ผู้บริหาร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

ผู้บริหาร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย
นางผกาพรรณ์ วงค์จา
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
นายสิทธิชัย ปิ่นเงิน
ปฎิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ

หัวหน้าฝ่าย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

นางสาวอรทัย ศิริลักษณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางเมธิณี จันทร์แก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวมัทนา บั้งเงิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนงาน และงบประมาณ
นายออมทรัพย์ ไพฑูรแก้วกานต์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

ข้าราชการครู

นายศุภชัย วงษา
นางหยาดฝน พานแก้ว
นางสาวปารมี ปวงคำ
นางสาวเพ็ญผกา เปรี่ยววิญญา
นายสุรพล ติ๊บถา
นางสาวเพ็ญพักตร์ เผือกพันธ์
นายชัย คำมุงคุณ
นางสาวเพ็ญนภา รักษาพล
นางสาวพิมพ์ชนก หมี่เต
นางสาวพรทิวา เสนาดี
นายจีระศักดิ์ วงศา
นายรชตพชร ธนรชต
นายธวัชชัย มาสุข
น.ส.พัชรีภรณ์ จงกลณี
นายอภิวัฒน์ อมาตยกุล
นางพิชญาศินี สุยะตา
นางสาวเมณัฐดา ต๊ะวงศ์
นางสาวชวาลา บุตรคำ

พนักงานราชการ

นางสาวกิ่งแก้ว บรรจง
นายเจษฎา ศิริน้อย
ว่าที่ร้อยตรี กำพล ไชยสวัสดิ์
นางสาวกฤษณา สอนศิริ
นายสุฤทธิ์ บุญรอด
นายอุกฤษฎ์ ภิญโญจิต
นายชัชวาลย์ ทะสิละ

ครูอัตราจ้าง

นายสุรชัย พุทธรักษาจริยา
นางอันธิกา วันทา
นางสาวณัฏฐ์วิภา สมพะวงศ์
นายญาณวิทย์ สุภารัตน์
นางสาวน้องนิ่ม สูนกาย