กิจกรรมกรรมตลาดนัดการศึกษาพิเศษ

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกันจัดกิจกรรมกรรมตลาดนัดการศึกษาพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจังหวัดเชียงราย

กิจกรรมกรรมตลาดนัดการศึกษาพิเศษเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ให้แก่คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองในหลายๆ ด้านดังนี้

  1. ส่งเสริมการเรียนรู้: กิจกรรมตลาดนัดการศึกษาพิเศษช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยให้พื้นที่ในการฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ การวางแผน และการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
  2. สร้างการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย: กิจกรรมตลาดนัดช่วยให้นักเรียนได้พบเจอกับประสบการณ์และสถานการณ์ที่แตกต่างจากที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนทั่วไป โดยมีการจัดแสดงสินค้า บริการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียนสามารถลงมือทำได้จริง ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความสนุกสนานและน่าตื่นเต้นมากขึ้น
  3. ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ: การจัดกิจกรรมตลาดนัดการศึกษาพิเศษช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้พบเจอกับอาชีพที่ตนเองสนใจ โดยมีการนำเสนอและแสดงสินค้าหรือบริการจากอาชีพต่างๆ ที่นักเรียนสามารถตั้งเป้าหมายให้เป็นอาชีพในอนาคตได้

Scroll to Top