นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม

ผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

นางพัทนรินทร์  อินต๊ะวิกุล

รองผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

นายสิทธิชัย  ปิ่นเงิน

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

นางเมธิณี  จันทร์แก้ว

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายศุภชัย  วงษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวมัทนา  บั้งเงิน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

นายออมทรัพย์  ไพฑูรย์แก้วกานต์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางหยาดฝน  พานแก้ว

ข้าราชการครู

นางสาวปารมี  ปวงคำ

ข้าราชการครู

นางสาวเพ็ญผกา  เปรี่ยววิญญา

ข้าราชการครู

นางสาวเพ็ญนภา  รักษาพล

ข้าราชการครู

นายจีระศักดิ์  วงศา

ข้าราชการครู

นายธวัชชัย  มาสุข

ข้าราชการครู

นงสาวพัชรีพร  จงกลณี

ข้าราชการครู

นายอภิวัฒน์  อมาตยกุล

ข้าราชการครู

นางสาวชวาลา  บุตรคำ

ข้าราชการครู

นางพิชญาศินี  สุยะตา

ข้าราชการครู

นางสาวเมณัฐดา  ต๊ะวงศ์

ข้าราชการครู

นายสุภัทร์ชัย  ใจกว้าง

ข้าราชการครู

นายวรนาถ  ดวงกมลพิทักษ์

ข้าราชการครู

นายปิยศักดิ์  ไชยเวช

ข้าราชการครู

นางสาวกิ่งแก้ว  บรรจง

ข้าราชการครู

นายสุฤทธิ์ บุญรอด

ข้าราชการครู

นายคมกฤษ  โยมงาม

ข้าราชการครู

นางสาวบุษบา    อุทธิยา

ข้าราชการครู

นางสาวกฤษณา  สอนศิริ

ข้าราชการครู

นางสาวณิชกานต์  สุวรรณนิเวศน์

ข้าราชการครู

นางสาวจิรัฐติกาล  กันทะวงศ์

ข้าราชการครู

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร  ธิอ้าย

ข้าราชการครู

นางสาวธัชพรรณ  กันทะเนตร

ข้าราชการครู

นายอุกฤฎ์  ภิญโญจิต

ข้าราชการครู

นายญาณวิทย์  สุภารัตน์

ข้าราชการครู

นายอนุสรณ์  อิทธิสิริศักดิ์

ข้าราชการครู

นางสาวชยาภา  คงสัจจะเสรี

ข้าราชการครู

นางฐิติมา  มากอง

ข้าราชการครู

นายสุรชาติ  อรุณเบิกฟ้า

ข้าราชการครู

นายพงษ์เอนก  เอนกพงษ์

ข้าราชการครู

นางรุ่งทิวา  อ่อนยิ้ม

ข้าราชการครู

นายสุรชัย  พุทธรักษาจริยา

ข้าราชการครู

นางสาวกาญจนา  วางโต

ข้าราชการครู

นางสาวศิริพร  วงศ์ศักดิ์ศรี

ข้าราชการครู

นางสาวศิริพร  เพียรฉลาด

ข้าราชการครู

นางสาวทิพวรรณ  ไกลถิ่น

ข้าราชการครู

นางสาววีณา ภิระตา

ข้าราชการครู

นางสาว พิมผกา รวมจิต

ข้าราชการครู

นางสาววันเพ็ญ ทองดี

ข้าราชการครู

นางสาวมนัสวี อินต๊ะสุวรรณ์

ข้าราชการครู

นายชัชวาลย์  ทะสิละ

พนักงานราชการ

นายอภิชัย  ตัน

พนักงานราชการ

นางสาวอุษา  คำฮอม

พนักงานราชการ

นางสาวณัฏฐ์วิภา สมพะวงศ์

พนักงานราชการ

ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ  สมบูรณ์

พนักงานราชการ

นายกิติพงศ์  ไกลถิ่น

พนักงานราชการ

นางสาวศศิธร  ใจเขียว

พนักงานราชการ

นางสาวทิตยาทร  อ่อนยิ้ม

พนักงานราชการ

นางสาวจุธัญญา  กันทะสอน

พนักงานราชการ

นางสาวอัจฉรา  สิวอ

พนักงานราชการ

นายกิตติศักดิ์     สุปัญโน

ครูอัตราจ้าง

นางสาวกนกภรณ์ กาละวงศ์

ครูอัตราจ้าง

นางสาวอัญชิษฐา มาลารัตน์

ครูอัตราจ้าง

นางสาวศรัญญา  ซาวคำเขตต์

ครูอัตราจ้าง

นางสาวติยพร ปินตาเป็ก

ครูอัตราจ้าง

นางสาวชนิกานต์ ศรีมูล

ครูธุรการ