2557
128 นางจุฬาพร ไชยรังษี ปูแกงฯ ชร.-ศกศ.-0128/2557
129 นางจันทร์ทา สีสัน ปูแกงฯ ชร.-ศกศ.-0129/2557
130 นางภาริวรรณ์ ครินชัย ปูแกงฯ ชร.-ศกศ.-0130/2557
131 นางสาวรุ่งธิดา น่ารัก อนุบาลเวียงป่าเป้า ชร.-ศกศ.-0131/2557
132 นางนันธิดา ละขะไพ อนุบาลเวียงป่าเป้า ชร.-ศกศ.-0132/2557
133 นางสาวทิพย์วรรณ แซ่ต้น อนุบาลเวียงป่าเป้า ชร.-ศกศ.-0133/2557
134 นายทรงวุฑฒิ ทาอุปรงค์ อนุบาลเวียงป่าเป้า ชร.-ศกศ.-0134/2557
135 นายณัฐวุฒิ มากสุข อนุบาลเวียงป่าเป้า ชร.-ศกศ.-0135/2557
136 นางพรทิวา ภัทรพาณิชย์กุล อนุบาลเวียงป่าเป้า ชร.-ศกศ.-0136/2557
137 นายชัยยุทธ มอญสร้อย อนุบาลเวียงป่าเป้า ชร.-ศกศ.-0137/2557
138 นายกรณพัฒน์ ทิพย์อุโมงค์ อนุบาลเวียงป่าเป้า ชร.-ศกศ.-0138/2557
139 นางปุณยาพร พีรวัศศรุต อนุบาลเวียงป่าเป้า ชร.-ศกศ.-0139/2557
140 นางสาวปิยรัตน์ มณีรัตน์ อนุบาลเวียงป่าเป้า ชร.-ศกศ.-0140/2557
141 นางสติมา สุกรินทร์ บ้านม่วงคำ ชร.-ศกศ.-0141/2557
142 นางปิยธิดา บุนนาค โป่งแพร่วิทยา ชร.-ศกศ.-0142/2557
143 นางจันทร์เพ็ญ แก้วก๋า โป่งแพร่วิทยา ชร.-ศกศ.-0143/2557
144 นางสาวจารุมาศ พรมสุวรรณ์ โป่งแพร่วิทยา ชร.-ศกศ.-0144/2557
145 นายเมธี นันต๊ะรัตน์ โป่งแพร่วิทยา ชร.-ศกศ.-0145/2557
146 นายทศพล กิตต๊ะ โป่งแพร่วิทยา ชร.-ศกศ.-0146/2557
147 นางมาลัย โพธิญาณ โป่งแพร่วิทยา ชร.-ศกศ.-0147/2557
148 นางพรพนา ปัญญา ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ชร.-ศกศ.-0148/2557
149 นางนารีรัตน์ ศรีปัญญา ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ชร.-ศกศ.-0149/2557
150 นางสาวพรรณี วันชัย บ้านดงมะดะ ชร.-ศกศ.-0150/2557
151 นางเสาวนีย์ มีสุข สันหนองควาย ชร.-ศกศ.-0151/2557
152 นางสาววรสา กาวิทู โป่งน้ำร้อนวิทยา ชร.-ศกศ.-0152/2557
153 นางสาวเกศินี จิตรพันธ์ ปางอ่ายห้วยชมภู ชร.-ศกศ.-0153/2557
154 นายเจษฎา ถาเป็ง พญาไพรไตรมิตร ชร.-ศกศ.-0154/2557
155 นางสาวชญาภา เขียวใหญ่ พญาไพรไตรมิตร ชร.-ศกศ.-0155/2557
156 นางพณารัตน์ สุตันคำ พญาไพรไตรมิตร ชร.-ศกศ.-0156/2557
157 นางสาวกวิตา กตะศิลา พญาไพรไตรมิตร ชร.-ศกศ.-0157/2557
158 นางสาวยุวธิดา สุพัชชา พญาไพรไตรมิตร ชร.-ศกศ.-0158/2557
159 นางทรรศนีย์ ต่างเพ็ชร บ้านร่องแช่ ชร.-ศกศ.-0159/2557
160 นายชวน เพชราช บ้านร่องแช่ ชร.-ศกศ.-0160/2557
161 นางสาวสุภาวดี ประสมทรัพย์ บ้านเมืองกาญจน์ ชร.-ศกศ.-0161/2557
162 นางวิชชุตา จุมปู บ้านเมืองกาญจน์ ชร.-ศกศ.-0162/2557
163 นางเกศสุดา ไถงตระกูล บ้านเมืองกาญจน์ ชร.-ศกศ.-0163/2557
164 นางวรินดา ไชยแก้ว บ้านเมืองกาญจน์ ชร.-ศกศ.-0164/2557
165 นางสาวสาริกา ธรรมรักษา บ้านเมืองกาญจน์ ชร.-ศกศ.-0165/2557
166 นางวาสิณี ยอดแก้ว บ้านเมืองกาญจน์ ชร.-ศกศ.-0166/2557
167 นางนงลักษณ์ ณ น่าน บ้านห้วยไคร้ ชร.-ศกศ.-0167/2557
168 นางจิรพรรณ เจริญกุล บ้านห้วยไคร้ ชร.-ศกศ.-0168/2557
169 นางยุพิน พรมมา บ้านห้วยไคร้ ชร.-ศกศ.-0169/2557
170 นางสุนทรา ยะมงคล บ้านห้วยไคร้ ชร.-ศกศ.-0170/2557
171 นางยุพิน แก้วเทพ บ้านห้วยไคร้ ชร.-ศกศ.-0171/2557
172 นางสุพิน อินวงศ์วาร บ้านห้วยไคร้ ชร.-ศกศ.-0172/2557
123 นายธนากร วิชา บ้านห้วยไคร้ ชร.-ศกศ.-0173/2557
174 นางสายชม ไชยศรี บ้านทุ่งงิ้ว ชร.-ศกศ.-0174/2557
175 นางสาวณัชชา แสงสีจันทร์ บ้านสองพี่น้อง ชร.-ศกศ.-0175/2557
176 นางสาวกุมภา หมื่นคำแสน บ้านสองพี่น้อง ชร.-ศกศ.-0176/2557
177 นางสาวดวงมณี บุญวัน ป่าแดดวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0177/2557
178 นางอัมพวา คงภักดี พญาเม็งราย ชร.-ศกศ.-0178/2557
179 นายยุทธนา สาลานันท์ พญาเม็งราย ชร.-ศกศ.-0179/2557
180 นายสิงห์ชาย อิ่นคำ พญาเม็งราย ชร.-ศกศ.-0180/2557
181 นางเพชรอำไพ นวะมะวัฒน์ พญาเม็งราย ชร.-ศกศ.-0181/2557
182 นางปรียา โสทอง พญาเม็งราย ชร.-ศกศ.-0182/2557
183 นางสาวดวงศิริพร ชุมภูชนะภัย พญาเม็งราย ชร.-ศกศ.-0183/2557
184 นางณัฐรภา สุภาอินทร์ เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0184/2557
185 นางสาวฉันทรีย์ สวามิวัศดุ์ เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0185/2557
186 ว่าที่ร้อยตรีวุฒินัย ประชานุเคราะห์ เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0186/2557
187 นายพนม อินต๊ะ เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0187/2557
188 นางสาวกิติยา ชัยเลิศ เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0188/2557
189 นายนรินทร์ ถาคำ เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0189/2557
190 นางสาวอัญชลี พรมลังกา เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0190/2557
191 นางสาวเดือนเพ็ญ ชัยปัญหา เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0191/2557
192 นายคำรณ ลือชา ยางฮอมวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0192/2557
193 นางสาววรนุช ประมวลการ ยางฮอมวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0193/2557
194 นางอำพร เชื้อสอาด เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0194/2557
