นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำคณะบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ ของศูนย์ฯ ทั้ง 12 หน่วย เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการแม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการสุวิทย์ สุทาลา รองผู้อำนวยการสุชาดา ปาดอน รองผู้อำนวยการจารุณีย์ ปางพรม และบุคลากร ศกศ.พะเยา ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

Scroll to Top