วันเสาร์ที่ 14กันยายน 2562นางศิริพรดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงานสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนราชประชานเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์

...

Read More

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 นางศิริพรดา ระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วม งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเขียงใหม่

...

Read More

วันเสาร์ที่ 14กันยายน 2562 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงานสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนราชประชานเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์

...

Read More

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 นางศิริพรดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่

...

Read More

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมพิธีศพ นายวีรภัทร อินต๊ะพิงค์ นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมกันนี้ได้ร่วมทำบุญให้กับครอบครัว นายวีรภัทร อินต๊ะพิงค์ ด้วย เมื่อศุกร์วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

...

Read More

นางศิริพรดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจ การประกันคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก แก่ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานประกัน คุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษากลุ่ม 6 ทั้งนี้ คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วมในการประชุมด้วย วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

...

Read More

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ครั้งที่ 3/2562 วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย

...

Read More

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6/2562 วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

...

Read More

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจ การประกันคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก แก่ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานประกัน คุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษากลุ่ม 6 ทั้งนี้ คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายได้เข้าร่วมในการประชุมด้วย วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

...

Read More

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นางสาวบุษบาอุทธิยาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในวันจันทร์ที่ 16สิงหาคม 2562ณห้องประชุมร้านอาหารเอกโอชาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

...

Read More

นางศิริพรดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้จัดการประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล ตามแผนพัฒนา การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ 12กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม2ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

...

Read More

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practices : BP และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรวม และนิเทศ โรงเรียนจัดการเรียนรวม การใช้คูปองการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2

...

Read More

นางศิริพรดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย จัดประชุมเตรียมงานวิชาการในวันที่ 21 กันยายน 2562 งานประกันคุณภาพ วันอาทิตย์ที่8กันยายน 2562ณ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัดเชียงใหม่

...

Read More

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้รับเชิญเป็นวิทยกรร่วมเสวนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพร้อมกันนี้ได้นำผลงาน และเอกสาร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ไปเผยแพร่ ในการสัมนาครั้งนี้ด้วย ในวันศุกร์ที่ 13คันยายน 2562 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

...

Read More

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นายสิทธิชัย ปิ่นเงินและนายศุภชัยวงษา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายภาค 16 ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562ณโรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

...

Read More

นางศิริพรดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ พื่อสื่อสารความเข้าใจ การประกันคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 -2563) แก่ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 15-17กันยายน 2562 โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพ

...

Read More

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 นายจำนงค์อัตโถ นางเม็ดทราย ยอดใส และนางจุฬารักษ์ หนิวปีน ได้บริจาคขนมและนม ให้นักเรียนที่มารับบริการ ที่หน่วยบริการพาน ณ หน่วยบริการพาน บ้านม่วงทอง ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

...

Read More
Loading

iep online

ระบบ set

E-Office

พัฒนาตนเอง

ระบบสารสนเทศคนพิการ จ.เชียงราย

ข่าวล่าสุด

ปฏิทินข่าว

เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
« ม.ค.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

จำนวนคนเข้าเว็บ

website hit counter