195 นางประพันธ์ พรวนิชาพงศ์ เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0195/2557
196 นางสาววราภรณ์ สอนปันดิ เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0196/2557
197 นางสาวสาวิตรี ปันทะ เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0197/2557
198 นางสาวสมฤดี สมจิตร เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0198/2557
199 นางสาวธนพร มณีรัตน์ เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0199/2557
200 นายประสิทธิ์ วงศ์งาม เชียงของวิทยาคม ชร.-ศกศ.-0200/2557
201 นางจนันท์พร กุลจรรยานิธิยศ แม่ลาววิทยาคม ชร.-ศกศ.-0201/2557
202 นายปุณณวิช เทพสุรินทร์ บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0202/2557
203 นางจงกลณี จันธิมา บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0203/2557
204 นายจิระเกียรติ พรานเนื้อ บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0204/2557
205 นางรัชนีย์วรรณ์ ตติยนันตกุล บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0205/2557
206 นางสาวชนัญธิดา มณีสาร บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0206/2557
207 นางพรรณี ติ๊บพรม บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0207/2557
208 นางเพ็ญศรี ฉัตรวิลาวัณย์ บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0208/2557
209 นางพวงประภา ออนสา บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0209/2557
210 นางกิตติมา จันต๊ะคาด บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0210/2557
211 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิตติญา ขรรค์ชัย บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0211/2557
212 นางสาวสวรรณ์ญา สุวรรณฤทธิ์ บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0212/2557
213 นางรวิสรา ปัญญาพฤกษ์ บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0213/2557
214 นางสาวสุพัตรา บุตร์มี บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0214/2557
215 นางสาวนิตยาพร อิปากดี บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0215/2557
216 นางสาวฉัตรนภา รักพงษ์ บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0216/2557
217 นางศิภัฒตรา แสงแก้ว บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0217/2557
218 นายบุญเลิศ เตจ๊ะมงคล บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0218/2557
219 นางสาวสาวินี อนุภักดิ์ บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0219/2557
220 นางสาวทิวาพร เตมีศักดิ์ บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0220/2557
221 นายวิโรจน์ สุวรรณฤทธิ์ บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0221/2557
222 นางสาวพรรณวดี ศิริวัฒนานุรักษ์ บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0222/2557
223 นางทิพย์สุคนธ์ ชูชัย บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0223/2557
224 นายณัฐวุฒิ ธนะปาน บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0224/2557
225 นายสมนึก ชัยมินทร์ บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0225/2557
226 นางธันวธู สีพรมติ่ง บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0226/2557
227 นางสาวมัตยา บุตรแก้ว บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0227/2557
228 นายอมร ชำนิไกร บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0228/2557
229 นางสาวจิรชญา อินทะจักร บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0229/2557
230 นายนรินทร์ ที่ปรึกษา บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0230/2557
231 นายบัญชา ผาก้อน บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0231/2557
232 นางอำพิน แสนต๊ะ บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0232/2557
233 นางสาวดาริน จันผา บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0233/2557
234 นายจักรพันธ์ ขันอุละ บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0234/2557
235 นายอธิกร ทาแกง บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0235/2557
236 นายไซมอน ไอวิน บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0236/2557
237 Miss.Tin NwelOo บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0237/2557
238 นายเติมศักดิ์ สายทอง บ้านเวียงพาน ชร.-ศกศ.-0238/2557
239 นางกชกรรณ รวมจิตร บ้านไทยสมบูรณ์ ชร.-ศกศ.-0239/2557
240 นางสาวกรรณิการ์ สุทธศิลป์ บ้านแม่ลอยไร่ ชร.-ศกศ.-0240/2557
241 นางกมลฉัตร เสนา อนุบาลขุนตาล ชร.-ศกศ.-0241/2557
242 นางกานต์สินี กระภูฤทธิ์ บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 ชร.-ศกศ.-0242/2557
243 นางสาวกาญจนา จิตตางกูร บ้านหัวเวียง ชร.-ศกศ.-0243/2557
244 นางเกียรติสุดา จารุเพ็ง บ้านศรีลานนา ชร.-ศกศ.-0244/2557
245 นางกัญญาพัชร แสงสุข บ้านกระแล ชร.-ศกศ.-0245/2557
246 นางกุลนันท์ คำบุญส่ง อนุบาลขุนตาล ชร.-ศกศ.-0246/2557
