วันที่ 3 มีนาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้นำนักเรียน ครู บุคลากรและผู้ปกครอง ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน เนื่องในวันมาฆบูชา และ ทัศนศึกษาภายใน วัดร่องเสือเต้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Read More
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย มีนโยบายและเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น กับนักเรียนภายในสถานศึกษา โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและป้าย สัญลักษณ์ ต่างๆ ภายในบริเวณเขตก่อสร้าง และพื้นที่อันตราย
Read More
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอนสำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายและหน่วยบริการ ปี 2566 พร้อมด้วยนายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายเกียรติคุณ จันแก่น ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีนายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย บุคลากรหน่วยบริการ และน้องๆ เด็กพิเศษ ให้การต้อนรับ โดยโครงการจัดซื้อสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอนสำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายและหน่วยบริการ ปี 2566 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นจำนวน 200,000 บาท เพื่อนำไปจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ให้แก่เด็ก ซึ่งอุปกรณ์ที่จัดซื้อในครั้งนี้ อาทิ ตู้เก็บสื่อ โต๊ะญี่ปุ่น แทมโพลีน เบาะพยัญชนะ ชุดโต๊ะเก้าอี้เรียนหนังสือ หนังสือเสียง ปากกาพูดได้ ลำโพงบลูทูธพร้อมไมค์ลอย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและเด็กมีวัสดุการศึกษาเพียงพอในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนและมีเอกสารชั้นเรียนใช้เป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กอย่างหลากหลาย อีกด้วย
Read More
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย หน่วยบริการเชียงของ นำโดย นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสาวเมณัฐดา ต๊ะวงศ์ หัวหน้าหน่วยบริการเชียงของ ได้นำผู้ปกครองและนักเรียนหน่วย บริการเชียงของ เข้ารับการปรับสภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนจริง เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับโรงเรียนที่จะเข้าเรียน ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย
Read More
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้มีการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนายเกรียงไร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล รองผู้อำนายการฯ เป็นรองประธาน ประชุมคณะครูและบุคลากร เพื่อชี้เเจงแนวทางการดำเนินงาน ในแต่ละฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมรายงานการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย ในเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพในเดือนต่อไป พร้อมกันนี้มีการให้ขวัญและกำลังใจบุคลากรมอบของขวัญให้กับบุคลากรที่มีวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ และมอบเกียรติบัตร รางวัลระดับสถานศึกษา ในด้านต่างๆ ให้กับบุคลากร
Read More
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำหวัดเชียงราย นำโดยนายเกรียงไกร อ่อนยิ้มผู้ อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำคณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง จัดกิจกรรม ตลาดนัดศูนย์การศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย
Read More
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำหวัดเชียงราย นำโดยนายเกรียงไกร อ่อนยิ้มผู้ อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำคณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง จัดกิจกรรม ตลาดนัดศูนย์การศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย
Read More
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำหวัดเชียงราย นำโดยนายเกรียงไกร อ่อนยิ้มผู้ อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำคณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง จัดกิจกรรม ตลาดนัดศูนย์การศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย
Read More
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำหวัดเชียงราย นำโดยนายเกรียงไกร อ่อนยิ้มผู้ อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะบริหาร ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย
Read More
ในวันที่ 17 มกราคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำโดยนายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจ

ในวันที่ 17 มกราคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำโดยนายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยก…

Read More
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายในงานมีการอ่านสารวันเด็กจากนายกรัฐมนตรี และกิจกรรมต่างๆ อาธิเช่น ซุ้มบริการอาหารและเครื่องดื่ม จากคณะครู บุคลากร และผู้ใหญ่ใจดี การจับของวัญ ประทานในพิธิ นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เป็นผู้อ่านสารวันเด็กจากนายกรัฐมนตรีและเปิดงาน โดยมี นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน ซึ่งในปีนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2566 ไว้ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” โดยมีคณะครูบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างมากมาย ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ในศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566
Read More
ในวันที่ 16 มกราคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลจังหวัดเชียงราย และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2566 โดยใช้ชื่อ “สามสัมพันธ์วันครู ประจำปี 2566” โดยมีนายกมล ดาระสุวรรณ์ อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลจังหวัดเชียงราย และนางศิริพร ดาระสุวรรณ์ อดีตผู้อำนวยการเชียงชาญ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธี กิจกรรมในช่วงเช้า มีการทำบุญตักบาตร การอ่านคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และการอ่านสานวันครูจากนายกรัฐมนตรี โดยนายกมล ดาระสุวรรณ์ อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลจังหวัดเชียงราย พร้อมกันนี้ยังมีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร มอบเกียรติบัตรครูดีเด่นระดับกลุ่มสถานศึกษา กิจกรรมช่วงบ่าย มีการแข่งกีฬา สามสัมพันธ์วันครู ระหว่าง 3 สถานศึกษา ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลจังหวัดเชียงราย และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันจังหวัดเชียงราย กิจกรรมจัดขึ้นที่ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลจังหวัดเชียงราย
Read More
ในวันที่ 9 มกราคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้มีการประชุมประจำเดือนมกราคม 2566 โดยมีนายเกรียงไร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล รองผู้อำนายการฯ เป็นรองประธาน ประชุมคณะครูและบุคลากร เพื่อชี้เเจงแนวทางการดำเนินงาน ในแต่ละฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมรายงานการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย ในเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพในเดือนต่อไป พร้อมกันนี้ได้ประชุมในเรื่องของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13 มกราคม 2566 และการเตรียมงานต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคคณะผู้บริหาร ในวันที่ 17 มกราคม 2566 ที่จะถึงนี้
Read More
วันที่ 5 มกราคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำโดย นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำคณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองจัดพิธีสวดมนต์บูชาธรรม อธิษฐานจิต ถวายพระพรชัยมงคล เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยสมบูรณ์โดยเร็ววัน ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย
Read More

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำโดย นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ปร…

Read More
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)และการนำเสนอผลงานวิชาการ (Symposium)ระดับจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม พ.ศ. 2565ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet
Read More
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำโดยนายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย และคณะครู ร่วมแสดงความยินดี อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
Read More
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำโดย นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำโดย นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ปร…

Read More
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายออมทรัพย์ ไพฑูรย์แก้วกาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำคณะครูร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย มอบ…

Read More
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำโดย นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำโดย นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ปร…

Read More
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ร่วมต้อนรับ คณะผู้ใหญ่ใจดี จากสโมสรโรตารี่ เชียงรายเหนือ นำโดยนายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับ คณะสโมสรโรตารี เชียงรายเหนือ ได้นำของมามอบให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2565
Read More
รายงานการประเมินตนเองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จังหวัดเชียงราย สำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการศูนย์การศึกษา พิเศษประจำจังหวัด เชียงรายปีการศึกษา2564

SAR สมบูรณ์ ศูนย์ฯเชียงราย ปีการศึกษา 2564Download

Read More

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.