สภานักเรียนแผนกชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นำโดย นายปัญจงรักษ์ บุญยืน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นายนเรศ ดวงทิพย์…
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ ได้มอบของบริจาคให้กับเด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย โดยมีนายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย…
อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย โดย นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการฯ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ครู…
อ่านเพิ่มเติม
นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำคณะบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ ของศูนย์ฯ ทั้ง 12 หน่วย เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้…
อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มูลนิธิ กู้ดเนเบอร์ช (ประเทศไทย) หรือ Good Neighbors…
อ่านเพิ่มเติม
โครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฝึกซ้อมแผนอพยพกรณีเกิดภัยพิบัติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖
อ่านเพิ่มเติม
สภานักเรียนแผนกชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นำโดย นายปัญจงรักษ์ บุญยืน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นายนเรศ ดวงทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ครูรุ่งธิวา ณรงค์ฤทธิ์ ครูที่ปรึกษาสภานักเรียนแผนกชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและครูสภา ได้จัดกิจกรรมสันทนาการ (สภาพาเพลิน 65) พร้อมมอบของอุปโภคบริโภคให้กับน้องๆนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ ได้มอบของบริจาคให้กับเด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย โดยมีนายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย และคณะครูเป็นผู้รับมอบ ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้
อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย โดย นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการฯ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร และเสริมสร้างทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กนักเรียน
อ่านเพิ่มเติม
นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำคณะบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ ของศูนย์ฯ ทั้ง 12 หน่วย เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มูลนิธิ กู้ดเนเบอร์ช (ประเทศไทย) หรือ Good Neighbors (Thailand) เพื่อส่งเสริม ทักษะการฝึกซ้อมการอพยพเมื่อเกิดภัยพิบัติในโรงเรียน
อ่านเพิ่มเติม
โครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฝึกซ้อมแผนอพยพกรณีเกิดภัยพิบัติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖
อ่านเพิ่มเติม
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย
อ่านเพิ่มเติม
นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำคณะครู เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร
อ่านเพิ่มเติม