247 นางกฤษณา ณ น่าน บ้านแผ่นดินทอง ชร.-ศกศ.-0247/2557
248 นางกัญญภัค สุขโข บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) ชร.-ศกศ.-0248/2557
249 นางกัลยานี ฉายา บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) ชร.-ศกศ.-0249/2557
250 นางเกศินีย์ อุดมพันธ์ ริมโขงวิทยา ชร.-ศกศ.-0250/2557
251 นางสาวกนกวรรณ เชื้อเมืองพาน บ้านขุนห้วยไคร้ ชร.-ศกศ.-0251/2557
252 นายกฤษฎา ศรีวิราช บ้านเกี๋ยง ชร.-ศกศ.-0252/2557
253 นางกฤษณี ป้องฉิม ไม้ยามิตรภาพที่ 168 ชร.-ศกศ.-0253/2557
254 นางกาบแก้ว วรพัฒน์ บ้านหวาย ชร.-ศกศ.-0254/2557
255 นางสาวสุมาลี สุริยะโชติ บ้านแม่ต๋ำกลาง ชร.-ศกศ.-0255/2557
256 นางกัญญา บุญสุระ บ้านทุ่งโห้ง ชร.-ศกศ.-0256/2557
257 นางสาวกุลณภัสร์ เพ็ญกุล อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา ชร.-ศกศ.-0257/2557
258 นางกาญจนา พันดา อนุบาลตับเต่า ชร.-ศกศ.-0258/2557
259 นางสาวเกวลี คำมูล บ้านป่าแดงห้วยหลวง ชร.-ศกศ.-0259/2557
260 นางสาวกุพชกา นุกาศ บ้านบ่อแสง ชร.-ศกศ.-0260/2557
261 นายกิตติพงศ์ ไกลถิ่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร.-ศกศ.-0261/2557
262 นางสาวกรพินธุ์ พวงมาลา สันสะลีกวิทยา ชร.-ศกศ.-0262/2557
263 นางสาวกัลยา อุปการคำ บ้านเกี๋ยง “คุรุราษฎร์วิทยา” ชร.-ศกศ.-0263/2557
264 นายเข็มพร พูลศิลป์ บ้านลุง ชร.-ศกศ.-0264/2557
265 นางเขมภัสสร์ ชอบธรรม ชุมชนบ้านสบเปา ชร.-ศกศ.-0265/2557
266 นางขจร มีอาหาร บ้านต้าหลวง ชร.-ศกศ.-0266/2557
267 นายขจรเกียรติ ยาวิชัย บ้านม่อนป่ายาง ชร.-ศกศ.-0267/2557
268 นางคนึง ธรรมโชติ บ้านเกี๋ยงใต้ ชร.-ศกศ.-0268/2557
269 นายจงรักษ์ ลีบำรุงรักษ์ บ้านห้วยคุ ชร.-ศกศ.-0269/2557
270 นางจุฬาลักษณ์ บุญสูง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร.-ศกศ.-0270/2557
271 นางจิตรา จักรสมศักดิ์ บ้านหวาย ชร.-ศกศ.-0271/2557
272 นางจุฑามาศ นามวงศ์ บ้านหลู้ ชร.-ศกศ.-0272/2557
273 นางจันทร์เพ็ญ วงศ์ชัย ชุมชนบ้านศรีดอนชัย ชร.-ศกศ.-0273/2557
274 นางจันทร์เทียบ สะอาด อนุบาลยางฮอม ชร.-ศกศ.-0274/2557
275 นางจีรพร แดงไฟ บ้านปากอิง ชร.-ศกศ.-0275/2557
276 นางจิราพร ถาหมี บ้านป่าม่วง ชร.-ศกศ.-0276/2557
277 นายจักรกฤช ณ เชียงใหม่ ร่มโพธิ์ไทย ชร.-ศกศ.-0277/2557
278 นางจันจุรี ปัญญาสุ บ้านครึ่งใต้ ชร.-ศกศ.-0278/2557
279 นางจิราภรณ์ อินวงค์หงาว บ้านบุญนาค ชร.-ศกศ.-0279/2557
280 นางสาวจวงจันทร์ จันธิมา บ้านเกี๋ยงใต้ ชร.-ศกศ.-0280/2557
281 นางแจ่มจันทร์ ร่วมใจ เวียงเทิง ชร.-ศกศ.-0281/2557
282 นางเฉลิมศรี ร่วมชาติ อนุบาลยางฮอม ชร.-ศกศ.-0282/2557
283 นายเฉลิมพงษ์ ฟองจินา บ้านราษฎร์ภักดี ชร.-ศกศ.-0283/2557
284 นายเฉลิม ช่างปัด บ้านห้วยหาน ชร.-ศกศ.-0284/2557
285 นางเฉลิมขวัญ ประจันต๊ะ บ้านปล้องตลาด ชร.-ศกศ.-0285/2557
286 นางชนกนันท์ ทองมาลา บ้านหนองบัวคำ ชร.-ศกศ.-0286/2557
287 นางสาวชุติกานต์ หาญชนะ ปางหัดสหศาสตร์ ชร.-ศกศ.-0287/2557
288 นายชลอ แดงไฟ บ้านปากอิง ชร.-ศกศ.-0288/2557
289 นายชุมพล ศิริต๊ะ บ้านดอนไชย ชร.-ศกศ.-0289/2557
290 นายชาตรี ราชบัณฑิตย์ บ้านร่องกอก ชร.-ศกศ.-0290/2557
291 นางชนม์ณัฐนันท์ ฤทธิ์วิเศษ บ้าน“เกี๋ยงคุรุราษฎร์วิทยา” ชร.-ศกศ.-0291/2557
292 นางสาวฐิติรัตน์ ไชยประเสริฐ บ้านโล๊ะ ชร.-ศกศ.-0292/2557
293 นางสาวฐนิชา วงศ์ชัย บ้านม่วงยาย ชร.-ศกศ.-0293/2557
294 นางฐิติรัตน์ คำเหลือง บ้านตุ้มเหนือ ชร.-ศกศ.-0294/2557
295 นางสาวณัฏฐิฌา เมฆศรีเพชร บ้านห้วยลึก ชร.-ศกศ.-0295/2557
296 นางสาวณัฐชา พันละกา ทุ่งน้ำแพร่ป่าบง ชร.-ศกศ.-0296/2557
297 นางณัฐริกา พรานเนื้อ ร่องขุ่นป่าข่า ชร.-ศกศ.-0297/2557
298 นายณัฐพงษ์ ชุมภู อนุบาลตับเต่า ชร.-ศกศ.-0298/2557
299 นางณาตยาณี เทือกตา บ้านห้วยโป่ง ชร.-ศกศ.-0299/2557
300 นางดารารัตน์ สวาท บ้านห้วยห้อม ชร.-ศกศ.-0300/2557
301 นางสาวเด่นนภา นิทะโน บ้านห้วยตุ้ม ชร.-ศกศ.-0301/2557
302 นายเดชา พันดา บ้านหนองเตา ชร.-ศกศ.-0302/2557
303 นางสาวดวงงา อินเทพ บ้านบุญเรือง ชร.-ศกศ.-0303/2557
304 นางดวงเดือน ปาละมี บ้านปล้องใต้ ชร.-ศกศ.-0304/2557
305 นายต่อง ขัดแก้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร.-ศกศ.-0305/2557
306 นางทองพัฒ พันธ์วงศ์ ห้วยก้างราษฎร์วิทยา ชร.-ศกศ.-0306/2557
307 นางสาวทิติยาพร ปันเพาะ ศรีลานนา ชร.-ศกศ.-0307/2557
308 นางทิพย์วรรณ ไชยชมภู บ้านหนองแรด ชร.-ศกศ.-0308/2557
309 นายทรงศักดิ์ ไชยบุญเรือง บ้านดอนดินแดง ชร.-ศกศ.-0309/2557
310 นางสาวธารทิพย์ ทาระจีน บ้านแก่นวิทยา ชร.-ศกศ.-0310/2557
311 นางจินัดดา ชมแด บ้านแม่ลอยไร่ ชร.-ศกศ.-0311/2557
312 นางธัญชนก สมฤทธิ์ บ้านชมภู ชร.-ศกศ.-0312/2557
313 นางสาวธัญพร หอมนาน บ้านห้วยหาน ชร.-ศกศ.-0313/2557
314 นางนงคราญ ชัยพงษ์ บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง ชร.-ศกศ.-0314/2557
315 นางนารี ยศคำ ห้วยก้างราษฎร์วิทยา ชร.-ศกศ.-0315/2557
316 นายนรินทร์ ศรีวิชัย บ้านเวียงหมอก ชร.-ศกศ.-0316/2557
317 นางนัทธิณี โสภาพรม ป่าแดงห้วยหลวง ชร.-ศกศ.-0317/2557
318 นางนิตยา ใจวัง บ้านร่องกอก ชร.-ศกศ.-0318/2557
