อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำโดย นายเกรียงไกร อ่อนยิ้มผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ นางศิริพร ดาระสุวรรณ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 1-3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

Scroll to Top