นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล
รองผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ

นายสิทธิชัย ปิ่นเงิน
ปฎิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ

นางเมธิณี จันทร์แก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายศุภชัย วงษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวมัทนา บั้งเงิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนงาน และงบประมาณ

นายออมทรัพย์ ไพฑูรแก้วกานต์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางหยาดฝน พานแก้ว

นายชัย คำมุงคุณ

นางสาวปารมี ปวงคำ

นางสาวเพ็ญผกา เปรี่ยววิญญา

นางสาวเพ็ญนภา รักษาพล

นายจีระศักดิ์ วงศา

นายรชตพชร ธนรชต

นายธวัชชัย มาสุข

นงสาวพัชรีพร จงกลณี

นายอภิวัฒน์ อมาตยกุล

นางพิชญาศินี สุยะตา

นางสาวชวาลา บุตรคำ

นางสาวเมณัฐดา ต๊ะวงศ์

นายสุภัทร์ชัย ใจกว้าง

นายวรนารถ ดวกมลพิทักษ์

นายปิยศักดิ์ ไชยเวช

นางสาวกิ่งแก้ว บรรจง

นายสุฤทธิ์ บุญรอด

นางสาวบุษบา อุทธิยา

นายคมกฤษ โยมงาม

นางสาวกฤษณา สอนศิริ

นางสาวณิชกานต์ สุวรรณนิเวศน์

นางสาวจิรัฐติกาล กันทะวงศ์

นายอุกฤฎ์ ภิญโญจิต

นายญาณวิทย์ สุภารัตน์

นายอนุสรณ์ อิทธิสิริศักดิ์

นางสาวชยาภา คงสัจจะเสรี

นางฐิติมา มากอง

นายสุรชาติ อรุณเบิกฟ้า

นางกัลฐิตา แท้เรือง

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร ธิอ้าย

นางสาวธัชพรรณ กันทะเนตร

นายพงษ์เอนก เอนกพงษ์

นางสาวณัฏฐวิภา สมพะวงศ์

นายชัชวาลย์ ทะสิละ

นางสาวอุษา คำฮอม

นายอภิชัย ตัน

นางสาวกัญวรา ท่าว่อง

นายชัยยุทธ สมบูรณ์

นายสุรชัย พุทธรักษา

นายกิตติพงศ์ ไกลถิ่น

นางสาวทิพวรรณ ไกลถิ่น

นางสาวพัชราภรณ์ วังสัตตบงกช

นางสาวศศิธร ใจเขียว

นางสาวอัจศรา สีวอ

นางสาวจุธัญญา กันทะสอน

นางสาวกรกภรณ์ กาละวงศ์

นายกิตติศักดิ์ สุปัญโญ

นางสาวอัญชิษฐา มาลรัตน์