319 นางนิภากร วรรณสอน สันทรายงามวิทยา ชร.-ศกศ.-0319/2557
320 นางนิตยา รัตนเวชศาสตร์ บ้านห้วยคุ ชร.-ศกศ.-0320/2557
321 นายนิกร ต๊ะต้องใจ บ้านทุ่งเจ้า ชร.-ศกศ.-0321/2557
322 นางนิตยา เกตนิ่ม บ้านรักแผ่นดิน ชร.-ศกศ.-0322/2557
323 นางสาวนลิณี หล่ายนาสาร บ้านใหม่สุขสันต์ ชร.-ศกศ.-0323/2557
324 นางสาวบานอุบล บำรุงชาติ บ้านเชียงเคี่ยน ชร.-ศกศ.-0324/2557
325 นายบรรเจิด ทองประไพ อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา ชร.-ศกศ.-0325/2557
326 นายบัญญัติ ชอบจิตต์ บ้านเกี๋ยง ชร.-ศกศ.-0326/2557
327 นายบุญชู พุทธฤทธิ์ บ้านผาแล ชร.-ศกศ.-0327/2557
328 นางประภาภรณ์ ธิการ บ้านเอียน(สหราษฎร์บำรุง) ชร.-ศกศ.-0328/2557
329 นางสาวปิยะพร ไชยชนะ สักสันเชียงใหม่วิทยาคม ชร.-ศกศ.-0329/2557
330 นายปัฐธรวีย์ กรุณาวลีรัตน์ บ้านทุ่งนาน้อย ชร.-ศกศ.-0330/2557
331 นางประทุมวรรณ สายสุรินทร์ บ้านแม่เปา ชร.-ศกศ.-0331/2557
332 นางประวีณา ไชยพุฒ ไตรมิตรวิทยา ชร.-ศกศ.-0332/2557
333 นางสาวปารมี ปวงคำ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร.-ศกศ.-0333/2557
334 นางประทุม วรรณะ บ้านปางค่า ชร.-ศกศ.-0334/2557
335 นางประมวลศรี อุติภรณ์ บ้านดอนดินแดง ชร.-ศกศ.-0335/2557
336 นงประไพพิศ แถวถาทำ ศรีสว่าง ชร.-ศกศ.-0336/2557
337 นางสาวปรียานุช ศรีภา บ้านสันทรายมูล ชร.-ศกศ.-0337/2557
338 นางสาวปิยาภรณ์ อิ่นคำ บ้านงิ้วใหม่ ชร.-ศกศ.-0338/2557
339 นางผ่องศรี รู้ธรรม บ้านห้วยเดื่อ ชร.-ศกศ.-0339/2557
340 นางพรศิลป์ ขัติยะ บ้านห้วยเม็ง ชร.-ศกศ.-0340/2557
341 นางเพ็ญศรี รัตนาวิบูลย์ บ้านร่องแช่ ชร.-ศกศ.-0341/2557
342 นางพิมศรี ยาดี แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ชร.-ศกศ.-0342/2557
343 นางพิศมอญ ลาภใหญ่ บ้านแม่เปา ชร.-ศกศ.-0343/2557
344 นางไพบูลณ์ คำงาม บ้านครึ่ง ชร.-ศกศ.-0344/2557
345 นางเพลิน คำปัน บ้านกระแล ชร.-ศกศ.-0345/2557
346 นางพรทิพย์ ตั๊งวิบูลย์ชัย บ้านป่าตึงงาม ชร.-ศกศ.-0346/2557
347 นางพรนภา แซ่อึ้ง บ้านตองม่วงชุม ชร.-ศกศ.-0347/2557
348 นางเพ็ญศรี มูลพร้อม ทุ่งน้ำแพร่ป่าบง ชร.-ศกศ.-0348/2557
349 นางพรกมล ทะระมา บ้านม่อนป่ายาง ชร.-ศกศ.-0349/2557
350 นางแพรวพรรณี ศรีธาราธิคุณ ชุมชนสถาน ชร.-ศกศ.-0350/2557
351 นางพัชรา เรือนสิทธิ์ ชุมชนบ้านต้าตลาด ชร.-ศกศ.-0351/2557
352 นางพิศมัย ริยะอุด อนุบาลบ้านพระเนตร ชร.-ศกศ.-0352/2557
353 นางพรวิไล ชัยยาเทพ บ้านแผ่นดินทอง ชร.-ศกศ.-0353/2557
354 นางสาวเพชรรัตน์ กรมแก้ว จำไฮบ้านเหล่า ชร.-ศกศ.-0354/2557
355 นายภาณุพงศ์ อัครเสถียรพงศ์ บ้านบ่อแสง ชร.-ศกศ.-0355/2557
356 นางสาวภัทราพร จำรัส บ้านห้วยตุ้ม ชร.-ศกศ.-0356/2557
357 นางมลิวัลย์ คำของ อนุบาลตาดควัน ชร.-ศกศ.-0357/2557
358 นางมาลัย วงศ์วุฒิ บ้านห้วยไร่ ชร.-ศกศ.-0358/2557
359 นางมัทนา โสภายิ่ง บ้านปล้องตลาด ชร.-ศกศ.-0359/2557
360 นางมัญชรี วรรณธรรม บ้านห้วยเม็ง ชร.-ศกศ.-0360/2557
361 นางสาวมัญชุศา ฟังเร็ว บ้านร่องแช่ ชร.-ศกศ.-0361/2557
362 นางมานิตย์ สุรวงค์ บ้านเขียะ ชร.-ศกศ.-0362/2557
363 นางมณัญธยา ลือชัย ชุมชนบ้านสบเปา ชร.-ศกศ.-0363/2557
364 นางสาวยุพิน บุญเทพ แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ชร.-ศกศ.-0364/2557
365 นางสาวยุพา จินดาจักร์ สันสะลีกวิทยา ชร.-ศกศ.-0365/2557
366 นางสาวรุ่งนภา ลือชา ขุนขวากพิทยา ชร.-ศกศ.-0366/2557
367 นางสาวรุ่งนภา ไชยสิทธิ์ บ้านทุ่งดงหลวง ชร.-ศกศ.-0367/2557
368 นางสาวรัตนา อนุสาวรีย์ดอย บ้านทรายทอง ชร.-ศกศ.-0368/2557
369 นางรัศมีแข เครื่องสาย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร.-ศกศ.-0369/2557
370 นางสาวรำไพวรรณ อินเทพ อนุบาลเวียงแก่น ชร.-ศกศ.-0370/2557
371 นางสาวรำพึง วิชัยคำ บ้านส้าน ชร.-ศกศ.-0371/2557
372 นางราเพชร พรประทุม บ้านทุ่งนาน้อย ชร.-ศกศ.-0372/2557
373 นางรุ่งกาญจน์ ผดุงกิจ บ้านปล้องส้าน ชร.-ศกศ.-0373/2557
374 นางรำไพ นันต๊ะ บ้านปล้องใต้ ชร.-ศกศ.-0374/2557
375 นางเรือนแก้ว จันทาพูน บ้านบุญนาค ชร.-ศกศ.-0375/2557
376 นางราตรี ชำนาญ บ้านเขียะ ชร.-ศกศ.-0376/2557
377 นางรติกานต์ คักกันหา สักสันเชียงใหม่วิทยาคม ชร.-ศกศ.-0377/2557
378 นางรุจิรา เชื้อสะอาด บ้านตุ้มเหนือ ชร.-ศกศ.-0378/2557
379 นายรุ่งธรรม บุญสุระ บ้านทุ่งโห้ง ชร.-ศกศ.-0379/2557
380 นางรัตนา สุวรรณผูก ปางหัดสหศาสตร์ ชร.-ศกศ.-0380/2557
381 นายลิขิต การินทา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร.-ศกศ.-0381/2557
382 นางลำดวน บุญเพียร จำไฮบ้านเหล่า ชร.-ศกศ.-0382/2557
383 นางสาวลักษมณ มุงเมือง บ้านงิ้วใหม่ ชร.-ศกศ.-0383/2557
384 นางสาวลาวัลย์ ใจแปง อนุบาลเวียงแก่น ชร.-ศกศ.-0384/2557
385 นางวรินทร์ชญา ซอหนองบัว บ้านเวียงหมอก ชร.-ศกศ.-0385/2557
386 นางวรรณพยา นาระต๊ะ ขุนขวากพิทยา ชร.-ศกศ.-0386/2557
387 นายวิชา เกิ้งบุรี บ้านขอนซุง ชร.-ศกศ.-0387/2557
388 นางสาววิลาวรรณ โสรจสฤษฎ์กุล บ้านส้าน ชร.-ศกศ.-0388/2557
389 นางวาสนา กุณา บ้านสันทรายมูล ชร.-ศกศ.-0389/2557
390 นางวรรณา อินคำปา บ้านต้านาล้อม ชร.-ศกศ.-0390/2557
