ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มูลนิธิ กู้ดเนเบอร์ช (ประเทศไทย)

ในวันที่ 28 เดือน มีนาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มูลนิธิ กู้ดเนเบอร์ช (ประเทศไทย) หรือ Good Neighbors (Thailand) เพื่อส่งเสริม ทักษะการฝึกซ้อมการอพยพเมื่อเกิดภัยพิบัติในโรงเรียน ให้กับ คณะครู และนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

Scroll to Top