391 นายวีรพงษ์ สายยืด บ้านราษฎร์ภักดี ชร.-ศกศ.-0391/2557
392 นางวิจิตร เป็กธนู บ้านศรีสว่าง ชร.-ศกศ.-0392/2557
393 นางวิภารัตน์ สุดแดน บ้านห้วยสัก ชร.-ศกศ.-0393/2557
394 นายวาทิตย์ ศรีจรตะ บ้านร่มโพธิ์ไทย ชร.-ศกศ.-0394/2557
395 นางวาสนา เทพทองปัน บ้านตีนเป็ด ชร.-ศกศ.-0395/2557
396 นายวิรศักดิ์ สัตคม บ้านใหม่โชคชัย ชร.-ศกศ.-0396/2557
397 นายวิรัตน์ ชัชวาลปรีชา บ้านรักแผ่นดิน ชร.-ศกศ.-0397/2557
398 นางวีณา จีราพันธุ์ อนุบาลบ้านพระเนตร ชร.-ศกศ.-0398/2557
399 นางสาววราภรณ์ ส่องแสง ชุมชนสถาน ชร.-ศกศ.-0399/2557
400 นางวัฒน์รวี พรมใจสา บ้านทุ่งซางดงหลวง ชร.-ศกศ.-0400/2557
401 นายวิโรจน์ ราชพลี รักถิ่นไทย ชร.-ศกศ.-0401/2557
402 นางวรัญธร หน่อท้าว บ้านไทยสมบูรณ์ ชร.-ศกศ.-0402/2557
403 นางวรรณา ราชบัณฑิตย์ บ้านห้วยเดื่อ ชร.-ศกศ.-0403/2557
404 นายศิรชัย ถิ่นวงษ์แย ไตรมิตรวิทยา ชร.-ศกศ.-0404/2557
405 นางศจีรัตน์ รู้ทำนอง บ้านต้าหลวง ชร.-ศกศ.-0405/2557
406 นางศรีลา เมืองก้อนกาศ สันสะลีกวิทยา ชร.-ศกศ.-0406/2557
407 นางสาวศิริพร สารพิมพ์ บ้านม่วงยาย ชร.-ศกศ.-0407/2557
408 นางศรีสุวลี เสมอคำ บ้านตองม่วงชุม ชร.-ศกศ.-0408/2557
409 นางสาวศุทธินี ไกลถิ่น บ้านห้วยก้าง“รัฐประชาสงเคราะห์” ชร.-ศกศ.-0409/2557
410 นางสาวศิริอำภา สายหล้า บ้านโล๊ะ ชร.-ศกศ.-0410/2557
411 นายศักดา อะทะจา บ้านแก่ววิทยา ชร.-ศกศ.-0411/2557
412 นางศิริธนัญญาโท่นขัด ริมโขงวิทยา ชร.-ศกศ.-0412/2557
413 นางศศิธร รวมจิตร บ้านหลู้ ชร.-ศกศ.-0413/2557
414 นายศราวุฒิ จิตต์ตรง บ้านต้านาล้อม ชร.-ศกศ.-0414/2557
415 นางศิริขวัญ ช่างตี บ้านชมภู ชร.-ศกศ.-0415/2557
416 นางสาวชาลิสา ใจตรอง อนุบาลยางฮอม ชร.-ศกศ.-0416/2557
417 นางสาวสุกัญญา รักคำ บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) ชร.-ศกศ.-0417/2557
418 นางสาวสายฝน จำเริญราช ร่มโพธิ์ไทย ชร.-ศกศ.-0418/2557
419 นายสิทธิชัย บุญชุม วัดพระเกิด ชร.-ศกศ.-0419/2557
420 นางสาวสุภารัตน์ แซ่ลี บ้านหนองเตา ชร.-ศกศ.-0420/2557
421 นางสาวสุภาลักษณ์ ไชยปิง บ้านต้นปล้องแดนเมือง ชร.-ศกศ.-0421/2557
422 นางแสงเดือน วงศ์ชัย ชุมชนบ้านศรีดอนชัย ชร.-ศกศ.-0422/2557
423 นางสาวสายสินีย์ แสงคำดี บ้านตีนเป็ด ชร.-ศกศ.-0423/2557
424 นางสายพันธ์ บุญทองเสือ บ้านดอนไชย ชร.-ศกศ.-0424/2557
425 นายสิริฉัตร ตุ้ยสาร บ้านห้วยสัก ชร.-ศกศ.-0425/2557
426 นางสุจิรา วรรณสาร บ้านบุญเรือง ชร.-ศกศ.-0426/2557
427 นายสถิต ปัญญาอินทร์ บ้านขุนห้วยไคร้ ชร.-ศกศ.-0427/2557
428 นางสุดารัช เมืองอินทร์ บ้านห้วยไคร้ ชร.-ศกศ.-0428/2557
429 นางสิริกาญจน์ ดวงสุข บ้านต้นปล้องแดนเมือง ชร.-ศกศ.-0429/2557
430 นางสายทอง ต๊ะปัญญา บ้านทรายทอง ชร.-ศกศ.-0430/2557
431 นางสาลินี นันต๊ะ บ้านต้นเขียงโจโก้สามัคคี ชร.-ศกศ.-0431/2557
432 นางอัญชลี แสงสุวรรณ บ้านปล้องส้าน ชร.-ศกศ.-0432/2557
433 นายอำนวย ฟูแก้ว บ้านงิ้วป่าใผ่ ชร.-ศกศ.-0433/2557
434 นายอัศวิน ซ้อนพุฒ บ้านป่าม่วง ชร.-ศกศ.-0434/2557
435 นางอรุณี ใจเฝือ บ้านหลวง ชร.-ศกศ.-0435/2557
436 นางอรุณี แก้วเทพ บ้านต้นเขียงโจ้โก้สามัคคี ชร.-ศกศ.-0436/2557
437 นางอำไพ หงษาคำ สันทรายงามวิทยา ชร.-ศกศ.-0437/2557
438 นางสาวอำนวย ปาระมะ บ้านหลวง ชร.-ศกศ.-0438/2557
439 นางอรุณวดี กันทะสิงห์ บ้านเชียงเคี่ยนฯ ชร.-ศกศ.-0439/2557
440 นางอัญญานี ฉันทะ บ้านห้วยห้อม ชร.-ศกศ.-0440/2557
441 นางสาวพัชราวรรณ บุญวงค์ บ้านงิ้วป่าไผ่ ชร.-ศกศ.-0441/2557
442 นายสมศักดิ์ ลิ้มวิเศษศิลป์ บ้านห้วยก้าง“รัฐประชาสงเคราะห์” ชร.-ศกศ.-0442/2557
443 นางสาวอาทิตย์ภรณ์ ชัยวงค์ อนุบาลเชียงของ ชร.-ศกศ.-0443/2557
444 นายสุวรรณ บุญทา บรรพตวิทยา ชร.-ศกศ.-0444/2557
445 นายกิตติพงษ์ ใจอารีย์ บรรพตวิทยา ชร.-ศกศ.-0445/2557
446 นายสุรพงษ์ ตันต้าว บ้านผาแล ชร.-ศกศ.-0446/2557
447 นายสมชาย กาบจันทร์ บ้านทุ่งเจ้า ชร.-ศกศ.-0447/2557
448 นางจันทร์เพ็ญ สุยะสืบ ชุมชนบ้านต้าตลาด ชร.-ศกศ.-0448/2557
449 นางแสงจันทร์ ถานะตาล บ้านดอนแยง ชร.-ศกศ.-0449/2557
450 นางพัชราภรณ์ ดอนแก้ว บ้านขอนซุง ชร.-ศกศ.-0450/2557
451 นางจงจิน หมื่นโฮ้ง บ้านแม่ต๋ำกลาง ชร.-ศกศ.-0451/2557
452 นางสาวอุทัยวรรณ ราชยา เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) ชร.-ศกศ.-0452/2557
453 นางขวัญแก้ว กองสุข วัดพระเกิด ชร.-ศกศ.-0453/2557
454 นางดาริน มาน้อย บ้านห้วยเอียน ชร.-ศกศ.-0454/2557
455 นางสาวนิตยา คำเป็ก บ้านห้วยลึก ชร.-ศกศ.-0455/2557
456 นางชญาภา อ้วนวุฒิ บ้านห้วยลึก ชร.-ศกศ.-0456/2557
457 นายสุวรรณ บุญทา บรรพตวิทยา ชร.-ศกศ.-0457/2557
458 นางศรีเวียง สุขทัย บ้านห้วยโป่ง ชร.-ศกศ.-0458/2557
459 นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ สพป.เชียงรายเขต 4 ชร.-ศกศ.-0459/2557
460 นายพงษ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง สพป.เชียงรายเขต 4 ชร.-ศกศ.-0460/2557
461 นายพงศธร ช่างปัด สพป.เชียงรายเขต 4 ชร.-ศกศ.-0461/2557
462 นายชาติอุทัย เวียงเงิน บ้านปางค่า ชร.-ศกศ.-0462/2557
463 นางประพาพร เทพวงษ์ บ้านร่องขุ่นป่าข่า ชร.-ศกศ.-0463/2557
464 นายณรงค์ มารสาร บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0464-2557
465 นางกมล แก้วศักดิ์ บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0465-2557
466 นางสาวศิริพร บำเพ็ญกุล บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0466-2557
467 นางสาวลีลาวดี ใจวงค์ บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0467-2557
468 นางสาวปุณยนุช เสนาวนา บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0468-2557
469 นางพีริยา จันต๊ะสุข บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0469-2557
470 นางสาวประเทืองทอง อินสุพรรณ บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0470-2557
471 นางสาวพรสุรีย์ แก้วพิลา บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0471-2557
472 นางทวิกา คิดอ่าน บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0472-2557
473 นาง จีรนันท์ เขียวกาหลง บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0473-2557
474 นางสาววิภา แปงนุจา บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0474-2557
475 นางสาวพัทยา เตจะติ บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0475-2557
476 นางสาวพัชรัต อินต๊ะน้อย บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0476-2557
477 นายเสนีย์ราช บุญยอด บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0477-2557
478 นางปิยะพร นิลวรณ์ บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0478-2557
479 นางณิชพรรณ คำภิโร บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0479-2557
480 นางสาววิลาสินี ยะมะโน บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0480-2557
481 นายจักรพงษ์ ปงกันคำ บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0481-2557
482 นางวันดี สมรัตน์ บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0482-2557
483 นางหทัยทิพย์ ตรีชา บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0483-2557
484 นางมยุลี รัตนพันธุ์จักร์ บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0484-2557
485 นางภัชรา ชัยชนะ บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0485-2557
486 นายอัครนิตย์ ม่านแก้ว บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0486-2557
487 นางพรสวรรค์ เขียวไวย์ บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0487-2557
488 นายโยธิน ปินทรายมูล บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0488-2557
489 นางแสงดาว กันทะสาร บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0489-2557
490 นายชาญวิทย์ มหัสพันธ์ บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0490-2557
491 นายชำนิ ชำนาญยา บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0491-2557
492 นายบัญชา แก้วแสนเมือง บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0492-2557
493 นายชูเกียรติ สุต๊ะวงศ์ บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0493-2557
494 นายคมกริช ยอดสุวรรณ์ บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0494-2557
495 นายโสฬส ผิวเหลือง บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0495-2557
496 นางพรพิมล วิสารกาญจน บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0496-2557
497 นายนิจธิรุจน์ อุ่นตาล บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0497-2557
498 นางสาวิตรี กองสอน บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0498-2557
499 นายนพฤทธิ์ ก้อนใจ บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0499-2557
500 นายผจญ ดวงสนิท บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0500-2557
501 นายมณเฑียร สุธรรมยอง บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0501-2557
502 น.ส.พรรณษา เสียงดี บ้านป่ายาง ชร-ศกศ.-0502-2557
503 นางสาวปนัดดา ยาวริน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร-ศกศ.-0503-2557
504 นายเกรียงศักดิ์ กาคำ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร-ศกศ.-0504-2557
505 นางสาวเพ็ญทิวา อินโย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร-ศกศ.-0505-2557
506 นางสาวอภัสรา ตาน้อย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร-ศกศ.-0506-2557
507 นางภิญญาพัชญ์ อุเทน บ้านเหมืองแดง ชร-ศกศ.-0507-2557
508 นางเพ็ญศรี วงศ์นาค บ้านเหมืองแดง ชร-ศกศ.-0508-2557
509 นางสุภาสินี วงค์มูล บ้านเหมืองแดง ชร-ศกศ.-0509-2557
510 นางโชติกา ธิวงค์ บ้านเหมืองแดง ชร-ศกศ.-0510-2557
511 นางวิมล ผ้าเจริญ บ้านเหมืองแดง ชร-ศกศ.-0511-2557
512 นางอุทัยวรรณ หมื่นสมบัติ บ้านเหมืองแดง ชร-ศกศ.-0512-2557
513 นางศรีพรรณ์ ปาระมี บ้านเหมืองแดง ชร-ศกศ.-0513-2557
514 นางทรรศนีย์ วิเชียร บ้านเหมืองแดง ชร-ศกศ.-0514-2557
515 นางอมรรัตน์ จันทวาลย์ บ้านเหมืองแดง ชร-ศกศ.-0515-2557
516 นางวิมล คำปา บ้านเหมืองแดง ชร-ศกศ.-0516-2557
517 นางบัวจันทร์ ปรางค์แสงวิไล บ้านเหมืองแดง ชร-ศกศ.-0517-2557
518 นางสุวพิชญ์ คำเงิน บ้านเหมืองแดง ชร-ศกศ.-0518-2557
519 นางมุกดา แสงคำ บ้านเหมืองแดง ชร-ศกศ.-0519-2557
520 นายขวัญชัย ปุญยะสาร บ้านเหมืองแดง ชร-ศกศ.-0520-2557
521 นางพริ้มเพรา สุยะโกมล บ้านเหมืองแดง ชร-ศกศ.-0521-2557
522 นางอัมภาวรรณ์ เกียรติวัฒนเจริญ บ้านเหมืองแดง ชร-ศกศ.-0522-2557
523 นางกรรณิกา โทษาธรรม บ้านเหมืองแดง ชร-ศกศ.-0523-2557
524 นางปรางค์รัณญา ปิงวงค์ บ้านเหมืองแดง ชร-ศกศ.-0524-2557
525 นางสาวสตรีรัตน์ ป๋าวงค์ บ้านเหมืองแดง ชร-ศกศ.-0525-2557
526 นางสาวทัศนีย์ ปันต๊ะ บ้านเหมืองแดง ชร-ศกศ.-0526-2557
527 นางสาวณัฐธิดา อิทธิพลเลิศปัญญา บ้านเหมืองแดง ชร-ศกศ.-0527-2557
528 นางณีรนุช ศรีมูล บ้านเหมืองแดง ชร-ศกศ.-0528-2557
529 นายศตพล สุวรรณดี บ้านเหมืองแดง ชร-ศกศ.-0529-2557
530 นางสาวเพ็ญผกา เปรี่ยววิญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร-ศกศ.-0530-2557
531 นางสาวจินตรา งามผ่อง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร-ศกศ.-0531-2557
532 นางสาวดาริกา สมเสมอ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร-ศกศ.-0532-2557
533 นางสาวเรณุการ์ วิญญกูล บ้านสันทราย ชร-ศกศ.-0533-2557
534 นายโสมนัส อดิลักษณ์ศิริ บ้านสันทราย ชร-ศกศ.-0534-2557
535 นางกัญณภัทร อินทา บ้านสันทราย ชร-ศกศ.-0535-2557
536 นายดุษฎี ชูชัย บ้านสันทราย ชร-ศกศ.-0536-2557
537 นายอนุชิต ไทยรัศมี บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0537/2557
538 นายณรงค์ พรมโลกา บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0538/2557
539 นางสาวรพีพรรณ หลวงแก้ว บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0539/2557
540 นางสาวอัญชลี เทพา บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0540/2557
541 นายศักดิ์ชัย ศรีวิชัย บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0541/2557
542 นางสาวจันทร์ศิริ ช่างเขียน บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0542/2557
543 นางสาวเมธิยา นามวงค์ บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0543/2557
544 นางรพีพรรณ กาวีแดง บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0544/2557
545 นางศรีจันทร์ กันทะนะ บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0545/2557
546 นายโกศล คำเงิน บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0546/2557
547 นางสาวนภัทร จันทิมา บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0547/2557
548 นางสาวสายน้ำผึ้ง ใจวงค์เป็ง บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0548/2557
549 นายเศรษฐพงศ์ ยงเพชร บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0549/2557
550 นางบุษบา ทะนันชัย บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0550/2557
551 นายนิพล ชัยวงษ์วัน บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0551/2557
552 ว่าที่ รต.อนุรักษ์ มั่นอ่วม บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0552/2557
553 นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย์ บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0553/2557
554 นายพงศา แยนสัน บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0554/2557
555 นายณัฐวุฒิ น้อยหมอ บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0555/2557
556 นางสาวแน่งน้อย อุปมา บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0556/2557
557 นายสหภูมิ วาฤทธิ์ บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0557/2557
558 นางสาวพรพินารี บ่อคำ บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0558/2557
559 นายศุภชัย ปานเกษม บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0559/2557
560 นางสาวสินาภรณ์ คำแก่น บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0560/2557
561 นางรตีกานต์ เดินแปง บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0561/2557
562 นายสมบูรณ์ จุ่มจันทร์ บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0562/2557
563 นางกัลยา สิทธิ์ประเสริฐ บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0563/2557
564 นางสาวยุวรี ไหวคิด บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0564/2557
565 นางสาวคะนึงนิจ ตันบรรจง บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0565/2557
566 นางสาวภูษณิศา ถูกใจ บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0566/2557
567 นางสาวพรสวรรค์ ทวีสวัสดิ์ บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0567/2557
568 นางรุ่งทิวา กาญจนวาส บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0568/2557
569 นายสงกรานต์ ยะอิ่นแก้ว บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0569/2557
570 นายพีรกร สมคำ บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0570/2557
571 นางสาวรุจิเรข กำทอง บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0571/2557
572 นางสาวรัตน์นรี กับปะหะ บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0572/2557
573 นายเชาวฤทธิ์ ตาใจ บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0573/2557
574 นางสาวสุภาภรณ์ ธรรมสอน บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0574/2557
575 นางสาวเขมนิจ วังเสาร์ บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0575/2557
576 นายทนงศักดิ์ สุทสนธ์ บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0576/2557
577 นางธรรยธรฐ์ ดวงสนิท บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0577/2557
578 นางสาวฉัตรนิฏฐา สุนันตา บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0578/2557
579 นายสมศักดิ์ พัฒนเสรีวงศ์ บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0579/2557
580 นายภูวนาถ จันทาพูน ตชด.บำรุง 87 ชร.-ศกศ.-0580/2557
581 ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์ มั่นอ่วม บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0581/2557
582 นางประนอม สุทธรังษี บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0582/2557
583 นายไชยบดินทร์ แก่นจันทร์ บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0583/2557
584 นางชญานิศา ปิงสุแสน บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0584/2557
585 นางสาวสุพรรณ์ แปงหล้า บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0585/2557
586 นายพงษ์สิทธิ์ นันทญา บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0586/2557
587 นางมาลี สอนบาลี บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0587/2557
588 นายกฤชฐา พลตรี บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0588/2557
589 นางสาวภูษณิศา สอนสุกอง บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0589/2557
590 นายธีรวัฒน์ วังแสง บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0590/2557
591 นางประเพียร วรัชรังสิมันตุ์ บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0591/2557
592 นางขวัญดาว วาฤทธิ์ บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0592/2557
593 นางสาวพัชรี จินะแก้ว บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0593/2557
594 นางวราภรณ์ เทพดวงแก้ว บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0594/2557
595 นางกรรณิกา ติ๊บมณี บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0595/2557
596 นางสาวพิไลลักษณ์ โกลาวัลย์ บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0596/2557
597 นางสาวจริยา จิตวงศนันท์ บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0597/2557
598 นางสาวศศิพร สุพงษ์ บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0598/2557
599 นางสาวศศิธร โปลาหา บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0599/2557
600 นายทนงศักดิ์ กังแก้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ชร.-ศกศ.-0600/2557
601 นายทักษกร กิ่งแก้ว บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0601/2557
602 นางมาตฤภรภัทร วงค์ฝั้น บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0602/2557
603 นางสาวกรรณิกา อารีย์ บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0603/2557
604 นายอานนท์ ปะเมโท บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0604/2557
605 นายธนัช แก้วจำปา บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0605/2557
606 นายศุภสิทธิ์ คำสาว บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0606/2557
607 นางสาวมล สาม บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0607/2557
608 นางสาวพัชรี เที่ยงทุกข์ บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0608/2557
609 นายยุทธการ แก้วคำปา บ้านเทอดไท ชร.-ศกศ.-0609/2557
610 นางจิดาภา สุชานันกุล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ชร.-ศกศ.-0610/2557
611 นางสุณี ศรีมูล พญาไพร ชร.-ศกศ.-0611/2557
612 นางลมัย ใจเอื้อ พญาไพร ชร.-ศกศ.-0612/2557
613 นางคนึงนุช โชติพงษ์ พญาไพร ชร.-ศกศ.-0613/2557
614 นางสาวพัทธ์ธีรา อูปแก้ว พญาไพร ชร.-ศกศ.-0614/2557
615 นางสาววัชรี มาลัยหวล พญาไพร ชร.-ศกศ.-0615/2557
616 นางจารุวรรณ จับอันชอบ ตชด.บำรุง 87 ชร.-ศกศ.-0616/2557
617 นายรัติพล ทามัน ตชด.บำรุง 87 ชร.-ศกศ.-0617/2557
618 นายชัยณรงค์ สร้างช้าง พญาไพรไตรมิตร ชร.-ศกศ.-0618/2557
619 นางสายฝน อกแผ่ พญาไพรไตรมิตร ชร.-ศกศ.-0619/2557
620 นายธนากร ดอนแก้ว พญาไพรไตรมิตร ชร.-ศกศ.-0620/2557
621 นายพงศธร ทรายปัญโญ พญาไพรไตรมิตร ชร.-ศกศ.-0621/2557
622 นางสาวชวีพร คชสินธุ์ พญาไพรไตรมิตร ชร.-ศกศ.-0622/2557
623 นางกัญญาณัฐ จองสุรียภาส พญาไพรไตรมิตร ชร.-ศกศ.-0623/2557
624 นางสาวณัฐพร กันธา พญาไพรไตรมิตร ชร.-ศกศ.-0624/2557
625 นางสาวแก่งคอย แปงคำ พญาไพรไตรมิตร ชร.-ศกศ.-0625/2557
626 นางสุดา ไทยรัศมี ตชด.เจ้าพ่อหลวง ชร.-ศก